28.1.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 24/12


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2019/117

z 21. januára 2019

o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Spoločnej rade zriadenej v rámci Dohody o hospodárskom partnerstve medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a štátmi SADC-DHP na strane druhej, pokiaľ ide o prijatie rokovacieho poriadku v oblasti predchádzania sporom a ich urovnávania a kódexu správania pre rozhodcov a mediátorov

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 207 v spojení s jej článkom 218 ods. 9,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a štátmi SADC-DHP na strane druhej (1) (ďalej len „dohoda“) bola podpísaná Úniou a jej členskými štátmi 10. júna 2016. Medzi Úniou a na jednej strane a Botswanou, Lesothom, Namíbiou, Svazijskom a Južnou Afrikou na druhej strane sa predbežne vykonáva od 10. októbra 2016 a medzi Úniou a Mozambikom od 4. februára 2018.

(2)

Podľa článku 102 ods. 1 dohody má mať Spoločná rada právomoc prijímať rozhodnutia v súvislosti so všetkými záležitosťami, na ktoré sa dohoda vzťahuje.

(3)

Podľa článku 89 ods. 1 dohody má Spoločná rada prijať rokovací poriadok a kódex správania pre rozhodcov a mediátorov. Spoločná rada má preto prijať na svojom prvom zasadnutí rozhodnutie týkajúce sa rokovacieho poriadku v oblasti predchádzania sporom a ich urovnávania a kódex správania pre rozhodcov a mediátorov, konajúc podľa časti III dohody.

(4)

Je vhodné stanoviť pozíciu, ktorá sa má v mene Únie zaujať v Spoločnej rade, pokiaľ ide o prijatie rokovacieho poriadku v oblasti predchádzania sporom a ich urovnávania a kódexu správania pre rozhodcov a mediátorov.

(5)

Pozícia Únie v Spoločnej rade by preto mala byť založená na pripojenom návrhu rozhodnutia,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Pozícia, ktorá sa má v mene Únie zaujať v Spoločnej rady, pokiaľ ide o prijatie rokovacieho poriadku v oblasti predchádzania sporom a ich urovnávania a kódexu správania pre rozhodcov a mediátorov, je založená na návrhu rozhodnutia Spoločnej rady pripojenom k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 21. januára 2019

Za Radu

predsedníčka

F. MOGHERINI


(1)  Ú. v. EÚ L 250, 16.9.2016, s. 3.


NÁVRH

ROZHODNUTIE SPOLOČNEJ RADY č. 2/2019

z …

o prijatí rokovacieho poriadku v oblasti predchádzania sporom a ich urovnávania a kódexu správania pre rozhodcov a mediátorov

SPOLOČNÁ RADA,

so zreteľom na Dohodu o hospodárskom partnerstve medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a štátmi SADC-DHP na strane druhej (ďalej len „dohoda“), a najmä na jej článok 89 ods. 1 a články 100, 101 a 102,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa prijíma rokovací poriadok v oblasti predchádzania sporom a ich urovnávania, ako je uvedený v prílohe I k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Týmto sa prijíma kódex správania pre rozhodcov a mediátorov, ako je uvedený v prílohe II k tomuto rozhodnutiu.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V … …

Za Spoločnú radu

minister obchodu

zástupca EÚ


PRÍLOHA I

Rokovací poriadok v oblasti predchádzania sporom a ich urovnávania

Článok 1

Vymedzenie pojmov

V tomto rokovacom poriadku a v súlade s časťou III (Predchádzanie sporom a ich urovnávanie) dohody:

a)

„administratívni zamestnanci“ v súvislosti s rozhodcom sú iné fyzické osoby než asistenti, ktorých tento rozhodca riadi a kontroluje;

b)

„poradca“ je fyzická osoba, ktorú si strana vybrala, aby jej radila alebo pomáhala pri rozhodcovských konaniach;

c)

„dohoda“ je Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a štátmi SADC-DHP, na strane druhej, podpísaná 10. júna 2016;

d)

„rozhodca“ je člen rozhodcovského tribunálu;

e)

„rozhodcovský tribunál“ je tribunál zriadený podľa článku 80 dohody;

f)

„asistent“ je fyzická osoba, ktorá za podmienok menovania a pod vedením a kontrolou rozhodcu vyhľadáva informácie a podklady alebo pomáha tomuto rozhodcovi;

g)

„sťažujúca sa zmluvná strana“ je ktorákoľvek zmluvná strana, ktorá žiada zriadenie rozhodcovského tribunálu podľa článku 80 dohody;

h)

„deň“ je kalendárny deň;

i)

„strana“ je strana sporu;

j)

„zmluvná strana, voči ktorej sťažnosť smerovala“ je zmluvná strana, ktorá údajne porušuje ustanovenia, na ktoré sa vzťahuje článok 76 dohody a

k)

„zástupca strany“ je zamestnanec alebo ľubovoľná fyzická osoba vymenovaná ústredným orgánom štátnej správy alebo vládnou agentúrou, alebo akýmkoľvek iným verejnoprávnym subjektom strany, ktorá túto stranu zastupuje v prípade sporu podľa dohody.

Článok 2

Oznámenia

1.   Akákoľvek žiadosť, oznam, písomné podanie alebo iný dokument rozhodcovského tribunálu sa zasielajú obom stranám v rovnakom čase.

Akákoľvek žiadosť, oznam, písomné podanie alebo iný dokument jednej strany, ktoré sú adresované rozhodcovskému tribunálu, sa skopírujú a zašlú druhej strane v rovnakom čase.

Akákoľvek žiadosť, oznam, písomné podanie alebo iný dokument jednej strany, ktoré sú adresované druhej strane, sa prípadne skopírujú a zašlú rozhodcovskému tribunálu v rovnakom čase.

2.   Akékoľvek oznámenie uvedené v odseku 1 sa vykoná prostredníctvom e-mailu alebo prípadne akýmikoľvek inými telekomunikačnými prostriedkami, ktoré poskytujú záznam o jeho odoslaní. Oznámenie sa pokladá za doručené v deň, keď bolo odoslané, ak sa nepreukáže niečo iné.

3.   Všetky oznámenia sa zasielajú na adresu Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre obchod Európskej únie a koordinátorovi štátov SADC-DHP, ako sa ustanovuje v článku 105 dohody.

4.   Menšie chyby administratívnej povahy v žiadosti, ozname, písomnom podaní alebo inom dokumente týkajúcom sa rozhodcovského konania možno opraviť doručením nového dokumentu, v ktorom sa zmeny jasne vyznačia.

5.   Ak posledný deň na doručenie dokumentu pripadá na deň pracovného voľna v Európskej komisii alebo štátny sviatok v príslušnom štáte alebo príslušných štátoch SADC-DHP, dokument sa považuje za doručený v nasledujúci pracovný deň.

6.   V závislosti od povahy sporu sa kópie všetkých žiadostí a oznámení adresovaných Výboru pre obchod a rozvoj zasielajú aj ostatným príslušným podvýborom zriadeným na základe dohody.

Článok 3

Menovanie rozhodcov

1.   Ak sa podľa článku 80 dohody rozhodca vyberá losovaním, predseda Výboru pre obchod a rozvoj bezodkladne informuje strany o dátume, čase a mieste losovania.

2.   Strany môžu byť prítomné na losovaní, ktoré sa vykoná za účasti prítomnej strany alebo strán.

3.   Predseda Výboru pre obchod a rozvoj písomne oznámi každej fyzickej osobe, ktorá bola vybratá do funkcie rozhodcu, jej vymenovanie do tejto funkcie. Každá fyzická osoba obom stranám potvrdí svoju disponibilitu do piatich dní odo dňa, keď bola informovaná o svojom vymenovaní.

4.   Ak v čase predloženia žiadosti podľa článku 80 ods. 3 dohody nebudú existovať žiadne zoznamy uvedené v článku 94 dohody alebo tieto zoznamy nebudú obsahovať dostatok mien, rozhodcovia sa vyžrebujú spomedzi fyzických osôb, ktoré boli formálne navrhnuté jednou alebo oboma stranami.

Článok 4

Organizačné stretnutie

1.   Pokiaľ sa strany nedohodnú inak, schádzajú sa pred rozhodcovským tribunálom do 10 dní po jeho zriadení, aby rozhodli o tých záležitostiach, ktoré tieto strany alebo arbitrážny tribunál považujú za vhodné, vrátane:

a)

odmien a výdavkov, ktoré sa majú zaplatiť rozhodcom, v súlade s normami Svetovej obchodnej organizácie (WTO);

b)

odmien, ktoré sa majú vyplatiť asistentom a ktorých celková hodnota nesmie presiahnuť 50 % odmeny vyplatenej rozhodcovi(-om) alebo

c)

harmonogramu konania.

2.   Rozhodcovia a zástupcovia strán sa môžu na stretnutí uvedenom v odseku 1 zúčastniť aj prostredníctvom telefónu alebo videokonferencie.

Článok 5

Mandát

1.   Ak sa strany do siedmich dní od dátumu zriadenia rozhodcovského tribunálu nedohodnú inak, rozhodcovský tribunál má tento mandát:

a)

preskúmať záležitosť uvedenú v žiadosti o zriadenie rozhodcovského tribunálu na základe príslušných ustanovení dohody, ktoré citovali strany;

b)

zistiť, či je sporné opatrenie v súlade s ustanoveniami, na ktoré sa vzťahuje článok 76 dohody a

c)

predložiť správu v súlade s článkami 81 a 82 dohody.

2.   Ak sa strany dohodnú na inom mandáte, oznámia ho rozhodcovskému tribunálu v lehote stanovenej v odseku 1.

Článok 6

Písomné podania

Sťažujúca sa zmluvná strana doručí svoje písomné podanie najneskôr do 20 dní od dátumu zriadenia rozhodcovského tribunálu. Zmluvná strana, voči ktorej sťažnosť smerovala, doručí svoje písomné podanie najneskôr do 20 dní od dátumu doručenia písomného podania sťažujúcej sa zmluvnej strany.

Článok 7

Fungovanie rozhodcovského tribunálu

1.   Všetkým zasadnutiam rozhodcovského tribunálu predsedá jeho predseda. Rozhodcovský tribunál môže na predsedu delegovať právomoc prijímať správne a procesné rozhodnutia.

2.   Ak nie je v časti III dohody alebo v tomto rokovacom poriadku stanovené inak, môže rozhodcovský tribunál vykonávať svoje činnosti akýmikoľvek prostriedkami vrátane telefónu, faxového prenosu alebo počítačového spojenia.

3.   Na rokovaní rozhodcovského tribunálu sa môžu zúčastniť len rozhodcovia, ale rozhodcovský tribunál môže povoliť asistentom rozhodcov, aby boli na týchto rokovaniach prítomní.

4.   Za vypracovanie akéhokoľvek rozhodnutia alebo správy je zodpovedný výlučne rozhodcovský tribunál a táto zodpovednosť sa nesmie delegovať.

5.   Ak sa vyskytne procesná otázka, na ktorú sa časť III dohody a jej prílohy nevzťahujú, rozhodcovský tribunál môže po konzultácii so stranami prijať vhodný postup, ktorý je zlučiteľný s týmito ustanoveniami.

6.   Keď rozhodcovský tribunál usúdi, že je potrebné zmeniť niektoré iné lehoty týkajúce sa konania, než sú lehoty stanovené v časti III dohody, alebo vykonať nejakú inú procesnú alebo administratívnu úpravu, konzultuje so stranami a písomne ich informuje o dôvodoch tejto zmeny alebo úpravy, pričom uvedie lehoty alebo úpravu, ktoré sú potrebné.

Článok 8

Nahradenie

1.   Ak rozhodca nie je schopný zúčastniť sa na konaní, odstúpi alebo musí byť nahradený, náhrada sa vyberie v súlade s článkom 80 ods. 3 dohody.

2.   Keď sa strana domnieva, že rozhodca nespĺňa požiadavky stanovené v prílohe II (Kódex správania pre rozhodcov a mediátorov) a že z tohto dôvodu by mal byť nahradený, táto strana to oznámi druhej strane do 15 dní od dátumu, keď získala dostatočné dôkazy o údajnom neplnení požiadaviek uvedenej prílohy.

3.   Strany medzi sebou konzultujú do 15 dní od oznámenia druhej strane.

4.   Strany informujú rozhodcu o jeho údajnom neplnení požiadaviek a môžu ho požiadať, aby podnikol kroky na nápravu údajného neplnenia. Takisto môžu, ak sa tak dohodnú, zbaviť rozhodcu funkcie a vybrať nového rozhodcu v súlade s článkom 80 dohody.

5.   Ak sa strany nedokážu dohodnúť na potrebe nahradiť iného rozhodcu, než je predseda rozhodcovského tribunálu, ktorákoľvek strana môže požiadať o predloženie tejto záležitosti predsedovi rozhodcovského tribunálu, ktorého rozhodnutie je konečné.

6.   Ak predseda rozhodcovského tribunálu usúdi, že rozhodca nespĺňa požiadavky stanovené v prílohe II (Kódex správania pre rozhodcov a mediátorov), vyberie sa nový rozhodca v súlade s článkom 80 dohody.

7.   Ak sa strany nedokážu dohodnúť na potrebe nahradiť predsedu, ktorákoľvek strana môže požiadať, aby sa táto záležitosť predložila jednému zo zostávajúcich členov na zozname fyzických osôb, ktorý bol zriadený podľa článku 94 dohody, vybraných na funkciu predsedu rozhodcovského tribunálu. Meno tohto člena určí žrebovaním predseda Výboru pre obchod a rozvoj. Takto vybraná fyzická osoba urobí rozhodnutie, či predseda spĺňa požiadavky prílohy II (Kódex správania pre rozhodcov a mediátorov). Uvedené rozhodnutie je konečné.

Ak podľa rozhodnutia predseda nespĺňa požiadavky stanovené v prílohe II (Kódex správania pre rozhodcov a mediátorov), vyberie sa nový predseda v súlade s článkom 80 dohody.

Článok 9

Pojednávania

1.   Predseda rozhodcovského tribunálu na základe harmonogramu určeného podľa článku 4 ods. 1 písm. c) po konzultácii so stranami a ostatnými rozhodcami oznámi stranám dátum, čas a miesto pojednávania. Tieto informácie zverejní strana, na ktorej území sa pojednávanie uskutoční, okrem prípadu, keď je pojednávanie neverejné.

2.   Pokiaľ sa strany nedohodnú inak, pojednávanie sa koná v Bruseli, ak je sťažujúcou sa zmluvnou stranou štát SADC-DHP, alebo Juhoafrickej colnej únie (SACU), podľa okolností, a pojednávanie sa koná na územiach štátov SADC-DHP, ak je sťažujúcou sa zmluvnou stranou Európska únia. Ak sa spor týka opatrenia uplatňovaného štátom SADC-DHP, pojednávanie sa uskutoční na území toho štátu, pokiaľ tento štát písomne neoznámi rozhodcovskému tribunálu do 10 dní od jeho zriadenia, že pojednávanie by sa malo konať na inom mieste.

3.   Zmluvná strana, voči ktorej sťažnosť smerovala, znáša výdavky vyplývajúce z logistického zabezpečenia pojednávania, ktoré zahŕňajú náklady na prenájom miesta pojednávania. Takéto náklady nezahŕňajú žiadne náklady na preklad alebo tlmočenie ani akékoľvek náklady súvisiace s poradcami, rozhodcami, ich administratívnymi zamestnancami a asistentmi, ktoré sa im majú uhradiť.

4.   Rozhodcovský tribunál môže zvolať dodatočné pojednávania, ak sa na tom strany dohodnú.

5.   Všetci rozhodcovia sa zúčastňujú na celom priebehu pojednávania.

6.   Pokiaľ sa strany nedohodnú inak, na pojednávaní sa bez ohľadu na to, či je verejné, môžu zúčastniť tieto osoby:

a)

zástupcovia strany;

b)

poradcovia;

c)

asistenti a administratívni zamestnanci;

d)

tlmočníci, prekladatelia a súdni zapisovatelia rozhodcovského tribunálu a

e)

odborníci podľa rozhodnutia rozhodcovského tribunálu podľa článku 90 dohody.

7.   Najneskôr sedem dní pred dátumom pojednávania každá strana doručí rozhodcovskému tribunálu a druhej strane zoznam mien osôb, ktoré v mene tejto strany prednesú na pojednávaní ústne argumentácie alebo prezentácie, ako aj zoznam mien ostatných zástupcov a poradcov, ktorí sa na pojednávaní zúčastnia.

8.   Podľa článku 89 ods. 2 dohody sú pojednávania rozhodcovského tribunálu verejné, ak rozhodcovský tribunál nerozhodne inak z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť strán.

9.   Rozhodcovský tribunál po konzultácii so stranami rozhodne o vhodnom logistickom zabezpečení a postupoch s cieľom zabezpečiť, aby sa pojednávania, ktoré sú verejné, viedli účinným spôsobom. Tieto postupy by mohli zahŕňať využitie živého vysielania cez internet alebo uzavretého televízneho okruhu (CCTV).

10.   Rozhodcovský tribunál vedie pojednávanie nasledujúcim spôsobom, pričom zabezpečí, aby sťažujúca sa zmluvná strana a zmluvná strana, voči ktorej sťažnosť smerovala, mali k dispozícii rovnaký čas na argumentáciu a protiargumentáciu:

 

Argumentácia

a)

argumentácia sťažujúcej sa zmluvnej strany;

b)

argumentácia zmluvnej strany, voči ktorej sťažnosť smerovala.

 

Protiargumentácia

a)

replika sťažujúcej sa zmluvnej strany;

b)

duplika zmluvnej strany, voči ktorej sťažnosť smerovala.

11.   Rozhodcovský tribunál môže klásť otázky ktorejkoľvek zo strán kedykoľvek počas pojednávania.

12.   Rozhodcovský tribunál zabezpečí vyhotovenie prepisu pojednávania a jeho doručenie stranám v primeranej lehote po skončení pojednávania. Strany môžu k prepisu predložiť pripomienky a rozhodcovský tribunál môže tieto pripomienky zvážiť.

13.   Do 10 dní od dátumu pojednávania môže každá strana doručiť doplňujúce písomné podanie týkajúce sa akejkoľvek záležitosti, ktorá sa vyskytla počas pojednávania.

Článok 10

Písomné otázky

1.   Rozhodcovský tribunál sa môže kedykoľvek v priebehu konania písomne obrátiť s otázkami na jednu alebo obe strany. Kópia akýchkoľvek otázok položených jednej strane sa zašle druhej strane.

2.   Každá strana takisto poskytne druhej strane kópiu svojich odpovedí na otázky položené rozhodcovským tribunálom. Každá strana musí mať možnosť predložiť písomné pripomienky k odpovediam druhej strany do siedmich dní od doručenia uvedenej kópie.

Článok 11

Dôvernosť informácií

1.   Každá strana a rozhodcovský tribunál zaobchádzajú so všetkými informáciami, ktoré druhá strana predložila rozhodcovskému tribunálu a označila za dôverné, ako s dôvernými informáciami. Ak jedna zo strán predloží rozhodcovskému tribunálu písomné podanie, ktoré obsahuje dôverné informácie, do 15 dní poskytne aj podanie bez dôverných informácií, ktoré sa môže sprístupniť verejnosti.

2.   Žiadne z ustanovení tohto rokovacieho poriadku nebráni tomu, aby strana zverejnila vyhlásenia k svojim vlastným stanoviskám, pokiaľ pri uvádzaní odkazu na informácie predložené druhou stranou nezverejní žiadne informácie, ktoré táto druhá strana označila za dôverné.

3.   Rozhodcovský tribunál sa schádza na neverejnom zasadnutí v prípade, že podanie a argumentácie jednej zo strán obsahujú dôverné obchodné informácie. Strany zachovajú dôvernosť pojednávaní rozhodcovského tribunálu, ak sú pojednávania neverejné.

Článok 12

Jednostranné kontakty

1.   Rozhodcovský tribunál sa nesmie stretávať ani komunikovať so žiadnou stranou v neprítomnosti druhej strany.

2.   Žiadny rozhodca nesmie rokovať o žiadnych aspektoch predmetu konania s jednou stranou alebo s oboma stranami v neprítomnosti ostatných rozhodcov.

Článok 13

Podania amicus curiae

1.   Pokiaľ sa strany do piatich dní od dátumu zriadenia rozhodcovského tribunálu nedohodnú inak, rozhodcovský tribunál môže prijímať nevyžiadané písomné podania od fyzickej osoby strany alebo právnickej osoby usadenej na území strany, ktorá je nezávislá od orgánov štátnej správy strán za predpokladu, že:

a)

rozhodcovskému tribunálu sa doručia do 10 dní od dátumu zriadenia rozhodcovského tribunálu;

b)

priamo sa týkajú skutkovej alebo právnej otázky, ktorú posudzuje rozhodcovský tribunál;

c)

obsahujú opis osoby, ktorá predkladá podanie, v prípade fyzickej osoby aj jej štátnu príslušnosť a v prípade právnickej osoby jej miesto sídla, charakter jej činností, jej právne postavenie, jej všeobecné ciele a zdroj jej financovania;

d)

špecifikuje sa v nich charakter záujmu uvedenej osoby na konaní pred rozhodcovským tribunálom a

e)

vypracujú sa v jazykoch, ktoré si strany vybrali v súlade s článkom 15 ods. 1 a 2 tohto rokovacieho poriadku.

2.   Podania sa doručia stranám na vyjadrenie. Strany môžu do 10 dní od dátumu doručenia podaní predložiť pripomienky rozhodcovskému tribunálu.

3.   Rozhodcovský tribunál uvedie vo svojej správe všetky podania, ktoré mu boli doručené podľa odseku 1 tohto článku. Rozhodcovský tribunál nie je povinný zaoberať sa vo svojej správe argumentáciou uvedenou v týchto podaniach, ale ak tak urobí, musí takisto zohľadniť všetky pripomienky predložené stranami podľa odseku 2 tohto článku.

Článok 14

Naliehavé prípady

V naliehavých prípadoch uvedených v časti III dohody rozhodcovský tribunál po konzultácii so stranami upraví podľa potreby lehoty uvedené v tomto rokovacom poriadku. Rozhodcovský tribunál tieto úpravy oznámi stranám.

Článok 15

Preklad a tlmočenie

1.   Počas konzultácií uvedených v článku 77 dohody a najneskôr na stretnutí uvedenom v článku 4 ods. 1 tohto rokovacieho poriadku sa strany usilujú dohodnúť sa na spoločnom pracovnom jazyku konania pred rozhodcovským tribunálom.

2.   Ak sa strany nedokážu dohodnúť na spoločnom pracovnom jazyku, uplatnia sa pravidlá stanovené v článku 91 ods. 2 dohody.

3.   Zmluvná strana, voči ktorej sťažnosť smerovala, zabezpečí tlmočenie ústnych podaní do jazykov, ktoré si strany vybrali.

4.   Správy a rozhodnutia rozhodcovského tribunálu sa vydávajú v jazyku alebo jazykoch, ktoré si strany vybrali. Ak sa strany nedohodnú na spoločnom pracovnom jazyku, priebežná a záverečná správa rozhodcovského tribunálu sa vydá v jednom z pracovných jazykov WTO.

5.   Ktorákoľvek strana môže predložiť pripomienky k presnosti prekladu ktoréhokoľvek preloženého znenia dokumentu, ktorý bol vyhotovený v súlade s týmto rokovacím poriadkom.

6.   Každá strana znáša sama náklady na preklad svojich písomných podaní. Akékoľvek náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s prekladom nálezu, hradia obe strany rovnakým dielom.

Článok 16

Ďalšie postupy

Lehoty stanovené v tomto rokovacom poriadku sa zosúladia s osobitnými lehotami stanovenými na prijatie správy alebo rozhodnutia rozhodcovského tribunálu v konaniach podľa článkov 84, 85, 86 a 87 dohody.


PRÍLOHA II

Kódex správania pre rozhodcov a mediátorov

Článok 1

Vymedzenie pojmov

V tomto kódexe správania:

a)

„administratívni zamestnanci“ v súvislosti s rozhodcom sú iné fyzické osoby než asistenti, ktorých tento rozhodca riadi a kontroluje;

b)

„asistent“ je fyzická osoba, ktorá za podmienok menovania a pod vedením a kontrolou rozhodcu vyhľadáva podklady alebo pomáha tomuto rozhodcovi;

c)

„kandidát“ je fyzická osoba, ktorej meno je na zozname rozhodcov uvedenom v článku 94 dohody a o ktorej sa uvažuje v súvislosti s výberom za rozhodcu podľa článku 80 dohody;

d)

„mediátor“ je fyzická osoba, ktorá bola vybraná za mediátora v súlade s článkom 78 dohody;

e)

„člen“ alebo „rozhodca“ je člen rozhodcovského tribunálu zriadeného podľa článku 80 dohody.

Článok 2

Hlavné zásady

1.   S cieľom zachovať integritu a nestrannosť mechanizmu urovnávania sporov každý kandidát a rozhodca:

a)

sa oboznámi s týmto kódexom správania;

b)

je nezávislý a nestranný;

c)

vyhýba sa priamemu alebo nepriamemu konfliktu záujmov;

d)

zdržuje sa nevhodného správania a správania, ktoré by vzbudzovalo zdanie nevhodného správania, alebo zaujatosti;

e)

dodržiava vysoké štandardy správania a

f)

nesmie byť ovplyvnený vlastným záujmom, vonkajším tlakom, politickými vplyvmi, verejnou mienkou, lojálnosťou zmluvnej strane alebo obavou z kritiky.

2.   Rozhodca nesmie priamo ani nepriamo prevziať žiadny záväzok ani prijať žiadnu výhodu, ktorá by akýmkoľvek spôsobom narúšala riadny výkon jeho povinností alebo by vzbudzovala zdanie takéhoto narušenia.

3.   Rozhodca nesmie využívať svoje postavenie v rozhodcovskom tribunáli na presadzovanie akýchkoľvek osobných alebo súkromných záujmov. Rozhodca sa zdržiava činov, ktoré by mohli vzbudzovať dojem, že iné osoby sú v osobitnom postavení, ktoré im umožňuje ovplyvňovať ho.

4.   Rozhodca nesmie dopustiť, aby jeho konanie alebo rozhodovanie ovplyvnili minulé alebo súčasné finančné, obchodné, profesijné, osobné alebo spoločenské vzťahy alebo povinnosti.

5.   Rozhodca nesmie vstupovať do žiadneho vzťahu ani nadobúdať akékoľvek finančné podiely, ktoré by mohli ovplyvniť jeho nestrannosť alebo ktoré by mohli odôvodnene vzbudzovať zdanie nevhodného správania alebo zaujatosti.

6.   Rozhodca vykonáva svoju funkciu bez toho, aby prijímal alebo vyhľadával pokyny od akéhokoľvek orgánu štátnej správy, akejkoľvek medzinárodnej vládnej organizácie alebo medzinárodnej mimovládnej organizácie alebo akéhokoľvek súkromného zdroja, a do sporu, ktorý je mu pridelený, nezasahoval v jeho ktoromkoľvek skoršom štádiu.

Článok 3

Povinnosti týkajúce sa zverejňovania

1.   Skôr ako kandidát, ktorý bol požiadaný, aby zaujal funkciu rozhodcu, prijme svoje menovanie za rozhodcu podľa článku 80 dohody, zverejní akýkoľvek záujem, vzťah alebo záležitosť, ktoré by mohli ovplyvňovať jeho nezávislosť alebo nestrannosť alebo ktoré by odôvodnene mohli vzbudzovať zdanie nevhodného správania alebo zaujatosti v konaní.

2.   Kandidát na tento účel vynaloží všetko primerané úsilie, aby zistil všetky takéto záujmy, vzťahy a záležitosti vrátane finančných záujmov, profesionálnych záujmov alebo zamestnaneckých či rodinných záujmov.

3.   Povinnosť zverejnenia podľa odseku 1 je trvalá povinnosť, ktorou sa od rozhodcu vyžaduje, aby zverejnil všetky také záujmy, vzťahy alebo záležitosti, ktoré môžu vzniknúť v priebehu ktorejkoľvek fázy konania.

4.   Kandidát alebo rozhodca oznámi Výboru pre obchod a rozvoj akékoľvek záležitosti týkajúce sa skutočného alebo možného porušenia tohto kódexu správania čo najskôr po tom, čo sa o nich dozvie, aby ich strany mohli posúdiť.

Článok 4

Povinnosti rozhodcov

1.   Rozhodca musí byť po prijatí svojho menovania pripravený vykonávať a musí vykonávať svoje povinnosti počas celého konania dôkladne, rýchlo, spravodlivo a usilovne.

2.   Rozhodca posudzuje iba tie záležitosti, ktoré boli vznesené počas konania a sú potrebné na to, aby vydal rozhodnutie, a nedeleguje túto povinnosť na žiadnu inú osobu.

3.   Rozhodca podnikne všetky náležité kroky s cieľom zabezpečiť, aby jeho asistenti a administratívni zamestnanci poznali a dodržiavali povinnosti, ktoré rozhodcovia majú podľa článkov 2, 3, 4 a 6 tohto kódexu správania.

Článok 5

Povinnosti bývalých rozhodcov

1.   Každý bývalý rozhodca sa zdrží konania, ktoré by mohlo vzbudzovať zdanie, že pri výkone svojich povinností bol zaujatý, alebo že mal výhody z rozhodnutia rozhodcovského tribunálu.

2.   Každý bývalý rozhodca musí dodržiavať povinnosti stanovené v článku 6 tohto kódexu správania.

Článok 6

Dôvernosť informácií

1.   Rozhodca nesmie nikdy zverejniť žiadne neverejné informácie týkajúce sa konania alebo získané počas konania, pre ktoré bol vymenovaný. Rozhodca nesmie v žiadnom prípade zverejniť alebo použiť takéto informácie na získanie osobnej výhody alebo výhody pre iné osoby alebo na poškodenie záujmov iných osôb.

2.   Rozhodca nesmie zverejniť rozhodnutie rozhodcovského tribunálu ani jeho časti pred jeho uverejnením.

3.   Rozhodca nesmie nikdy zverejniť obsah rokovaní rozhodcovského tribunálu ani názor ktoréhokoľvek rozhodcu, ani vydať žiadne vyjadrenia týkajúce sa konania, pre ktoré bol vymenovaný, či sporných otázok v konaní.

Článok 7

Výdavky

Každý rozhodca eviduje čas venovaný konaniu a predloží konečný odpočet tohto času a svojich výdavkov, ako aj času a nákladov svojich asistentov a administratívnych zamestnancov.

Článok 8

Mediátori

Tento kódex správania sa uplatňuje na mediátorov mutatis mutandis.