20.12.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 330/105


Korigendum k rozhodnutiu Európskej centrálnej banky (EÚ) 2019/2158 z 5. decembra 2019 o metodike a postupoch na určenie a zber údajov týkajúcich sa faktorov výpočtu poplatku, ktoré sa používajú na výpočet ročných poplatkov za dohľad (ECB/2019/38)

(Úradný vestník Európskej únie L 327 zo 17. decembra 2019)

Na strane 104 v článku 11:

namiesto:

„Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.“

má byť:

„Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. januára 2020.“