20.12.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 326/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/1974

zo 14. decembra 2018,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1178/2011, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa posádky civilného letectva podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1139

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1139 zo 4. júla 2018 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva a ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EÚ) č. 996/2010, (EÚ) č. 376/2014 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ a 2014/53/EÚ a zrušujú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nariadenie Rady (EHS) č. 3922/91 (1), a najmä na jeho článok 23,

keďže:

(1)

V nariadení Komisie (EÚ) č. 1178/2011 (2) sa stanovujú technické požiadavky na osvedčovanie výcvikových zariadení na simuláciu letu, osvedčovanie pilotov zapojených do prevádzky niektorých lietadiel a osvedčovanie osôb a organizácií zapojených do výcviku, skúšania a kontroly týchto pilotov.

(2)

V poslednom desaťročí medzi hlavné rizikové faktory, ktoré by mohli viesť k smrteľným nehodám počas prevádzky obchodnej leteckej dopravy, patrí preklopenie letúna alebo strata kontroly nad riadením letúna, pričom zabránenie týmto stavom sa stalo strategickou prioritou na európskej (3) aj globálnej úrovni. Jej súčasťou sú nové požiadavky na výcvik pilotov s cieľom lepšie ich pripraviť na nepriaznivé situácie preklopenia lietadla a straty kontroly nad riadením lietadla.

(3)

Nariadením Komisie (EÚ) 2015/445 (4) sa aktualizovali existujúce požiadavky na výcvik obchodných pilotov tak, aby zahŕňali výcvik v oblasti prevencie straty kontroly nad riadením a obnovenia kontroly nad riadením (ďalej aj „UPRT“) ako povinnú zložku teoretickej výučby pilotov. Na zlepšenie schopností pilotov na účely prevencie preklopenia letúna aj obnovenia kontroly nad riadením letúna, ktoré môžu viesť k strate kontroly nad riadením prípadne k smrteľnej nehode, treba ďalšie podrobné prvky a ciele výcviku.

(4)

UPRT treba začleniť do rôznych štádií kariéry profesionálneho pilota a tento výcvik by sa mal uvádzať v oprávneniach uvedených v preukaze spôsobilosti každého pilota. Mala by sa zabezpečiť vysoko rozvinutá a dobre udržiavaná spôsobilosť profesionálnych pilotov, pokiaľ ide o prevenciu straty kontroly nad riadením a obnovenie kontroly nad riadením. UPRT by sa mal stať povinnou súčasťou výcvikového kurzu na získanie preukazu spôsobilosti pilota viacčlennej posádky (MPL), integrovaného výcvikového kurzu pre dopravných pilotov letúnov [ATP(A)] a výcvikového kurzu na získanie preukazu spôsobilosti obchodného pilota [CPL(A)], ako aj pre kvalifikačné kategórie na triedu a typové kvalifikačné kategórie jednopilotných letúnov vo viacpilotnej prevádzke, jednopilotných nie vysokovýkonných letúnov so zložitou konštrukciou, jednopilotných vysokovýkonných letúnov so zložitou konštrukciou a pre kvalifikačné kategórie viacpilotných letúnov. S cieľom umožniť pilotom rozvíjať pokročilé spôsobilosti v oblasti prevencie straty kontroly nad riadením a obnovenia kontroly nad riadením by príslušný výcvikový kurz mal zahŕňať súvisiace letové cvičenia v letúne.

(5)

Okrem zavedenia nového kurzu na rozvoj pokročilých spôsobilostí pilota v oblasti prevencie straty kontroly nad riadením a obnovenia kontroly nad riadením by sa mali zrevidovať požiadavky na osvedčenia inštruktorov s cieľom zabezpečiť primeranú kvalifikáciu inštruktorov kurzov.

(6)

V tomto nariadení sa zohľadňujú ustanovenia prijaté v roku 2014 Medzinárodnou organizáciou civilného letectva (ICAO), ktoré sa týkajú UPRT pre preukazy spôsobilosti pilota viacčlennej posádky a pre typové kvalifikačné kategórie viacpilotných letúnov prostredníctvom zmeny prílohy 1 k Chicagskému dohovoru o udeľovaní preukazov spôsobilosti personálu.

(7)

Je v záujme bezpečnosti letectva, aby sa nové prvky UPRT vykonávali čo najskôr. Mali by sa zaviesť prechodné ustanovenia, ktorými by sa umožnilo absolvovanie výcvikových kurzov bez ďalšej úpravy, ak sa tieto začali pred nadobudnutím účinnosti daných zmien požiadaviek na výcvik pilotov týkajúcich sa UPRT. V tejto súvislosti by sa malo myslieť na to, že piloti lietajúci pre obchodných leteckých dopravcov v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 965/2012 (5) musia u dopravcu absolvovať pravidelný výcvik, ktorý už prvky UPRT obsahuje. Okrem toho by sa výcvikovým organizáciám pre pilotov malo poskytnúť prechodné obdobie na prispôsobenie ich výcvikových programov tak, aby spĺňali nové požiadavky týkajúce sa UPRT. Na konci tohto prechodného obdobia by sa všetky príslušné výcvikové kurzy mali vykonávať v súlade s novými požiadavkami týkajúcimi sa UPRT.

(8)

Medzi Úniou a určitými tretími krajinami stále prebiehajú rokovania, okrem iného aj o prevodoch preukazov spôsobilosti pilotov a súvisiacich osvedčeniach zdravotnej spôsobilosti. S cieľom zabezpečiť, aby členské štáty mohli aj naďalej uznávať preukazy spôsobilosti a osvedčenia zdravotnej spôsobilosti vydané tretími krajinami počas prechodného obdobia na základe daných rokovaní, je potrebné predĺžiť obdobie, počas ktorého sa členské štáty môžu rozhodnúť neuplatňovať na svojom území ustanovenia nariadenia (EÚ) č. 1178/2011 na pilotov, ktorí sú držiteľmi preukazu spôsobilosti a súvisiaceho osvedčenia zdravotnej spôsobilosti vydaných treťou krajinou a ktorí sa podieľajú na neobchodnej prevádzke niektorých lietadiel.

(9)

Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva predložila Európskej komisii návrh vykonávacích predpisov spolu so svojím stanoviskom č. 06/2017.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 127 nariadenia (EÚ) 2018/1139,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EÚ) č. 1178/2011 sa mení takto:

1.

Za článok 4a sa vkladá tento článok 4b:

„Článok 4b

Výcvik v oblasti prevencie straty kontroly nad riadením a obnovenia kontroly nad riadením

1.   Výcvik v oblasti prevencie straty kontroly nad riadením a obnovenia kontroly nad riadením sa stane povinnou súčasťou výcvikového kurzu na získanie preukazu spôsobilosti pilota viacčlennej posádky (MPL), integrovaného výcvikového kurzu pre dopravných pilotov letúnov [ATP(A)], výcvikového kurzu na získanie preukazu spôsobilosti obchodného pilota [CPL(A)] a výcvikového kurzu pre prvú kvalifikačnú kategóriu na triedu alebo typovú kvalifikačnú kategóriu pre:

a)

jednopilotné letúny vo viacpilotnej prevádzke;

b)

jednopilotné nie vysokovýkonné letúny so zložitou konštrukciou;

c)

jednopilotné vysokovýkonné letúny so zložitou konštrukciou alebo

d)

viacpilotné letúny

v súlade s prílohou I (časť FCL).

2.   V prípade výcvikových kurzov uvedených v odseku 1, ktoré sa v organizácii schválenej na výcvik začnú 20. decembrom 2019, nebude výcvik v oblasti prevencie straty kontroly nad riadením a obnovenia kontroly nad riadením povinným za predpokladu, že:

a)

výcvikový kurz CPL(A), ATP(A) alebo MPL sa dosiahne iným spôsobom v súlade s prílohou I (časť FCL) a praktická skúška sa absolvuje v súlade s ustanoveniami FCL.320 (pre CPL), FCL.620 (pre IR) alebo FCL.415.A (pre MPL) prílohy I (časť FCL) najneskôr do 20. decembra 2021 alebo

b)

výcvikový kurz pre kvalifikačnú kategóriu na triedu alebo typovú kvalifikačnú kategóriu letúnov sa dosiahne iným spôsobom v súlade s prílohou I (časť FCL) a praktická skúška sa absolvuje v súlade s druhým pododsekom písmena c) ustanovenia FCL.725 prílohy I (časť FCL) k tomuto nariadeniu najneskôr do 20. decembra 2021.

Na účely odseku 1 môže príslušný orgán na základe vlastného posúdenia a na základe odporúčania organizácie schválenej na výcvik uznať zápočet za výcvik v oblasti prevencie straty kontroly nad riadením a obnovenia kontroly nad riadením, ktorý sa absolvoval podľa vnútroštátnych požiadaviek na výcvik pred 20. decembrom 2019.“

2.

V článku 12 sa odsek 4 nahrádza takto:

„4.   Odchylne od odseku 1 sa členské štáty môžu rozhodnúť, že do 20. júna 2020 nebudú uplatňovať ustanovenia tohto nariadenia na pilotov, ktorí sú držiteľmi preukazu spôsobilosti a súvisiaceho osvedčenia zdravotnej spôsobilosti vydaných treťou krajinou a ktorí sa podieľajú na neobchodnej prevádzke lietadiel uvedených v článku 2 ods. 1 písm. b) bodoch i) alebo ii) nariadenia (EÚ) 2018/1139. Členské štáty sprístupnia uvedené rozhodnutia verejnosti.“

3.

V článku 12 sa odsek 8 nahrádza takto:

„8.   Odchylne od odseku 1 sa ustanovenie FCL.315.A, druhá veta písmena a) ustanovenia FCL.410.A a písmeno c) ustanovenia FCL.725.A prílohy I (časť FCL) uplatňujú od 20. decembra 2019.“

4.

Príloha I k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 1178/2011 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Ale:

a)

článok 1 ods. 1 sa uplatňuje od 20. decembra 2019;

b)

článok 1 ods. 4 sa uplatňuje od 20. decembra 2019;

c)

bez toho, aby bolo dotknuté písmeno b), body 2), 4), 5) a 12) prílohy k tomuto nariadeniu sa uplatňujú od 31. januára 2022.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. decembra 2018

Za Komisiu

Violeta BULC

členka Komisie


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1139 zo 4. júla 2018 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva a ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EÚ) č. 996/2010, (EÚ) č. 376/2014 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ a 2014/53/EÚ a zrušujú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nariadenie Rady (EHS) č. 3922/91 Ú. v. EÚ L 212, 22.8.2018, s. 1.

(2)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1178/2011 z 3. novembra 2011, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa posádky civilného letectva podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Ú. v. EÚ L 311, 25.11.2011, s. 1).

(3)  Európsky plán pre bezpečnosť letectva 2018 – 2022, časť 5.3.1, s. 33.

(4)  Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/445 zo 17. marca 2015, ktorým sa mení nariadenie Komisie (EÚ) č. 1178/2011, pokiaľ ide o technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa posádky civilného letectva (Ú. v. EÚ L 74, 18.3.2015, s. 1).

(5)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 965/2012 z 5. októbra 2012, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa leteckej prevádzky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Ú. v. EÚ L 296, 25.10.2012, s. 1).


PRÍLOHA

Príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 1178/2011 (časť FCL) sa mení takto:

1.

Ustanovenie FCL.010 sa mení takto:

a)

Úvodná veta sa nahrádza takto:

„Na účely tejto prílohy (časť FCL) sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:“;

b)

Pred pojem „Akrobatický let“ sa vkladá nové vymedzenie pojmu „Prístupný“ takto:

„„Prístupný“ je, že zariadenie môže používať:

organizácia schválená na výcvik (ATO), ktorá schvaľuje vykonávanie výcvikového kurzu na kvalifikačnú kategóriu na triedu alebo typovú kvalifikačnú kategóriu alebo

examinátor vykonávajúci hodnotenie spôsobilosti, praktickú skúšku alebo preskúšanie odbornej spôsobilosti na účely posudzovania, skúšania alebo preverovania.“;

c)

Vymedzenie pojmu „Akrobatický let“ sa nahrádza takto:

„„Akrobatický let“ sú úmyselne vykonávané manévre lietadla charakterizované prudkými zmenami jeho priestorovej polohy, nezvyčajnou priestorovou polohou alebo nezvyčajnými zmenami rýchlosti, ktoré nie sú potrebné pre bežný let ani pre inštruktáž s cieľom vydávania preukazov spôsobilosti, osvedčení alebo kvalifikačných kategórií okrem kvalifikačnej kategórie na leteckú akrobaciu.“;

d)

Za pojem „Letún povinne prevádzkovaný v posádke s druhým pilotom“ sa vkladá nové vymedzenie pojmu „Výcvik v oblasti prevencie straty kontroly nad riadením a obnovenia kontroly nad riadením letúna (UPRT)“ takto:

„„Výcvik v oblasti prevencie straty kontroly nad riadením a obnovenia kontroly nad riadením letúna (UPRT)“ je výcvik, ktorého súčasťou je:

výcvik v oblasti prevencie straty kontroly nad riadením letúna: kombinácia teoretických vedomostí a letového výcviku s cieľom zabezpečiť letovej posádke požadované spôsobilosti na prevenciu straty kontroly nad riadením letúna a

výcvik v oblasti obnovenia kontroly nad riadením letúna: kombinácia teoretických vedomostí a letového výcviku s cieľom zabezpečiť letovej posádke požadované spôsobilosti na obnovenie kontroly nad riadením letúna.“;

e)

Za pojem „Vzducholoď“ sa vkladá nové vymedzenie pojmu „Dostupné FSTD“ takto:

„„Dostupné FSTD“ je každé výcvikové zariadenie na simuláciu letu (FSTD), ktoré je prevádzkovateľovi zariadenia FSTD alebo zákazníkovi k dispozícii na použitie, a to bez ohľadu na akékoľvek časové okolnosti.“

2.

Ustanovenie FCL.310 sa nahrádza takto:

„FCL.310 CPL — Skúšky teoretických vedomostí

Žiadatelia o vydanie CPL preukážu úroveň teoretických vedomostí zodpovedajúcu poskytovaným oprávneniam v týchto predmetoch:

a)

letecké právne predpisy;

b)

všeobecné vedomosti o lietadlách – trup/systémy/pohonná jednotka;

c)

všeobecné vedomosti o lietadlách – prístrojové vybavenie;

d)

hmotnosť a vyváženie lietadla;

e)

výkon;

f)

plánovanie a monitorovanie letu;

g)

ľudská výkonnosť;

h)

meteorológia;

i)

všeobecná navigácia;

j)

rádiová navigácia;

k)

prevádzkové postupy;

l)

zásady letu a

m)

komunikácia.“

3.

Ustanovenie FCL.410.A sa nahrádza takto:

„FCL.410.A MPL — Výcvikový kurz a skúšky teoretických vedomostí

a)   Kurz

Žiadatelia o vydanie MPL v súlade s dodatkom 5 k tejto prílohe (časť FCL) absolvujú výcvikový kurz teoretických vedomostí a letového výcviku v organizácii schválenej na výcvik.

b)   Skúška

Žiadatelia o vydanie MPL preukážu úroveň teoretických vedomostí zodpovedajúcu držiteľom ATPL(A) podľa ustanovenia FCL.515 a viacpilotnej typovej kvalifikačnej kategórie.“

4.

Ustanovenie FCL.515 sa nahrádza takto:

„FCL.515 ATPL — Výcvikový kurz a skúšky teoretických vedomostí

a)   Kurz

Žiadatelia o ATPL absolvujú výcvikový kurz v organizácii schválenej na výcvik. Týmto kurzom je buď integrovaný výcvikový kurz, alebo modulový kurz v súlade s dodatkom 3 k tejto prílohe (časť FCL).

b)   Skúška

Žiadatelia o vydanie ATPL preukážu úroveň teoretických vedomostí zodpovedajúcu poskytovaným oprávneniam v týchto predmetoch:

1.

letecké právne predpisy;

2.

všeobecné vedomosti o lietadlách – trup/systémy/pohonná jednotka;

3.

všeobecné vedomosti o lietadlách – prístrojové vybavenie;

4.

hmotnosť a vyváženie lietadla;

5.

výkon;

6.

plánovanie a monitorovanie letu;

7.

ľudská výkonnosť;

8.

meteorológia;

9.

všeobecná navigácia;

10.

rádiová navigácia;

11.

prevádzkové postupy;

12.

zásady letu a

13.

komunikácia.“

5.

Ustanovenie FCL.615 sa nahrádza takto:

„FCL.615 IR — Teoretické vedomosti a letový výcvik

a)   Kurz

Žiadatelia o IR absolvujú kurz teoretických vedomostí a letového výcviku v organizácii schválenej na výcvik. Tento kurz je:

1.

integrovaný výcvikový kurz, ktorý zahŕňa výcvik pre IR v súlade s dodatkom 3 k tejto prílohe (časť FCL) alebo

2.

modulový kurz v súlade s dodatkom 6 k tejto prílohe (časť FCL).

b)   Skúška

Žiadatelia preukážu úroveň teoretických vedomostí zodpovedajúcu poskytovaným oprávneniam v týchto predmetoch:

1.

letecké právne predpisy;

2.

všeobecné vedomosti o lietadlách – prístrojové vybavenie;

3.

plánovanie a monitorovanie letu;

4.

ľudská výkonnosť;

5.

meteorológia;

6.

rádiová navigácia a

7.

komunikácia.“

6.

V ustanovení FCL.725 sa písmeno d) nahrádza takto:

„d)

Žiadateľovi, ktorý už je držiteľom typovej kvalifikačnej kategórie na typ lietadla s oprávnením na jednopilotnú alebo viacpilotnú prevádzku a žiada o pridanie oprávnenia na iný druh prevádzky na rovnakom type lietadiel, sa uznáva splnenie požiadaviek na teoretické vedomosti. Takýto žiadateľ absolvuje doplnkový letový výcvik na iný druh prevádzky v organizácii schválenej na výcvik alebo u držiteľa AOC, ktorého na takýto výcvik osobitne poverí príslušný orgán. Druh prevádzky sa zapíše do preukazu spôsobilosti.“

7.

Ustanovenie FCL.720.A sa nahrádza takto:

„FCL.720.A Požiadavky na prax a nevyhnutné predpoklady na vydanie kvalifikačných kategórií na triedu alebo typových kvalifikačných kategórií – letúny

Pokiaľ nie je inak uvedené v údajoch o prevádzkovej spôsobilosti stanovených v súlade s časťou 21 prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 748/2012 (ďalej aj „nariadenie o OSD“), žiadatelia o vydanie kvalifikačnej kategórie na triedu alebo typovej kvalifikácie musia spĺňať tieto požiadavky na prax a nevyhnutné predpoklady na vydanie príslušnej kvalifikačnej kategórie:

a)   Jednopilotné letúny

Žiadatelia o vydanie prvej kvalifikačnej kategórie na triedu alebo typovej kvalifikácie na jednopilotný letún, uchádzajúci sa o oprávnenie riadiť letún vo viacpilotnej prevádzke, musia spĺňať požiadavky uvedené v písmene b) odsekoch 4 a 5.

Okrem toho v prípade:

1.   Jednopilotných viacmotorových letúnov

Žiadatelia o vydanie prvej kvalifikačnej kategórie na triedu alebo typovej kvalifikačnej kategórie na jednopilotný viacmotorový letún absolvujú najmenej 70 hodín letu vo funkcii veliaceho pilota (PIC) na letúnoch.

2.   Jednopilotných vysokovýkonných letúnov s jednoduchou konštrukciou

Žiadatelia o vydanie kvalifikačnej kategórie na triedu alebo typovej kvalifikačnej kategórie na jednopilotný letún, ktorý sa klasifikuje ako vysokovýkonný letún, pred začiatkom letového výcviku:

i)

majú najmenej 200 hodín celkovej letovej praxe, z toho 70 hodín vo funkcii veliaceho pilota (PIC) na letúnoch a

ii)

spĺňajú jednu z týchto požiadaviek:

A)

sú držiteľmi osvedčenia o úspešnom absolvovaní kurzu na získanie doplnkových teoretických vedomostí v organizácii schválenej na výcvik alebo

B)

úspešne absolvovali skúšky teoretických vedomostí ATPL(A) v súlade s touto prílohou (časť FCL) alebo

C)

okrem preukazu spôsobilosti, vydaného v súlade s touto prílohou (časť FCL), sú držiteľmi ATPL(A) alebo CPL(A)/IR so zápočtom teoretických vedomostí pre ATPL(A), vydaného v súlade s prílohou 1 k Chicagskému dohovoru.

3.   Jednopilotných vysokovýkonných letúnov so zložitou konštrukciou

Žiadatelia o vydanie typovej kvalifikačnej kategórie na jednopilotný letún so zložitou konštrukciou, ktorý sa klasifikuje ako vysokovýkonný letún, musia byť alebo museli byť nad rámec splnenia požiadaviek uvedených v bode 2 držiteľmi kvalifikačnej kategórie IR(A) na jednomotorové alebo viacmotorové letúny, podľa potreby a ako je stanovené v podčasti G, a musia splniť požiadavky uvedené v písmene b) bode 5.

b)   Viacpilotné letúny

Žiadatelia o vydanie prvej typovej kvalifikačnej kategórie na viacpilotný letún sú žiaci – piloti, ktorí práve absolvujú výcvik v rámci výcvikového kurzu MPL, alebo spĺňajú tieto požiadavky:

1.

majú najmenej 70 hodín letovej praxe vo funkcii veliaceho pilota (PIC) na letúnoch;

2.

sú alebo boli držiteľmi kvalifikačnej kategórie IR(A) na viacmotorové letúny;

3.

úspešne absolvovali skúšky teoretických vedomostí ATPL(A) v súlade s touto prílohou (časť FCL);

4.

s výnimkou prípadu, keď je kurz pre typovú kvalifikačnú kategóriu spojený s kurzom súčinnosti viacčlennej posádky (MCC):

i)

sú držiteľmi osvedčenia o úspešnom absolvovaní kurzu súčinnosti viacčlennej posádky (MCC) v letúnoch alebo

ii)

sú držiteľmi osvedčenia o úspešnom absolvovaní kurzu súčinnosti viacčlennej posádky (MCC) vo vrtuľníkoch a majú viac ako 100 hodín letovej praxe vo funkcii pilota viacpilotných vrtuľníkov alebo

iii)

majú najmenej 500 hodín letovej praxe vo funkcii pilota viacpilotných vrtuľníkov alebo

iv)

majú najmenej 500 hodín letovej praxe vo funkcii pilota vo viacpilotnej prevádzke jednopilotných viacmotorových letúnov v obchodnej leteckej doprave v súlade s príslušnými požiadavkami na leteckú prevádzku a

5.

absolvovali výcvikový kurz uvedený v ustanovení FCL.745.A.

c)   Bez ohľadu na písmeno b) členský štát môže vydať typovú kvalifikačnú kategóriu s obmedzenými oprávneniami na viacpilotný letún, ktorá umožňuje držiteľom tejto kategórie vykonávať funkciu druhého pilota s kvalifikáciou na cestovný let nad letovou hladinou 200 za predpokladu, že ďalší dvaja členovia posádky sú držiteľmi typovej kvalifikačnej kategórie v súlade s písmenom b).

d)   Ak je to uvedené v nariadení o OSD, uplatňovanie oprávnení typovej kvalifikačnej kategórie môže byť spočiatku obmedzené na lety pod dohľadom inštruktora. Letové hodiny pod dohľadom sa zapíšu do denníka pilota alebo rovnocenného dokumentu a podpíše ich inštruktor. Obmedzenie sa zruší, keď piloti preukážu, že splnili požiadavku na letové hodiny pod dohľadom uvedenú v nariadení o OSD.“

8.

Ustanovenie FCL.725.A sa nahrádza takto:

„FCL.725.A Teoretické vedomosti a letový výcvik pre vydanie kvalifikačných kategórií na triedu alebo typových kvalifikačných kategórií – letúny

Pokiaľ nie je inak uvedené v údajoch o prevádzkovej spôsobilosti stanovených v súlade s časťou 21 prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 748/2012:

a)

v prípade jednopilotných viacmotorových letúnov:

1.

kurz teoretických vedomostí pre kvalifikačnú kategóriu na triedu jednopilotných viacmotorových letúnov zahŕňa najmenej 7 hodín výcviku prevádzky viacmotorového letúna a

2.

kurz letového výcviku pre kvalifikačnú kategóriu na triedu alebo typovú kvalifikáciu na jednopilotné viacmotorové letúny zahŕňa najmenej 2 hodiny a 30 minút letu s inštruktorom za normálnych podmienok prevádzky viacmotorového letúna a najmenej 3 hodiny a 30 minút letu s inštruktorom s použitím postupov pri poruche motora a techník asymetrického letu;

b)

v prípade jednopilotných letúnov (vodných):

1.

výcvikový kurz pre kvalifikačné kategórie na jednopilotný letún (vodný) zahŕňa výučbu teoretických vedomostí a letový výcvik a

2.

letový výcvik pre kvalifikačnú kategóriu na triedu alebo typovú kvalifikačnú kategóriu na jednopilotné letúny (vodné) zahŕňa najmenej 8 hodín letu s inštruktorom, ak sú žiadatelia držiteľmi pozemnej verzie príslušnej kvalifikačnej kategórie na triedu alebo typovej kvalifikačnej kategórie, alebo 10 hodín, ak žiadatelia nie sú držiteľmi takejto kvalifikačnej kategórie a

c)

v prípade jednopilotných nie vysokovýkonných letúnov so zložitou konštrukciou, jednopilotných vysokovýkonných letúnov so zložitou konštrukciou a viacpilotných letúnov výcvikové kurzy obsahujú výučbu teoretických vedomostí a letový výcvik UPRT týkajúce sa špecifík príslušnej kvalifikačnej kategórie na triedu alebo typovej kvalifikácie.“

9.

Vkladá sa nové ustanovenie FCL.745.A takto:

„FCL.745.A Rozšírený kurz UPRT – letúny

a)

Rozšírený kurz UPRT sa musí absolvovať v organizácii schválenej na výcvik a zahŕňa najmenej:

1.

5 hodín výučby teoretických vedomostí;

2.

predletovú inštruktáž a poletový rozbor letu a

3.

3 hodiny letového výcviku s letovým inštruktorom na letúny FI(A) s kvalifikáciou v súlade s ustanovením FCL.915 písm. e), ktorý pozostáva z rozšíreného kurzu UPRT v letúne s kvalifikáciou na účely výcviku.

b)

Organizácia schválená na výcvik vydá žiadateľom po dokončení kurzu UPRT osvedčenie o jeho absolvovaní.“

10.

V ustanovení FCL.900 sa odsek 1 písm. b) nahrádza takto:

„1.

Príslušný orgán môže vydať osobitné osvedčenie poskytujúce oprávnenie na letový výcvik, ak nie je možný súlad s požiadavkami stanovenými v tejto podčasti, a to v prípade zavedenia:

i)

nového lietadla v členských štátoch alebo v lietadlovom parku prevádzkovateľa alebo

ii)

nových výcvikových kurzov do tejto prílohy (časť FCL).

Takéto osvedčenie je obmedzené na výcvikové lety potrebné na zavedenie nového typu lietadla alebo nového výcvikového kurzu a jeho platnosť v žiadnom prípade neprekročí obdobie 1 roka.“

11.

Ustanovenie FCL.915 sa mení takto:

„FCL.915 Všeobecné nevyhnutné predpoklady a požiadavky na inštruktorov

a)   Všeobecné

Žiadatelia o vydanie osvedčenia inštruktora musia mať najmenej 18 rokov.

b)   Ďalšie požiadavky na inštruktorov vykonávajúcich letový výcvik v lietadlách

Žiadatelia o vydanie osvedčenia inštruktora s oprávneniami vykonávať letový výcvik v lietadlách alebo držitelia takého osvedčenia:

1.

pri výcviku na účely získania preukazu spôsobilosti sú držiteľmi aspoň preukazu spôsobilosti, pre ktorý sa má letový výcvik poskytovať, alebo v prípade písmena c) ustanovenia FCL.900 rovnocenného preukazu spôsobilosti;

2.

pri výcviku na účely získania kvalifikačnej kategórie sú držiteľmi príslušnej kvalifikačnej kategórie, pre ktorú sa má letový výcvik poskytovať, alebo v prípade písmena c) ustanovenia FCL.900 rovnocennej kvalifikačnej kategórie;

3.

okrem inštruktorov letových skúšok (FTI):

i)

musia absolvovať aspoň 15 hodín času letu vo funkcii pilota v lietadlách triedy alebo typu, na akom sa má poskytovať letový výcvik, z toho v prípade potreby môže byť najviac 7 hodín vo výcvikovom zariadení na simuláciu letu (FSTD), ktoré predstavuje lietadlo príslušnej triedy alebo typu, alebo

ii)

musia úspešne absolvovať hodnotenie spôsobilosti pre príslušnú kategóriu inštruktorov na lietadle danej triedy alebo typu a

4.

sú oprávnení vykonávať počas takéhoto letového výcviku funkciu veliaceho pilota (PIC) v lietadle.

c)   Započítavanie vo vzťahu k ďalším kvalifikačným kategóriám a pri predlžovaní platnosti

1.

Žiadateľom o ďalšie osvedčenia inštruktora sa môžu započítať schopnosti vyučovať a učiť sa, ktoré preukázali v súvislosti so získaným osvedčením inštruktora.

2.

Čas letu vo funkcii examinátora pri praktických skúškach alebo preskúšaniach odbornej spôsobilosti sa plne započíta vo vzťahu k požiadavkám na predĺženie platnosti všetkých osvedčení inštruktora.

d)   Zápočet vo vzťahu k rozšíreniu na ďalšie typy musí zohľadňovať príslušné prvky vymedzené v údajoch o prevádzkovej spôsobilosti stanovených v súlade časťou 21 prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 748/2012 (nariadenia o OSD).

e)   Ďalšie požiadavky na vykonávanie výcviku v rámci výcvikového kurzu v súlade s ustanovením FCL.745.A

1.

Pred vykonávaním funkcie inštruktora výcvikového kurzu podľa ustanovenia FCL.745.A okrem písmena b) držitelia osvedčenia inštruktora:

i)

absolvujú najmenej 500 hodín času letu vo funkcii pilota letúnov vrátane 200 hodín letového výcviku;

ii)

po splnení požiadaviek na prax v písmene e) odseku 1 bode i) absolvujú výcvikový kurz UPRT pre inštruktorov v organizácii schválenej na výcvik, počas ktorého sa priebežne posudzuje spôsobilosť žiadateľov a

iii)

po ukončení kurzu dostanú od organizácie schválenej na výcvik osvedčenie o jeho ukončení, pričom vedúci výcviku (HT) musí do denníka žiadateľom zapísať oprávnenia uvedené v písmene e) odseku 1.

2.

Oprávnenia uvedené v písmene e) odseku 1 sa uplatňujú, iba ak inštruktori počas posledného roka absolvovali opakovací výcvik v organizácii schválenej na výcvik, počas ktorého sa posudzovala spôsobilosť vykonávať výcvik na kurze v súlade s ustanovením FCL.745.A k spokojnosti HT.

3.

Inštruktori, ktorí sú držiteľmi oprávnení uvedených v písmene e) odseku 1, môžu vykonávať funkciu inštruktorov kurzu, ako sa uvádza v písmene e) odseku 1 bode ii) za predpokladu, že:

i)

majú 25 hodín praxe letového inštruktora počas výcviku podľa ustanovenia FCL.745.A;

ii)

v súvislosti s týmto oprávnením absolvovali hodnotenie spôsobilosti a

iii)

spĺňajú príslušné požiadavky uvedené v písmene e) odseku 2.

4.

Tieto oprávnenia sa zapíšu do denníka inštruktorov a podpíše ich examinátor.“

12.

Dodatok 1 sa nahrádza takto:

„Dodatok 1

Započítavanie teoretických vedomostí

ZAPOČÍTAVANIE TEORETICKÝCH VEDOMOSTÍ V TEJ ISTEJ ALEBO INEJ KATEGÓRII LIETADIEL – POŽIADAVKY NA PREKLEŇOVACIU VÝUČBU A SKÚŠKY

1.   LAPL, PPL, BPL a SPL

1.1.   Držiteľom LAPL sa na účely vydania LAPL na lietadlá inej kategórie plne započítajú teoretické vedomosti v spoločných predmetoch, ktoré sú stanovené v ustanovení FCL.120 písm. a).

1.2.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 11, držitelia preukazu spôsobilosti na lietadlá inej kategórie musia na účely vydania preukazov LAPL, PPL, BPL alebo SPL absolvovať výučbu teoretických vedomostí a skúšky teoretických vedomostí na príslušnej úrovni v týchto predmetoch:

zásady letu,

prevádzkové postupy,

letové charakteristiky lietadla a plánovanie letu,

všeobecné vedomosti o lietadlách a

navigácia.

1.3.   Držitelia LAPL dostanú na účely vydania PPL, BPL alebo SPL na lietadlá tej istej kategórie plný zápočet vo vzťahu k požiadavkám na výučby teoretických vedomostí a skúšky.

1.4.   Bez ohľadu na bod 1.2. musia držitelia preukazu LAPL(S) s rozšírením na TMG preukázať na účely vydania preukazu LAPL(A) primeranú úroveň teoretických vedomostí pre triedu SEP (pozemné) v súlade s ustanovením FCL.135.A písm. a) ods. 2

2.   CPL

2.1.   Žiadatelia o vydanie CPL, ktorí sú držiteľmi CPL na lietadlá inej kategórie, musia absolvovať preklenovaciu výučbu teoretických vedomostí v organizácii schválenej na výcvik na schválenom kurze v závislosti od rozdielov zistených medzi osnovami CPL pre lietadlá rozličných kategórií.

2.2.   Žiadatelia absolvujú skúšky teoretických vedomostí, ako je stanovené v tejto prílohe (časť FCL), v týchto predmetoch pre lietadlá príslušnej kategórie:

021 – všeobecné vedomosti o lietadlách: trup a systémy, elektrický systém, pohonná jednotka a núdzové vybavenie,

022 – všeobecné vedomosti o lietadlách: prístrojové vybavenie,

032/034 – letové charakteristiky letúnov prípadne vrtuľníkov,

070 – prevádzkové postupy a

080 – zásady letu.

2.3.   Žiadatelia o vydanie CPL, ktorí úspešne absolvovali príslušné skúšky teoretických vedomostí pre IR na lietadlá tej istej kategórie, dostanú zápočet vo vzťahu k požiadavkám na teoretické vedomosti v oblasti ľudskej výkonnosti a meteorológie, pokiaľ neabsolvovali výcvikový kurz pre IR v súlade s oddielom Aa dodatku 6 k tejto prílohe (časť FCL).

2.4.   Žiadatelia o CPL, ktorí úspešne absolvovali príslušné skúšky teoretických vedomostí pre IR alebo EIR na lietadlá tej istej kategórie, dostanú zápočet vo vzťahu k požiadavkám na teoretické vedomosti v predmete komunikácia.

3.   ATPL

3.1.   Žiadatelia o vydanie ATPL, ktorí sú držiteľmi ATPL na lietadlá inej kategórie, musia absolvovať preklenovaciu výučbu teoretických vedomostí v organizácii schválenej na výcvik na schválenom kurze v závislosti od rozdielov zistených medzi osnovami ATPL pre lietadlá rozličných kategórií.

3.2.   Žiadatelia absolvujú skúšky teoretických vedomostí, ako je stanovené v tejto prílohe (časť FCL), v týchto predmetoch pre lietadlá príslušnej kategórie:

021 – všeobecné vedomosti o lietadlách: trup a systémy, elektrický systém, pohonná jednotka a núdzové vybavenie,

022 – všeobecné vedomosti o lietadlách: prístrojové vybavenie,

032/034 – letové charakteristiky letúnov prípadne vrtuľníkov,

070 – prevádzkové postupy a

080 – zásady letu.

3.3.   Žiadatelia o vydanie ATPL(A), ktorí úspešne absolvovali príslušnú teoretickú skúšku pre CPL(A), dostanú zápočet vo vzťahu k požiadavkám na teoretické vedomosti v predmete komunikácia.

3.4.   Žiadatelia o vydanie ATPL(H), ktorí úspešne absolvovali príslušné teoretické skúšky pre CPL(H), dostanú zápočet vo vzťahu k požiadavkám na teoretické vedomosti v týchto predmetoch:

letecké právne predpisy;

zásady letu (vrtuľník) a

komunikácia.

3.5.   Žiadatelia o vydanie ATPL(A), ktorí úspešne absolvovali príslušnú teoretickú skúšku pre IR(A), dostanú zápočet vo vzťahu k požiadavkám na teoretické vedomosti v predmete komunikácia.

3.6.   Žiadatelia o vydanie ATPL(H) s IR(H), ktorí úspešne absolvovali príslušné teoretické skúšky pre CPL(H), dostanú zápočet vo vzťahu k požiadavkám na teoretické vedomosti v týchto predmetoch:

zásady letu (vrtuľník) a

komunikácia.

4.   IR

4.1.   Žiadatelia o vydanie IR alebo EIR, ktorí úspešne absolvovali príslušné teoretické skúšky pre CPL na lietadlá tej istej kategórie, dostanú zápočet vo vzťahu k požiadavkám na teoretické vedomosti v týchto predmetoch:

ľudská výkonnosť,

meteorológia a

komunikácia.

4.2.   Žiadatelia o vydanie IR(H), ktorí úspešne absolvovali príslušné teoretické skúšky pre ATPL(H) VFR, musia úspešne absolvovať tieto skúšobné predmety:

letecké právne predpisy,

plánovanie a monitorovanie letu a

rádiová navigácia.

13.

V dodatku 3 sa oddiel A mení takto:

a)

Bod 4 sa nahrádza takto:

„4.

Kurz pozostáva z:

a)

výučby teoretických vedomostí na úrovni vedomostí pre ATPL(A);

b)

letového výcviku pre let za viditeľnosti a podľa prístrojov;

c)

výcviku súčinnosti viacčlennej posádky (MCC) pre prevádzku viacpilotných letúnov a

d)

UPRT v súlade s ustanovením FCL.745.A, pokiaľ žiadatelia už neabsolvovali tento výcvikový kurz pred začiatkom integrovaného kurzu ATP.“;

b)

Bod 5 sa nahrádza takto:

„5.

Žiadatelia, ktorí neuspejú, alebo nie sú schopní absolvovať celý kurz ATP(A), môžu požiadať príslušný orgán o vykonanie skúšky teoretických vedomostí a praktickej skúšky na účely preukazu spôsobilosti s nižšími oprávneniami a IR, ak sú splnené príslušné požiadavky.“;

c)

Bod 7 sa mení na „7.1.“ a vkladá sa nový bod 7.2 takto:

„7.2.

Výučba teoretických vedomostí pre UPRT sa vykonáva v súlade s ustanovením FCL.745.A.“;

d)

Bod 9 sa nahrádza takto:

„9.

Letový výcvik, ktorý nezahŕňa výcvik pre typovú kvalifikačnú kategóriu, obsahuje spolu najmenej 195 hodín zahŕňajúcich všetky skúšky dosiahnutého pokroku, z čoho až 55 hodín z celého kurzu môže tvoriť pozemný prístrojový čas. V rámci týchto 195 hodín žiadatelia absolvujú najmenej:

a)

95 hodín letu s inštruktorom, z čoho až 55 hodín môže tvoriť pozemný prístrojový čas;

b)

70 hodín letu vo funkcii veliaceho pilota (PIC) vrátane letu podľa pravidiel letu za viditeľnosti a času letu podľa prístrojov vo funkcii žiaka – veliaceho pilota (SPIC). Čas letu podľa prístrojov vo funkcii žiaka – veliaceho pilota sa započítava do času letu vo funkcii veliaceho pilota maximálne do výšky 20 hodín;

c)

50 hodín preletu vo funkcii veliaceho pilota vrátane jedného preletu podľa pravidiel letu za viditeľnosti do vzdialenosti najmenej 540 km (300 NM), počas ktorého sa uskutočnia pristátia s úplným zastavením na dvoch letiskách odlišných od letiska odletu a

d)

5 hodín času letu v noci, z toho 3 hodiny letu s inštruktorom, ktorý zahŕňa najmenej:

1.

jednu hodinu preletu s navigáciou;

2.

päť samostatných vzletov a

3.

päť samostatných pristátí s úplným zastavením;

e)

letový výcvik UPRT v súlade s ustanovením FCL.745.A;

f)

115 hodín prístrojového času pozostávajúceho najmenej:

1.

z 20 hodín letu vo funkcii žiaka – veliaceho pilota;

2.

z 15 hodín výcviku súčinnosti viacčlennej posádky, na ktorý sa môže použiť letový simulátor (FFS) alebo trenažér letových a navigačných postupov (FNPT II);

3.

z 50 hodín letového výcviku podľa prístrojov, z čoho až:

i)

25 hodín môže tvoriť pozemný prístrojový čas v FNPT I alebo

ii)

40 hodín môže tvoriť pozemný prístrojový čas v FNPT II, FTD 2 alebo FFS, z toho až 10 hodín sa môže vykonať v FNPT I.

Žiadateľom, ktorí sú držiteľmi osvedčenia o absolvovaní základného modulu kurzu letu podľa prístrojov (Basic Instrument Flight Module), sa započíta až 10 hodín vo vzťahu k požadovanému času výcviku letu podľa prístrojov. Hodiny absolvované v základnom zariadení na nácvik používania prístrojov sa nezapočítavajú a

g)

5 hodín v letúne:

1.

s osvedčením na prevoz najmenej 4 osôb a

2.

s vrtuľou nastaviteľnou počas letu a s vyťahovacím podvozkom.“

14.

Dodatok 5 sa mení takto:

a)

Bod 7 sa nahrádza takto:

„7.

Schválený kurz teoretických vedomostí pre MPL obsahuje najmenej 750 hodín výučby pre úroveň vedomostí ATPL(A), ako aj hodiny požadované na:

a)

výučbu teoretických vedomostí pre príslušnú typovú kvalifikačnú kategóriu v súlade s podčasťou H a

b)

výučbu teoretických vedomostí UPRT v súlade s ustanovením FCL.745.A.“;

b)

Bod 8 sa nahrádza takto:

„8.

Letový výcvik obsahuje celkovo najmenej 240 hodín, ktoré pozostávajú z hodín vo funkcii pilota riadiaceho letún (PF) a monitorujúceho pilota (PM) počas skutočných a simulovaných letov a ktoré zahŕňajú tieto 4 fázy výcviku:

a)   Fáza 1 – Hlavné letové zručnosti

Osobitný základný jednopilotný výcvik v letúne.

b)   Fáza 2 — Základná

Úvod do prevádzky s viacčlennou posádkou a letu podľa prístrojov.

c)   Fáza 3 — Stredná

Uplatnenie prevádzky s viacčlennou posádkou na viacmotorový turbínový letún s oprávnením vysokovýkonného letúna v súlade s prílohou I (časť 21) k nariadeniu (EÚ) č. 748/2012.

d)   Fáza 4 — Pokročilá

Výcvik pre typovú kvalifikačnú kategóriu v prostredí zameranom na leteckú dopravu.

Požiadavky na MCC sa zahrnú do príslušných uvedených fáz.

Výcvik asymetrického letu sa uskutoční buď v letúne, alebo v letovom simulátore (FFS).“;

c)

Vkladá sa tento nový bod 8a:

„8a.

Letová prax v rámci skutočných letov zahŕňa:

a)

všetky požiadavky na prax podľa podčasti H;

b)

letový výcvik UPRT v súlade s ustanovením FCL.745.A;

c)

cvičenia UPRT na letúnoch týkajúce sa špecifík príslušnej typovej kvalifikácie v súlade s ustanovením FCL.725.A písm. c);

d)

lety v noci;

e)

lety výlučne podľa prístrojov a

f)

prax požadovanú na dosiahnutie príslušnej schopnosti riadiť letún.“

15.

Dodatok 9 sa nahrádza takto:

„Dodatok 9

Výcvik, praktická skúška a preskúšanie odbornej spôsobilosti pre MPL, ATPL, typové kvalifikačné kategórie a kvalifikačné kategórie na triedu a preskúšanie odbornej spôsobilosti pre IR

A.   Všeobecné

1.   Žiadatelia o praktickú skúšku musia absolvovať výcvik na lietadle rovnakej triedy alebo typu, aké sa použije pri skúške.

Výcvik pre typové kvalifikačné kategórie pre MPA a PL sa vykonáva v letovom simulátore (FFS) alebo v letovom simulátore v kombinácii s výcvikovým zariadením na simuláciu letu (FSTD). Praktická skúška alebo preskúšanie odbornej spôsobilosti pre typové kvalifikačné kategórie pre MPA a PL a vydanie ATPL a MPL sa vykonajú v letovom simulátore (FFS), ak je k dispozícii.

Výcvik, praktická skúška alebo preskúšanie odbornej spôsobilosti pre kvalifikačné kategórie na triedu alebo typové kvalifikačné kategórie pre SPA a vrtuľníky sa vykonávajú:

a)

v prístupnom letovom simulátore (FFS), ktorý je k dispozícii, alebo

b)

vo výcvikových zariadeniach na simuláciu letu (FSTD) v kombinácii s lietadlom, ak letový simulátor (FFS) nie je prístupný alebo nie je k dispozícii, alebo

c)

v lietadle, ak výcvikové zariadenie na simuláciu letu (FSTD) nie je prístupné alebo nie je k dispozícii.

Ak sa počas výcviku, skúšania alebo kontroly používajú výcvikové zariadenia na simuláciu letu, ich vhodnosť sa overí podľa príslušnej „tabuľky funkcií a subjektívnych testov“ a príslušnej „tabuľky validačných skúšok pre FSTD“, ktoré sa nachádzajú v hlavnom referenčnom dokumente platnom pre použité zariadenie. Zohľadnia sa všetky obmedzenia a ohraničenia uvedené na osvedčení o kvalifikácii daného zariadenia.

2.   Ak žiadateľ nesplní všetky oddiely skúšky v priebehu dvoch pokusov, bude musieť absolvovať ďalší výcvik.

3.   Počet praktických skúšok, ktoré môže žiadateľ absolvovať, nie je obmedzený.

OBSAH VÝCVIKU/PRAKTICKEJ SKÚŠKY/PRESKÚŠANIA ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI

4.   Pokiaľ nie je inak uvedené v údajoch o prevádzkovej spôsobilosti stanovených v súlade s prílohou I (časť 21) k nariadeniu (EÚ) č. 748/2012 (nariadenie o OSD), osnovy letového výcviku, praktická skúška a preskúšanie odbornej spôsobilosti sú v súlade s týmto dodatkom. Osnovy, praktická skúška a preskúšanie odbornej spôsobilosti sa môžu zúžiť pri započítavaní predchádzajúcej praxe na lietadlách podobného typu, ako je uvedené v nariadení o OSD.

5.   S výnimkou prípadu praktických skúšok na účely vydania ATPL, ak je to uvedené v nariadení o OSD pre konkrétne lietadlo, je možné poskytnúť zápočet za prvky praktickej skúšky, ktoré sú spoločné pre ďalšie typy alebo varianty, na ktoré majú piloti kvalifikáciu.

VYKONANIE SKÚŠKY/PRESKÚŠANIA

6.   Examinátor si môže vybrať medzi rozličnými scenármi praktickej skúšky alebo preskúšania odbornej spôsobilosti, ktoré obsahujú zodpovedajúce simulované operácie. Ako je stanovené v tejto prílohe (časť FCL), použijú sa letové simulátory a iné výcvikové zariadenia.

7.   Počas preskúšania odbornej spôsobilosti si examinátor overí, že držitelia kvalifikačnej kategórie na triedu alebo typovej kvalifikačnej kategórie dosahujú primeranú úroveň teoretických vedomostí.

8.   Ak sa žiadatelia rozhodnú ukončiť praktickú skúšku z dôvodov, ktoré examinátor neuzná za primerané, musia opakovať celú praktickú skúšku. Ak skúšku ukončia z dôvodov, ktoré examinátor uzná za primerané, pri ďalšom lete sa budú skúšať len tie oddiely, ktoré žiadatelia neabsolvovali.

9.   Podľa uváženia examinátora môžu žiadatelia v rámci skúšky jedenkrát opakovať ktorýkoľvek manéver alebo postup. Ak examinátor usúdi, že letové schopnosti, ktoré žiadatelia preukázali, si vyžadujú opakovanie celej skúšky, môže skúšku v ktorejkoľvek fáze zastaviť.

10.   Žiadatelia musia riadiť lietadlo z miesta, kde môžu vykonávať funkcie veliaceho pilota alebo druhého pilota, podľa toho, čo je relevantné. Pri skúške v jednopilotnej prevádzke sa skúška vykoná tak, ako keby nebol prítomný žiaden ďalší člen posádky.

11.   Počas predletovej prípravy na skúšku musia žiadatelia určiť nastavenia výkonu a rýchlosti. Žiadatelia opíšu examinátorovi vykonávané kontroly a úlohy vrátane identifikácie rádiových zariadení. Kontroly sa vykonajú podľa kontrolného zoznamu pre lietadlo, na ktorom sa skúška vykonáva, a v prípade potreby s koncepciou MCC. Žiadatelia vypočítajú výkonové údaje pre vzlet, priblíženie a pristátie v súlade s prevádzkovou príručkou alebo letovou príručkou používaného lietadla. O výškach/nadmorských výškach rozhodnutia, minimálnych výškach/nadmorských výškach zostupu a o bode nevydareného priblíženia sa žiadatelia dohodnú s examinátorom.

12.   Examinátor sa nezúčastňuje na riadení lietadla s výnimkou prípadov, keď je zásah nevyhnutný v záujme bezpečnosti, alebo aby predišiel neprijateľnému zdržaniu ostatnej dopravy.

OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PRAKTICKÚ SKÚŠKU/PRESKÚŠANIE ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI PRE TYPOVÉ KVALIFIKAČNÉ KATEGÓRIE NA VIACPILOTNÉ LIETADLÁ, PRE TYPOVÉ KVALIFIKAČNÉ KATEGÓRIE NA JEDNOPILOTNÉ LETÚNY VO VIACPILOTNEJ PREVÁDZKE, PRE MLP A ATPL

13.   Praktická skúška na viacpilotné lietadlá alebo jednopilotné letúny vo viacpilotnej prevádzke sa vykoná v podmienkach viacčlennej posádky. Funkciu druhého pilota môže vykonávať ďalší žiadateľ alebo pilot s inou typovou kvalifikačnou kategóriou. Ak sa používa lietadlo, funkciu druhého pilota bude vykonávať examinátor alebo inštruktor.

14.   Žiadatelia vykonávajú funkciu pilota riadiaceho letún (PF) počas všetkých oddielov praktickej skúšky s výnimkou abnormálnych a núdzových postupov, ktoré môžu vykonávať vo funkcii pilota riadiaceho letún (PF) alebo monitorujúceho pilota (PM) v súlade s MCC. Žiadatelia o prvotné vydanie typovej kvalifikačnej kategórie na viacpilotné lietadlá alebo ATPL preukážu aj svoju schopnosť vykonávať funkciu monitorujúceho pilota (PM). Žiadatelia si môžu vybrať na absolvovanie praktickej skúšky ľavé alebo pravé sedadlo, ak sa zo zvoleného sedadla dajú vykonať všetky prvky.

15.   V prípade žiadateľov o ATPL alebo typovú kvalifikačnú kategóriu na viacpilotné lietadlá alebo jednopilotné letúny vo viacpilotnej prevádzke examinátor nad rámec úloh veliaceho pilota, bez ohľadu na to, či žiadatelia vykonávajú funkciu PF alebo PM, osobitne preskúša tieto otázky:

a)

riadenie súčinnosti posádky;

b)

udržiavanie všeobecného prehľadu o prevádzke lietadla primeraným dohľadom a

c)

stanovenie priorít a prijímanie rozhodnutí v súlade s bezpečnostnými aspektmi a príslušnými predpismi a normami, primeraných prevádzkovej situácii vrátane núdzových situácií.

16.   Skúška alebo preskúšanie sa uskutoční podľa IFR, ak zahŕňa aj kvalifikačnú kategóriu IR, a podľa možnosti prebehne v simulovanom prostredí obchodnej leteckej dopravy. Základným prvkom preskúšania je schopnosť žiadateľa naplánovať a vykonať let podľa bežného materiálu predletového rozboru.

17.   Ak kurz pre typovú kvalifikačnú kategóriu obsahuje menej ako 2 hodiny letového výcviku na lietadle, praktická skúška sa môže vykonať v FFS a pred letovým výcvikom na lietadle.

Schválený letový výcvik vykoná kvalifikovaný inštruktor, za ktorého zodpovedá:

a)

organizácia schválená na výcvik alebo

b)

organizácia, ktorá je držiteľom AOC vydaného v súlade s prílohou III (časť ORO) k nariadeniu (EÚ) č. 965/2012 a ktorá je na takýto výcvik osobitne schválená, alebo

c)

inštruktor, a to v prípadoch, keď nie je schválený žiadny letový výcvik na jednopilotnom lietadle v organizácii schválenej na výcvik ani u držiteľa AOC, a letový výcvik na lietadle bol schválený príslušným orgánom žiadateľa.

Osvedčenie o absolvovaní kurzu pre typovú kvalifikačnú kategóriu vrátane letového výcviku na lietadle sa pred zápisom novej typovej kvalifikačnej kategórie do preukazu spôsobilosti žiadateľa predloží príslušnému orgánu.

18.   Pokiaľ ide o výcvik v oblasti obnovenia kontroly nad riadením, „pádová udalosť“ je buď priblíženie k pádovej rýchlosti alebo pád. Organizácia schválená na výcvik môže použiť letový simulátor (FFS) na výcvik vyrovnania pádu alebo na ukážky charakteristík pádu špecifických pre určitý typ alebo oboje, za predpokladu, že:

a)

FFS má kvalifikáciu v súlade s osobitnými požiadavkami na hodnotenie podľa CS-FSTD(A) a

b)

organizácia schválená na výcvik príslušnému orgánu úspešne preukázala, že akýkoľvek negatívny prenos takého výcviku je zmiernený.

B.   Osobitné požiadavky pre kategóriu letúnov

PODMIENKY ÚSPEŠNÉHO ABSOLVOVANIA

1.   V prípade jednopilotných letúnov s výnimkou jednopilotných vysokovýkonných letúnov so zložitou konštrukciou musia žiadatelia úspešne absolvovať všetky oddiely praktickej skúšky alebo preskúšania odbornej spôsobilosti. Ak žiadatelia nesplnia niektorý z prvkov určitého oddielu skúšky, bude to znamenať nesplnenie celého oddielu. Ak nesplnia iba jeden oddiel skúšky, budú opakovať len daný oddiel. Pri nesplnení viac ako jedného oddielu sa vyžaduje, aby žiadatelia opakovali celú skúšku alebo preskúšanie. Nesplnenie niektorého oddielu opakovanej skúšky alebo opakovaného preskúšania vrátane oddielov, ktoré žiadateľ úspešne splnil pri predchádzajúcom pokuse, si bude vyžadovať, aby žiadatelia opakovali celú skúšku alebo celé preskúšanie. V prípade jednopilotných viacmotorových letúnov treba úspešne absolvovať oddiel 6 príslušnej skúšky alebo preskúšania, ktorá je venovaná asymetrickému letu.

2.   V prípade viacpilotných letúnov a jednopilotných vysokovýkonných letúnov so zložitou konštrukciou musia žiadatelia úspešne absolvovať všetky oddiely praktickej skúšky alebo preskúšania odbornej spôsobilosti. Pri nesplnení viac ako 5 prvkov musia žiadatelia opakovať celú skúšku alebo preskúšanie. Ak žiadatelia nesplnia 5 alebo menej prvkov, musia tieto prvky opakovať. Nesplnenie niektorého prvku opakovanej skúšky alebo opakovaného preskúšania vrátane prvkov, ktoré žiadateľ úspešne splnil pri predchádzajúcom pokuse, si bude vyžadovať, aby žiadatelia opakovali celú skúšku alebo celé preskúšanie. Oddiel 6 nie je súčasťou praktickej skúšky pre ATPL alebo MPL. Ak žiadatelia nesplnia alebo neabsolvujú iba oddiel 6, typová kvalifikačná kategória sa im vydá bez oprávnení na CAT II alebo CAT III. Na rozšírenie oprávnení typovej kvalifikačnej kategórie na CAT II alebo CAT III musia žiadatelia úspešne absolvovať oddiel 6 na lietadle príslušného typu.

TOLERANCIE LETOVEJ SKÚŠKY

3.   Žiadatelia preukážu svoju schopnosť:

a)

riadiť letún v rámci jeho obmedzení;

b)

vykonať všetky manévre hladko a presne;

c)

používať dobrý úsudok a schopnosť riadiť letún;

d)

uplatňovať letecko-navigačné vedomosti;

e)

neustále udržiavať kontrolu nad letúnom takým spôsobom, aby nebol nikdy ohrozený úspešný výsledok postupu alebo manévru;

f)

chápať a uplatňovať postupy koordinácie posádky a stanovenia nespôsobilosti, v prípade potreby a

g)

efektívne komunikovať s ďalšími členmi posádky, v prípade potreby.

4.   Použijú sa tieto limity upravené o prípustné odchýlky v závislosti od turbulentných podmienok a kvality ovládania a výkonnosti letúna:

Výška

všeobecná

± 100 stôp

začiatok opakovaného okruhu vo výške/nadmorskej výške rozhodnutia

+ 50 stôp/– 0 stôp

minimálna výška/MAPt/nadmorská výška zostupu

+ 50 stôp/– 0 stôp

Let

s pomocou rádiových zariadení

± 5°

v prípade „uhlových“ odchýlok

odchýlka do polovice stupnice, azimut a zostupová dráha (napr. LPV, ILS, MLS, GLS)

2D (LNAV) a 3D (LNAV/VNAV) „lineárne“ horizontálne odchýlky

bočná traťová chyba/odchýlka musí byť normálne obmedzená na ± 

Formula

hodnoty RNP súvisiacej s postupom. Krátkodobé odchýlky od tejto normy sú povolené maximálne do 1-násobku hodnoty RNP.

3D lineárne vertikálne odchýlky [napr. RNP APCH (LNAV/VNAV) s použitím BaroVNAV]

vždy najviac – 75 stôp pod vertikálnym profilom, a najviac + 75 stôp nad vertikálnym profilom vo výške 1 000 stôp nad letiskom alebo nižšie.

Kurz

so všetkými motormi

± 5°

so simulovanou poruchou motora

± 10°

Rýchlosť

so všetkými motormi

± 5 uzlov

so simulovanou poruchou motora

+ 10 uzlov/– 5 uzlov

OBSAH VÝCVIKU/PRAKTICKEJ SKÚŠKY/PRESKÚŠANIA ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI

5.   Jednopilotné letúny s výnimkou vysokovýkonných letúnov so zložitou konštrukciou

a)

Nasledujúce symboly znamenajú:

P =

výcvik na funkciu veliaceho pilota alebo druhého pilota a pilota riadiaceho letún (PF) a monitorujúceho pilota (PM)

OTD =

na toto cvičenie sa môžu použiť iné výcvikové zariadenia

X =

na toto cvičenie sa použije letový simulátor (FFS); inak sa použije letún, ak je vhodný na daný manéver alebo postup

P# =

výcvik doplní prehliadka letúna pod dohľadom

b)

Praktický výcvik sa musí vykonávať aspoň na výcvikovom zariadení úrovne označenej ako (P), alebo sa môže vykonávať na ľubovoľnom zariadení vyššej úrovne označenej šípkou (---->).

Použité výcvikové zariadenie označujú tieto skratky:

A =

letún

FFS =

letový simulátor

FSTD =

výcvikové zariadenie na simuláciu letu

c)

Prvky v oddiele 3B a pre viacmotorové letúny v oddiele 6 označené hviezdičkou (*) sa vykonávajú výlučne podľa prístrojov, ak praktická skúška alebo preskúšanie odbornej spôsobilosti zahŕňa predĺženie alebo obnovenie platnosti IR. Ak sa prvky označené hviezdičkou (*) pri praktickej skúške alebo preskúšaní odbornej spôsobilosti nevykonávajú výlučne podľa prístrojov a ak sa nezapočítavajú žiadne oprávnenia IR, kvalifikačná kategória na triedu alebo typová kvalifikačná kategória bude obmedzená iba na VFR.

d)

Oddiel 3A sa musí absolvovať pri predĺžení platnosti typovej kvalifikačnej kategórie alebo kvalifikačnej kategórie na triedu na viacmotorové letúny, výlučne na VFR, ak žiadateľ neabsolvoval požadovanú prax 10 traťových sektorov počas predchádzajúcich 12 mesiacov. Absolvovanie oddielu 3A sa nepožaduje, ak žiadateľ absolvoval oddiel 3B.

e)

Písmeno „M“ v stĺpci praktickej skúšky alebo preskúšania odbornej spôsobilosti označuje povinné vykonanie cvičenia alebo možnosť voľby tam, kde sa vyskytuje viac cvičení.

f)

FSTD sa použije na praktický výcvik pre typové kvalifikačné kategórie alebo kvalifikačné kategórie na triedu na viacmotorové letúny, ak sú súčasťou schváleného kurzu pre kvalifikačnú kategóriu na triedu alebo typovú kvalifikačnú kategóriu. Pri schvaľovaní kurzu sa berú do úvahy tieto podmienky:

i)

kvalifikačné kategórie pre FSTD stanovené v príslušných požiadavkách prílohy VI (časť ARA) a prílohy VII (časť ORA);

ii)

kvalifikačné kategórie inštruktorov;

iii)

objem výcviku na FSTD, ktorý sa poskytuje na kurze a

iv)

kvalifikačné kategórie pilotov, ktorí absolvujú výcvik, a ich predchádzajúca prax na podobných typoch simulátorov.

g)

Ak sa žiadajú oprávnenia na viacpilotnú prevádzku po prvýkrát, piloti s oprávneniami na jednopilotnú prevádzku:

1.

absolvujú preklenovací kurz v organizácii schválenej na výcvik, ktorého súčasťou sú manévre a postupy vrátane MCC, ako aj cvičenia z oddielu 7 pri použití manažmentu hrozieb a chýb (TEM), optimalizácie činnosti posádky (CRM) a ľudských faktorov a

2.

úspešne absolvujú preskúšanie odbornej spôsobilosti vo viacpilotnej prevádzke.

h)

Ak sa žiadajú oprávnenia na jednopilotnú prevádzku po prvýkrát, piloti s oprávneniami na viacpilotnú prevádzku absolvujú výcvik v organizácii schválenej na výcvik, pričom sa kontrolujú tieto dodatočné manévre a postupy pri jednopilotnej prevádzke:

1.

pre jednomotorové letúny 1.6, 4.5, 4.6, 5.2 a prípadne jeden prístup z oddielu 3.B a

2.

pre viacmotorové letúny 1.6, oddiel 6 a prípadne jeden prístup z oddielu 3.B.

i)

Podľa potreby môžu piloti s oprávneniami na jednopilotnú aj viacpilotnú prevádzku v súlade s písmenami g) a h) predĺžiť platnosť oprávnení na obidva typy operácií, a to tak, že okrem cvičení uvedených v písmene h) bode 1 alebo 2 pre jednopilotnú prevádzku vykonajú preskúšanie odbornej spôsobilosti vo viacpilotnej prevádzke.

j)

Ak sa praktická skúška alebo preskúšanie odbornej spôsobilosti absolvuje iba vo viacpilotnej prevádzke, typová kvalifikačná kategória sa obmedzí na viacpilotnú prevádzku. Toto obmedzenie zaniká, keď piloti splnia požiadavky uvedené v písmene h).

k)

Výcvik, skúšanie a kontrola musia byť v súlade s nižšie uvedenou tabuľkou.

1.

Výcvik v organizácii schválenej na výcvik, skúšanie a kontrola požiadaviek na udelenie oprávnení na jednopilotné letúny

2.

Výcvik v organizácii schválenej na výcvik, skúšanie a kontrola požiadaviek na udelenie oprávnení na viacpilotné letúny

3.

Výcvik v organizácii schválenej na výcvik, skúšanie a kontrola požiadaviek v prípade pilotov s oprávneniami na jednopilotnú prevádzku, ktorí žiadajú oprávnenia na viacpilotnú prevádzku po prvýkrát (preklenovací kurz)

4.

Výcvik v organizácii schválenej na výcvik, skúšanie a kontrola požiadaviek v prípade pilotov s oprávneniami na viacpilotnú prevádzku, ktorí žiadajú oprávnenia na jednopilotnú prevádzku po prvýkrát (preklenovací kurz)

5.

Výcvik v organizácii schválenej na výcvik a kontrola požiadaviek na spoločné predĺženie a obnovenie platnosti oprávnení na jednopilotnú a viacpilotnú prevádzku

 

1.

2.

3.

4.

5.

Typ prevádzky

SP

MP

SP → MP (prvotné)

MP → SP (prvotné)

SP + MP

 

Výcvik

Skúšanie/kontrola

Výcvik

Skúšanie/kontrola

Výcvik

Skúšanie/kontrola

Výcvik, skúšanie a kontrola (jednomotorové letúny)

Výcvik, skúšanie a kontrola (viacmotorové letúny)

Jednomotorové letúny

Viacmotorové letúny

Prvotné vydanie

Oddiely 1 – 6

Oddiely 1 – 6

Oddiely 1 – 7

Oddiely 1 – 7

MCC

CRM

Ľudské faktory

TEM

Oddiel 7

Oddiely 1 – 7

1.6, 4.5, 4.6, 5.2 a prípadne jeden prístup z oddielu 3.B

1.6, oddiel 6 a prípadne jeden prístup z oddielu 3.B

 

 

SP so zložitou konštrukciou

1 – 7

1 – 7

Predĺženie platnosti

neuplatňuje sa

Oddiely 1 – 6

neuplatňuje sa

Oddiely 1 – 7

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

Viacpilotná prevádzka:

Oddiely 1 – 7

Jednopilotná prevádzka:

1.6, 4.5, 4.6, 5.2 a prípadne jeden prístup z oddielu 3.B

Viacpilotná prevádzka:

Oddiely 1 – 7

Jednopilotná prevádzka:

1.6, oddiel 6 a prípadne jeden prístup z oddielu 3.B

SP so zložitou konštrukciou

1 – 7

1 – 7

Obnovenie platnosti

FCL.740

Oddiely 1 – 6

FCL.740

Oddiely 1 – 6

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

Výcvik: FCL.740

Výcvik: FCL.740

Kontrola: ako pri predĺžení platnosti

Kontrola: ako pri predĺžení platnosti

SP so zložitou konštrukciou

1 – 7

1 – 7

l)

Na získanie alebo udržanie oprávnení na PBN musí byť jedno priblíženie RNP APCH. Pokiaľ RNP APCH nemožno realizovať, uskutoční sa v primerane vybavenom výcvikovom zariadení na simuláciu letu (FSTD).

TMG A JEDNOPILOTNÉ LETÚNY S VÝNIMKOU VYSOKOVÝKONNÝCH LETÚNOV SO ZLOŽITOU KONŠTRUKCIOU

PRAKTICKÝ VÝCVIK

PRAKTICKÁ SKÚŠKA ALEBO PRESKÚŠANIE ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI PRE KVALIFIKAČNÉ KATEGÓRIE NA TRIEDU ALEBO TYPOVÉ KVALIFIKAČNÉ KATEGÓRIE

Manévre/Postupy

FSTD

A

Podpis inštruktora po skončení výcviku

Skúša sa alebo kontroluje sa v FSTD alebo A

Podpis examinátora po skončení skúšky alebo preskúšania

ODDIEL 1

1.

1.1.

Odlet

Predletové činnosti vrátane:

dokumentácie,

hmotnosti a vyváženia lietadla,

rozboru počasia a

NOTAM.

OTD

 

 

 

 

1.2.

Kontroly pred štartom

 

 

 

 

 

1.2.1.

Vonkajšie

OTD

P#

P

 

M

 

1.2.2.

Vnútorné

OTD

P#

P

 

M

 

1.3.

Štartovanie motora:

normálne poruchy činnosti

P---->

---->

 

M

 

1.4.

Rolovanie

P---->

---->

 

M

 

1.5.

Kontroly pred odletom:

motorová skúška (v prípade potreby)

P---->

---->

 

M

 

1.6.

Postup vzletu:

normálny s klapkami nastavenými podľa letovej príručky a

bočný vietor (ak sú vhodné podmienky).

P---->

---->

 

M

 

1.7.

Stúpanie:

dodržanie profilu Vx/Vy,

zatáčky do kurzu a

prechod do horizontu.

P---->

---->

 

M

 

1.8.

Dodržiavanie pravidiel spojenia s ATC, rádiotelefónne postupy

P---->

 

 

M

 

ODDIEL 2

2.

2.1.

Letové podmienky [meteorologické podmienky na let za viditeľnosti (VMC)]

Priamočiary a horizontálny let so zmenou rýchlosti letu vrátane letu na kriticky nízkych rýchlostiach s klapkami a bez klapiek (prípadne vrátane priblíženia k Vmca)

P---->

---->

 

 

 

2.2.

Ostré zatáčky (o 360° vľavo a vpravo s náklonom 45°)

P---->

---->

 

M

 

2.3.

Pády a vyrovnanie pádu:

i)

plný pád v čistej konfigurácii;

ii)

priblíženie k pádovej rýchlosti v klesavej zatáčke s náklonom v približovacej konfigurácii a s výkonom motora pre priblíženie;

iii)

priblíženie k pádovej rýchlosti v pristávacej konfigurácii a s výkonom motora pre pristátie a

iv)

priblíženie k pádovej rýchlosti v stúpavej zatáčke s klapkami v polohe pre vzlet a s výkonom motora pre stúpanie (len jednomotorové letúny).

P---->

---->

 

M

 

2.4.

Ovládanie pomocou autopilota a letového povelového prístroja (môže sa vykonať v rámci oddielu 3), v prípade potreby

P---->

---->

 

M

 

2.5.

Dodržiavanie pravidiel spojenia s ATC, rádiotelefónne postupy

P---->

---->

 

M

 

ODDIEL 3A

3A.

3A.1.

Traťové postupy VFR

[pozri písmeno B bod 5 písm. c) a d)]

Letový plán, vzdialenosť DR a čítanie mapy

P---->

---->

 

 

 

3A.2.

Dodržiavanie výšky, kurzu a rýchlosti

P---->

---->

 

 

 

3A.3.

Orientácia, dodržiavanie času a oprava ETA

P---->

---->

 

 

 

3A.4.

Použitie rádiových navigačných prostriedkov (v prípade potreby)

P---->

---->

 

 

 

3A.5.

Vedenie letu (letový záznam, bežné kontroly vrátane paliva, systémov a námrazy)

P---->

---->

 

 

 

3A.6.

Dodržiavanie pravidiel spojenia s ATC, rádiotelefónne postupy

P---->

---->

 

 

 

ODDIEL 3B

3B.

3B.1.*

Let podľa prístrojov

Odlet podľa prístrojov (IFR)

P---->

---->

 

M

 

3B.2.*

Traťový let IFR

P---->

---->

 

M

 

3B.3.*

Vyčkávacie postupy

P---->

---->

 

M

 

3B.4.*

3D operácie do výšky/nadmorskej výšky rozhodnutia (DH/A) 200 stôp (60 m) alebo do vyšších miním, ak si to vyžaduje postup priblíženia (autopilot sa môže používať po zachytenie vertikálnej dráhy v úseku konečného priblíženia)

P---->

---->

 

M

 

3B.5.*

2D operácie s minimálnou výškou/nadmorskou výškou klesania (MDH/A)

P---->

---->

 

M

 

3B.6.*

Letové cvičenie vrátane simulovanej poruchy kompasu a umelého horizontu:

zatáčky 1. stupňa a

vyrovnávanie nezvyčajných polôh.

P---->

---->

 

M

 

3B.7.*

Porucha kurzového alebo zostupového majáka

P---->

---->

 

 

 

3B.8.*

Dodržiavanie pravidiel spojenia s ATC, rádiotelefónne postupy

P---->

---->

 

M

 

 

Zámerne vynechané

 

 

 

 

 

ODDIEL 4

4.

4.1.

Prílet a pristátia

Postup príletu na letisko

P---->

---->

 

M

 

4.2.

Normálne pristátie

P---->

---->

 

M

 

4.3.

Pristátie bez klapiek

P---->

---->

 

M

 

4.4.

Pristátie s bočným vetrom (ak sú vhodné podmienky)

P---->

---->

 

 

 

4.5.

Priblíženie a pristátie s výkonom na voľnobeh z výšky do 2 000 stôp nad vzletovou a pristávacou dráhou (len jednomotorové letúny)

P---->

---->

 

 

 

4.6.

Opakovanie okruhu z minimálnej výšky

P---->

---->

 

M

 

4.7.

Opakovanie okruhu a pristátie v noci bez použitia pristávacích svetiel (v prípade potreby)

P---->

---->

 

 

 

4.8.

Dodržiavanie pravidiel spojenia s ATC, rádiotelefónne postupy

P---->

---->

 

M

 

ODDIEL 5

5.

Abnormálne a núdzové postupy (Tento oddiel sa môže kombinovať s oddielmi 1 až 4.)

 

 

 

 

 

5.1.

Vykonanie prerušeného vzletu prijateľnou rýchlosťou

P---->

---->

 

M

 

5.2.

Simulovaná porucha motora po vzlete (len jednomotorové letúny)

 

P

 

M

 

5.3.

Simulované núdzové pristátie bez výkonu motora (len jednomotorové letúny)

 

P

 

M

 

5.4.

Simulované núdzové prípady:

i)

požiar alebo dym za letu a

ii)

nesprávna funkcia systémov, podľa potreby.

P---->

---->

 

 

 

5.5.

Len pre výcvik na viacmotorových letúnoch a TMG: zastavenie a opätovné spustenie motora (v bezpečnej výške, ak sa vykonáva v lietadle)

P---->

---->

 

 

 

5.6.

Dodržiavanie pravidiel spojenia s ATC, rádiotelefónne postupy

 

 

 

 

 

ODDIEL 6

6.

6.1.*

Simulovaný nesymetrický let

(Tento oddiel sa môže kombinovať s oddielmi 1 až 5.)

Simulovaná porucha motora počas vzletu (v bezpečnej výške, pokiaľ sa nevykonáva na simulátore FFS alebo FNPT II)

P---->

--->X

 

M

 

6.2.*

Nesymetrické priblíženie a opakovanie okruhu

P---->

---->

 

M

 

6.3.*

Nesymetrické priblíženie a pristátie s úplným zastavením

P---->

---->

 

M

 

6.4.

Dodržiavanie pravidiel spojenia s ATC, rádiotelefónne postupy

P---->

---->

 

M

 

ODDIEL 7

7.

UPRT

 

 

 

 

 

7.1.

Letové manévre a postupy

 

 

 

 

 

7.1.1.

Ručné riadenie s letovými povelovými prístrojmi a bez nich

(v prípade potreby bez autopilota, bez automatu ťahu, a pri rôznych ovládacích režimoch)

P----->

---->

 

 

 

7.1.1.1.

Pri rôznych rýchlostiach (vrátane pomalého letu) a nadmorských výškach v rámci rozsahu výcviku FSTD

P----->

---->

 

 

 

7.1.1.2.

Ostré zatáčky s náklonom 45°, 180° až 360° doľava a doprava

P----->

---->

 

 

 

7.1.1.3.

Zatáčky s rušičmi vztlaku a bez nich

P----->

---->

 

 

 

7.1.1.4.

Postupy a manévre podľa prístrojov vrátane odletov a príletov podľa prístrojov a priblíženie za viditeľnosti zeme

P----->

---->

 

 

 

7.2.

7.2.1.

Výcvik v oblasti obnovenia kontroly nad riadením

Vybratie pádových udalostí:

vo vzletovej konfigurácii,

v čistej konfigurácii v nízkej nadmorskej výške,

v čistej konfigurácii blízko maximálnej prevádzkovej nadmorskej výšky a

v pristávacej konfigurácii.

P----->

---->

 

 

 

7.2.2.

Cvičenia na obnovenie kontroly nad riadením:

obnovenie kontroly pri stúpavom lete z rôznych uhlov náklonu a

obnovenie kontroly pri klesavom lete z rôznych uhlov náklonu.

P

FFS s kvalifikáciou len na účely výcviku

X

Na toto cvičenie sa nepoužije letún

 

Iba FFS

 

7.3.

Opakovanie okruhu so všetkými motormi * v rôznych fázach počas prístrojového priblíženia

P--->

----->

 

 

 

7.4.

Vykonanie prerušeného pristátia so všetkými motormi:

z rôznych výšok nižších ako DH/MDH 15 m (50 stôp) nad prahom vzletovej a pristávacej dráhy,

po dotyku (nevydarené pristátie),

v letúnoch, ktoré nemajú osvedčenie na kategóriu dopravných letúnov (JAR/FAR 25) alebo letúnov pre regionálnu dopravu (commuter) (SFAR 23), sa vykonanie prerušeného pristátia so všetkými motormi začne pod MDH/A alebo po dotyku.

P----->

----->

 

 

 

6.   Viacpilotné letúny a jednopilotné vysokovýkonné letúny so zložitou konštrukciou

a)

Nasledujúce symboly znamenajú:

P =

výcvik na funkciu veliaceho pilota alebo druhého pilota a pilota riadiaceho letún (PF) a monitorujúceho pilota (PM) na účely vydania príslušnej typovej kvalifikačnej kategórie

OTD =

na toto cvičenie sa môžu použiť iné výcvikové zariadenia

X =

na toto cvičenie sa použije letový simulátor (FFS); inak sa použije letún, ak je vhodný na daný manéver alebo postup

P# =

výcvik doplní prehliadka letúna pod dohľadom

b)

Praktický výcvik sa vykonáva aspoň na výcvikovom zariadení úrovne označenej ako (P), alebo sa môže vykonávať na ľubovoľnom zariadení vyššej úrovne označenej šípkou (---->)

Použité výcvikové zariadenie označujú tieto skratky:

A =

letún

FFS =

letový simulátor

FSTD =

výcvikové zariadenie na simuláciu letu

c)

Prvky označené hviezdičkou (*) sa vykonávajú výlučne podľa prístrojov.

d)

Písmeno „M“ v stĺpci praktickej skúšky alebo preskúšania odbornej spôsobilosti označuje povinné vykonanie cvičenia.

e)

Simulátor FFS sa použije na praktický výcvik a skúšku, ak je súčasťou schváleného kurzu pre typovú kvalifikačnú kategóriu. Pri schvaľovaní kurzu sa berú do úvahy tieto podmienky:

i)

kvalifikačné kategórie inštruktorov;

ii)

kvalifikačné kategórie a dĺžka výcviku poskytované v kurze v FSTD a

iii)

kvalifikačné kategórie pilotov, ktorí absolvujú výcvik, a ich predchádzajúca prax na podobných typoch simulátorov.

f)

Manévre a postupy zahŕňajú MCC pre viacpilotné letúny a pre jednopilotné vysokovýkonné letúny so zložitou konštrukciou vo viacpilotnej prevádzke.

g)

Manévre a postupy sa vykonávajú v úlohe jedného pilota jednopilotných vysokovýkonných letúnov so zložitou konštrukciou v jednopilotnej prevádzke.

h)

Ak sa praktická skúška alebo preskúšanie odbornej spôsobilosti v prípade jednopilotných vysokovýkonných letúnov so zložitou konštrukciou vykonáva vo viacpilotnej prevádzke, typová kvalifikačná kategória sa obmedzí na viacpilotnú prevádzku. Ak sa žiadajú oprávnenia na jednopilotnú prevádzku, musí v úlohe jedného pilota navyše vykonať manévre/postupy v oddieloch 2.5, 3.8.3.4, 4.4, 5.5 a najmenej jeden manéver/postup z oddielu 3.4.

i)

V prípade obmedzenej typovej kvalifikačnej kategórie vydanej v súlade s ustanovením FCL.720.A písm. e) žiadatelia musia spĺňať rovnaké požiadavky ako ostatní žiadatelia o typovú kvalifikačnú kategóriu s výnimkou praktických cvičení týkajúcich sa fáz vzletu a pristátia.

j)

Na získanie alebo udržanie oprávnení na PBN musí byť jedno priblíženie RNP APCH. Pokiaľ RNP APCH nemožno realizovať, uskutoční sa v primerane vybavenom výcvikovom zariadení na simuláciu letu (FSTD).

VIACPILOTNÉ LETÚNY A JEDNOPILOTNÉ VYSOKOVÝKONNÉ LETÚNY SO ZLOŽITOU KONŠTRUKCIOU

PRAKTICKÝ VÝCVIK

PRAKTICKÁ SKÚŠKA ALEBO PRESKÚŠANIE ODB. SPÔSOBILOSTI PRE ATPL/MLP/TYP. KVALIF. KAT.

Manévre/Postupy

FSTD

A

Podpis inštruktora po skončení výcviku

Skúša sa alebo kontroluje sa v FSTD alebo A

Podpis examinátora po skončení skúšky alebo preskúšania

ODDIEL 1

1.

Letová príprava

1.1.

Výpočet výkonnosti

OTD

P

 

 

 

 

1.2.

Vonkajšia vizuálna prehliadka letúna; umiestnenie každého zariadenia a účel prehliadky

OTD P#

P

 

 

 

1.3.

Prehliadka pilotnej kabíny

P----->

----->

 

 

 

1.4.

Použitie kontrolného zoznamu pred štartovaním motorov, postup štartovania, kontrola komunikačných a navigačných zariadení, voľba a nastavenie navigačných a komunikačných frekvencií

P----->

----->

 

M

 

1.5.

Rolovanie podľa pokynov ATC alebo pokynov inštruktora

P----->

----->

 

 

 

1.6.

Predvzletové kontroly

P----->

----->

 

M

 

ODDIEL 2

2.

Vzlety

2.1.

Normálne vzlety s rôznym nastavením klapiek vrátane urýchleného vzletu

P----->

----->

 

 

 

2.2.*

Vzlet podľa prístrojov; prechod na let podľa prístrojov sa vyžaduje počas otáčania alebo okamžite po vzlete

P----->

----->

 

 

 

2.3.

Vzlet s bočným vetrom

P----->

----->

 

 

 

2.4.

Vzlet pri maximálnej vzletovej hmotnosti (skutočnej alebo simulovanej)

P----->

----->

 

 

 

2.5.

Vzlety so simulovanou poruchou motora:

2.5.1.*

krátko po dosiahnutí V2

P----->

----->

 

 

 

[V letúnoch, ktoré nemajú osvedčenie na kategóriu dopravných letúnov alebo letúnov pre regionálnu dopravu (commuter), sa porucha motora nesimuluje pred dosiahnutím minimálnej výšky 500 stôp nad koncom vzletovej a pristávacej dráhy. V letúnoch, ktoré majú rovnakú výkonnosť ako letúny dopravnej kategórie, pokiaľ ide o vzletovú hmotnosť a hustotnú výšku, inštruktor môže simulovať poruchu motora krátko po dosiahnutí V2]

 

 

 

 

 

2.5.2.*

medzi V1 a V2

P

X

 

M iba FFS

 

2.6.

Vykonanie prerušeného vzletu prijateľnou rýchlosťou pred dosiahnutím V1

P----->

---->X

 

M

 

ODDIEL 3

3.

Letové manévre a postupy

3.1.

Ručné riadenie s letovými povelovými prístrojmi a bez nich

(v prípade potreby bez autopilota, bez automatu ťahu, a pri rôznych ovládacích režimoch)

P----->

---->

 

 

 

3.1.1.

Pri rôznych rýchlostiach (vrátane pomalého letu) a nadmorských výškach v rámci rozsahu výcviku FSTD

P----->

---->

 

 

 

3.1.2.

Ostré zatáčky s náklonom 45°, 180° až 360° doľava a doprava

P----->

---->

 

 

 

3.1.3.

Zatáčky s rušičmi vztlaku a bez nich

P----->

---->

 

 

 

3.1.4.

Postupy a manévre podľa prístrojov vrátane odletov a príletov podľa prístrojov a priblíženie za viditeľnosti zeme

P----->

---->

 

 

 

3.2.

Pokles prednej časti lietadla (tuck under) a rozkmitanie lietadla (Mach buffets) (v prípade potreby) a ďalšie osobitné letové charakteristiky letúna (napr. tzv. holandský krok – Dutch Roll)

P----->

---->X

Na toto cvičenie sa nepoužije letún

 

Iba FFS

 

3.3.

Normálna prevádzka systémov a ovládacích prvkov panela palubného technika (v prípade potreby)

OTD

P----->

----->

 

 

 

3.4.

Normálna a abnormálna prevádzka týchto systémov:

 

 

 

M

Povinné minimum 3 abnormálnych prvkov sa vyberie z oddielov 3.4.0 až 3.4.14 vrátane

3.4.0.

Motor (v prípade potreby vrtuľa)

OTD

P----->

----->

 

 

 

3.4.1.

Pretlakový systém a klimatizácia

OTD

P----->

----->

 

 

 

3.4.2.

Sústava Pitotovych trubíc/statická sústava

OTD

P----->

----->

 

 

 

3.4.3.

Palivový systém

OTD

P----->

----->

 

 

 

3.4.4.

Elektrický systém

OTD

P----->

----->

 

 

 

3.4.5.

Hydraulický systém

OTD

P----->

----->

 

 

 

3.4.6.

Systém riadenia letu a vyváženia

OTD

P----->

----->

 

 

 

3.4.7.

Systém ochrany pred námrazou/odstraňovania námrazy, vyhrievanie ochrany proti oslneniu

OTD

P----->

----->

 

 

 

3.4.8.

Autopilot/letový povelový prístroj

OTD

P----->

----->

 

M

(iba pre jednopilotné)

 

3.4.9.

Zariadenia výstrahy pred pádom a predchádzania pádu a zariadenia na zvyšovanie stability

OTD

P----->

----->

 

 

 

3.4.10.

Výstražný systém na blízkosť terénu, poveternostný radar, rádiový výškomer, odpovedač

P----->

----->

 

 

 

3.4.11.

Rádiá, navigačné zariadenia, prístroje, systém riadenia letu

OTD

P----->

----->

 

 

 

3.4.12.

Podvozok a brzda

OTD

P----->

----->

 

 

 

3.4.13.

Sústava nábežných a vztlakových klapiek

OTD

----->

 

 

 

3.4.14.

Pomocná energetická jednotka (APU)

OTD

P----->

----->

 

 

 

Zámerne vynechané

 

 

 

 

 

3.6.

Abnormálne a núdzové postupy:

 

 

 

M

Povinné minimum 3 prvkov sa vyberie z oddielov 3.6.1 až 3.6.9 vrátane

3.6.1.

Požiarny výcvik, napr. požiar motora, APU, kabíny, nákladného priestoru, pilotnej kabíny, krídla a elektrického systému vrátane evakuácie

P----->

----->

 

 

 

3.6.2.

Kontrola a odstránenie dymu

P----->

----->

 

 

 

3.6.3.

Poruchy motora, zastavenie a opätovné spustenie v bezpečnej výške

P----->

----->

 

 

 

3.6.4.

Vypúšťanie paliva (simulované)

P----->

----->

 

 

 

3.6.5.

Strih vetra pri vzlete/pristávaní

P

X

 

Iba FFS

 

3.6.6.

Simulovaný pokles tlaku v kabíne/núdzové klesanie

P----->

----->

 

 

 

3.6.7.

Nespôsobilosť člena letovej posádky

P----->

----->

 

 

 

3.6.8.

Ďalšie núdzové postupy, ako sú uvedené v príslušnej letovej príručke letúna (AFM)

P----->

----->

 

 

 

3.6.9.

Aktivácia systému TCAS

OTD

P----->

Nepoužije sa letún

 

Iba FFS

 

3.7.

Výcvik v oblasti obnovenia kontroly nad riadením

3.7.1.

Vybratie pádových udalostí:

vo vzletovej konfigurácii,

v čistej konfigurácii v nízkej nadmorskej výške,

v čistej konfigurácii blízko maximálnej prevádzkovej nadmorskej výšky a

v pristávacej konfigurácii.

P

FFS s kvalifikáciou len na účely výcviku

X

Na toto cvičenie sa nepoužije letún

 

 

 

3.7.2.

Cvičenia na obnovenie kontroly nad riadením:

obnovenie kontroly pri stúpavom lete z rôznych uhlov náklonu a

obnovenie kontroly pri klesavom lete z rôznych uhlov náklonu.

P

FFS s kvalifikáciou len na účely výcviku

X

Na toto cvičenie sa nepoužije letún

 

Iba FFS

 

3.8.

Postupy letu podľa prístrojov

 

 

 

 

 

3.8.1.*

Dodržiavanie odletovej a príletovej trate a pokynov ATC

P----->

----->

 

M

 

3.8.2.*

Vyčkávacie postupy

P----->

----->

 

 

 

3.8.3.*

3D operácie do DH/A 200 stôp (60 m) alebo do vyšších miním, ak si to vyžaduje postup priblíženia

 

 

 

 

 

Poznámka: Podľa AFM si môžu postupy RNP APCH vyžadovať používanie autopilota alebo letového povelového prístroja. Pri výbere postupu, ktorý sa má letieť ručne, sa musia zohľadniť takéto obmedzenia (napr. v prípade takéhoto AFM obmedzenia pre 3.8.3.1 zvoľte ILS).

3.8.3.1.*

Ručne, bez letového povelového prístroja

P----->

----->

 

M

(iba praktická skúška)

 

3.8.3.2.*

Ručne, s letovým povelovým prístrojom

P----->

----->

 

 

 

3.8.3.3.*

S autopilotom

P----->

----->

 

 

 

3.8.3.4.*

Ručne, so simuláciou nefunkčnosti jedného motora; porucha motora sa musí simulovať počas záverečného priblíženia pred preletom vo výške 1 000  stôp nad letiskom až po dotyk alebo počas celého postupu nevydareného priblíženia. V letúnoch, ktoré nemajú osvedčenie na kategóriu dopravných letúnov (JAR/FAR 25) alebo letúnov pre regionálnu dopravu (commuter) (SFAR 23), sa priblíženie so simulovanou poruchou motora a opakovanie okruhu vykonáva v spojení s nepresným prístrojovým priblížením, ako je opísané v oddiele 3.8.4. Opakovanie okruhu sa vykonáva po dosiahnutí bezpečnej výšky/nadmorskej výšky nad prekážkami (OCH/A), najneskôr však pri dosiahnutí minimálnej výšky/nadmorskej výšky klesania (MDH/A) 500 stôp nad koncom vzletovej a pristávacej dráhy. V letúnoch, ktoré majú rovnakú výkonnosť ako letúny kategórie dopravných letúnov, pokiaľ ide o vzletovú hmotnosť a hustotnú výšku, inštruktor môže simulovať poruchu motora v súlade s oddielom 3.8.3.4.

P----->

----->

 

M

 

3.8.3.5.*

Ručne, so simuláciou nefunkčnosti jedného motora; porucha motora sa musí simulovať počas záverečného priblíženia po prelete vonkajšieho návestidla (OM) do vzdialenosti kratšej ako 4 NM až po dotyk alebo počas celého postupu nevydareného priblíženia

V letúnoch, ktoré nemajú osvedčenie na kategóriu dopravných letúnov (JAR/FAR 25) alebo letúnov pre regionálnu dopravu (commuter) (SFAR 23), sa priblíženie so simulovanou poruchou motora a opakovanie okruhu vykonáva v spojení s nepresným prístrojovým priblížením, ako je opísané v oddiele 3.8.4. Opakovanie okruhu sa vykonáva po dosiahnutí bezpečnej výšky/nadmorskej výšky nad prekážkami (OCH/A), najneskôr však pri dosiahnutí minimálnej výšky/nadmorskej výšky klesania (MDH/A) 500 stôp nad koncom vzletovej a pristávacej dráhy. V letúnoch, ktoré majú rovnakú výkonnosť ako letúny kategórie dopravných letúnov, pokiaľ ide o vzletovú hmotnosť a hustotnú výšku, inštruktor môže simulovať poruchu motora v súlade s oddielom 3.8.3.4.

P----->

----->

 

M

 

3.8.4.*

2D operácie do MDH/A

P*--->

----->

 

M

 

3.8.5.

Priblíženie okruhom za týchto podmienok:

a)*

priblíženie na schválenú minimálnu výšku priblíženia okruhom na danom letisku v súlade s miestnymi zariadeniami na prístrojové priblíženie v simulovaných podmienkach letu podľa prístrojov;

a potom:

b)

priblíženie okruhom na ďalšiu vzletovú a pristávaciu dráhu minimálne 90° od osi záverečného priblíženia v bode a), na schválenú minimálnu výšku priblíženia okruhom.

Poznámka: Ak nie sú prvky v písmenách a) a b) možné z dôvodov ATC, môže sa vykonať simulovaný okruh za nízkej viditeľnosti.

P*--->

----->

 

 

 

3.8.6.

Priblíženia za viditeľnosti zeme

P---->

----->

 

 

 

ODDIEL 4

4.

Postupy nevydareného priblíženia

 

 

 

 

 

4.1.

Opakovanie okruhu so všetkými motormi* počas 3D operácie pri dosiahnutí výšky rozhodnutia

P*--->

----->

 

 

 

4.2.

Opakovanie okruhu so všetkými motormi* v rôznych fázach počas prístrojového priblíženia

P*--->

----->

 

 

 

4.3.

Ďalšie postupy nevydareného priblíženia

P*--->

----->

 

 

 

4.4.*

Ručné opakovanie okruhu so simulovanou kritickou nefunkčnosťou motora po prístrojovom priblížení, pri dosiahnutí DH, MDH alebo MAPt

P*----->

----->

 

M

 

4.5.

Vykonanie prerušeného pristátia so všetkými motormi:

z rôznych výšok pod DH/MDH,

po dotyku (nevydarené pristátie).

V letúnoch, ktoré nemajú osvedčenie na kategóriu dopravných letúnov (JAR/FAR 25) alebo letúnov pre regionálnu dopravu (commuter) (SFAR 23), sa vykonanie prerušeného pristátia so všetkými motormi začne pod MDH/A alebo po dotyku.

P----->

----->

 

 

 

ODDIEL 5

5.

Pristátia

5.1.

Normálne pristátia* s nadviazaným vizuálnym kontaktom pri dosiahnutí DA/H po postupe priblíženia podľa prístrojov.

P

 

 

 

 

5.2.

Pristátie so simulovaným zablokovaním horizontálneho stabilizátora v ľubovoľnej polohe mimo vyváženia letúna

P----->

Na toto cvičenie sa nepoužije letún

 

Iba FFS

 

5.3.

Pristátia s bočným vetrom (ak je to možné, použiť lietadlo)

P----->

----->

 

 

 

5.4.

Letiskový okruh a pristátie bez vysunutých vztlakových a nábežných klapiek alebo s čiastočne vysunutými vztlakovými a nábežnými klapkami

P----->

----->

 

 

 

5.5.

Pristátie so simulovanou kritickou nefunkčnosťou motora

P----->

----->

 

M

 

5.6.

Pristátie s nefunkčnosťou dvoch motorov:

letúny s tromi motormi: stredný motor a jeden z bočných motorov, ak je to možné na základe údajov AFM a

letúny so štyrmi motormi: dva motory na jednej strane.

P

X

 

M

Iba FFS

(iba praktická skúška)

 

Všeobecné poznámky:

Osobitné požiadavky na rozšírenie typovej kvalifikačnej kategórie na prístrojové priblíženie do výšky rozhodnutia menej ako 200 stôp (60 m), t. j. na prevádzku CAT II/III.

ODDIEL 6

Dodatočné schválenie typovej kvalifikačnej kategórie na prístrojové priblíženie do výšky rozhodnutia (DH) menej ako 60 m (200 stôp) (CAT II/III)

Nasledujúce manévre a postupy sú minimálnymi výcvikovými požiadavkami na povolenie prístrojového priblíženia do DH menej ako 60 m (200 stôp). Pri nasledujúcich prístrojových priblíženiach a postupoch nevydareného priblíženia sa použije všetko vybavenie letúna požadované pre typovú kvalifikačnú kategóriu na prístrojové priblíženie do DH menej ako 60 m (200 stôp).

 

 

 

 

 

6.1.*

Vykonanie prerušeného vzletu za minimálnej povolenej dráhovej dohľadnosti (RVR)

P*----->

---->X

Na toto cvičenie sa nepoužije letún

 

M*

 

6.2.*

Priblíženia pre CAT II/III:

v podmienkach simulovaného letu podľa prístrojov do príslušnej DH, s použitím letového navádzacieho systému. Dodržiavajú sa štandardné postupy koordinácie posádky (spoločné plnenie úloh, postupy hlásenia, vzájomná kontrola, výmena informácií a podpora).

P----->

----->

 

M

 

6.3.*

Opakovanie okruhu:

po priblíženiach opísaných v oddiele 6.2 pri dosiahnutí DH.

Výcvik zahŕňa aj opakovanie okruhu v dôsledku (simulovanej) nedostatočnej dráhovej dohľadnosti (RVR), strihu vetra, nadmernej odchýlky letúna od hraníc priblíženia pre úspešné priblíženie, poruchy pozemného/palubného zariadenia pred dosiahnutím DH, a opakovanie okruhu so simulovanou poruchou palubného zariadenia.

P----->

----->

 

M*

 

6.4.*

Pristátie (pristátia):

za viditeľnosti od výšky DH po prístrojovom priblížení. V závislosti od konkrétneho letového navádzacieho systému sa vykoná automatické pristátie.

P----->

----->

 

M

 

POZNÁMKA: Prevádzky CAT II/III sa budú vykonávať v súlade s príslušnými požiadavkami na leteckú prevádzku.

7.   Kvalifikačné kategórie na triedu (voda)

Oddiel 6 sa absolvuje s cieľom predĺženia platnosti kvalifikačnej kategórie na triedu (voda) na viacmotorové letúny, iba VFR, keď žiadateľ neabsolvoval požadovanú prax 10 traťových sektorov počas predchádzajúcich 12 mesiacov.

KVALIFIKAČNÁ KATEGÓRIA NA TRIEDU (VODA)

PRAKTICKÝ VÝCVIK

PRAKTICKÁ SKÚŠKA ALEBO PRESKÚŠANIE ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI PRE KVALIFIKAČNÉ KATEGÓRIE NA TRIEDU

Manévre/Postupy

Podpis inštruktora po skončení výcviku

Podpis examinátora po skončení skúšky

ODDIEL 1

1.

Odlet

1.1.

Predletové činnosti vrátane:

dokumentácie,

hmotnosti a vyváženia lietadla,

rozboru počasia a

NOTAM.

 

 

1.2.

Kontroly pred štartom

Vonkajšie/vnútorné

 

 

1.3.

Spúšťanie a zastavovanie motora

Normálne poruchy činnosti

 

 

1.4.

Rolovanie

 

 

1.5.

Krokové rolovanie

 

 

1.6.

Zakotvenie:

pláž

prístavné mólo

bója

 

 

1.7.

Plachtenie bez motora

 

 

1.8.

Kontroly pred odletom:

motorová skúška (v prípade potreby)

 

 

1.9.

Postup vzletu:

normálny s klapkami nastavenými podľa letovej príručky a

bočný vietor (ak sú vhodné podmienky).

 

 

1.10.

Stúpanie:

zatáčky do kurzu,

prechod do horizontu.

 

 

1.11.

Dodržiavanie pravidiel spojenia s ATC, rádiotelefónne postupy

 

 

ODDIEL 2

2.

Letové podmienky (VFR)

2.1.

Priamočiary a horizontálny let so zmenou rýchlosti letu vrátane letu na kriticky nízkych rýchlostiach s klapkami a bez klapiek (prípadne vrátane priblíženia k Vmca)

 

 

2.2.

Ostré zatáčky (o 360° vľavo a vpravo s náklonom 45°)

 

 

2.3.

Pády a vyrovnanie pádu:

i)

plný pád v čistej konfigurácii;

ii)

priblíženie k pádovej rýchlosti v klesavej zatáčke s náklonom v približovacej konfigurácii a s výkonom motora pre priblíženie;

iii)

priblíženie k pádovej rýchlosti v pristávacej konfigurácii a s výkonom motora pre pristátie a

iv)

priblíženie k pádovej rýchlosti v stúpavej zatáčke s klapkami v polohe pre vzlet a s výkonom motora pre stúpanie (len jednomotorové letúny).

 

 

2.4.

Dodržiavanie pravidiel spojenia s ATC, rádiotelefónne postupy

 

 

ODDIEL 3

3.

Traťové postupy VFR

3.1.

Letový plán, vzdialenosť DR a čítanie mapy

 

 

3.2.

Dodržiavanie výšky, kurzu a rýchlosti

 

 

3.3.

Orientácia, dodržiavanie času a oprava ETA

 

 

3.4.

Použitie rádiových navigačných prostriedkov (v prípade potreby)

 

 

3.5.

Vedenie letu (letový záznam, bežné kontroly vrátane paliva, systémov a námrazy)

 

 

3.6.

Dodržiavanie pravidiel spojenia s ATC, rádiotelefónne postupy

 

 

ODDIEL 4

4.

Prílety a pristátia

4.1.

Postup príletu na letisko (iba obojživelné lietadlá)

 

 

4.2.

Normálne pristátie

 

 

4.3.

Pristátie bez klapiek

 

 

4.4.

Pristátie s bočným vetrom (ak sú vhodné podmienky)

 

 

4.5.

Priblíženie a pristátie s výkonom na voľnobeh z výšky do 2 000 stôp nad vodou (len jednomotorové letúny)

 

 

4.6.

Opakovanie okruhu z minimálnej výšky

 

 

4.7.

Pristátie na hladkej vodnej hladine

Pristátie na rozbúrenej vodnej hladine

 

 

4.8.

Dodržiavanie pravidiel spojenia s ATC, rádiotelefónne postupy

 

 

ODDIEL 5

5.

Abnormálne a núdzové postupy

(Tento oddiel sa môže kombinovať s oddielmi 1 až 4.)

5.1.

Vykonanie prerušeného vzletu prijateľnou rýchlosťou

 

 

5.2.

Simulovaná porucha motora po vzlete (len jednomotorové letúny)

 

 

5.3.

Simulované núdzové pristátie bez výkonu motora (len jednomotorové letúny)

 

 

5.4.

Simulované núdzové prípady:

i)

požiar alebo dym za letu a

ii)

nesprávna funkcia systémov, podľa potreby.

 

 

5.5.

Dodržiavanie pravidiel spojenia s ATC, rádiotelefónne postupy

 

 

ODDIEL 6

6.

Simulovaný nesymetrický let

(Tento oddiel sa môže kombinovať s oddielmi 1 až 5.)

6.1.

Simulovaná porucha motora počas vzletu (v bezpečnej výške pokiaľ sa nevykonáva na simulátore FFS a FNPT II)

 

 

6.2.

Zastavenie a opätovné spustenie motora (iba praktická skúška pre viacmotorové letúny)

 

 

6.3.

Nesymetrické priblíženie a opakovanie okruhu

 

 

6.4.

Nesymetrické priblíženie a pristátie s úplným zastavením

 

 

6.5.

Dodržiavanie pravidiel spojenia s ATC, rádiotelefónne postupy

 

 

C.   Osobitné požiadavky pre kategóriu vrtuľníkov

1.   V prípade praktickej skúšky alebo preskúšania odbornej spôsobilosti pre typové kvalifikačné kategórie a ATPL musia žiadatelia úspešne absolvovať oddiely 1 až 4 a 6 (podľa potreby) praktickej skúšky alebo preskúšania odbornej spôsobilosti. Pri nesplnení viac ako 5 prvkov musia žiadatelia opakovať celú skúšku alebo preskúšanie. Ak žiadatelia nesplnia 5 alebo menej prvkov, musia opakovať len tieto prvky. Pri nesplnení niektorého prvku opakovanej skúšky alebo preskúšania vrátane prvkov, ktoré žiadateľ už úspešne splnil, musí žiadateľ opakovať celú skúšku alebo preskúšanie. Všetky oddiely praktickej skúšky alebo preskúšania odbornej spôsobilosti sa musia ukončiť v priebehu 6 mesiacov.

2.   V prípade preskúšania odbornej spôsobilosti pre IR musia žiadatelia úspešne absolvovať oddiel 5 preskúšania odbornej spôsobilosti. Pri nesplnení viac ako 3 prvkov musia žiadatelia opakovať celý oddiel 5 preskúšania. Ak žiadatelia nesplnia 3 alebo menej prvkov, musia opakovať len tieto prvky. Pri nesplnení niektorého prvku opakovaného preskúšania vrátane prvkov oddielu 5, ktoré žiadateľ už úspešne splnil, musí žiadateľ opakovať celé preskúšanie.

TOLERANCIE LETOVEJ SKÚŠKY

3.   Žiadatelia preukážu svoju schopnosť:

a)

riadiť vrtuľník v rámci jeho obmedzení;

b)

vykonať všetky manévre hladko a presne;

c)

používať dobrý úsudok a schopnosť riadiť vrtuľník;

d)

uplatňovať letecko-navigačné vedomosti;

e)

neustále udržiavať kontrolu nad vrtuľníkom takým spôsobom, aby nebol nikdy ohrozený úspešný výsledok postupu alebo manévru;

f)

chápať a uplatňovať postupy koordinácie posádky a stanovenia nespôsobilosti, v prípade potreby a

g)

efektívne komunikovať s ďalšími členmi posádky, v prípade potreby.

4.   Použijú sa tieto limity upravené o prípustné odchýlky v závislosti od turbulentných podmienok a kvality ovládania a výkonnosti použitého vrtuľníka:

a)

Letové limity IFR

Výška

všeobecná

± 100 stôp

začiatok opakovaného okruhu vo výške/nadmorskej výške rozhodnutia

+ 50 stôp/– 0 stôp

minimálna výška/MAPt/nadmorská výška zostupu

+ 50 stôp/– 0 stôp

Let

s pomocou rádiových zariadení

± 5°

v prípade „uhlových“ odchýlok

odchýlka do polovice stupnice, azimut a zostupová dráha (napr. LPV, ILS, MLS, GLS)

2D (LNAV) a 3D (LNAV/VNAV) „lineárne“ horizontálne odchýlky

bočná traťová chyba/odchýlka musí byť normálne obmedzená na ± 

Formula

 hodnoty RNP súvisiacej s postupom. Krátkodobé odchýlky od tejto normy sú povolené maximálne do 1-násobku hodnoty RNP.

3D lineárne vertikálne odchýlky [napr. RNP APCH (LNAV/VNAV) s použitím BaroVNAV]

vždy najviac – 75 stôp pod vertikálnym profilom, a najviac + 75 stôp nad vertikálnym profilom vo výške 1 000 stôp nad letiskom alebo nižšie.

Kurz

so všetkými motormi

± 5°

so simulovanou poruchou motora

± 10°

Rýchlosť

so všetkými motormi

± 5 uzlov

so simulovanou poruchou motora

+ 10 uzlov/– 5 uzlov

b)

Letové limity VFR

Výška

 

všeobecná

± 100 stôp

Kurz

 

normálna prevádzka

± 5°

abnormálna prevádzka/núdzový stav

± 10°

Rýchlosť

 

všeobecná

± 10 uzlov

so simulovanou poruchou motora

+ 10 uzlov/– 5 uzlov

Posun voči zemi

 

visenie s vplyvom zeme (IGE)

± 3 stopy

Pristátie

± 2 stopy (0 stôp zadný alebo bočný let)

OBSAH VÝCVIKU/PRAKTICKEJ SKÚŠKY/PRESKÚŠANIA ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI

VŠEOBECNÝ

5.   Nasledujúci symbol znamená:

P

=

Výcvik na funkciu veliaceho pilota na účely vydania typovej kvalifikačnej kategórie na jednopilotné vrtuľníky (SPH) alebo výcvik na funkciu veliaceho pilota alebo druhého pilota a pilota riadiaceho letún (PF) a monitorujúceho pilota (PM) na účely vydania typovej kvalifikačnej kategórie na viacpilotné vrtuľníky (MPH).

6.   Praktický výcvik sa vykonáva prinajmenšom na výcvikovom zariadení úrovne označenej ako (P), alebo sa môže vykonávať na ľubovoľnom zariadení vyššej úrovne označenej šípkou (---->).

Použité výcvikové zariadenie označujú tieto skratky:

FFS =

letový simulátor

FTD =

letové výcvikové zariadenie

H =

vrtuľník

7.   Prvky označené hviezdičkou (*) vykonávajú v skutočných alebo simulovaných IMC iba žiadatelia, ktorí si chcú obnoviť alebo predĺžiť platnosť IR(H), alebo rozšíriť oprávnenia tejto kvalifikačnej kategórie na ďalší typ.

8.   Postupy letu podľa prístrojov (oddiel 5) vykonávajú iba žiadatelia, ktorí si chcú obnoviť alebo predĺžiť platnosť IR(H), alebo rozšíriť oprávnenia tejto kvalifikačnej kategórie na ďalší typ. Na tento účel sa môžu používať simulátory FFS alebo FTD 2/3.

9.   Písmeno „M“ v stĺpci praktickej skúšky alebo preskúšania odbornej spôsobilosti označuje povinné vykonanie cvičenia.

10.   Simulátor FSTD sa použije na praktický výcvik a skúšku, ak je súčasťou kurzu pre typovú kvalifikačnú kategóriu. Pri schvaľovaní kurzu sa berú do úvahy tieto podmienky:

a)

kvalifikačné kategórie pre FSTD stanovené v príslušných požiadavkách prílohy VI (časť ARA) a prílohy VII (časť ORA);

b)

kvalifikačné kategórie inštruktora a examinátora;

c)

objem výcviku na FSTD, ktorý sa poskytuje na kurze;

d)

kvalifikačné kategórie pilotov, ktorí absolvujú výcvik, a ich predchádzajúca prax na podobných typoch simulátorov a

e)

dĺžka letovej praxe pod dohľadom, poskytovaná po vydaní novej typovej kvalifikačnej kategórie.

VIACPILOTNÉ VRTUĽNÍKY

11.   Žiadatelia o praktickú skúšku na účely vydania typovej kvalifikačnej kategórie na viacpilotný vrtuľník a ATPL(H) absolvujú iba oddiely 1 až 4 a v prípade potreby oddiel 6.

12.   Žiadatelia o preskúšanie odbornej spôsobilosti na účely obnovenia alebo predĺženia platnosti typovej kvalifikačnej kategórie na viacpilotný vrtuľník absolvujú iba oddiely 1 až 4 a v prípade potreby oddiel 6.

JEDNOPILOTNÉ/VIACPILOTNÉ VRTUĽNÍKY

PRAKTICKÝ VÝCVIK

PRAKTICKÁ SKÚŠKA ALEBO PRESKÚŠANIE ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI

Manévre/Postupy

FSTD

H

Podpis inštruktora po skončení výcviku

Kontroluje sa v FSTD alebo H

Podpis examinátora po skončení skúšky

ODDIEL 1 – Predletové prípravy a kontroly

1.1.

Vonkajšia vizuálna prehliadka vrtuľníka; umiestnenie každého zariadenia a účel prehliadky

 

P

 

M (ak sa vykonáva vo vrtuľníku)

 

1.2.

Prehliadka pilotnej kabíny

P

---->

 

M

 

1.3.

Postup štartovania, kontrola komunikačných a navigačných zariadení, voľba a nastavenie navigačných a komunikačných frekvencií

P

---->

 

M

 

1.4.

Rolovanie/rolovanie vo vzduchu podľa pokynov ATC alebo pokynov inštruktora

P

---->

 

M

 

1.5.

Predvzletové postupy a kontroly

P

---->

 

M

 

ODDIEL 2 – Letové manévre a postupy

2.1.

Vzlety (rôzne profily)

P

---->

 

M

 

2.2.

Vzlety a pristátia na šikmom teréne alebo v bočnom vetre

P

---->

 

 

 

2.3.

Vzlet pri maximálnej vzletovej hmotnosti (skutočnej alebo simulovanej)

P

---->

 

 

 

2.4.

Vzlet so simulovanou poruchou motora krátko pred dosiahnutím TDP alebo DPATO

P

---->

 

M

 

2.4.1.

Vzlet so simulovanou poruchou motora krátko po dosiahnutí TDP alebo DPATO

P

---->

 

M

 

2.5.

Stúpavé a klesavé zatáčky do určených kurzov

P

---->

 

M

 

2.5.1.

Zatáčky s náklonom 30°, 180° až 360° doľava a doprava, výlučne podľa prístrojov

P

---->

 

M

 

2.6.

Klesanie autorotáciou

P

---->

 

M

 

2.6.1.

Pristátie autorotáciou pre jednomotorové vrtuľníky (SEH) alebo s obnovením pohonu pre viacmotorové vrtuľníky (MEH)

P

---->

 

M

 

2.7.

Pristátia (rôzne profily)

P

---->

 

M

 

2.7.1.

Opakovanie okruhu alebo pristátie po simulovanej poruche motora pred LDP alebo pred DPBL

P

---->

 

M

 

2.7.2.

Pristátie po simulovanej poruche motora za LDP alebo za DPBL

P

---->

 

M

 

ODDIEL 3 – Normálna a abnormálna prevádzka týchto systémov a postupov

3

Normálna a abnormálna prevádzka týchto systémov a postupov:

 

 

 

M

Z tohto oddielu sa ako povinné minimum vyberú 3 prvky

3.1.

Motor

P

---->

 

 

 

3.2.

Klimatizácia (kúrenie, ventilácia)

P

---->

 

 

 

3.3.

Sústava Pitotových trubíc/statická sústava

P

---->

 

 

 

3.4.

Palivový systém

P

---->

 

 

 

3.5.

Elektrický systém

P

---->

 

 

 

3.6.

Hydraulický systém

P

---->

 

 

 

3.7.

Systém riadenia letu a vyváženia

P

---->

 

 

 

3.8.

Systém ochrany pred námrazou a odstraňovania námrazy

P

---->

 

 

 

3.9.

Autopilot/letový povelový prístroj

P

--->

 

 

 

3.10.

Zariadenia na zvyšovanie stability

P

---->

 

 

 

3.11.

Poveternostný radar, rádiový výškomer, odpovedač

P

---->

 

 

 

3.12.

Systém priestorovej navigácie

P

---->

 

 

 

3.13.

Sústava podvozku

P

----->

 

 

 

3.14.

APU

P

---->

 

 

 

3.15.

Rádiá, navigačné zariadenia, prístroje a systém riadenia letu

P

---->

 

 

 

ODDIEL 4 – Abnormálne a núdzové postupy

4.

Abnormálne a núdzové postupy

 

 

 

M

Z tohto oddielu sa ako povinné minimum vyberú 3 prvky

4.1.

Požiarny výcvik (podľa možnosti vrátane evakuácie)

P

---->

 

 

 

4.2.

Kontrola a odstránenie dymu

P

---->

 

 

 

4.3.

Poruchy motora, zastavenie a opätovné spustenie v bezpečnej výške

P

---->

 

 

 

4.4.

Vypúšťanie paliva (simulované)

P

---->

 

 

 

4.5.

Porucha ovládania vyrovnávacieho rotora (v prípade potreby)

P

---->

 

 

 

4.5.1.

Strata vyrovnávacieho rotora (v prípade potreby)

P

Na toto cvičenie sa nepoužije vrtuľník

 

 

 

4.6.

Nespôsobilosť člena letovej posádky – iba MPH

P

---->

 

 

 

4.7.

Nesprávna funkcia prevodovky

P

---->

 

 

 

4.8.

Ďalšie núdzové postupy, ako sú uvedené v príslušnej letovej príručke vrtuľníka

P

---->

 

 

 

ODDIEL 5 – Postupy letu podľa prístrojov (vykonávajú sa v IMC alebo simulovanom IMC)

5.1.

Vzlet podľa prístrojov: prechod na let podľa prístrojov sa vyžaduje čo najskôr po vzlete

P*

---->*

 

 

 

5.1.1.

Simulovaná porucha motora počas odletu

P*

---->*

 

M*

 

5.2.

Dodržiavanie odletovej a príletovej trate a pokynov ATC

P*

---->*

 

M*

 

5.3.

Vyčkávacie postupy

P*

---->*

 

 

 

5.4.

3D operácie do DH/A 200 stôp (60 m) alebo do vyšších miním, ak si to vyžaduje postup priblíženia

P*

---->*

 

 

 

5.4.1.

Ručne, bez letového povelového prístroja

Poznámka: Podľa AFM si môžu postupy RNP APCH vyžadovať používanie autopilota alebo letového povelového prístroja. Pri výbere postupu, ktorý sa má letieť ručne, sa musia zohľadniť takéto obmedzenia (napr. v prípade takéhoto AFM obmedzenia pre 5.4.1. zvoľte ILS).

P*

---->*

 

M*

 

5.4.2.

Ručne, s letovým povelovým prístrojom

P*

---->*

 

M*

 

5.4.3.

S pripojeným autopilotom

P*

---->*

 

 

 

5.4.4.

Ručne, so simuláciou nefunkčnosti jedného motora; porucha motora sa musí simulovať počas záverečného priblíženia pred preletom vo výške 1 000 stôp nad letiskom až po dotyk alebo po dokončenie postupu nevydareného priblíženia

P*

---->*

 

M*

 

5.5.

2D operácie do MDH/A

P*

---->*

 

M*

 

5.6.

Opakovanie okruhu so všetkými motormi pri dosiahnutí DA/H alebo MDA/MDH

P*

---->*

 

 

 

5.6.1.

Ďalšie postupy nevydareného priblíženia

P*

---->*

 

 

 

5.6.2.

Opakovanie okruhu so simuláciou nefunkčnosti jedného motora pri dosiahnutí DA/H alebo MDA/MDH

P*

---->*

 

M*

 

5.7.

Autorotácia IMC s obnovením pohonu

P*

---->*

 

M*

 

5.8.

Vyrovnanie nezvyčajných letových polôh

P*

---->*

 

M*

 

ODDIEL 6 – Použitie doplnkového vybavenia

6.

Použitie doplnkového vybavenia

P

---->

 

 

 

D.   Osobitné požiadavky pre kategóriu lietadiel so vztlakovými motormi

1.   V prípade praktických skúšok alebo preskúšaní odbornej spôsobilosti pre typové kvalifikačné kategórie na lietadlá so vztlakovými motormi musia žiadatelia úspešne absolvovať oddiely 1 až 5 a 6 (podľa potreby) praktickej skúšky alebo preskúšania odbornej spôsobilosti. Pri nesplnení viac ako 5 prvkov musia žiadatelia opakovať celú skúšku alebo preskúšanie. Ak žiadatelia nesplnia 5 alebo menej prvkov, musia opakovať len tieto prvky. Pri nesplnení niektorého prvku opakovanej skúšky alebo preskúšania vrátane prvkov, ktoré žiadateľ už úspešne splnil, musí žiadateľ opakovať celú skúšku alebo preskúšanie. Všetky oddiely praktickej skúšky alebo preskúšania odbornej spôsobilosti sa musia ukončiť v priebehu 6 mesiacov.

TOLERANCIE LETOVEJ SKÚŠKY

2.   Žiadatelia preukážu svoju schopnosť:

a)

riadiť lietadlo so vztlakovými motormi v rámci jeho obmedzení;

b)

vykonať všetky manévre hladko a presne;

c)

používať dobrý úsudok a schopnosť riadiť lietadlo so vztlakovými motormi;

d)

uplatňovať letecko-navigačné vedomosti;

e)

neustále udržiavať kontrolu nad lietadlom so vztlakovými motormi takým spôsobom, aby nebol nikdy ohrozený úspešný výsledok postupu alebo manévru;

f)

chápať a uplatňovať postupy koordinácie posádky a stanovenia nespôsobilosti a

g)

efektívne komunikovať s ďalšími členmi posádky.

3.   Použijú sa tieto limity upravené o prípustné odchýlky v závislosti od turbulentných podmienok a kvality ovládania a výkonnosti lietadla so vztlakovými motormi:

a)

Letové limity IFR

Výška

 

všeobecná

± 100 stôp

začiatok opakovaného okruhu vo výške/nadmorskej výške rozhodnutia

+ 50 stôp/– 0 stôp

minimálna výška/nadmorská výška zostupu

+ 50 stôp/– 0 stôp

Let

 

s pomocou rádiových zariadení

± 5°

Presné priblíženie

odchýlka do polovice stupnice, azimut a zostupová dráha

Kurz

 

normálna prevádzka

± 5°

abnormálna prevádzka/núdzový stav

± 10°

Rýchlosť

 

všeobecná

± 10 uzlov

so simulovanou poruchou motora

+ 10 uzlov/– 5 uzlov

b)

Letové limity VFR

Výška

 

všeobecná

± 100 stôp

Kurz

 

normálna prevádzka

± 5°

abnormálna prevádzka/núdzový stav

± 10°

Rýchlosť

 

všeobecná

± 10 uzlov

so simulovanou poruchou motora

+ 10 uzlov/– 5 uzlov

Posun voči zemi

 

visenie s vplyvom zeme (IGE)

± 3 stopy

Pristátie

± 2 stopy (0 stôp zadný alebo bočný let)

OBSAH VÝCVIKU/PRAKTICKEJ SKÚŠKY/PRESKÚŠANIA ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI

4.   Nasledujúci symbol znamená:

P

=

výcvik na funkciu veliaceho pilota alebo druhého pilota a pilota riadiaceho letún (PF) a monitorujúceho pilota (PM) na účely vydania príslušnej typovej kvalifikačnej kategórie

5.   Praktický výcvik sa vykonáva prinajmenšom na výcvikovom zariadení úrovne označenej ako (P), alebo sa môže vykonávať na ľubovoľnom zariadení vyššej úrovne označenej šípkou (---->).

6.   Použité výcvikové zariadenie označujú tieto skratky:

FFS =

letový simulátor

FTD =

letové výcvikové zariadenie

OTD =

iné výcvikové zariadenie

PL =

lietadlo so vztlakovými motormi

a)

Žiadatelia o praktickú skúšku na účely vydania typovej kvalifikačnej kategórie na lietadlá so vztlakovými motormi absolvujú oddiely 1 až 5 a v prípade potreby oddiel 6.

b)

Žiadatelia o preskúšanie odbornej spôsobilosti na účely predĺženia alebo obnovenia platnosti typovej kvalifikačnej kategórie na lietadlá so vztlakovými motormi absolvujú oddiely 1 až 5 a v prípade potreby oddiel 6 a/alebo 7.

c)

Prvky označené hviezdičkou (*) sa vykonávajú výlučne podľa prístrojov. Ak táto podmienka nie je počas praktickej skúšky alebo preskúšania odbornej spôsobilosti splnená, typová kvalifikačná kategória sa obmedzí iba na VFR.

7.   Písmeno „M“ v stĺpci praktickej skúšky alebo preskúšania odbornej spôsobilosti označuje povinné vykonanie cvičenia.

8.   Simulátory FSTD sa použijú na praktický výcvik a skúšku, ak sú súčasťou schváleného kurzu pre typovú kvalifikačnú kategóriu. Pri schvaľovaní kurzu sa berú do úvahy tieto podmienky:

a)

kvalifikačné kategórie pre FSTD stanovené v príslušných požiadavkách prílohy VI (časť ARA) a prílohy VII (časť ORA) a

b)

kvalifikačné kategórie inštruktora.

KATEGÓRIA LIETADIEL SO VZTLAKOVÝMI MOTORMI

PRAKTICKÝ VÝCVIK

PRAKTICKÁ SKÚŠKA ALEBO PRESKÚŠANIE ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI

Manévre/Postupy

 

 

 

 

Podpis inštruktora po skončení výcviku

Kontroluje sa v FFS pre PL

Podpis examinátora po skončení skúšky

OTD

FTD

FFS

PL

ODDIEL 1 – Predletové prípravy a kontroly

1.1.

Vonkajšia vizuálna prehliadka lietadla so vztlakovými motormi,

umiestnenie každého zariadenia a účel prehliadky

 

 

 

P

 

 

 

1.2.

Prehliadka pilotnej kabíny

P

---->

---->

---->

 

 

 

1.3.

Postup štartovania, kontrola komunikačných a navigačných zariadení, voľba a nastavenie navigačných a komunikačných frekvencií

P

---->

---->

---->

 

M

 

1.4.

Rolovanie podľa pokynov ATC alebo pokynov inštruktora

 

P

---->

---->

 

 

 

1.5.

Predvzletové postupy a kontroly vrátane kontroly pohonu

P

---->

---->

---->

 

M

 

ODDIEL 2 – Letové manévre a postupy

2.1.

Profily normálnych vzletov VFR:

 

operácie na vzletovej a pristávacej dráhe [krátky vzlet a pristátie (STOL) a vertikálny vzlet a pristátie (VTOL)] vrátane bočného vetra

 

vyvýšené heliporty

 

heliporty na úrovni terénu

 

P

---->

---->

 

M

 

2.2.

Vzlet pri maximálnej vzletovej hmotnosti (skutočnej alebo simulovanej)

 

P

---->

 

 

 

 

2.3.1.

Vykonanie prerušeného vzletu:

počas operácií na vzletovej a pristávacej dráhe,

počas operácií na vyvýšenom heliporte a

počas operácií na úrovni terénu.

 

P

---->

 

 

M

 

2.3.2.

Vzlet so simulovanou poruchou motora po prelete bodom rozhodnutia:

 

počas operácií na vzletovej a pristávacej dráhe,

 

počas operácií na vyvýšenom heliporte a

 

počas operácií na úrovni terénu.

 

P

---->

 

 

M

 

2.4.

Klesanie autorotáciou na zem v režime vrtuľníka (na toto cvičenie sa nepoužije lietadlo)

P

---->

---->

 

 

M

iba

FFS

 

2.4.1.

Vrtuľníkové klesanie v režime letúna (na toto cvičenie sa nepoužije lietadlo)

 

P

---->

 

 

M

iba

FFS

 

2.5.

Profily normálnych pristátí VFR:

 

operácie na vzletovej a pristávacej dráhe (STOL a VTOL)

 

vyvýšené heliporty

 

heliporty na úrovni terénu

 

P

---->

---->

 

M

 

2.5.1.

Pristátie so simulovanou poruchou motora po dosiahnutí bodu rozhodnutia:

počas operácií na vzletovej a pristávacej dráhe,

počas operácií na vyvýšenom heliporte a

počas operácií na úrovni terénu.

 

 

 

 

 

 

 

2.6.

Opakovanie okruhu alebo pristátie po simulovanej poruche motora pred bodom rozhodnutia

 

P

---->

 

 

M

 

ODDIEL 3 – Normálna a abnormálna prevádzka týchto systémov a postupov

3.

Normálna a abnormálna prevádzka týchto systémov a postupov (môže sa absolvovať v FSTD, ak má kvalifikáciu na toto cvičenie):

 

 

 

 

 

M

Z tohto oddielu sa ako povinné minimum vyberú 3 prvky

3.1.

Motor

P

---->

---->

 

 

 

 

3.2.

Pretlakový systém a klimatizácia (kúrenie, ventilácia)

P

---->

---->

 

 

 

 

3.3.

Sústava Pitotových trubíc/statická sústava

P

---->

---->

 

 

 

 

3.4.

Palivový systém

P

---->

---->

 

 

 

 

3.5.

Elektrický systém

P

---->

---->

 

 

 

 

3.6.

Hydraulický systém

P

---->

---->

 

 

 

 

3.7.

Systém riadenia letu a vyváženia

P

---->

---->

 

 

 

 

3.8.

Systém ochrany pred námrazou a odstraňovania námrazy, vyhrievanie ochrany proti oslneniu (ak je inštalované)

P

---->

---->

 

 

 

 

3.9.

Autopilot/letový povelový prístroj

P

--->

--->

 

 

 

 

3.10.

Zariadenia výstrahy pred pádom a predchádzania pádu a zariadenia na zvyšovanie stability

P

---->

---->

 

 

 

 

3.11.

Poveternostný radar, rádiový výškomer, odpovedač, výstražný systém na blízkosť terénu (ak je inštalovaný)

P

---->

---->

 

 

 

 

3.12.

Sústava podvozku

P

----->

----->

 

 

 

 

3.13.

APU

P

---->

---->

 

 

 

 

3.14.

Rádiá, navigačné zariadenia, prístroje a systém riadenia letu

P

---->

---->

 

 

 

 

3.15.

Sústava klapiek

P

---->

---->

 

 

 

 

ODDIEL 4 – Abnormálne a núdzové postupy

4.

Abnormálne a núdzové postupy

(môžu sa absolvovať v FSTD, ak má kvalifikáciu na toto cvičenie)

 

 

 

 

 

M

Z tohto oddielu sa ako povinné minimum vyberú 3 prvky

4.1.

Požiarny výcvik, napr. požiar motora, APU, nákladného priestoru, pilotnej kabíny a elektrického systému prípadne vrátane evakuácie

P

---->

---->

 

 

 

 

4.2.

Kontrola a odstránenie dymu

P

---->

---->

 

 

 

 

4.3.

Poruchy motora, zastavenie a opätovné spustenie

(na toto cvičenie sa nepoužije lietadlo) vrátane prechodu z režimu vrtuľníka na režim letúna a naopak pri jednom nepracujúcom motore (OEI)

P

---->

---->

 

 

iba

FFS

 

4.4.

Vypúšťanie paliva (simulované, ak je inštalované)

P

---->

---->

 

 

 

 

4.5.

Strih vetra pri vzlete a pristátí (na toto cvičenie sa nepoužije lietadlo)

 

 

P

 

 

iba

FFS

 

4.6.

Simulovaný pokles tlaku v kabíne/núdzové klesanie (na toto cvičenie sa nepoužije lietadlo)

P

---->

---->

 

 

iba

FFS

 

4.7.

Aktivácia systému ACAS

(na toto cvičenie sa nepoužije lietadlo)

P

---->

---->

 

 

iba

FFS

 

4.8.

Nespôsobilosť člena letovej posádky

P

---->

---->

 

 

 

 

4.9.

Nesprávna funkcia prevodovky

P

---->

---->

 

 

iba

FFS

 

4.10.

Vyrovnanie plného pádu (vypnutie a zapnutie pohonu) alebo po aktivácii zariadenia výstrahy pred pádom v konfigurácii stúpania, cestovného letu a priblíženia (na toto cvičenie sa nepoužije lietadlo)

P