12.4.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 103/31


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2019/599

z 11. apríla 2019,

ktorým sa mení príloha k rozhodnutiu 2007/453/ES, pokiaľ ide o štatút Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a jeho závislých území Britskej koruny podľa rizika BSE

[oznámené pod číslom C(2019) 2830]

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 z 22. mája 2001, ktorým sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií (1), a najmä na jeho článok 5 ods. 2 tretí pododsek,

keďže:

(1)

Spojené kráľovstvo 29. marca 2017 predložilo oznámenie o svojom úmysle vystúpiť z Únie podľa článku 50 Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“). Európska rada 22. marca 2019 po dohode so Spojeným kráľovstvom prijala rozhodnutie (EÚ) 2019/476 (2), ktorým sa predlžuje lehota podľa článku 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ. V súlade s uvedeným rozhodnutím sa v prípade, že Dolná snemovňa Spojeného kráľovstva najneskôr do 29. marca 2019 neschváli dohodu o vystúpení, lehota stanovená v článku 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ predĺži do 12. apríla 2019. Keďže dohoda o vystúpení nebola schválená do 29. marca 2019, právo Únie sa od 13. apríla 2019 na Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve (ďalej len „dátum vystúpenia“) prestane uplatňovať.

(2)

V nariadení (ES) č. 999/2001 sa stanovuje, že členské štáty, tretie krajiny alebo ich regióny sa majú zaradiť na základe svojho štatútu stanoveného podľa rizika bovinnej spongiformnej encefalopatie (ďalej len „BSE“) do jednej z týchto troch kategórií: zanedbateľné riziko BSE, kontrolované riziko BSE a neurčené riziko BSE.

(3)

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska predložilo Komisii žiadosť o určenie svojho štatútu podľa rizika BSE a uviedlo, že sa má vzťahovať aj na jeho závislé územia Britskej koruny. K uvedenej žiadosti boli pripojené príslušné informácie za danú krajinu a jej závislé územia Britskej koruny na základe kritérií a možných rizikových faktorov stanovených v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 999/2001.

(4)

Škótsko je v súčasnosti zaradené do kategórie zanedbateľného rizika, ale v tomto regióne Spojeného kráľovstva bol 18. októbra 2018 potvrdený nový prípad BSE. Škótsko už preto nespĺňa požiadavky stanovené v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 999/2001, pokiaľ ide o kategóriu zanedbateľného rizika. Škótsko by sa preto malo zaradiť do kategórie kontrolovaného rizika.

(5)

Vzhľadom na štatút Severného Írska podľa rizika BSE možno tento región považovať za región so zanedbateľným rizikom, zatiaľ čo zvyšok Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a jeho závislé územia Britskej koruny môžu byť považované za regióny s kontrolovaným rizikom BSE.

(6)

S ohľadom na uvedené konkrétne informácie a s cieľom zabrániť zbytočnému narušeniu obchodu od dátumu vystúpenia by sa Severné Írsko malo zaradiť do zoznamu regiónov tretích krajín v bode A prílohy k rozhodnutiu Komisie 2007/453/ES (3) a zvyšok Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a jeho závislých území Britskej koruny by sa mal zahrnúť do bodu B uvedenej prílohy, pokiaľ ide o klasifikáciu krajín alebo regiónov na základe ich štatútu podľa rizika BSE. Príloha k uvedenému rozhodnutiu by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(7)

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 13. apríla 2019. Ak sa však právo Únie bude na Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska a v ňom naďalej uplatňovať aj v uvedenom dátume, toto rozhodnutie by sa uplatňovať nemalo.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha k rozhodnutiu 2007/453/ES sa mení tak, ako sa stanovuje v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 13. apríla 2019.

Ak sa však právo Únie bude na Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska a v ňom naďalej uplatňovať aj v uvedenom dátume, toto rozhodnutie sa uplatňovať nebude.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 11. apríla 2019

Za Komisiu

Jyrki KATAINEN

podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 147, 31.5.2001, s. 1.

(2)  Rozhodnutie Európskej rady (EÚ) 2019/476 prijaté po dohode so Spojeným kráľovstvom z 22. marca 2019, ktorým sa predlžuje lehota podľa článku 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ (Ú. v. EÚ L 80 I, 22.3.2019, s. 1).

(3)  Rozhodnutie Komisie 2007/453/ES z 29. júna 2007, ktorým sa stanovuje štatút členských štátov, tretích krajín alebo ich regiónov podľa rizika BSE (Ú. v. EÚ L 172, 30.6.2007, s. 84).


PRÍLOHA

Príloha k rozhodnutiu 2007/453/ES sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA

ZOZNAM KRAJÍN ALEBO REGIÓNOV

A.   Krajiny alebo regióny so zanedbateľným rizikom BSE

Členské štáty

Belgicko

Bulharsko

Česká republika

Dánsko

Nemecko

Estónsko

Chorvátsko

Taliansko

Cyprus

Lotyšsko

Litva

Luxembursko

Maďarsko

Malta

Holandsko

Rakúsko

Poľsko

Portugalsko

Rumunsko

Slovinsko

Slovensko

Španielsko

Fínsko

Švédsko

Krajiny Európskeho združenia voľného obchodu

Island

Lichtenštajnsko

Nórsko

Švajčiarsko

Tretie krajiny

Argentína

Austrália

Brazília

Čile

Kolumbia

Kostarika

India

Izrael

Japonsko

Namíbia

Nový Zéland

Panama

Paraguaj

Peru

Singapur

Spojené štáty americké

Uruguaj

Regióny tretích krajín

Severné Írsko

B.   Krajiny alebo regióny s kontrolovaným rizikom BSE

Členské štáty

Írsko

Grécko

Francúzsko

Tretie krajiny

Kanada

Guernsey

Ostrov Man

Jersey

Mexiko

Nikaragua

Južná Kórea

Taiwan

Spojené kráľovstvo s výnimkou regiónu Severného Írska

C.   Krajiny alebo regióny s neurčeným rizikom BSE

Krajiny a regióny, ktoré nie sú uvedené v časti A alebo B.