21.12.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 327/8


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/2034

z 18. októbra 2018,

ktorým sa stanovuje plán pre odhadzovanie úlovkov pri rybolove určitých druhov žijúcich pri morskom dne v severozápadných vodách na roky 2019 – 2021

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES (1), a najmä na jeho článok 15 ods. 6 a článok 18 ods. 1 a 3,

keďže:

(1)

Cieľom nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 je postupne odstrániť odhadzovanie úlovkov pri všetkých druhoch rybolovu Únie zavedením povinnosti vylodiť úlovky druhov, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia výlovu.

(2)

S cieľom plniť povinnosť vylodiť úlovky sa článkom15 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 Komisia splnomocňuje prijímať prostredníctvom delegovaných aktov plány pre odhadzovanie úlovkov na úvodné obdobie najviac troch rokov, ktoré možno predĺžiť o ďalšie celkové obdobie troch rokov, a to na základe spoločných odporúčaní vypracovaných členskými štátmi po konzultácii s relevantnými poradnými radami.

(3)

V delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2015/2438 (2) sa zaviedol plán pre odhadzovanie úlovkov pri rybolove určitých druhov žijúcich pri morskom dne v severozápadných vodách na obdobie 2016 – 2018 na základe spoločného odporúčania, ktoré Komisii predložilo Belgicko, Španielsko, Francúzsko, Írsko, Holandsko a Spojené kráľovstvo. Uvedené nariadenie bolo zrušené a nahradené delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2016/2375 (3).

(4)

V delegovanom nariadení (EÚ) 2016/2375 bol stanovený plán pre odhadzovanie úlovkov pri rybolove určitých druhov žijúcich pri morskom dne v severozápadných vodách na obdobie 2017 – 2018 podľa návrhu v novom spoločnom odporúčaní, ktoré predložilo Belgicko, Španielsko, Francúzsko, Írsko, Holandsko a Spojené kráľovstvo. Uvedené nariadenie bolo zrušené a nahradené delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2018/46 (4).

(5)

V delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2018/46 bol stanovený plán pre odhadzovanie úlovkov pri rybolove určitých druhov žijúcich pri morskom dne a hlbokomorských druhov v severozápadných vodách na rok 2018 na základe spoločného odporúčania, ktoré predložilo Belgicko, Španielsko, Francúzsko, Írsko, Holandsko a Spojené kráľovstvo.

(6)

Belgicko, Španielsko, Francúzsko, Írsko, Holandsko a Spojené kráľovstvo majú priamy hospodársky záujem na rybolove v severozápadných vodách. Po konzultácii s Poradnou radou pre severozápadné vody a Poradnou radou pre pelagické populácie predložili tieto členské štáty 31. mája 2018 Komisii nové spoločné odporúčanie týkajúce sa plánu pre odhadzovanie úlovkov pri rybolove určitých druhov žijúcich pri morskom dne v severozápadných vodách na roky 2019 – 2021. Toto spoločné odporúčanie bolo zmenené 30. augusta 2018.

(7)

Relevantné vedecké orgány poskytli svoje vedecké príspevky, ktoré preskúmal Vedecký, technický a hospodársky výbor pre rybárstvo (STECF) (5). O príslušných opatreniach sa rokovalo na zasadnutí skupiny expertov 11. septembra 2018, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia 28 členských štátov a Komisie, ako aj Európskeho parlamentu ako pozorovateľa. Výbor STECF zistil, že v prípade niektorých populácií, napríklad platesy veľkej, miera prežitia jedincov nemusí byť taká vysoká ako pri iných druhoch. V snahe reagovať na pripomienky výboru STECF Komisia preskúmala relatívny vplyv tejto výnimky na celkovú populáciu a jej vplyv na jedincov a porovnala ho s potrebou pokračovať v rybolovnej činnosti, aby sa zabezpečil zber údajov. Umožnenie dočasných výnimiek v prípadoch, keď je pomerné množstvo odhodených mŕtvych úlovkov relatívne nízke, považuje Komisia za pragmatický a obozretný prístup k riadeniu rybárstva za predpokladu, že ich neumožnením by sa zabránilo potrebnému zberu údajov, ktorý je nevyhnutný na riadne a informované riadenie odhodených úlovkov v záujme úplného nadobudnutia účinnosti povinnosti vylodiť úlovky.

(8)

Delegované nariadenie (EÚ) 2018/46 zahŕňalo výnimku z povinnosti vylodiť úlovky z dôvodu vysokej miery prežitia, ako sa uvádza v článku 15 ods. 4 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, pokiaľ ide o homára štíhleho uloveného košmi, pascami alebo košíkmi v podoblastiach ICES 6 a 7, ktorá vychádzala z vedeckých dôkazov preukazujúcich miery prežitia. Tieto dôkazy boli posúdené v predchádzajúcich rokoch a výbor STECF dospel k záveru (6), že táto výnimka je odôvodnená. V novom spoločnom odporúčaní sa navrhuje pokračovať v uplatňovaní tejto výnimky. Vzhľadom na to, že okolnosti sa nezmenili, uvedená výnimka by sa mala naďalej uplatňovať v pláne pre odhadzovanie úlovkov na roky 2019 – 2021.

(9)

Delegované nariadenie (EÚ) 2018/46 obsahovalo výnimku z dôvodu vysokej miery prežitia, pokiaľ ide o soleu európsku menšej než minimálnej ochrannej referenčnej veľkosti ulovenú pomocou vlečnej siete s vodiacimi štítmi s veľkosťou ôk 80 – 99 mm v divízii ICES 7d do šiestich námorných míľ od pobrežia a mimo určených odchovní, ktorá vychádzala z vedeckých dôkazov preukazujúcich miery prežitia odhodených úlovkov. Tieto dôkazy boli posúdené v predchádzajúcich rokoch a výbor STECF dospel k záveru (7), že dôkazy sú dostačujúce. V novom spoločnom odporúčaní sa navrhuje pokračovať v uplatňovaní tejto výnimky. Výbor STECF poukázal na to, že neboli poskytnuté žiadne nové informácie o umiestnení odchovní (8). Keďže v súčasnosti nie sú určené žiadne odchovne, výnimku možno zahrnúť do nového plánu pre odhadzovanie úlovkov na roky 2019 – 2021, členské štáty by však mali predložiť príslušné informácie o odchovniach hneď, ako budú určené.

(10)

V novom spoločnom odporúčaní sa navrhuje výnimka z dôvodu vysokej miery prežitia, pokiaľ ide o homára štíhleho uloveného vlečnými sieťami na lov pri dne s veľkosťou ôk najmenej 100 mm a o homára štíhleho uloveného vlečnými sieťami na lov pri dne s veľkosťou ôk 70 – 99 mm v kombinácii s variantmi selektívneho výstroja (druhy rybolovu TRI a TR2) v podoblasti ICES 7. Členské štáty v snahe preukázať mieru prežitia pri odhadzovaní úlovkov homára štíhleho pri uvedenom druhu rybolovu poskytli vedecké dôkazy. Tieto dôkazy boli predložené výboru STECF, ktorý dospel k záveru, že hoci sú údaje získané na základe štúdie miery prežitia uskutočnenej s použitím vlečnej siete Seltra dostatočné, celkový účinok rozsiahleho rybolovu homára štíhleho s použitím iných druhov rybárskeho výstroja je naďalej ťažké posúdiť. Výbor STECF poznamenal, že za predpokladu, že sa pomerne vysoká miera prežitia týka všetkých druhov výstroja, z uvedeného druhu rybolovu vyplýva pomerne nízka miera odhadzovania úlovkov. Uvedenú výnimku preto treba zahrnúť do nového plánu pre odhadzovanie úlovkov na roky 2019 – 2021.

(11)

V novom spoločnom odporúčaní sa navrhuje výnimka z dôvodu vysokej miery prežitia, pokiaľ ide o homára štíhleho uloveného vlečnou sieťou s vodiacimi štítmi s veľkosťou ôk 80 – 110 mm v kombinácii s variantmi selektívneho výstroja v divízii ICES 6a do dvanástich námorných míľ od pobrežia. Členské štáty v snahe preukázať mieru prežitia pri odhadzovaní úlovkov homára štíhleho pri uvedenom druhu rybolovu poskytli vedecké dôkazy. Dôkazy boli predložené výboru STECF, ktorý dospel k záveru, že štúdia týkajúca sa miery prežitia je hodnoverná a naznačuje pomerne vysokú mieru prežitia. Uvedenú výnimku preto treba zahrnúť do nového plánu pre odhadzovanie úlovkov na roky 2019 – 2021.

(12)

Podrobné vedecké dôkazy o mierach prežitia rajovitých ulovených s použitím ktoréhokoľvek výstroja v podoblastiach ICES 6 a 7 nie sú dostupné v prípade všetkých segmentov flotily a kombinácií, ktoré využívajú túto výnimku. Hoci sa až na niekoľko výnimiek miery prežitia považujú vo všeobecnosti za stabilné, sú potrebné podrobnejšie informácie. Na získanie týchto údajov by rybolov musel pokračovať, a preto sa Komisia domnieva, že výnimka by sa mala udeliť, členské štáty by však mali byť povinné predkladať relevantné údaje, ktoré umožnia výboru STECF v plnej miere posúdiť odôvodnenie a Komisii umožnia vykonať preskúmanie. Členské štáty s priamym hospodárskym záujmom by mali každoročne čo najskôr, najneskôr však do 31. mája predložiť: a) plán vypracovaný v snahe zvýšiť mieru prežitia a doplniť chýbajúce údaje zistené výborom STECF, ktorý bude každoročne posudzovať výbor STECF, b) výročné správy o pokroku a prípadné zmeny alebo úpravy programov zameraných na mieru prežitia.

(13)

Pri posudzovaní mier prežitia rajovitých sa zistilo, že raje kukučie (Leucoraja naevus) majú výrazne nižšiu mieru prežitia než iné druhy, hoci je k dispozícii menej stabilných vedeckých poznatkov. Keby sa však výnimka na tento druh vôbec neuplatňovala, zabránilo by sa rybolovu a neprerušovanému zberu presných údajov. Komisia sa preto domnieva, že táto výnimka by sa mala udeliť len na 1 rok a bezodkladne by sa mali vypracovať nové štúdie a opatrenia na zlepšenie miery prežitia, ktoré by sa mali poskytnúť výboru STECF na posúdenie čo najskôr, najneskôr však do 31. mája 2019.

(14)

V novom spoločnom odporúčaní sa navrhujú výnimky z dôvodu vysokej miery prežitia, pokiaľ ide o platesu veľkú ulovenú viacstrannými žiabrovkami alebo vlečnými sieťami s vodiacimi štítmi v divíziách ICES 7d, 7e, 7f a 7g. Členské štáty v snahe preukázať mieru prežitia pri odhadzovaní úlovkov platesy veľkej pri uvedenom druhu rybolovu poskytli vedecké dôkazy. Dôkazy boli predložené výboru STECF, ktorý dospel k záveru, že štúdia týkajúca sa miery prežitia je hodnoverná a naznačuje pomerne vysokú mieru prežitia. Uvedenú výnimku preto treba zahrnúť do nového plánu pre odhadzovanie úlovkov na roky 2019 – 2021.

(15)

V novom spoločnom odporúčaní sa navrhujú výnimky z dôvodu vysokej miery prežitia, pokiaľ ide o platesu veľkú ulovenú v divíziách ICES 7a – 7k plavidlami loviacimi s pomocou vlečných sietí s rozperným rahnom s maximálnym výkonom motora 221 kW a dĺžkou najviac 24 metrov, ktoré vykonávajú rybolov do 12 námorných míľ s časom vlečenia najviac 1,5 hodiny, a plavidlami loviacimi s pomocou vlečných sietí s rozperným rahnom s maximálnym výkonom motora 221 kW s použitím zachytávacieho panelu alebo panelu na vypúšťanie bentických druhov. Členské štáty v snahe preukázať mieru prežitia pri odhadzovaní úlovkov platesy veľkej pri uvedenom druhu rybolovu poskytli vedecké dôkazy. Dôkazy boli predložené výboru STECF, ktorý dospel k záveru, že ide o vedecké informácie dobrej kvality. Výbor STECF však poukázal na to, že údaje nezahŕňajú všetky dotknuté členské štáty a že na mieru prežitia pri uvedených druhoch rybolovu má vplyv mnoho faktorov a že táto miera je mimoriadne nestála. Výbor STECF ďalej poznamenal, že v dôsledku tejto nestálosti nemožno spoľahlivo posúdiť, aký bude pravdepodobný dosah tejto výnimky. Za týchto okolností by mala byť výnimka obmedzená na 1 rok s cieľom umožniť ďalší zber údajov a členské štáty by mali byť povinné predložiť relevantné údaje, ktoré umožnia výboru STECF v plnej miere posúdiť odôvodnenie a Komisii umožnia vykonať preskúmanie. Túto výnimku preto možno zahrnúť do plánu pre odhadzovanie úlovkov do 31. decembra 2019 a dotknuté členské štáty by mali vykonať dodatočné skúšky a poskytnúť informácie čo najskôr, najneskôr však do 31. mája 2019, aby ich výbor STECF mohol posúdiť.

(16)

V novom spoločnom odporúčaní sa navrhuje výnimka z dôvodu vysokej miery prežitia, pokiaľ ide o druhy lovené košmi, pascami a košíkmi v severozápadných vodách (podoblastiach ICES 5, 6 a 7). Členské štáty v snahe preukázať mieru prežitia pri odhadzovaní úlovkov druhov lovených pri uvedenom druhu rybolovu poskytli vedecké dôkazy. Dôkazy boli predložené výboru STECF, ktorý dospel k záveru, že pravdepodobnosť prežitia druhov odhodených po ulovení do pascí a košov je vysoká. Uvedenú výnimku preto možno zahrnúť do nového plánu pre odhadzovanie úlovkov na roky 2019 – 2021.

(17)

Delegované nariadenie (EÚ) 2018/46 zahŕňalo výnimky de minimis z povinnosti vylodiť úlovky pri určitých druhoch rybolovu. Výbor STECF preskúmal dôkazy, ktoré poskytli členské štáty (9), a dospel k záveru, že dokumentácia, ktorú predložili členské štáty, obsahuje odôvodnené argumenty svedčiace o tom, že dosiahnuť ešte väčšiu selektívnosť je náročné, a/alebo argumenty týkajúce sa neprimeraných nákladov na manipuláciu s nechcenými úlovkami, ktoré sú v niektorých prípadoch podložené aj kvalitatívnym hodnotením nákladov. Vzhľadom na uvedené skutočnosti a to, že sa okolnosti nezmenili, treba výnimky de minimis naďalej uplatňovať v súlade s percentuálnymi podielmi navrhnutými v novom spoločnom odporúčaní v prípade:

tresky merlang ulovenej plavidlami s použitím vlečných sietí na lov pri dne a záťahových sietí s veľkosťou ôk najmenej 80 mm (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBN, TBS, TB, TX), ako aj pelagických sietí (OTM, PTM) a vlečných sietí s rozperným rahnom (BT2) s veľkosťou ôk 80 – 119 mm v divízii ICES 7d,

tresky merlang ulovenej plavidlami s použitím vlečných sietí na lov pri dne a záťahových sietí s veľkosťou ôk najmenej 80 mm (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBN, TBS, TB, TX), ako aj pelagických sietí (OTM, PTM) a vlečných sietí s rozperným rahnom (BT2) s veľkosťou ôk 80 – 119 mm v divíziách ICES 7b – c a 7e – k,

soley európskej ulovenej plavidlami výstrojom TBB s veľkosťou ôk 80 – 119 mm a so zvýšenou selektívnosťou v divíziách ICES 7d, 7e, 7f, 7g a 7 h,

soley európskej ulovenej plavidlami s použitím viacstenných žiabroviek a žiabroviek na lov soley európskej v divíziách ICES 7d, 7e, 7f a 7g.

(18)

V novom spoločnom odporúčaní sa navrhujú výnimky de minimis z povinnosti vylodiť úlovky v prípade:

tresky jednoškvrnnej ulovenej plavidlami s použitím vlečných sietí na lov pri dne, záťahových sietí a vlečných sietí s rozperným rahnom s veľkosťou ôk najmenej 80 mm v divíziách ICES 7b – c a 7e – 7k,

tresky škvrnitej ulovenej plavidlami s použitím vlečných sietí na lov pri dne, záťahových sietí a vlečných sietí s rozperným rahnom s veľkosťou ôk najmenej 80 mm v divíziách ICES 7b – c a 7e – 7k,

stavríd ulovených plavidlami s použitím vlečných sietí na lov pri dne, záťahových sietí a vlečných sietí s rozperným rahnom v podoblasti ICES 6 a divíziách ICES 7b – 7k,

makrely atlantickej ulovenej plavidlami s použitím vlečných sietí na lov pri dne, záťahových sietí a vlečných sietí s rozperným rahnom v podoblasti ICES 6 a divíziách ICES 7b – 7k,

(19)

Dôkazy, ktoré predložili členské štáty v súvislosti s novými výnimkami de minimis pre tresku jednoškvrnnú, tresku škvrnitú, stavridy a makrelu atlantickú ulovené plavidlami s použitím vlečných sietí na lov pri dne, záťahových sietí a vlečných sietí s rozperným rahnom, preskúmal výbor STECF a dospel k záveru (10), že treba poskytnúť ďalšie informácie. Keďže na poskytnutie týchto informácií je potrebné pokračovať v rybolovnej činnosti a zbere údajov, jednotlivé výnimky pre každý druh by sa mali obmedziť na 1 rok a členské štáty by mali byť povinné predložiť relevantné údaje, ktoré umožnia výboru STECF v plnej miere posúdiť odôvodnenie a Komisii umožnia vykonať posúdenie. Dotknuté členské štáty by mali vykonať dodatočné skúšky a poskytnúť informácie čo najskôr, najneskôr však do 31. mája 2019, aby ich výbor STECF mohol posúdiť. Tieto výnimky by sa preto mali uplatňovať dočasne do 31. decembra 2019.

(20)

V snahe zabezpečiť spoľahlivé odhady miery odhadzovania úlovkov na účely stanovenia celkového povoleného výlovu (TAC) by mali členské štáty poskytnúť v prípadoch, keď sú výnimky de minimis založené na extrapolácii situácií, o ktorých existujú len obmedzené údaje, a informáciách o časti flotily, presné a overiteľné údaje o celej flotile, na ktorú sa vzťahuje dané ustanovenie de minimis.

(21)

Podľa článku 15 ods. 5 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 môžu plány odhadzovania úlovkov zahŕňať aj technické opatrenia týkajúce sa rybolovu alebo druhov, na ktoré sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky. Na zvýšenie selektívnosti výstroja a zníženie množstva nechcených úlovkov v Keltskom a Írskom mori je vhodné zahrnúť niekoľko selektívnych opatrení pre rybolov druhov žijúcich pri morskom dne. Výbor STECF na základe informácií, ktoré poskytli členské štáty, dospel k záveru, že navrhované zmeny na zvýšenie selektívnosti v severozápadných vodách sú jedným z mála prípadov, keď sa regionálne skupiny pokúšajú zmierniť problémy spojené s nechcenými úlovkami. Technické opatrenia preto treba zahrnúť do plánu pre odhadzovanie úlovkov na roky 2019 – 2021.

(22)

Opatrenia navrhované v novom spoločnom odporúčaní sú v súlade s článkom 15 ods. 4, článkom 15 ods. 5 písm. c) a článkom 18 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 a môžu sa preto zahrnúť do tohto nariadenia.

(23)

Podľa článku 18 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 Komisia preskúmala posúdenie výboru STECF, ako aj potrebu, aby členské štáty zaistili plnenie povinnosti vylodiť úlovky v plnej miere od 1. januára 2019. V niekoľkých prípadoch si výnimky vyžadujú pokračovanie rybolovnej činnosti a zberu údajov s cieľom reagovať na pripomienky výboru STECF. Umožnenie dočasných výnimiek v uvedených prípadoch považuje Komisia za pragmatický a obozretný prístup k riadeniu rybárstva za predpokladu, že ich neumožnením by sa zabránilo zberu potrebných údajov, ktorý je nevyhnutný na riadne a informované riadenie odhodených úlovkov v záujme úplného nadobudnutia účinnosti povinnosti vylodiť úlovky.

(24)

V nadväznosti na nové spoločné odporúčanie je vhodné zrušiť delegované nariadenie (EÚ) 2018/46.

(25)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení majú priamy vplyv na plánovanie rybárskej sezóny plavidiel Únie a na súvisiace hospodárske činnosti, a preto by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť ihneď po jeho uverejnení. Malo by sa uplatňovať od 1. januára 2019,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Plnenie povinnosti vylodiť úlovky

V podoblastiach ICES 5 (okrem 5a a v prípade 5b len vo vodách Únie), 6 a 7 sa povinnosť vylodiť úlovky stanovená v článku 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 vzťahuje na rybolov druhov žijúcich pri morskom dne v súlade s týmto nariadením na obdobie 2019 – 2021.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

1.   „Flámsky panel“ je posledná kužeľovitá sieťová časť vlečnej siete s rozperným rahnom, ktorého zadná časť je priamo pripojená ku koncovému rukávcu. Horná a dolná sieťová časť musia pozostávať z ôk šírky najmenej 120 mm meranej medzi uzlami a pri natiahnutí musí byť panel dlhý aspoň 3 m;

2.   „Panel Seltra“ je selektívne zariadenie, ktoré:

a)

pozostáva z vrchného panelu s veľkosťou ôk aspoň 270 mm (kosoštvorcové oko) umiestneného v časti so štyrmi panelmi a uchyteného k jednému oku veľkosti 270 mm pomocou troch ôk veľkosti 90 mm alebo z vrchného panelu s veľkosťou ôk aspoň 140 mm (štvorcové oko),

b)

je dlhé aspoň 3 metre,

c)

je umiestnené najviac 4 m od uzáverového lana vlečnej siete a

d)

je umiestnené pozdĺž celej šírky vrchnej vrstvy vlečnej siete (t. j. od okraja po okraj);

3.   „Sieť so selektívnou mriežkou (Netgrid)“ je selektívne zariadenie pozostávajúce zo štyroch panelov vložených do dvojpanelovej vlečnej siete s naklonenou vrstvou sieťoviny s kosoštvorcovými okami s veľkosťou ôk aspoň 200 mm vedúce k únikovému otvoru v hornej časti vlečnej siete;

4.   „Sieť so selektívnou mriežkou (Netgrid) CEFAS“ je sieť so selektívnou mriežkou (Netgrid), ktorú vyvinulo Centrum pre životné prostredie, rybárstvo a akvakultúru (The Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science, CEFAS) na lov homárov v Írskom mori;

5.   „Vlečná sieť s klapkou“ je vlečná sieť vybavená sieťovinovou mriežkou, ktorá bola vyvinutá s cieľom znížiť úlovky tresky škvrnitej, tresky jednoškvrnnej a tresky merlang pri rybolove homára štíhleho;

6.   „Zachytávací panel“ je úprava výstroja vlečnej siete s rozperným rahnom na lov pri dne, ktorá má pomôcť zabrániť tomu, aby sa do vlečnej siete dostávali kamene a balvany a spôsobili škodu na výstroji, ako aj úlovkoch;

7.   „Panel na vypúšťanie bentických druhov“ je panel zo sieťoviny s väčšími okami alebo štvorcovými okami zabudovaný do spodného panela vlečnej siete – zvyčajne vlečnej siete s rozperným rahnom – s cieľom prepustiť prípadný bentický materiál a predmety ležiace na dne mora pred tým, ako prejdú do koncového rukávca;

8.   „Ochranná zóna Keltského mora“ sú vody v divíziách ICES 7f, 7g a časť divízie 7j, ktorá leží severne od rovnobežky 50° severnej zemepisnej šírky a východne od rovnobežky 11° západnej zemepisnej dĺžky.

Článok 3

Výnimka z dôvodu vysokej miery prežitia homára štíhleho

1.   Výnimka z dôvodu vysokej miery prežitia stanovená v článku 15 ods. 4 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 sa vzťahuje na:

a)

homára štíhleho (Nephrops norvegicus) uloveného košmi, pascami alebo košíkmi (kódy výstroja: (11) FPO a FIX) v podoblastiach ICES 6 a 7;

b)

homára štíhleho (Nephrops norvegicus) uloveného vlečnými sieťami na lov pri dne s veľkosťou ôk najmenej 100 mm v podoblasti ICES 7;

c)

homára štíhleho (Nephrops norvegicus) uloveného vlečnými sieťami na lov pri dne s veľkosťou ôk 70 – 99 mm v kombinácii s variantmi vysoko selektívneho výstroja, ako sa uvádza v článku 9 ods. 2 a článku 10 ods. 2 tohto nariadenia, v podoblasti ICES 7;

d)

homára štíhleho (Nephrops norvegicus) uloveného vlečnými sieťami s vodiacimi štítmi s veľkosťou ôk 80 – 110 mm v kombinácii s variantmi vysoko selektívneho výstroja, ako sa uvádza v článku 9 ods. 2 a článku 10 ods. 2 tohto nariadenia, v divízii ICES 6a do dvanástich námorných míľ od pobrežia.

2.   Pri odhadzovaní úlovkov homára štíhleho ulovených v prípadoch uvedených v odseku 1 sa všetky jedince vypustia okamžite a v oblasti, v ktorej boli ulovené.

Článok 4

Výnimka z dôvodu vysokej miery prežitia soley európskej

1.   Výnimka z dôvodu vysokej miery prežitia stanovená v článku 15 ods. 4 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 sa vzťahuje na úlovky soley európskej (Solea solea) menšej než minimálnej ochrannej referenčnej veľkosti, ktoré boli ulovené vlečnými sieťami s vodiacimi štítmi s veľkosťou ôk koncového rukávca 80 – 99 mm (kódy výstroja OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) v divízii ICES 7d do šiestich námorných míľ od pobrežia a mimo určených odchovní plavidlami:

a)

s maximálnou dĺžkou 10 metrov a maximálnym výkonom motora 221 kW a

b)

loviacimi vo vodách s hĺbkou najviac 30 metrov a s časom vlečenia najviac 1,5 hodiny.

2.   Pri odhadzovaní úlovkov soley európskej ulovených v prípadoch uvedených v odseku 1 sa jedince vypustia okamžite.

Článok 5

Výnimka z dôvodu vysokej miery prežitia rajovitých

1.   Výnimka z dôvodu vysokej miery prežitia stanovená v článku 15 ods. 4 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 sa vzťahuje na celkový povolený výlov rajovitých (Rajiformes) ulovených akýmkoľvek rybárskym výstrojom v severozápadných vodách (podoblasti ICES 6 a 7).

2.   Členské štáty, ktoré majú priamy hospodársky záujem, predkladajú každoročne čo najskôr, najneskôr však do 31. mája, doplňujúce vedecké informácie na podporu výnimky stanovenej v odseku 1. Vedecký, technický a hospodársky výbor pre rybárstvo (STECF) každý rok posudzuje poskytnuté vedecké informácie do 1. augusta.

3.   Výnimka stanovená v odseku 1 sa vzťahuje na raju kukučiu do 31. decembra 2019. Členské štáty, ktoré majú priamy hospodársky záujem, predložia čo najskôr, najneskôr však do 31. mája 2019, doplňujúce vedecké informácie na podporu uvedenej výnimky. Vedecký, technický a hospodársky výbor pre rybárstvo (STECF) posúdi poskytnuté vedecké informácie do 1. augusta 2019.

4.   Pri odhadzovaní rajovitých ulovených v prípadoch uvedených v odseku 1 sa jedince vypustia okamžite a pod hladinu mora.

Článok 6

Výnimka z dôvodu vysokej miery prežitia platesy veľkej

1.   Výnimka z dôvodu vysokej miery prežitia stanovená v článku 15 ods. 4 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 sa vzťahuje na:

a)

platesu veľkú (Pleuronectes platessa) ulovenú v divíziách ICES 7d, 7e, 7f a 7g viacstennými žiabrovkami;

b)

platesu veľkú (Pleuronectes platessa) ulovenú v divíziách ICES 7d, 7e, 7f a 7g vlečnými sieťami s vodiacimi štítmi;

c)

platesu veľkú (Pleuronectes platessa) ulovenú v divíziách ICES 7a – 7k plavidlami s maximálnym výkonom motora najmenej 221 kW s použitím vlečných sietí s rozperným rahnom (BT2) so zabudovaným zachytávacím panelom alebo panelom na vypúšťanie bentických druhov;

d)

platesu veľkú (Pleuronectes platessa) ulovenú v divíziách ICES 7a – 7k plavidlami s použitím vlečných sietí s rozperným rahnom (BT2) s maximálnym výkonom motora 221 kW alebo dĺžkou najviac 24 metrov, ktoré sú skonštruované na vykonávanie rybolovu do 12 námorných míľ od pobrežia a s priemerným časom vlečenia najviac 1,5 hodiny.

2.   Výnimky uvedené v odseku 1 písm. c) a d) sa uplatňujú dočasne do 31. decembra 2019. Členské štáty, ktoré majú priamy hospodársky záujem, predložia čo najskôr, najneskôr však do 31. mája 2019, doplňujúce vedecké informácie na podporu uvedených výnimiek. Vedecký, technický a hospodársky výbor pre rybárstvo posúdi poskytnuté informácie do 1. augusta 2019.

3.   Pri odhadzovaní úlovkov platesy veľkej ulovených v prípadoch uvedených v odseku 1 sa jedince vypustia okamžite a pod hladinu mora.

Článok 7

Výnimka z dôvodu vysokej miery prežitia druhov ulovených košmi, pascami a košíkmi

1.   V podoblastiach ICES 5 (okrem 5a a v prípade 5b len vo vodách Únie), 6 a 7 sa výnimka z dôvodu vysokej miery prežitia stanovená v článku 15 ods. 4 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 vzťahuje na druhy ulovené košmi, pascami a košíkmi.

2.   Pri odhadzovaní úlovkov rýb ulovených v prípadoch uvedených v odseku 1 sa jedince vypustia okamžite.

Článok 8

Výnimky de minimis

1.   Odchylne od článku 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 sa môžu podľa článku 15 ods. 5 písm. c) uvedeného nariadenia odhadzovať tieto množstvá:

a)

v prípade tresky merlang (Merlangius merlangus) maximálne do 6 % v roku 2019 a do 5 % v rokoch 2020 a 2021 celkového ročného výlovu tohto druhu plavidlami loviacimi vlečnými sieťami na lov pri dne a záťahovými sieťami s veľkosťou ôk najmenej 80 mm (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBN, TBS, TB, TX), ako aj pelagickými sieťami (OTM, PTM) a vlečnými sieťami s rozperným rahnom (BT2) s veľkosťou ôk 80 – 119 mm v divízii ICES 7d;

b)

v prípade tresky merlang (Merlangius merlangus) maximálne do 6 % v roku 2019 a do 5 % v rokoch 2020 a 2021 celkového ročného výlovu tohto druhu plavidlami loviacimi vlečnými sieťami na lov pri dne a záťahovými sieťami s veľkosťou ôk najmenej 80 mm (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBN, TBS, TB, TX), ako aj pelagickými sieťami (OTM, PTM) a vlečnými sieťami s rozperným rahnom (BT2) s veľkosťou ôk 80 – 119 mm v divíziách ICES 7b – c a 7e – k;

c)

v prípade soley európskej (Solea solea) maximálne do 3 % celkového ročného výlovu tohto druhu plavidlami loviacimi viacstennými žiabrovkami a žiabrovkami na lov soley európskej v divíziách ICES 7d, 7e, 7f a 7g;

d)

v prípade soley európskej (Solea solea) maximálne do 3 % celkového ročného výlovu tohto druhu plavidlami loviacimi výstrojom TBB s veľkosťou ôk 80 – 119 mm vybaveným flámskym panelom v divíziách ICES 7d, 7e, 7f, 7g a 7 h;

e)

v prípade tresky jednoškvrnnej (Melanogrammus aeglefinus) maximálne do 7 % celkového ročného výlovu tohto druhu v roku 2019 plavidlami loviacimi vlečnými sieťami na lov pri dne, záťahovými sieťami a vlečnými sieťami s rozperným rahnom s veľkosťou ôk najmenej 80 mm v divíziách ICES 7b – 7c a 7e – 7k;

f)

v prípade tresky škvrnitej (Gadus morhua) 7 % celkového ročného výlovu tohto druhu v roku 2019 plavidlami loviacimi vlečnými sieťami na lov pri dne, záťahovými sieťami a vlečnými sieťami s rozperným rahnom s veľkosťou ôk najmenej 80 mm v divíziách ICES 7b – 7c a 7e – 7k;

g)

v prípade stavríd (Trachurus spp.) maximálne do 7 % celkového ročného výlovu tohto druhu v roku 2019 plavidlami loviacimi vlečnými sieťami na lov pri dne, záťahovými sieťami a vlečnými sieťami s rozperným rahnom v podoblasti ICES 6 a divíziách ICES 7b – 7k;

h)

v prípade makrely atlantickej (Scomber scombrus) maximálne do 7 % celkového ročného výlovu tohto druhu v roku 2019 plavidlami loviacimi vlečnými sieťami na lov pri dne, záťahovými sieťami a vlečnými sieťami s rozperným rahnom v podoblasti ICES 6 a divíziách ICES 7b – 7k.

2.   Výnimky de minimis stanovené v odseku 1 písm. e) – h) sa uplatňujú do 31. decembra 2019. Členské štáty, ktoré majú priamy hospodársky záujem, predložia čo najskôr, najneskôr však do 31. mája 2019, doplňujúce vedecké informácie na podporu uvedenej výnimky. Vedecký, technický a hospodársky výbor pre rybárstvo posúdi poskytnuté vedecké informácie do 1. augusta 2019.

Článok 9

Osobitné technické opatrenia v ochrannej zóne Keltského mora

1.   Od 1. júla 2019 budú rybárske plavidlá loviace vlečnými sieťami na lov pri dne alebo záťahovými sieťami v ochrannej zóne Keltského mora používať tieto varianty výstroja:

a)

koncový rukávec veľkosti 110 mm s panelom so štvorcovými okami veľkosti 120 mm (12);

b)

koncový rukávec typu T90 veľkosti 100 mm;

c)

koncový rukávec veľkosti 100 mm s panelom so štvorcovými okami veľkosti 160 mm.

2.   Odchylne od odseku 1 plavidlá loviace vlečnými sieťami na lov pri dne alebo záťahovými sieťami, ktorých úlovky zahŕňajú viac než 5 % homára štíhleho, musia používať jeden z týchto variantov výstroja:

a)

panel so štvorcovými okami veľkosti 300 mm; plavidlá s celkovou dĺžkou menej než 12 metrov môžu používať panel so štvorcovými okami veľkosti 200 mm;

b)

panel Seltra;

c)

triediacu mriežku s rozstupom priečok 35 mm, ako sa vymedzuje v prílohe XIVa k nariadeniu (ES) č. 850/98 (13), alebo podobnú sieť so selektívnou mriežkou (Netgrid);

d)

koncový rukávec veľkosti 100 mm s panelom so štvorcovými okami veľkosti 100 mm.

3.   Odchylne od odseku 1 plavidlá loviace vlečnými sieťami na lov pri dne alebo záťahovými sieťami, ktorých úlovky zahŕňajú viac než 55 % tresky merlang alebo 55 % čertovitých, merlúzy európskej alebo kalkanov rodu Lepidorhombus dokopy, musia používať jeden z týchto variantov výstroja:

a)

koncový rukávec veľkosti 100 mm s panelom so štvorcovými okami veľkosti 100 mm;

b)

koncový rukávec typu T90 a tunel veľkosti 90 mm;

c)

koncový rukávec veľkosti 80 mm s panelom so štvorcovými okami veľkosti 160 mm;

d)

koncový rukávec veľkosti 80 mm s valcom so štvorcovými okami veľkosti 2 m × 100 mm.

4.   Odchylne od odseku 1 plavidlá loviace vlečnými sieťami na lov pri dne alebo záťahovými sieťami v divízii ICES 7f východne od rovnobežky 5° západnej zemepisnej dĺžky, ktorých úlovky zahŕňajú menej než 10 % treskovitých druhov (Gadidae), musia používať koncový rukávec veľkosti 80 mm vybavený panelom so štvorcovými okami veľkosti 120 mm.

5.   Selektívny výstroj alebo selektívne zariadenie, ktoré výbor STECF na základe vlastností vyhodnotí ako výstroj s rovnakou alebo vyššou selektívnosťou, pokiaľ ide o tresku škvrnitú, tresku jednoškvrnnú a tresku merlang, možno pridať ako alternatívu k uvedenému výstroju.

Článok 10

Osobitné technické opatrenia v Írskom mori

1.   Od 1. januára 2019 musia rybárske plavidlá loviace vlečnými sieťami na lov pri dne alebo záťahovými sieťami v divízii ICES 7a (Írske more) spĺňať technické opatrenia uvedené v odsekoch 2, 3 a 4.

2.   Plavidlá loviace vlečnými sieťami na lov pri dne alebo záťahovými sieťami s veľkosťou ôk koncového rukávca najmenej 70 mm a menšou než 100 mm, ktorých úlovky zahŕňajú viac než 5 % homára štíhleho, musia používať jeden z týchto variantov výstroja:

a)

panel so štvorcovými okami veľkosti 300 mm; plavidlá s celkovou dĺžkou menej než 12 metrov môžu používať panel so štvorcovými okami veľkosti 200 mm;

b)

panel Seltra;

c)

triediacu mriežku s rozstupom priečok 35 mm, ako sa vymedzuje v prílohe XIVa k nariadeniu (ES) č. 850/98;

d)

sieť so selektívnou mriežkou (netgrid) CEFAS;

e)

vlečnú sieť s klapkou.

3.   Plavidlá loviace vlečnými sieťami na lov pri dne alebo záťahovými sieťami, ktorých úlovky zahŕňajú viac než 10 % tresky jednoškvrnnej, tresky škvrnitej a rajovitých dokopy, musia používať jeden z týchto variantov výstroja:

a)

koncový rukávec veľkosti 120 mm;

b)

triediacu vlečnú sieť s panelom s okami veľkosti 600 mm a koncovým rukávcom veľkosti 100 mm.

4.   Plavidlá loviace vlečnými sieťami na lov pri dne alebo záťahovými sieťami, ktorých úlovky zahŕňajú menej než 10 % tresky jednoškvrnnej, tresky škvrnitej a rajovitých dokopy, musia používať oká koncového rukávca veľkosti 100 mm s panelom so štvorcovými okami veľkosti 100 mm. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na plavidlá, ktorých úlovky zahŕňajú viac než 30 % homára štíhleho.

5.   Selektívny výstroj alebo selektívne zariadenie, ktoré výbor STECF na základe vlastností vyhodnotí ako výstroj s rovnakou alebo vyššou selektívnosťou, pokiaľ ide o tresku škvrnitú, tresku jednoškvrnnú a tresku merlang, možno pridať ako alternatívu k uvedenému výstroju.

Článok 11

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2019 do 31. decembra 2021.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. októbra 2018

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22.

(2)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2438 z 12. októbra 2015, ktorým sa stanovuje plán pre odhadzovanie úlovkov pri rybolove určitých druhov žijúcich pri morskom dne v severozápadných vodách (Ú. v. EÚ L 336, 23.12.2015, s. 29).

(3)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/2375 z 12. októbra 2016, ktorým sa stanovuje plán pre odhadzovanie úlovkov pri rybolove určitých druhov žijúcich pri morskom dne v severozápadných vodách (Ú. v. EÚ L 352, 23.12.2016, s. 39).

(4)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/46 z 20. októbra 2017, ktorým sa stanovuje plán pre odhadzovanie úlovkov pri rybolove určitých druhov žijúcich pri morskom dne a hlbokomorských druhov v severozápadných vodách na rok 2018 (Ú. v. EÚ L 7, 12.1.2018, s. 13).

(5)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf.

(6)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf

(7)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf.

(8)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf.

(9)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf.

(10)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf.

(11)  Kódy výstroja použité v tomto nariadení zodpovedajú kódom uvedeným v prílohe XI k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 404/2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009 z 8. apríla 2011, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky rybného hospodárstva (Ú. v. EÚ L 112, 30.4.2011, s. 1). V prípade plavidiel s celkovou dĺžkou menej ako 10 metrov kódy výstroja použité v tejto tabuľke zodpovedajú kódom klasifikácie rybárskeho výstroja FAO.

(12)  Panely so štvorcovými okami sa umiestňujú v súlade s článkom 7 nariadenia Rady (ES) č. 850/98 z 30. marca 1998 o zachovaní zdrojov rybolovu prostredníctvom technických opatrení na ochranu mláďat morských organizmov (Ú. v. ES L 125, 27.4.1998, s. 1).

(13)  Nariadenie Rady (ES) č. 850/98 z 30. marca 1998 o zachovaní zdrojov rybolovu prostredníctvom technických opatrení na ochranu mláďat morských organizmov (Ú. v. ES L 125, 27.4.1998, s. 1).