20.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 293/8


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/1786

z 19. novembra 2018,

ktorým sa schvaľuje zmena špecifikácie chráneného označenia pôvodu alebo chráneného zemepisného označenia [„Chianti Classico“ (CHOP)]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a najmä na jeho článok 99,

keďže:

(1)

Komisia preskúmala žiadosť o schválenie zmeny špecifikácie chráneného označenia pôvodu „Chianti Classico“, ktorú predložilo Taliansko v súlade s článkom 105 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

(2)

Komisia danú žiadosť o schválenie zmeny špecifikácie uverejnila v zmysle článku 97 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 (2)Úradnom vestníku Európskej únie.

(3)

Komisii nebola oznámená žiadna námietka v zmysle článku 98 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

(4)

Zmena špecifikácie by sa preto mala schváliť v súlade s článkom 99 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmena špecifikácie uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie týkajúca sa názvu „Chianti Classico“ (CHOP) sa týmto schvaľuje.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. novembra 2018

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Ú. v. EÚ C 100, 16.3.2018, s. 7.