20.12.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 326/53


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/1975

zo 14. decembra 2018,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 965/2012, pokiaľ ide o požiadavky na leteckú prevádzku vetroňov a elektronickú letovú dokumentáciu

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1139 zo 4. júla 2018 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva a ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EÚ) č. 996/2010, (EÚ) č. 376/2014 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ a 2014/53/EÚ a zrušujú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nariadenie Rady (EHS) č. 3922/91 (1), a najmä na jeho článok 31,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (EÚ) č. 965/2012 (2) sa stanovujú podmienky pre bezpečnosť viacerých druhov leteckej prevádzky rôznych kategórií lietadiel vrátane prevádzky vetroňov.

(2)

Prevádzkovatelia prevádzkujúci lietadlá uvedené v článku 2 ods. 1 písm. b) bodoch i) a ii) nariadenia (EÚ) 2018/1139 sú povinní spĺňať relevantné základné požiadavky stanovené v prílohe V k uvedenému nariadeniu.

(3)

Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2018/1976 (3) sa stanovujú špecifické pravidlá prevádzky vetroňov. Od dátumu začatia uplatňovania uvedeného nariadenia by sa na takúto prevádzku už nemali vzťahovať všeobecné pravidlá leteckej prevádzky stanovené v nariadení (EÚ) č. 965/2012. Pravidlá týkajúce sa dohľadu nad leteckou prevádzkou príslušnými orgánmi členských štátov stanovené v článku 3 nariadenia (EÚ) č. 965/2012 a v prílohe II k uvedenému nariadeniu by sa však mali naďalej uplatňovať na prevádzku leteckej dopravy vetroňmi, pretože dané požiadavky nie sú špecifické pre žiadnu konkrétnu činnosť prevádzky leteckej dopravy, ale uplatňujú sa horizontálne na všetky takéto činnosti.

(4)

Nariadenie (EÚ) č. 965/2012 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť tak, aby sa v ňom zohľadnili nové pravidlá uplatniteľné na prevádzku vetroňov a objasnilo, ktoré ustanovenia daného nariadenia sa na prevádzku vetroňov uplatňujú naďalej.

(5)

Vzhľadom na úzku väzbu medzi ustanoveniami vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2018/1976 a ustanoveniami tohto nariadenia by sa mal zladiť dátum začatia ich uplatňovania.

(6)

ICAO v roku 2014 do časti I a III oddielu II prílohy 6 doplnila ustanovenia o používaní elektronickej letovej dokumentácie (elektronic flight bag, EFB) pri prevádzke obchodnej leteckej dopravy. Predmetné ustanovenia obsahujú všeobecné požiadavky vzťahujúce sa na používanie elektronickej letovej dokumentácie, ako aj požiadavku prevádzkového schválenia používania aplikácií elektronickej letovej dokumentácie v záujme bezpečnej prevádzky lietadla. Preto je potrebné zladiť nariadenie (EÚ) č. 965/2012 s ustanoveniami ICAO a zaviesť nové pravidlo obsahujúce všeobecné požiadavky vzťahujúce sa na používanie elektronickej letovej dokumentácie v obchodnej leteckej doprave i nové ustanovenia o prevádzkovom schválení používania aplikácií elektronickej letovej dokumentácie, ktorých riziko poruchového stavu je klasifikované nanajvýš ako nízke.

(7)

ICAO v roku 2014 takisto do časti II a III oddielu III prílohy 6 doplnila ustanovenia o používaní elektronickej letovej dokumentácie (elektronic flight bag, EFB) vo všeobecnom letectve. Predmetné ustanovenia obsahujú všeobecné požiadavky vzťahujúce sa na používanie elektronickej letovej dokumentácie, ako aj požiadavku, aby zmluvné štáty stanovili kritériá používania aplikácií elektronickej letovej dokumentácie v záujme bezpečnej prevádzky lietadla. Preto je potrebné zladiť nariadenie (EÚ) č. 965/2012 s ustanoveniami ICAO a zaviesť vzhľadom na neobchodnú prevádzku zložitých motorových lietadiel a špeciálnu prevádzku zložitých motorových lietadiel nové pravidlá obsahujúce všeobecné požiadavky vzťahujúce sa na používanie elektronickej letovej dokumentácie i požiadavky vzťahujúce sa na používanie aplikácií elektronickej letovej dokumentácie, ktorých riziko poruchového stavu je klasifikované nanajvýš ako nízke. Navyše sa týmto nariadením mení nariadenie (EÚ) č. 965/2012 aj v tom zmysle, že sa zlaďujú požiadavky vzťahujúce sa na prenosné elektronické zariadenia na neobchodnú prevádzku iných než zložitých motorových lietadiel so všeobecnými ustanoveniami ICAO vzťahujúcimi sa na vybavenie elektronickej letovej dokumentácie.

(8)

Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva pripravila návrh vykonávacích predpisov týkajúcich sa osobitných pravidiel prevádzky vetroňov a v súlade s článkom 75 ods. 2 písm. b) a c) a článkom 76 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2018/1139 ho predložila Komisii vo forme stanoviska (4).

(9)

Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva pripravila návrh vykonávacích predpisov týkajúcich sa používania elektronickej letovej dokumentácie a v súlade s článkom 75 ods. 2 písm. b) a c) a článkom 76 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2018/1139 ho predložila Komisii vo forme stanoviska (5).

(10)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 127 nariadenia (EÚ) 2018/1139,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmeny nariadenia (EÚ) č. 965/2012

Nariadenie (EÚ) č. 965/2012 sa mení takto:

1.

Článok 1 sa mení takto:

a)

Odseky 1, 2 a 3 sa nahrádzajú takto:

„1.   Týmto nariadením sa stanovujú podrobné pravidlá v oblasti prevádzky leteckej dopravy letúnmi a vrtuľníkmi vrátane inšpekcií na odbavovacej ploche lietadiel prevádzkovateľov patriacich pod bezpečnostný dohľad iného štátu, ktoré pristáli na letiskách nachádzajúcich sa na území, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia zmlúv.

2.   Týmto nariadením sa stanovujú aj podrobné pravidlá podmienok vydávania, zachovania, zmeny, obmedzenia, pozastavenia alebo zrušenia osvedčení prevádzkovateľov lietadiel podľa článku 2 ods. 1 písm. b) bodov i) a ii) nariadenia (EÚ) 2018/1139 s výnimkou balónov a vetroňov, ktorí sa podieľajú na prevádzke obchodnej leteckej dopravy, oprávnenia a zodpovednosť držiteľov osvedčení, ako aj okolnosti, za akých je prevádzka v záujme bezpečnosti zakázaná, obmedzená alebo podriadená určitým podmienkam.

3.   Týmto nariadením sa stanovujú aj podrobné pravidlá podmienok a postupov pre vyhlásenia prevádzkovateľov, ktorí sa podieľajú na prevádzke obchodnej špeciálnej dopravy letúnmi a vrtuľníkmi alebo na prevádzke neobchodnej leteckej dopravy zložitými motorovými lietadlami vrátane prevádzky neobchodnej špeciálnej dopravy zložitými motorovými lietadlami, o ich spôsobilosti a dostupnosti prostriedkov na vykonávanie povinností súvisiacich s prevádzkou lietadiel, a pre dohľad nad takýmito prevádzkovateľmi.“

b)

Odsek 7 sa nahrádza takto:

„7.   Toto nariadenie sa nevzťahuje na prevádzku leteckej dopravy balónmi a vetroňmi. Pokiaľ však ide o takúto prevádzku leteckej dopravy balónmi inými ako priviazanými plynovými balónmi a vetroňmi, uplatňujú sa požiadavky na dohľad uvedené v článku 3.“

2.

Článok 2 sa mení takto:

a)

Body 1., 1a. a 1b. sa nahrádzajú takto:

„1.

„letún“ je motorové lietadlo s nepohyblivými krídlami, ťažšie ako vzduch, ktoré je pri lete podporované dynamickými reakciami vzduchu pôsobiaceho na jeho krídla;

1a.

„vrtuľník“ je lietadlo ťažšie ako vzduch udržiavané v lete predovšetkým pôsobením vzduchu na jeden alebo viac poháňaných rotorov umiestnených v podstate na vertikálnych osiach;

1b.

„balón“ je lietadlo s posádkou ľahšie ako vzduch bez motorového pohonu, ktorého let je udržiavaný buď pomocou plynu ľahšieho ako vzduch alebo palubného ohrievača vzduchu, vrátane plynových balónov, teplovzdušných balónov, zmiešaných balónov a teplovzdušných vzducholodí, aj keď tie sú poháňané motorom;“.

b)

Vkladajú sa body 1c., 1d. a 1e.:

„1c.

„vetroň“ je lietadlo ťažšie ako vzduch, pri ktorom vztlak potrebný na let vykonávajú aerodynamické sily na jeho nepohyblivých nosných plochách a ktorého voľný let nie je závislý od motora;

1d.

„obchodná prevádzka“ je akákoľvek prevádzka lietadla, ktorá je za odplatu alebo inú primeranú protihodnotu dostupná verejnosti, alebo ak nie je verejnosti prístupná, je to prevádzka, ktorá sa vykonáva na základe zmluvy medzi prevádzkovateľom a zákazníkom, pričom zákazník nemá nad prevádzkovateľom žiadnu kontrolu;

1e.

„priviazaný plynový balón“ je plynový balón s priväzovacím systémom, ktorým je balón počas prevádzky nepretržite ukotvený k pevnému bodu;“.

c)

Bod 9 sa nahrádza takto:

„9.

‚ukážkový let‘ je akákoľvek krátka prevádzka leteckej dopravy za odplatu alebo inú primeranú protihodnotu, ktorú s cieľom prilákať nových záujemcov o výcvik alebo nových členov ponúka výcviková organizácia uvedená v článku 10a nariadenia Komisie (EÚ) č. 1178/2011 (*1) alebo organizácia vytvorená na propagáciu športového alebo rekreačného lietania;

(*1)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1178/2011 z 3. novembra 2011, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa posádky civilného letectva podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Ú. v. EÚ L 311, 25.11.2011, s. 1).“"

3.

Článok 5 sa mení takto:

a)

Odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Prevádzkovatelia prevádzkujú letúny alebo vrtuľníky na účely prevádzky obchodnej leteckej dopravy len v súlade s prílohami III a IV.“

b)

V odseku 2 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

letúnov a vrtuľníkov používaných na prepravu nebezpečného nákladu (DG);“.

c)

Odseky 4, 5 a 6 sa nahrádzajú takto:

„4.   Prevádzkovatelia iných ako zložitých motorových letúnov a vrtuľníkov, ktorí sa podieľajú na prevádzke neobchodnej leteckej dopravy vrátane prevádzky neobchodnej špeciálnej dopravy, prevádzkujú lietadlá v súlade s ustanoveniami v prílohe VII.

5.   Výcvikové organizácie uvedené v článku 10a nariadenia (EÚ) č. 1178/2011, ktoré majú svoje hlavné miesto podnikania v niektorom členskom štáte, pri vykonávaní výcvikových letov do Únie, v rámci Únie alebo z Únie prevádzkujú:

a)

zložité motorové letúny a vrtuľníky v súlade s ustanoveniami prílohy VI;

b)

iné letúny a vrtuľníky v súlade s ustanoveniami uvedenými v prílohe VII.

6.   Prevádzkovatelia prevádzkujú letúny alebo vrtuľníky na účely prevádzky obchodnej špeciálnej dopravy len v súlade s požiadavkami v prílohách III a VIII.“

4.

Článok 6 sa mení takto:

a)

Odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Odchylne od článku 5 tohto nariadenia a bez toho, aby bol dotknutý článok 18 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) 2018/1139 a podčasť P prílohy I k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 748/2012 (*2) z hľadiska povolenia na let, sa nasledujúce lety naďalej prevádzkujú podľa požiadaviek stanovených vo vnútroštátnych právnych predpisoch členského štátu, v ktorom má prevádzkovateľ svoje hlavné miesto podnikania, alebo ak prevádzkovateľ nemá hlavné miesto podnikania, miesta, kde je prevádzkovateľ usadený alebo má bydlisko:

a)

lety spojené so zavedením alebo úpravou typov letúnov alebo vrtuľníkov, ktoré vykonávajú projekčné alebo výrobné organizácie v rozsahu pôsobnosti svojich oprávnení;

b)

lety, ktorými sa neprepravujú cestujúci ani náklad, ale letún alebo vrtuľník sa preváža na renováciu, opravu, údržbu, inšpekcie, dodávku, vývoz alebo podobné účely.

(*2)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 748/2012 z 3. augusta 2012 stanovujúce vykonávacie pravidlá osvedčovania letovej spôsobilosti a environmentálneho osvedčovania lietadiel a prislúchajúcich výrobkov, častí a zariadení, ako aj osvedčovania projekčných a výrobných organizácií (Ú. v. EÚ L 224, 21.8.2012, s. 1).“"

b)

Odsek 4a sa mení takto:

i)

úvodná časť sa nahrádza takto:

„4a.

Odchylne od odsekov 1 a 6 článku 5 sa môže nasledujúca prevádzka iných ako zložitých motorových letúnov a vrtuľníkov vykonávať v súlade s prílohou VII:“;

ii)

písmeno c) sa nahrádza takto:

„c)

ukážkové lety, výsadky, ťahanie vetroňov alebo akrobatické lety vykonávané buď výcvikovou organizáciou, ktorá má svoje hlavné miesto podnikania v niektorom členskom štáte a ktorá je uvedená v článku 10a nariadenia (EÚ) č. 1178/2011, alebo organizáciou vytvorenou na propagáciu športového alebo rekreačného lietania pod podmienkou, že lietadlo prevádzkuje organizácia na základe vlastníctva alebo prenájmu lietadla bez posádky, že let neprináša zisk, ktorý by bol distribuovaný mimo organizáciu, a že kedykoľvek sa nečlenovia organizácie podieľajú na takýchto letoch, tieto lety predstavujú iba okrajovú činnosť organizácie.“

5.

Článok 10 sa mení takto:

a)

V odseku 1 sa vypúšťa číslovanie odsekov a druhý pododsek sa nahrádza takto:

„Uplatňuje sa od 28. októbra 2012.“

b)

Odseky 2 až 6 sa vypúšťajú.

6.

Prílohy I, II, III, IV, V, VI, VII a VIII sa menia v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 9. júla 2019.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. decembra 2018

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 212, 22.8.2018, s. 1.

(2)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 965/2012 z 5. októbra 2012, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa leteckej prevádzky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Ú. v. EÚ L 296, 25.10.2012, s. 1).

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1976 zo 14. decembra 2018, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá prevádzky vetroňov podľa nariadenia (EÚ) 2018/1139 (pozri stranu 64 tohto úradného vestníka).

(4)  Opinion No 07/2017 of the European Aviation Safety Agency of 23 August 2017 for a draft Commission Regulation on the revision of the operational rules for sailplanes. (Stanovisko Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva č. 7/2017 z 23. augusta 2017 k návrhu nariadeniu Komisie o revízii pravidiel prevádzky vetroňov).

(5)  Opinion No 10/2017 of the European Aviation Safety Agency of 18 December 2017 for a draft Commission Regulation amending Commission Regulation (EU) No 965/2012 [Stanovisko Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva č. 10/2017 z 18. decembra 2017 k návrhu nariadeniu Komisie na zmenu nariadenia Komisie (EÚ) č. 965/2012].


PRÍLOHA

Prílohy I, II, III, IV, V, VI, VII a VIII k nariadeniu (EÚ) č. 965/2012 sa menia takto:

1.

Príloha I sa mení takto:

a)

Bod 6 sa vypúšťa;

b)

Bod 11a sa vypúšťa;

c)

Vkladajú sa body 42a, 42b a 42c:

„42a.

„Aplikácia EFB“ je softvérová aplikácia nainštalovaná na hostiteľskej platforme elektronickej letovej dokumentácie (electronic flight bag, EFB), ktorá poskytuje jednu alebo viac osobitných prevádzkových funkcií na podporu letovej prevádzky;

42b.

„Hostiteľská platforma EFB“ je hardvérové vybavenie, v ktorom sú umiestnené výpočtové kapacity a základný softvér vrátane operačného systému a softvéru vstupu/výstupu;

42c.

„Systém EFB“ je hardvérové vybavenie (vrátane batérie, možností pripojenia, komponentov vstupu a výstupu) a softvér (vrátane databáz a operačného systému) potrebné na podporu plánovaných aplikácií EFB.“;

d)

Vkladá sa tento bod 44a:

„44a.

„Elektronická letová dokumentácia (electronic flight bag – EFB)“ je elektronický informačný systém, ktorý tvoria zariadenia a aplikácie pre letovú posádku a ktorý umožňuje ukladanie, aktualizáciu, zobrazovanie a spracúvanie funkcií EFB na podporu letovej prevádzky alebo služobných povinností.“;

e)

Bod 57 sa vypúšťa;

f)

Vkladá sa tento bod 69a:

„69a.

„Rozhranie človek – stroj (HMI)“ je komponent určitých zariadení schopný spracúvať interakciu medzi človekom a strojom. Rozhranie tvorí hardvér a softvér umožňujúci, aby stroje alebo systémy mohli interpretovať a spracúvať vstupy používateľa i poskytovať mu požadované výsledky.“;

g)

Bod 78a sa nahrádza takto:

„78a.

„Nízky poruchový stav“ je poruchový stav, v dôsledku ktorého by nedošlo k výraznému zníženiu bezpečnosti lietadla a pri ktorom letová posádka musí vykonať opatrenia úplne v rámci svojich schopností.“;

h)

Vkladá sa tento bod 78b:

„78b.

„Zneužívanie látok“ je užívanie jednej alebo viacerých psychoaktívnych látok letovou posádkou, palubnými sprievodcami a ďalšími členmi personálu, od ktorého závisí bezpečnosť v letectve, takým spôsobom, ktorý:

a)

predstavuje priame nebezpečenstvo pre užívateľa alebo ohrozuje životy, zdravie a pohodu iných a/alebo

b)

spôsobuje alebo zhoršuje pracovné, sociálne, psychické alebo fyzické problémy alebo poruchy.“;

i)

Vkladajú sa tieto body 96a a 96b:

„96a.

„Prenosná EFB“ je prenosná hostiteľská platforma EFB používaná v pilotnom priestore, ktorá nie je súčasťou konfigurácie certifikovaného lietadla.

96b.

„Prenosné elektronické zariadenie (PED)“ je akýkoľvek druh elektronického zariadenia, ide spravidla ale nie výlučne o spotrebnú elektroniku, ktoré na palubu lietadla prinesú členovia posádky, cestujúci, alebo sa prepravuje ako náklad a ktoré nie je súčasťou konfigurácie certifikovaného lietadla. Zahŕňa všetko vybavenie, ktoré môže spotrebúvať elektrickú energiu. Elektrickú energiu môžu dodávať interné zdroje, napríklad batérie (nabíjateľné alebo nenabíjateľné) alebo zariadenie možno pripojiť aj k určitým zdrojom energie v lietadle.“;

j)

Vkladajú sa tieto body 120a a 120b:

„120a.

„Aplikácia EFB typu A“ je aplikácia EFB, ktorej nesprávna činnosť alebo nesprávne použitie nemajú vplyv na bezpečnosť;

120b.

„Aplikácie EFB typu B“ je aplikácia EFB:

a)

ktorej nesprávna činnosť alebo nesprávne použitie sú nanajvýš klasifikované ako nízky poruchový stav a

b)

ktorá nenahrádza ani neduplikuje žiaden systém ani funkciu požadované v predpisoch o letovej spôsobilosti, požiadavkách o vzdušnom priestore alebo prevádzkových pravidlách.“;

2.

Príloha II sa mení takto:

a)

V ustanovení ARO.GEN.120 sa písmeno d) nahrádza takto:

„d)

Príslušný orgán posúdi všetky alternatívne prostriedky preukázania zhody, ktoré navrhuje organizácia v súlade s:

1.

bodom ORO.GEN.120 písm. b) prílohy III (Časť-ORO) k tomuto nariadeniu,

2.

v prípade balónov s bodom BOP.ADD.010 prílohy II (Časť-BOP) k nariadeniu Komisie (EÚ) 2018/395 (*1), alebo

3.

v prípade vetroňov s bodom SAO.DEC.100 písm. c) prílohy II (Časť-SAO) k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2018/1976 (*2);

a to prostredníctvom analýzy poskytnutej dokumentácie, a ak to považuje za potrebné, vykonaním kontroly organizácie.

Ak príslušný orgán zistí, že alternatívne prostriedky preukázania zhody sú v súlade s vykonávacími predpismi, bez zbytočného odkladu:

1.

informuje žiadateľa, že môže používať alternatívne prostriedky preukázania zhody, a v prípade potreby zodpovedajúcim spôsobom zmení povolenie, povolenie špeciálnej prevádzky alebo osvedčenie žiadateľa a

2.

informuje agentúru o ich obsahu a poskytne jej kópie celej príslušnej dokumentácie;

3.

informuje ostatné členské štáty o alternatívnych prostriedkoch preukázania zhody, ktoré boli prijaté.

(*1)  Nariadenie Komisie (EÚ) 2018/395 z 13. marca 2018, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá prevádzky balónov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Ú. v. EÚ L 71, 14.3.2018, s. 10)."

(*2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1976 zo 14. decembra 2018, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá prevádzky vetroňov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1139 (Ú. v. EÚ L 326, 20.12.2018, s. 64)“."

b)

V bode ARO.GEN.345 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

Po prijatí vyhlásenia od organizácie, ktorá vykonáva alebo má v úmysle vykonávať činnosť, na ktorú je vyhlásenie potrebné, príslušný orgán overí, či vyhlásenie obsahuje všetky informácie požadované:

1.

podľa bodu ORO.DEC.100 prílohy III (Časť-ORO) k tomuto nariadeniu,

2.

v prípade prevádzkovateľov balónov podľa bodu BOP.ADD.100 prílohy II (Časť-BOP) k nariadeniu (EÚ) 2018/395 alebo

3.

v prípade prevádzkovateľov vetroňov podľa bodu SAO.DEC.100 prílohy II (Časť-SAO) k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2018/1976.

Príslušný orgán po overení požadovaných informácií oznámi organizácii prijatie vyhlásenia.“

c)

V dodatku II sa tabuľka (EASA FORM 139) nahrádza takto:

Image Text obrazu Image Text obrazu

3.

Príloha III sa mení takto:

a)

V bode ORO.GEN.110 sa písmeno k) nahrádza takto:

„k)

Bez ohľadu na písmeno j) prevádzkovatelia, ktorí vykonávajú obchodnú prevádzku s jedným z nasledujúcich lietadiel, musia zabezpečiť, aby letová posádka absolvovala primeraný výcvik alebo inštruktáž v oblasti nebezpečného nákladu, s cieľom umožniť im rozpoznať nepriznaný nebezpečný tovar prinesený na palubu cestujúcimi alebo ako náklad:

1.

jednomotorový vrtuľový letún s maximálnou vzletovou hmotnosťou 5 700 kg alebo menšou a MOPSC pre 5 alebo menej cestujúcich vzlietajúci a pristávajúci na tom istom letisku alebo mieste prevádzky podľa VFR počas dňa;

2.

iný ako zložitý motorový vrtuľník s jedným motorom s MOPSC pre 5 alebo menej cestujúcich vzlietajúci a pristávajúci na tom istom letisku alebo mieste prevádzky podľa VFR počas dňa.“;

b)

V bode ORO.MLR.101 sa úvodná formulácia nahrádza takto:

„Okrem prípadov prevádzky jednomotorových vrtuľových letúnov s MOPSC pre 5 alebo menej cestujúcich alebo jednomotorových vrtuľníkov s jednoduchou konštrukciou s MOPSC pre 5 alebo menej cestujúcich so vzletom a pristátím na tom istom letisku alebo mieste prevádzky podľa VFR počas dňa je základné členenie prevádzkovej príručky takéto:“.

c)

V bode ORO.FC.005 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

ODDIEL 2, v ktorom sa uvádzajú doplnkové požiadavky uplatniteľné na prevádzku obchodnej leteckej dopravy s výnimkou prevádzky osobnej obchodnej leteckej dopravy vykonávanej podľa pravidiel letu za viditeľnosti (VFR) počas dňa, ktorá sa začína a končí na tom istom letisku alebo mieste prevádzky a v rámci miestnej oblasti, ktorú stanovil príslušný orgán:

1.

jednomotorových vrtuľových letúnov s maximálnou schválenou vzletovou hmotnosťou 5 700 kg alebo menšou a MOPSC pre 5 alebo menej cestujúcich alebo

2.

iných ako zložitých motorových vrtuľníkov s jedným motorom s MOPSC pre 5 alebo menej cestujúcich.“

d)

V bode ORO.FTL.105 sa bod 13 nahrádza takto:

„13.

„Letový čas“ je v prípade letúnov čas od prvého pohybu lietadla z jeho parkovacieho miesta s cieľom vzlietnuť až do jeho úplného zastavenia na určenom parkovacom mieste a vypnutia všetkých motorov alebo vrtúľ.“

4.

Príloha IV sa mení takto:

a)

Bod CAT.GEN.105 sa vypúšťa;

b)

Vkladá sa tento bod CAT.GEN.MPA.141:

CAT.GEN.MPA.141 Používanie elektronickej letovej dokumentácie (EFB)

a)

Ak sa na palube lietadla používa elektronická letová dokumentácia (EFB), prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby to nemalo negatívny vplyv na výkonnosť systémov alebo vybavenia lietadla, ani na schopnosť členov letovej posádky prevádzkovať lietadlo.

b)

Prevádzkovateľ nepoužíva aplikácie EFB typu B, ak nie sú schválené v súlade s podčasťou M prílohy V (Časť-SPA).“;

c)

V podčasti A sa vypúšťa oddiel 2;

d)

V podčasti B sa vypúšťa oddiel 2;

e)

V bode CAT.POL.MAB.105 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

V prípade, že údaje a dokumentácia o hmotnosti a vyvážení sa vytvárajú pomocou počítačového systému hmotnosti a vyváženia, prevádzkovateľ musí:

1.

overiť pravdivosť výstupných údajov s cieľom zaručiť, že údaje sa pohybujú v rozmedzí obmedzení uvedených v AFM a

2.

špecifikovať pokyny a postupy jeho používania v prevádzkovej príručke.“;

f)

V bode CAT.POL.MAB.105 sa vypúšťa písmeno e);

g)

V podčasti C sa vypúšťa oddiel 4;

h)

V podčasti D sa vypúšťa oddiel 3;

5.

V prílohe V sa dopĺňa táto podčasť M:

„PODČASŤ M

ELEKTRONICKÁ LETOVÁ DOKUMENTÁCIA (EFB)

SPA.EFB.100 Používanie elektronickej letovej dokumentácie (EFB) – prevádzkové povolenie

a)

Prevádzkovateľ obchodnej leteckej dopravy používa aplikácie EFB typu B iba vtedy, ak mu na takéto používanie príslušný orgán udelil povolenie.

b)

Prevádzkovateľ na získanie prevádzkového povolenia na používanie aplikácií EFB typu B od príslušného orgánu poskytne dôkazy, že:

1.

sa vykonalo posúdenie rizika spojeného s používaním zariadenia EFB, ktoré je hostiteľskou platformou pre danú aplikáciu, a s aplikáciou EFB a jej funkciami, v rámci ktorého sa určili súvisiace riziká a zabezpečilo ich správne riadenie a zmiernenie,

2.

rozhranie človek – stroj zariadenia EFB a aplikácia EFB sa posúdili podľa zásad ľudského činiteľa,

3.

zriadil systém správy EFB a stanovil a zaviedol postupy správy a používania zariadenia EFB a aplikácie EFB, ako aj súvisiace požiadavky na školenie, pričom zahŕňajú postupy:

i)

prevádzkovania EFB,

ii)

spravovania zmien EFB,

iii)

spravovania údajov EFB,

iv)

údržby EFB a

v)

bezpečnosti EFB,

4.

hostiteľská platforma EFB je vhodná na zamýšľané používanie aplikácie EFB.

Tieto dôkazy sa musia vzťahovať na konkrétnu aplikáciu EFB a hostiteľskú platformu EFB, na ktorej je daná aplikácia nainštalovaná.“;

6.

Príloha VI sa mení takto:

a)

Vkladá sa tento bod NCC.GEN.131:

NCC.GEN.131 Používanie elektronickej letovej dokumentácie (EFB)

a)

Ak sa na palube lietadla používa elektronická letová dokumentácia (EFB), prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby to nemalo negatívny vplyv na výkonnosť systémov alebo vybavenia lietadla, ani na schopnosť členov letovej posádky prevádzkovať lietadlo.

b)

Prevádzkovateľ pred začiatkom používania aplikácie EFB typu B musí:

1.

vykonať posúdenie rizika spojeného s používaním zariadenia EFB, ktoré je hostiteľskou platformou pre danú aplikáciu, a s predmetnou aplikáciou EFB a jej funkciami, v rámci ktorého určí súvisiace riziká a zabezpečí ich správne riadenie a zmiernenie; pričom posúdenie rizika musí byť zamerané na riziká súvisiace s rozhraním človek – stroj zariadenia EFB a danou aplikáciou EFB a

2.

zriadiť systém správy EFB vrátane zavedenia postupov správy a používania zariadenia a aplikácie EFB, ako aj súvisiacich požiadaviek na školenie.“;

b)

V bode NCC.OP.200 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

Bez ohľadu na písmeno a) v prípade cvičných letov, ktoré vykonávajú výcvikové organizácie uvedené v článku 10a nariadenia Komisie (EÚ) č. 1178/2011, takéto situácie možno simulovať so žiakmi-pilotmi na palube.“;

7.

Príloha VII sa mení takto:

a)

Bod NCO.GEN.102 sa vypúšťa;

b)

V bode NCO.GEN.103 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

sa začínať a končiť na tom istom letisku alebo mieste prevádzky;“;

c)

V bode NCO.GEN.105 sa písmeno a) bod 4 podbod iii) nahrádza takto:

„iii)

prístroje a vybavenie potrebné na uskutočnenie daného letu sú nainštalované v lietadle a sú funkčné, pokiaľ podľa zoznamu minimálneho vybavenia (MEL) alebo rovnocenného dokumentu nie je povolená prevádzka s nefunkčným zariadením, ako sa to vyžaduje v bodoch NCO.IDE.A.105 alebo NCO.IDE.H.105;“;

d)

Bod NCO.GEN.125 sa nahrádza takto:

NCO.GEN.125 Prenosné elektronické zariadenia

Veliteľ lietadla nikomu nepovolí používať na palube lietadla prenosné elektronické zariadenia (PED) vrátane elektronickej letovej dokumentácie (EFB), ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť výkonnosť systémov a vybavenia lietadla alebo schopnosť členov letovej posádky prevádzkovať lietadlo.“;

e)

V bode NCO.GEN.135 sa vypúšťa písmeno c);

f)

V bode NCO.OP.120 sa názov nahrádza takto:

NCO.OP.120 Postupy na obmedzenie hluku – letúny a vrtuľníky“;

g)

Bod NCO.OP.156 sa vypúšťa;

h)

V bode NCO.OP.180 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

Bez ohľadu na písmeno a) v prípade cvičných letov, ktoré vykonávajú výcvikové organizácie uvedené v článku 10a nariadenia Komisie (EÚ) č. 1178/2011, takéto situácie možno simulovať so žiakmi-pilotmi na palube.“;

i)

V bode NCO.POL.105 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

Váženie musí vykonať buď výrobca lietadla, alebo organizácia schválená na údržbu.“;

j)

V bode NCO.IDE.A.160 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

Letúny, s výnimkou letúnov ELA1, musia byť vybavené minimálne jedným ručným hasiacim prístrojom:

1.

v priestore pre letovú posádku a

2.

v každom priestore pre cestujúcich, ktorý je oddelený od priestoru pre letovú posádku, s výnimkou priestoru, do ktorého má letová posádka ľahký prístup.“;

k)

V podčasti D sa vypúšťa oddiel 3;

8.

Príloha VIII sa mení takto:

a)

V bode SPO.GEN.005 sa písmeno c) bod 2 nahrádza takto:

„2.

výsadky, ťahanie vetroňov letúnmi alebo akrobatické lety vykonávané buď výcvikovou organizáciou, ktorá má svoje hlavné miesto podnikania v niektorom členskom štáte a ktorá je uvedená v článku 10a nariadenia (EÚ) č. 1178/2011, alebo organizáciou vytvorenou na propagáciu športového alebo rekreačného lietania pod podmienkou, že lietadlo prevádzkuje organizácia na základe vlastníctva alebo prenájmu lietadla bez posádky, že let neprináša zisk, ktorý by bol distribuovaný mimo organizáciu, a že kedykoľvek sa nečlenovia organizácie podieľajú na takýchto letoch, tieto lety predstavujú iba okrajovú činnosť organizácie.“;

b)

Bod SPO.GEN.102 sa vypúšťa;

c)

V bode SPO.GEN.107 sa písmeno a) bod 4 podbod iii) nahrádza takto:

„iii)

prístroje a vybavenie, ktoré sú potrebné na uskutočnenie daného letu, sú nainštalované v lietadle a sú funkčné, pokiaľ podľa zoznamu minimálneho vybavenia (MEL) alebo rovnocenného dokumentu nie je povolená prevádzka s nefunkčným zariadením, ako sa to vyžaduje v bodoch SPO.IDE.A.105 alebo SPO.IDE.H.105;“;

d)

Vkladá sa tento bod SPO.GEN.131:

SPO.GEN.131 Používanie elektronickej letovej dokumentácie (EFB)

a)

Ak sa na palube lietadla používa elektronická letová dokumentácia (EFB), prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby to nemalo negatívny vplyv na výkonnosť systémov alebo vybavenia lietadla, ani na schopnosť členov letovej posádky prevádzkovať lietadlo.

b)

Prevádzkovateľ pred začiatkom používania aplikácie EFB typu B musí:

1.

vykonať posúdenie rizika spojeného s používaním zariadenia EFB, ktoré je hostiteľskou platformou pre danú aplikáciu, a s predmetnou aplikáciou EFB a jej funkciami, v rámci ktorého určí súvisiace riziká a zabezpečí ich správne zmiernenie; pričom posúdenie rizika musí byť zamerané na riziká súvisiace s rozhraním človek – stroj zariadenia EFB a danou aplikáciou EFB a

2.

zriadiť systém správy EFB vrátane zavedenia postupov správy a používania zariadenia EFB a aplikácie EFB, ako aj súvisiacich požiadaviek na školenie.“;

e)

V bode SPO.GEN.140 sa vypúšťa písmeno c);

f)

V bode SPO.POL.105 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

Váženie musí vykonať buď výrobca lietadla, alebo organizácia schválená na údržbu.“;

g)

V bode SPO.IDE.A.180 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

Letúny, s výnimkou letúnov ELA1, musia byť vybavené minimálne jedným ručným hasiacim prístrojom:

1.

v priestore pre letovú posádku a

2.

v každom priestore kabíny, ktorý je oddelený od priestoru pre letovú posádku s výnimkou priestoru, do ktorého má letová posádka ľahký prístup.“;

h)

V podčasti D sa vypúšťa oddiel 3.


(*1)  Nariadenie Komisie (EÚ) 2018/395 z 13. marca 2018, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá prevádzky balónov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Ú. v. EÚ L 71, 14.3.2018, s. 10).

(*2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1976 zo 14. decembra 2018, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá prevádzky vetroňov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1139 (Ú. v. EÚ L 326, 20.12.2018, s. 64)“.“