26.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 299/2


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/1843

z 23. novembra 2018,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/2452, pokiaľ ide o rozsah uplatňovania vzoru na zverejňovanie poistného, poistného plnenia a nákladov podľa krajiny

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (1), a najmä na jej článok 56 a článok 256 ods. 5,

keďže:

(1)

Vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2015/2452 (2) sa dostatočne jasne neuvádza, za akých podmienok poisťovne a zaisťovne nie sú povinné zverejňovať vzor uvedený v časti S.05.02. V záujme toho, aby poisťovne a zaisťovne mohli s istotou určiť svoje záväzky, by sa v tejto súvislosti mali objasniť všeobecné poznámky uvedené v časti S.05.02 prílohy II a prílohy III k uvedenému nariadeniu.

(2)

Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/2452 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(3)

Toto nariadenie vychádza z návrhu vykonávacích technických predpisov, ktorý Komisii predložil Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov.

(4)

Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov vykonal otvorené verejné konzultácie k návrhu vykonávacích technických predpisov, z ktorých toto nariadenie vychádza, analyzoval možné súvisiace náklady a prínosy a požiadal o stanovisko Skupinu zainteresovaných strán v poisťovníctve a zaisťovníctve vytvorenú na základe článku 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 (3),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prílohy II a III k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2015/2452 sa menia v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. novembra 2018

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2009, s. 1.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2452 z 2. decembra 2015, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o postupy, formáty a vzory správy o solventnosti a finančnom stave v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES (Ú. v. EÚ L 347, 31.12.2015, s. 1285).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov), a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/79/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 48).


PRÍLOHA

1.   

V časti S.05.02 – Poistné, poistné plnenia a náklady podľa krajín prílohy II k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2015/2452 sa pod nadpisom „Všeobecné poznámky“ prvý odsek nahrádza takto:

„Táto časť sa týka ročného zverejňovania informácií za individuálne subjekty. Poisťovne a zaisťovne nie sú povinné zverejňovať vzor S.05.02.01 prílohy I, ak domovská krajina predstavuje aspoň 90 % celkového hrubého predpísaného poistného.“

2.   

V časti S.05.02 – Poistné, poistné plnenia a náklady podľa krajín prílohy III k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2015/2452 sa pod nadpisom „Všeobecné poznámky“ prvý odsek nahrádza takto:

„Táto časť sa týka ročného zverejňovania informácií za skupiny. Poisťovne a zaisťovne s účasťou, holdingové poisťovne alebo zmiešané finančné holdingové spoločnosti nie sú povinné zverejňovať vzor S.05.02.01 prílohy I, ak domovská krajina predstavuje aspoň 90 % celkového hrubého predpísaného poistného.“