23.10.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 264/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/1584

z 22. októbra 2018,

ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 889/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov so zreteľom na ekologickú výrobu, označovanie a kontrolu

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov, ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 2092/91 (1), a najmä na jeho článok 22 ods. 1,

keďže:

(1)

V článku 25l ods. 3 písm. b) nariadenia Komisie (ES) č. 889/2008 (2) sa umožňuje doplniť prírodné krmivo krevetám čeľade Penaeidae a sladkovodným garnátom čeľade Macrobrachium spp. v dospelom štádiu, ako je uvedené v oddiele 7 prílohy XIIIa k uvedenému nariadeniu. Potreba dopĺňania krmiva, najmä cholesterolu, je nevyhnutná pre rozvoj kreviet a garnátov v počiatočných fázach života v liahňach a odchovniach. Preto treba rozšíriť dopĺňanie krmiva o cholesterol aj pre krevety a garnáty v počiatočných fázach života.

(2)

V súlade s článkom 27 ods. 1 písm. f) nariadenia (ES) č. 889/2008 sa môžu minerálne látky (vrátane stopových prvkov), vitamíny, aminokyseliny a mikroživiny používať pri spracovávaní ekologických potravín len vtedy, ak je právnymi predpismi schválené ich používanie v potravinách, v ktorých sú zapracované. Podľa rozsudku Súdneho dvora Európskej únie vo veci C-137/13 (3) je používanie týchto látok pri spracovávaní ekologických potravín právnymi predpismi schválené len pod podmienkou, že právny predpis Únie alebo vnútroštátny právny predpis, ktorý je s ním zlučiteľný, priamo stanovuje pridávanie uvedenej látky do potraviny, ak sa má vôbec uviesť na trh.

(3)

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 (4) sa umožní používanie minerálnych látok (vrátane stopových prvkov), vitamínov, aminokyselín alebo mikroživín v ekologickej počiatočnej dojčenskej výžive a následnej dojčenskej výžive a ekologických spracovaných potravinách na báze obilnín a detských potravín, ak je ich použitie povolené príslušnými právnymi predpismi Únie. S cieľom vyhnúť sa rozdielu medzi súčasným výkladom používania týchto látok v potravinách pre dojčatá a malé deti a zabezpečiť súlad s pripravovanými právnymi predpismi o ekologickej poľnohospodárskej výrobe je vhodné povoliť ich používanie pri výrobe ekologických detských potravín určených pre dojčatá a malé deti.

(4)

V článku 42 nariadenia (ES) č. 889/2008 sa do 31. decembra 2018 za určitých podmienok a ak nie sú k dispozícii mládky z ekologického chovu povoľuje umiestniť do jednotiek ekologickej živočíšnej výroby na produkciu vajec mládky z neekologického chovu vo veku najviac 18 týždňov.

(5)

Z hľadiska kvality a množstva nie je na trhu Únie dostatočne pokrytý ekologický chov mládok určených na produkciu vajec, ktorý by uspokojoval potreby chovateľov nosníc. S cieľom poskytnúť viac času na ekologický chov mládok určených na produkciu vajec a stanoviť jeho podrobné pravidlá by sa malo obdobie uplatňovania výnimočných pravidiel chovu týkajúcich sa používania najviac 18-týždenných mládok z neekologického chovu určených na produkciu vajec predĺžiť do 31. decembra 2020.

(6)

V článku 43 nariadenia (ES) č. 889/2008 sa povoľuje používanie maximálne 5 % neekologického bielkovinového krmiva na obdobie 12 mesiacov pre druhy ošípaných a druhy hydiny v kalendárnom roku 2018.

(7)

Ekologické bielkoviny nie sú na trhu Únie dostupné v dostatočnej kvalite ani množstve, aby bolo možné splniť výživové požiadavky ošípaných a hydiny v ekologických poľnohospodárskych chovoch. Produkcia ekologických bielkovinových plodín ešte stále zaostáva za dopytom. Preto je vhodné predĺžiť obdobie, počas ktorého je povolené používať obmedzené množstvo neekologického bielkovinového krmiva pre druhy ošípaných a druhy hydiny do 31. decembra 2020.

(8)

V článku 30 ods. 2 nariadenia (ES) č. 834/2007 sa upravuje prenos informácií týkajúcich sa nezrovnalostí alebo porušení, ktoré vplývajú na ekologický status produktu. Zo skúseností vyplýva, že súčasné nástroje na oznamovanie informácií v prípade, že niektorý členský štát zistí nezrovnalosti alebo porušenia týkajúce sa produktu pochádzajúceho z daného členského štátu, sa musia zlepšiť. S cieľom zvýšiť efektívnosť a účinnosť by sa takáto komunikácia mala uskutočňovať prostredníctvom systému uvedeného v článku 94 ods. 1 nariadenia (ES) č. 889/2008.

(9)

V súlade s postupom stanoveným v článku 16 ods. 3 nariadenia (ES) č. 834/2007 niekoľko členských štátov predložilo ostatným členským štátom a Komisii dokumentáciu týkajúcu sa určitých látok v záujme ich povolenia a zahrnutia do príloh I, II a VIIIa k nariadeniu (ES) č. 889/2008. Uvedenú dokumentáciu preskúmala expertná skupina pre technické poradenstvo v oblasti ekologickej poľnohospodárskej výroby (Expert group for technical advice on organic production, EGTOP) a Komisia.

(10)

Vo svojich odporúčaniach týkajúcich sa hnojív (5) EGTOP okrem iného konštatovala, že látky „priemyselné vápno z výroby cukru“ na báze cukrovej trstiny a „xylit“ sú v súlade s cieľmi a zásadami ekologickej poľnohospodárskej výroby. Preto by uvedené látky mali byť zahrnuté do prílohy I k nariadeniu (ES) č. 889/2008.

(11)

Vo svojich odporúčaniach týkajúcich sa prípravkov na ochranu rastlín (6) EGTOP okrem iného konštatovala, že látky „Allium sativum (výťažok z cesnaku)“, „COS-OGA“, „Salix spp.Cortex (tiež známa ako výťažok z kôry vŕby)“ a „hydrogenuhličitan sodný“ sú v súlade s cieľmi a zásadami ekologickej poľnohospodárskej výroby. Preto by uvedené látky mali byť zahrnuté do prílohy II k nariadeniu (ES) č. 889/2008.

(12)

Vo svojich odporúčaniach týkajúcich sa produktov a látok, ktoré sa do ekologických produktov používajú alebo pridávajú počas určitých fáz výrobného procesu alebo sa do nich pridávajú alebo používajú ako typ ošetrenia v súlade s prílohou I A k nariadeniu Komisie (ES) č. 606/2009 (7) v sektore vinohradníctva a vinárstva (8) EGTOP okrem iného konštatovala, že látky „zemiakové bielkoviny“, „kvasinkové bielkovinové extrakty“ a „chitozán získaný z huby Aspergillus niger“ určené na čírenie [bod 10 prílohy I A k nariadeniu (ES) č. 606/2009], „inaktivované kvasinky“, „autolyzáty kvasiniek a bunkových stien kvasiniek“ určené na pridávanie (bod 15 danej prílohy), „kvasinkové manoproteíny“ a „chitozán získaný z huby Aspergillus niger“ určené na použitie (body 6, 35 a 44 danej prílohy) sú v súlade s cieľmi a zásadami ekologickej poľnohospodárskej výroby. Preto by uvedené látky mali byť zahrnuté do prílohy VIIIa k nariadeniu (ES) č. 889/2008.

(13)

Vo svojich odporúčaniach týkajúcich sa produktov určených na čistenie a dezinfekciu (9) EGTOP okrem iného konštatovala, že hydroxid sodný by mal byť k dispozícii aj pre potreby ekologického včelárstva.

(14)

Nariadenie (ES) č. 889/2008 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(15)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru pre ekologickú poľnohospodársku výrobu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 889/2008 sa mení takto:

1.

V článku 25 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Na účely čistenia a dezinfekcie rámikov, úľov a plástov sa môže používať hydroxid sodný.

Na účely ochrany rámikov, úľov a plástov, obzvlášť pred škodcami, sú povolené len prípravky proti hlodavcom (len na použitie v pasciach) a vhodné prípravky uvedené v prílohe II.“;

2.

V článku 25l ods. 3 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

kŕmna dávka v prípade kreviet čeľade Penaeidae a sladkovodných garnátov čeľade Macrobrachium spp. uvedených v oddiele 7 prílohy XIIIa môže obsahovať maximálne 25 % rybej múčky a 10 % rybieho oleja z udržateľného rybolovu. S cieľom zabezpečiť kvantitatívne výživové potreby týchto kreviet a garnátov možno ako doplnok výživy použiť ekologický cholesterol. Ak ekologický cholesterol nie je dostupný, je možné použiť aj neekologický cholesterol získaný z vlny, mäkkýšov alebo iných zdrojov. Možnosť doplniť ich výživu o cholesterol sa vzťahuje na dospelé štádium, ako aj na počiatočné fázy života v liahňach a odchovniach.“;

3.

V článku 27 ods. 1 sa písmeno f) nahrádza takto:

„f)

minerály (vrátane stopových prvkov), vitamíny, aminokyseliny a mikroživiny v prípade, že:

i)

ich použitie v potravinách určených na bežnú spotrebu je právnymi predpismi schválené v tom zmysle, že sa vyžaduje priamo v ustanoveniach právneho predpisu Únie alebo v ustanoveniach vnútroštátneho právneho predpisu, ktorý je s ním zlučiteľný, s tým dôsledkom, že uvedené potraviny sa v prípade, že do nich nie sú pridané uvedené minerály, vitamíny, aminokyseliny alebo mikroživiny, nemôžu vôbec umiestňovať na trh ako potraviny určené na bežnú spotrebu alebo

ii)

pokiaľ ide o potraviny, ktoré sa umiestňujú na trh s tým, že majú osobitné vlastnosti alebo účinky vo vzťahu k zdraviu alebo výžive alebo vo vzťahu k potrebám špecifických skupín spotrebiteľov:

v produktoch uvedených v článku 1 ods. 1 písm. a) a b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 609/2013 (*1) je ich použitie povolené podľa uvedeného nariadenia a aktov prijatých na základe článku 11 ods. 1 uvedeného nariadenia pre dotknuté produkty,

v produktoch, na ktoré sa vzťahuje smernica Komisie 2006/125/ES (*2) je ich použitie povolené uvedenou smernicou alebo

v produktoch, na ktoré sa vzťahuje smernica Komisie 2006/141/ES (*3) je ich použitie povolené uvedenou smernicou.

(*1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 609/2013 z 12. júna 2013 o potravinách určených pre dojčatá a malé deti, potravinách na osobitné lekárske účely a o celkovej náhrade stravy na účely regulácie hmotnosti a ktorým sa zrušuje smernica Rady 92/52/EHS, smernica Komisie 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/141/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/39/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 41/2009 a (ES) č. 953/2009 (Ú. v. EÚ L 181, 29.6.2013, s. 35)."

(*2)  Smernica Komisie 2006/125/ES z 5. decembra 2006 o potravinách spracovaných na báze obilnín a detskej potrave určených pre dojčatá a malé deti (Ú. v. EÚ L 339, 6.12.2006, s. 16)."

(*3)  Smernica Komisie 2006/141/ES z 22. decembra 2006 o počiatočnej dojčenskej výžive a následnej dojčenskej výžive a o zmene a doplnení smernice 1999/21/ES (Ú. v. EÚ L 401, 30.12.2006, s. 1).“;"

4.

V článku 42 písm. b) sa dátum „31. decembra 2018“ nahrádza dátumom „31. decembra 2020“;

5.

V článku 43 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Maximálny percentuálny podiel neekologického bielkovinového krmiva povolený na obdobie 12 mesiacov pre uvedené živočíšne druhy predstavuje 5 % za kalendárne roky 2018, 2019 a 2020.“;

6.

V článku 92a sa vkladá tento odsek 1a:

„1a.   Ak členský štát zistí nezrovnalosti alebo porušenia týkajúce sa uplatňovania tohto nariadenia v súvislosti s produktom pochádzajúcim z uvedeného členského štátu a označeným údajmi uvedenými v hlave IV nariadenia (ES) č. 834/2007 a v hlave III tohto nariadenia alebo v prílohe XI k tomuto nariadeniu, a ak z týchto nezrovnalostí a porušení vyplývajú dôsledky pre jeden alebo viacero iných členských štátov, bezodkladne o tom informuje dotknutý členský štát alebo dotknuté členské štáty, ostatné členské štáty a Komisiu prostredníctvom systému uvedeného v článku 94 ods. 1 tohto nariadenia.“;

7.

Príloha I sa nahrádza znením uvedeným v prílohe I k tomuto nariadeniu;

8.

Príloha II sa nahrádza znením uvedeným v prílohe II k tomuto nariadeniu;

9.

Príloha VIIIa sa nahrádza znením uvedeným v prílohe III k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. októbra 2018

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 889/2008 z 5. septembra 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov so zreteľom na ekologickú výrobu, označovanie a kontrolu (Ú. v. EÚ L 250, 18.9.2008, s. 1).

(3)  Rozsudok Súdneho dvora z 5. novembra 2015, C-137/13, ECLI:EU:C:2014:2335.

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 z 30. mája 2018 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 (Ú. v. EÚ L 150, 14.6.2018, s. 1).

(5)  Záverečná správa o hnojivách (II) https://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports_sk.

(6)  Záverečná správa o ochrane rastlín (III) https://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports_sk.

(7)  Nariadenie Komisie (ES) č. 606/2009 z 10. júla 2009, ktorým sa ustanovujú určité podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o kategórie vinárskych výrobkov, enologické postupy a uplatniteľné obmedzenia (Ú. v. EÚ L 193, 24.7.2009, s. 1).

(8)  Záverečná správa o víne https://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports_sk.

(9)  Záverečná správa o čistení a dezinfekcii https://ec.europa.eu/agriculture/organic/sites/orgfarming/files/docs/body/final_report_egtop_on_cleaning_disinfection_en.pdf.


PRÍLOHA I

PRÍLOHA I

Hnojivá, pôdne pomocné látky a živiny uvedené v článku 3 ods. 1 a článku 6d ods. 2

Poznámka:

A

:

povolené podľa nariadenia (EHS) č. 2092/91 a s možnosťou naďalej ich používať na základe článku 16 ods. 3 písm. c) nariadenia (ES) č. 834/2007

B

:

povolené podľa nariadenia (ES) č. 834/2007

Povolenie

Názov

Viaczložkové produkty alebo produkty obsahujúce len ďalej uvedené materiály

Opis, požiadavky na zloženie, podmienky používania

A

Maštaľný hnoj

Produkt pozostávajúci zo zmesi živočíšnych výkalov a rastlinnej hmoty (podstielky).

Nesmie pochádzať z priemyselného chovu.

A

Sušený maštaľný hnoj a dehydrovaný hydinový trus

Nesmie pochádzať z priemyselného chovu.

A

Kompostované živočíšne exkrementy vrátane hydinového trusu a kompostovaného maštaľného hnoja

Nesmie pochádzať z priemyselného chovu.

A

Tekuté živočíšne exkrementy

Používanie po riadenej fermentácii a/alebo vhodnom zriedení.

Nesmie pochádzať z priemyselného chovu.

B

Kompostovaná alebo fermentovaná zmes odpadu z domácností

Produkt získaný z odpadu z domácností, ktorý sa triedil pri zdroji a prešiel procesom kompostovania alebo anaeróbnej fermentácie na účely výroby bioplynu.

Len odpad z domácností rastlinného a živočíšneho pôvodu.

Len v prípade výroby v uzatvorenom a monitorovanom zbernom systéme uznanom daným členským štátom.

Maximálna koncentrácia v mg/kg sušiny:

kadmium: 0,7; meď: 70; nikel: 25; olovo: 45; zinok: 200; ortuť: 0,4; chróm (celková): 70; chróm (VI): nedetekovateľná.

A

Rašelina

Používanie sa obmedzuje na záhradníctvo (záhradná produkcia pre trh, pestovanie kvetín, pestovanie stromov, škôlky).

A

Odpad z pestovania húb

Počiatočné zloženie substrátu sa obmedzuje na produkty tejto prílohy.

A

Výkaly dážďoviek (vermikompost) a hmyzu

 

A

Guáno

 

A

Kompostovaná alebo fermentovaná zmes rastlinnej hmoty

Produkt získaný zo zmesí rastlinnej hmoty, ktorá prešla procesom kompostovania alebo anaeróbnej fermentácie na účely výroby bioplynu.

B

Digestát z výroby bioplynu obsahujúci vedľajšie živočíšne produkty, ktoré sa rozkladajú spolu s materiálom rastlinného alebo živočíšneho pôvodu, ako sa uvádza v tejto prílohe

Vedľajšie živočíšne produkty (vrátane vedľajších produktov voľne žijúcich zvierat) kategórie 3 a obsah tráviacej sústavy kategórie 2 (kategórie 2 a 3 vymedzené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 (1) nesmú pochádzať z priemyselného chovu).

Postupy musia byť v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 142/2011 (2).

Neuplatňuje sa na jedlé časti plodín.

B

Produkty alebo vedľajšie produkty živočíšneho pôvodu:

 

krvná múčka

 

múčka z paznechtov a kopýt

 

rohová múčka

 

kostná múčka alebo odželatinizovaná kostná múčka

 

rybia múčka

 

mäsová múčka

 

múčka z peria, srsť a múčka ‚chiquette‘

 

vlna

 

kožušina (1)

 

srsť

 

mliečne výrobky

 

hydrolyzované bielkoviny (2)

1.

Maximálna koncentrácia chrómu (VI) v mg/kg sušiny: nedetekovateľná.

2.

Neuplatňuje sa na jedlé časti plodín.

A

Produkty a vedľajšie produkty rastlinného pôvodu na účely hnojenia

Príklady: múčka z olejových výliskov, kakaové šupky, sladové steblá.

B

Hydrolyzované bielkoviny rastlinného pôvodu

 

A

Morské riasy a výrobky z nich

Pokiaľ sa priamo získavajú:

i)

fyzikálnymi postupmi vrátane dehydratácie, mrazenia a mletia;

ii)

extrakciou vodou alebo kyslým vodným roztokom a/alebo alkalickým roztokom;

iii)

fermentáciou.

A

Piliny a drevná štiepka

Z dreva, ktoré nebolo po ťažbe chemicky upravované.

A

Kompostovaná kôra

Z dreva, ktoré nebolo po ťažbe chemicky upravované.

A

Drevný popol

Z dreva, ktoré nebolo po ťažbe chemicky upravované.

A

Mletý prírodný mäkký fosforit

Produkt, ako je stanovený v bode 7 prílohy IA.2 k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 (3) o hnojivách.

S obsahom kadmia najviac 90 mg/kg P205.

A

Fosforečnan vápenato-hlinitý

Produkt, ako je stanovený v bode 6 prílohy IA.2. k nariadeniu (ES) č. 2003/2003.

S obsahom kadmia najviac 90 mg/kg P205.

Používanie je obmedzené na zásadité pôdy (pH > 7,5).

A

Zásaditá troska

Produkt, ako je stanovený v bode 1 prílohy IA.2. k nariadeniu (ES) č. 2003/2003.

A

Surová draselná soľ alebo kainit

Produkty, ako sú stanovené v bode 1 prílohy IA.3. k nariadeniu (ES) č. 2003/2003.

A

Síran draselný, prípadne aj s obsahom soli horčíka

Produkt získaný zo surovej draselnej soli fyzikálnou extrakciou, prípadne aj s obsahom solí horčíka.

A

Liehovarské výpalky a výťažok z nich

Okrem amónnych výpalkov.

A

Uhličitan vápenatý

[krieda, slieň, mletý vápenec, bretónske činidlo, (maerl), fosfátová krieda]

Len prírodného pôvodu.

A

Uhličitan horečnatý a vápenatý

Len prírodného pôvodu

napr. horečnatá krieda, mletý horčík, vápenec.

A

Síran horečnatý (kieserit)

Len prírodného pôvodu.

A

Roztok chloridu vápenatého

Na ošetrovanie listov jabloní po zistení nedostatku vápnika.

A

Síran vápenatý (sadra)

Produkty, ako sú stanovené v bode 1 prílohy ID. k nariadeniu (ES) č. 2003/2003.

Len prírodného pôvodu.

A, B

Priemyselné vápno z výroby cukru

Vedľajší produkt pri výrobe cukru z cukrovej repy a cukrovej trstiny.

A

Priemyselné vápno z vákuovej výroby soli

Vedľajší produkt z vákuovej výroby soli zo soľanky, ktorá sa vyskytuje v horách.

A

Elementárna síra

Produkty, ako sú stanovené v prílohe ID.3 k nariadeniu (ES) č. 2003/2003.

A

Stopové prvky

Mikroživiny anorganického pôvodu uvedené v časti E prílohy I k nariadeniu (ES) č. 2003/2003.

A

Chlorid sodný

Len kamenná soľ.

A

Kamenná múčka a íly

 

B

Leonardit (surový organický sediment bohatý na humínové kyseliny)

Len ak je získaný ako vedľajší produkt ťažby.

B

Xylit

Len ak je získaný ako vedľajší produkt ťažby (napr. vedľajší produkt ťažby hnedého uhlia).

B

Chitín (polysacharid získaný z panciera kôrovcov)

Len ak je získaný udržateľným rybárstvom, ako sa vymedzuje v článku 3 písm. e) nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 (4), alebo z ekologickej akvakultúry.

B

Bohatý organický sediment vytvorený bez prístupu kyslíka, ktorý sa nachádza v sladkovodných útvaroch

(napr. sapropel)

Len organické sedimenty, ktoré sú vedľajšími produktmi správy sladkovodných útvarov alebo sú získané z bývalých sladkovodných oblastí.

V prípade vhodnosti treba extrakciu vykonávať s minimálnym vplyvom na vodné prostredie.

Len sedimenty získané zo zdrojov nekontaminovaných pesticídmi, perzistentnými organickými znečisťujúcimi látkami a látkami podobnými benzínu.

Maximálna koncentrácia v mg/kg sušiny:

kadmium: 0,7; meď: 70; nikel: 25; olovo: 45; zinok: 200; ortuť: 0,4; chróm (celková): 70; chróm (VI): nedetekovateľná.


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 (nariadenie o vedľajších živočíšnych produktoch) (Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, s. 1).

(2)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 142/2011 z 25. februára 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu, a ktorým sa vykonáva smernica Rady 97/78/ES, pokiaľ ide o určité vzorky a predmety vyňaté spod povinnosti veterinárnych kontrol na hraniciach podľa danej smernice (Ú. v. EÚ L 54, 26.2.2011, s. 1).

(3)  Ú. v. EÚ L 304, 21.11.2003, s. 1.

(4)  Nariadenie Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59).


PRÍLOHA II

PRÍLOHA II

Pesticídy – prípravky na ochranu rastlín podľa článku 5 ods. 1

Všetky látky uvedené v tejto prílohe musia spĺňať aspoň podmienky používania uvedené v prílohe k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 (1). Viac obmedzujúce podmienky používania v prípade ekologickej výroby sa uvádzajú v druhom stĺpci každej tabuľky.

1.   Látky rastlinného alebo živočíšneho pôvodu

Názov

Opis, požiadavky na zloženie, podmienky používania

Allium sativum (výťažok z cesnaku)

 

Azadirachtín extrahovaný zo stromu nimba (neem) (Azadirachta indica)

 

Základné látky (vrátane lecitínov, sacharózy, fruktózy, octu, srvátky, chitozán hydrochloridu (2), Equisetum arvense atď.)

Iba tie základné látky v zmysle článku 23 nariadenia (ES) č. 1107/2009 (3), na ktoré sa vzťahuje vymedzenie pojmu „potravina“ v článku 2 nariadenia (ES) č. 178/2002 a ktoré majú rastlinný alebo živočíšny pôvod.

Látky, ktoré sa nemajú používať ako herbicídy, ale len na ochranu proti škodcom a chorobám.

Včelí vosk

Len ako prípravok na ošetrenie drevín po reze/ochranu pred vznikom poranení.

COS-OGA

 

Hydrolyzované bielkoviny okrem želatíny

 

Laminarín

Hnedé riasy čeľade Laminariaceae sa pestujú buď organicky v súlade s článkom 6d, alebo sú zberané udržateľným spôsobom v súlade s článkom 6c.

Feromóny

Len v pasciach a dávkovačoch.

Rastlinné oleje

Povolené sú všetky použitia okrem použitia ako herbicíd.

Pyretríny extrahované z Chrysanthemum cinerariaefolium

 

Pyretroidy (len deltametrín alebo lambdacyhalotrín)

Len v pasciach so špecifickými atraktantmi; len proti Bactrocera oleaeCeratitis capitata Wied.

Kvassia extrahovaná z Quassia amara

Len ako insekticíd, repelent.

Repelenty živočíšneho alebo rastlinného pôvodu pachu ovčieho tuku

Len na nejedlé časti plodiny a v prípadoch, keď plodina nie je požívaná ovcami alebo kozami.

Salix spp. Cortex (známy aj ako výťažok z kôry vŕby)

 

2.   Mikroorganizmy alebo látky produkované mikroorganizmami

Názov

Opis, požiadavky na zloženie, podmienky používania

Mikroorganizmy

Ktoré nepochádzajú z GMO.

Spinosad

 

3.   Látky iné ako látky uvedené v oddieloch 1 a 2

Názov

Opis, požiadavky na zloženie, podmienky alebo obmedzenia používania

Kremičitan hlinitý (kaolín)

 

Hydroxid vápenatý

Ak sa používa ako fungicíd, len na ovocné stromy vrátane škôlok, a to na ničenie Nectria galligena.

Oxid uhličitý

 

Zlúčeniny medi v týchto formách: hydroxid meďnatý, oxichlorid meďnatý, oxid meďnatý, zmes bordeaux a tribázický síran meďnatý

Do 6 kg medi na 1 ha za 1 rok.

V prípade trvácnych plodín môžu členské štáty odchylne od predchádzajúceho odseku stanoviť, že limit 6 kg medi sa v danom roku môže prekročiť za predpokladu, že priemerné množstvo, ktoré sa skutočne použilo počas 5-ročného obdobia pozostávajúceho z daného roku a štyroch predchádzajúcich rokov, neprekročí 6 kg.

Fosforečnan diamónny

Len v pasciach ako atraktant.

Etylén

V prípade použitia na účely regulácie rastu rastlín možno použiť len vo vnútorných priestoroch. Povolenia sa môžu udeliť len profesionálnym používateľom.

Mastné kyseliny

Povolené sú všetky použitia okrem použitia ako herbicíd.

Ortofosforečnan železitý

Prípravky, ktoré sa aplikujú na povrch pôdy medzi pestovanými plodinami.

Kremelina (diatomová zemina)

 

Polysulfid vápnika

 

Parafínový olej

 

Hydrogenuhličitan draselný a hydrogenuhličitan sodný (známy aj ako bikarbonát draselný/bikarbonát sodný)

 

Kremenný piesok

 

Síra

 


(1)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 540/2011 z 25. mája 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokiaľ ide o zoznam schválených účinných látok (Ú. v. EÚ L 153, 11.6.2011, s. 1).

(2)  Získané z udržateľného rybárstva alebo ekologickej akvakultúry.

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1).


PRÍLOHA III

PRÍLOHA VIIIa

Produkty a látky povolené na použitie alebo pridanie do ekologických produktov v sektore vinárstva a vinohradníctva, ako sa uvádza v článku 29c.

Druh ošetrenia vína podľa prílohy I A k nariadeniu (ES) č. 606/2009

Názov produktov alebo látok

Osobitné podmienky a obmedzenia v rámci limitov a podmienok stanovených v nariadení (ES) č. 1234/2007 a nariadení 606/2009

Bod 1: Na prevzdušnenie alebo okysličenie

vzduch

plynný kyslík

 

Bod 3: Odstredenie a filtrácia

perlit

celulóza

kremelina

Na použitie len ako inertné filtračné činidlo.

Bod 4: Na vytvorenie inertnej atmosféry a manipuláciu s produktom bez prítomnosti vzduchu

dusík

oxid uhličitý

argón

 

Body 5, 15 a 21: Použitie

kvasinky (1)

 

Bod 6: Použitie

hydrogenfosforečnan amónny

hydrochlorid tiamínu

inaktivované kvasinky, autolyzáty kvasiniek a bunkových stien kvasiniek

 

Bod 7: Použitie

oxid siričitý

hydrogensiričitan draselný alebo disiričitan draselný

a)

Maximálny obsah oxidu siričitého nesmie prekročiť 100 miligramov na liter v prípade červených vín v zmysle bodu 1 písm. a) časti A prílohy I B k nariadeniu (ES) č. 606/2009, ktorých obsah zvyškového cukru je menej ako 2 gramy na liter.

b)

Maximálny obsah oxidu siričitého nesmie prekročiť 150 miligramov na liter v prípade bielych a ružových vín v zmysle bodu 1 písm. b) časti A prílohy I B k nariadeniu (ES) č. 606/2009, ktorých obsah zvyškového cukru je menej ako 2 gramy na liter.

c)

V prípade všetkých ostatných vín sa maximálna hodnota obsahu oxidu siričitého uplatňovaná k 1. augustu 2010 v súlade s prílohou I B k nariadeniu (ES) č. 606/2009 znižuje o 30 miligramov na liter.

Bod 9: Použitie

uhlie na enologické účely

 

Bod 10: Čírenie

jedlá želatína (2)

rastlinné bielkoviny z pšenice alebo hrachu (2)

vyzina (2)

vaječný albumín (2)

taníny (2)

zemiakové bielkoviny (2)

kvasinkové bielkovinové extrakty (2)

kazeín

chitozán získaný z huby Aspergillus niger

kazeinát draselný

oxid kremičitý

bentonit

pektolytické enzýmy

 

Bod 12: Použitie na okyslenie

kyselina mliečna

kyselina vínna

 

Bod 13: Použitie na odkyslenie

kyselina vínna

uhličitan vápenatý

neutrálny vínan draselný

hydrogenuhličitan draselný

 

Bod 14: Pridanie

živica z borovice čeľade Pinus halepensis

 

Bod 17: Použitie

mliečne baktérie

 

Bod 19: Pridanie

kyselina askorbová

 

Bod 22: Na prebublávanie

dusík

 

Bod 23: Pridanie

oxid uhličitý

 

Bod 24: Pridanie na stabilizáciu vína

kyselina citrónová

 

Bod 25: Pridanie

taníny (2)

 

Bod 27: Pridanie

kyselina metavínna

 

Bod 28: Použitie

arabská guma (2)

 

Bod 30: Použitie

hydrogenvínan draselný

 

Bod 31: Použitie

citran meďnatý

 

Bod 31: Použitie

síran meďnatý

 

Bod 35: Použitie

kvasinkové manoproteíny

 

Bod 38: Použitie

kúsky dubového dreva

 

Bod 39: Použitie

alginát draselný

 

Bod 44: Použitie

chitozán získaný z huby Aspergillus niger

 

Bod 51: Použitie

inaktivované kvasinky

 

Druh ošetrenia vína podľa písmena b) bodu 2 časti. A prílohy III k nariadeniu (ES) č. 606/2009

síran vápenatý

Len na výrobu „vino generoso“ alebo „vino generoso de licor“.


(1)  Pre jednotlivé kmene kvasiniek získané z ekologickej prírodnej suroviny, pokiaľ je dostupná.

(2)  Získané ekologickej prírodnej suroviny, pokiaľ je dostupná.