3.12.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 307/23


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/1879

z 29. novembra 2018,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2016/2080, pokiaľ ide o dátum uskladnenia sušeného odstredeného mlieka predávaného postupom verejného obstarávania

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1240 z 18. mája 2016, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o verejnú intervenciu a pomoc na súkromné skladovanie (2), a najmä na jeho článok 28,

keďže:

(1)

S cieľom vymedziť množstvá sušeného odstredeného mlieka, na ktoré sa vzťahuje postup verejného obstarávania, ktorý sa začal vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2016/2080 (3), sa v článku 1 uvedeného nariadenia stanovuje dátum, pred ktorým sa sušené odstredené mlieko muselo uskladniť.

(2)

Vzhľadom na súčasnú situáciu na trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami, pokiaľ ide o cenové oživenie a vysokú úroveň intervenčných zásob, je vhodné sprístupniť na predaj dodatočný objem sušeného odstredeného mlieka, a to zmenou uvedeného dátumu uskladnenia.

(3)

Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2016/2080 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(4)

S cieľom zabezpečiť bezodkladné sprístupnenie sušeného odstredeného mlieka na predaj by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V článku 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/2080 sa dátum „1. augustom 2016“ nahrádza dátumom „1. januárom 2018“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. novembra 2018

Za Komisiu

v mene predsedu

Phil HOGAN

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Ú. v. EÚ L 206, 30.7.2016, s. 71.

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/2080 z 25. novembra 2016, ktorým sa začína predaj sušeného odstredeného mlieka postupom verejného obstarávania (Ú. v. EÚ L 321, 29.11.2016, s. 45).