18.10.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

LI 261/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/1562

z 18. októbra 2018,

ktorým sa dvestodeväťdesiaty druhýkrát mení nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s organizáciami ISIL (Dá'iš) a al-Káida

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 881/2002 z 27. mája 2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s organizáciami ISIL (Dá'iš) a al-Káida (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 1 písm. a) a článok 7a ods. 1,

keďže:

(1)

V prílohe I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa uvádza zoznam osôb, skupín a subjektov, na ktoré sa podľa uvedeného nariadenia vzťahuje zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov.

(2)

Dňa 15. októbra 2018 sankčný výbor Bezpečnostnej rady OSN rozhodol o pridaní jedného záznamu do zoznamu osôb, skupín a subjektov, na ktoré by sa malo vzťahovať zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov. Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(3)

S cieľom zabezpečiť, aby boli opatrenia stanovené v tomto nariadení účinné, toto nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť okamžite,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. októbra 2018

Za Komisiu

v mene predsedu

riaditeľka Útvaru pre nástroje zahraničnej politiky


(1)  Ú. v. ES L 139, 29.5.2002, s. 9.


PRÍLOHA

V prílohe I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa pod nadpis „Fyzické osoby“ dopĺňa tento záznam:

„ANJEM CHOUDARY (alias Abu Luqman). Dátum narodenia: 18.1.1967. Miesto narodenia: Welling, Londýn, Spojené kráľovstvo. Adresa: Franklandská väznica, Spojené kráľovstvo. Štátna príslušnosť: Spojené kráľovstvo. Číslo cestovného pasu: 516384722 (cestovný pas Spojeného kráľovstva vydaný pasovým úradom Glasgow 6.5.2013, platný do 6.6.2023). Dátum zaradenia do zoznamu v zmysle článku 7d ods. 2 písm. i): 15.10.2018.“