20.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 77/78


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2019/450

z 19. marca 2019

o uverejnení európskych hodnotiacich dokumentov (EAD) pre stavebné výrobky vypracovaných na podporu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS (1), a najmä na jeho článok 22,

keďže:

(1)

V súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 majú orgány technického posudzovania používať metódy a kritériá uvedené v európskych hodnotiacich dokumentoch, na ktoré boli uverejnené odkazy v Úradnom vestníku Európskej únie, na posudzovanie parametrov stavebných výrobkov, na ktoré sa tieto dokumenty vzťahujú, s ohľadom na ich podstatné vlastnosti.

(2)

V súlade s článkom 19 nariadenia (EÚ) č. 305/2011 po niekoľkých žiadostiach výrobcov o európske technické posúdenia organizácia orgánov technického posudzovania vypracovala a prijala niekoľko európskych hodnotiacich dokumentov.

(3)

Komisia posúdila, či európske hodnotiace dokumenty vypracované organizáciou orgánov technického posudzovania spĺňajú nároky, ktoré treba splniť v súvislosti so základnými požiadavkami na stavby, stanovenými v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 305/2011.

(4)

Európske hodnotiace dokumenty vypracované organizáciou orgánov technického posudzovania spĺňajú nároky, ktoré treba splniť v súvislosti so základnými požiadavkami na stavby, stanovenými v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 305/2011. Preto je vhodné uverejniť v Úradnom vestníku Európskej únie odkazy na uvedené európske hodnotiace dokumenty,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Odkazy na európske hodnotiace dokumenty pre stavebné výrobky vypracované na podporu nariadenia (EÚ) č. 305/2011, ktoré sú uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu, sa týmto uverejňujú v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 19. marca 2019

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 88, 4.4.2011, s. 5.


PRÍLOHA

Odkaz na európsky hodnotiaci dokument a jeho názov

040427-00-0404

Súpravy pre vonkajší tepelnoizolačný kompozitný systém (ETICS) s maltou ako tepelnoizolačný produkt a a omietky alebo nespojitý obvodový plášť ako vonkajší plášť

060012-00-0802

Súprava pozostávajúca z komínovej vložky vyrobenej zo sklenených vlákien, minerálnych a organických látok a doplnkov

090119-00-0404

Súpravy pre vonkajšie steny z minerálnych dosiek s omietkami aplikovanými in situ

090120-00-0404

Súpravy pre systémy vonkajších nenosných stien z minerálnych dosiek

130031-00-0304

Kovové plnostenné nosníky a stĺpy

130082-00-0603

Fasádny montážny systém – plastová objímka na upevnenie dreva alebo reziva k podkladu

260014-00-0301

Kalcitovaná vrstva na báze silikátu, prísada typu II