12.10.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 256/8


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/1514

z 10. októbra 2018,

ktorým sa menia prílohy II, III a IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 o maximálnych hladinách rezíduí abamektínu, acibenzolar-S-metylu, klopyralidu, emamektínu, fénhexamidu, fenpyrazamínu, fluazifopu-P, izofetamidu, Pasteuria nishizawae Pn1, mastenca E553B a tebukonazolu v určitých výrobkoch alebo na nich

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 z 23. februára 2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS (1), a najmä na jeho článok 5 ods. 1 a článok 14 ods. 1 písm. a),

keďže:

(1)

Maximálne hladiny rezíduí (ďalej len „MRL“) abamektínu, acibenzolar-S-metylu, fénhexamidu, fluazifopu-P, izofetamidu a tebukonazolu boli stanovené v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 396/2005. V prípade klopyralidu, emamektínu a fenpyrazamínu boli MRL stanovené v časti A prílohy III k uvedenému nariadeniu. V prípade Pasteuria nishizawae Pn1 a mastenca E553B neboli stanovené žiadne osobitné MRL, ani neboli tieto látky zahrnuté do prílohy IV k uvedenému nariadeniu, a preto sa uplatňuje štandardná hodnota 0,01 mg/kg stanovená v článku 18 ods. 1 písm. b) daného nariadenia.

(2)

V súlade s článkom 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 396/2005 bola v rámci postupu povoľovania použitia prípravku na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky abamektínu na citrusových plodoch podaná žiadosť o úpravu existujúcich MRL.

(3)

V prípade acibenzolar-S-metylu bola takáto žiadosť podaná v súvislosti s baklažánom a tekvicovitými. V prípade klopyralidu bola takáto žiadosť podaná v súvislosti s cibuľou jarnou a pórom. V prípade emamektínu bola takáto žiadosť podaná v súvislosti s listovou hlúbovou zeleninou, fazuľou (so strukmi) a hrachom (so strukmi). V prípade fénhexamidu bola takáto žiadosť podaná v súvislosti so slivkami, čučoriedkami, brusnicami, ríbezľami, egrešmi a fazuľou (so strukmi). V prípade fenpyrazamínu bola takáto žiadosť podaná v súvislosti so šalátom, podobnými listovými zeleninami, špenátom a podobnými špenátovými plodinami (listami). V prípade fluazifopu-P bola takáto žiadosť podaná v súvislosti s rajčiakmi. V prípade izofetamidu bola takáto žiadosť podaná v súvislosti s rajčiakmi, paprikou, baklažánom, ibištekom jedlým a tekvicovitými (s jedlou šupou). V prípade tebukonazolu bola takáto žiadosť podaná v súvislosti s olivami, ryžou, bylinkami a jedlými kvetmi a bylinnými nálevmi z kvetov, listov a bylín.

(4)

V súlade s článkom 8 nariadenia (ES) č. 396/2005 príslušné členské štáty dané žiadosti vyhodnotili a zaslali Komisii hodnotiace správy.

(5)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) posúdil žiadosti a hodnotiace správy, pričom preskúmal najmä riziká pre spotrebiteľov a v relevantných prípadoch aj pre zvieratá a vydal odôvodnené stanoviská k navrhovaným MRL (2). Tieto stanoviská zaslal úrad žiadateľom, Komisii a členským štátom a zverejnil ich.

(6)

Pokiaľ ide o všetky žiadosti, úrad dospel k záveru, že všetky požiadavky na údaje sú splnené a úpravy MRL požadované žiadateľmi sú prijateľné, pokiaľ ide o bezpečnosť spotrebiteľov na základe posúdenia expozície spotrebiteľov v prípade 27 špecifických európskych spotrebiteľských skupín. Úrad zohľadnil najnovšie informácie o toxikologických vlastnostiach látok. Riziko prekročenia prijateľného denného príjmu alebo akútnej referenčnej dávky sa nepreukázalo pri vystavení v priebehu života účinkom tejto látky konzumáciou všetkých potravín, ktoré ju môžu obsahovať, ani pri krátkodobom vystavení spôsobenom zvýšenou konzumáciou príslušného produktu.

(7)

V prípade abamektínu žiadateľ predložil aj overené analytické metódy pre matrice plodín s vysokým obsahom kyseliny a vody. V prípade tebukonazolu žiadateľ predložil aj overené analytické metódy pre všetky matrice plodín. Príslušné poznámky pod čiarou by sa preto mali z prílohy II k nariadeniu (ES) č. 396/2005 vypustiť.

(8)

V kontexte schvaľovania účinnej látky Pasteuria nishizawae Pn1 bola žiadosť v súvislosti s MRL zahrnutá do súhrnnej dokumentácie v súlade s článkom 8 ods. 1 písm. g) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 (3). Príslušný členský štát túto žiadosť vyhodnotil v súlade s článkom 11 ods. 2 uvedeného nariadenia. Úrad žiadosť posúdil a dospel k záveru z partnerského preskúmania danej účinnej látky z hľadiska hodnotenia rizika pesticídov, že odporúča zaradeniePasteuria nishizawae Pn1 do prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 396/2005 (4).

(9)

Mastenec E553B bol schválený ako základná látka vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2018/691 (5). Očakáva sa, že používanie uvedenej látky za stanovených podmienok nepovedie k prítomnosti takých rezíduí v potravinových alebo krmivových komoditách, ktoré môžu predstavovať riziko pre spotrebiteľa. Preto je vhodné uvedenú látku zaradiť do prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 396/2005.

(10)

Na základe odôvodnených stanovísk a záverov úradu a s ohľadom na faktory týkajúce sa zvažovanej skutočnosti spĺňajú primerané úpravy MRL požiadavky článku 14 ods. 2 nariadenia (ES) č. 396/2005.

(11)

Nariadenie (ES) č. 396/2005 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(12)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prílohy II, III a IV k nariadeniu (ES) č. 396/2005 sa menia v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. októbra 2018

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  Vedecké správy EFSA k dispozícii online: http://www.efsa.europa.eu:

 

Odôvodnené stanovisko k úprave existujúcich maximálnych hladín rezíduí abamektínu v citrusových plodoch. Vestník EFSA (EFSA Journal) (2018) 16(4):5254.

 

Odôvodnené stanovisko k úprave existujúcich maximálnych hladín rezíduí acibenzolar-S-metylu v baklažáne a tekvicovitých s jedlou a nejedlou šupou. Vestník EFSA (EFSA Journal) (2018) 16(4):5256.

 

Odôvodnené stanovisko k úprave existujúcich maximálnych hladín rezíduí klopyralidu v cibuli jarnej, zelenej cibuli, cibuli zimnej (velšskej) a póre. Vestník EFSA (EFSA Journal) (2018) 16(1):5149.

 

Odôvodnené stanovisko k úprave existujúcich maximálnych hladín rezíduí emamektínu v listovej hlúbovej zelenine a fazuli a hrachu so strukmi. Vestník EFSA (EFSA Journal) (2018) 16(4):5255.

 

Odôvodnené stanovisko k úprave existujúcich maximálnych hladín rezíduí fénhexamidu v rôznych plodinách). Vestník EFSA (EFSA Journal) (2018) 16(1):5158.

 

Odôvodnené stanovisko k úprave existujúcich maximálnych hladín rezíduí fenpyrazamínu v šaláte, podobných listových zeleninách, špenáte a podobných špenátových plodinách (listoch). Vestník EFSA (EFSA Journal) (2018) 16(3):5231.

 

Odôvodnené stanovisko k úprave existujúcich maximálnych hladín rezíduí fluazifopu-P v rajčiakoch. Vestník EFSA (EFSA Journal) (2018) 16(4):5253.

 

Odôvodnené stanovisko k úprave existujúcich maximálnych hladín rezíduí izofetamidu v rajčiakoch, paprike, baklažáne, ibišteku jedlom a tekvicovitých s jedlou šupou. Vestník EFSA (EFSA Journal) (2018) 16(5):5264.

 

Odôvodnené stanovisko k úprave existujúcich maximálnych hladín rezíduí tebukonazolu v olivách, ryži, bylinkách a bylinných nálevoch (sušených). Vestník EFSA (EFSA Journal) (2018) 16(5):5257.

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1).

(4)  Záver z partnerského preskúmania účinnej látky Pasteuria nishizawae Pn1 z hľadiska hodnotenia rizika pesticídov. Vestník EFSA (EFSA Journal) (2018) 16(2):5159.

(5)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/691 zo 7. mája 2018, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh schvaľuje základná látka mastenec E553B a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 (Ú. v. EÚ L 117, 8.5.2018, s. 6).


PRÍLOHA

Prílohy II, III a IV k nariadeniu (ES) č. 396/2005 sa menia takto:

1.

v prílohe II sa stĺpce týkajúce sa abamektínu, acibenzolar-S-metylu, fénhexamidu, fluazifopu-P, izofetamidu a tebukonazolu nahrádzajú takto:

Rezíduá pesticídov a maximálne hladiny rezíduí (mg/kg)

Číslo kódu

Skupiny a príklady jednotlivých výrobkov, na ktoré sa uplatňujú MRL (1)

Abamektín (suma avermektínu B1a, avermektínu B1b a delta-8,9, izoméru avermektínu B1a, vyjadrená ako avermektín B1a) (F) (R)

Acibenzolar-S-metyl (suma acibenzolar-S-metylu a kyseliny benzo [1,2,3] tiadiazol-7-karbotiovej (voľnej a konjugovanej), vyjadrená ako acibenzolar-S-metyl)

Fénhexamid (F)

Fluazifop-P (suma všetkých konštitučných izomérov fluazifopu, jeho esterov a jeho konjugátov, vyjadrená ako fluazifop)

Izofetamid

Tebukonazol (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

0100000

ČERSTVÉ ALEBO MRAZENÉ OVOCIE, ORECHY

 

 

 

 

 

 

0110000

Citrusové plody

0,04

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0110010

grapefruity

 

 

 

 

 

5

0110020

pomaranče

 

 

 

 

 

0,9

0110030

citróny

 

 

 

 

 

5

0110040

limety

 

 

 

 

 

5

0110050

mandarínky

 

 

 

 

 

5

0110990

iné (2)

 

 

 

 

 

5

0120000

Orechy stromové

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,05

0120010

mandle

0,02 (+)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0120020

para orechy

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0120030

kešu orechy

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0120040

gaštany jedlé

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0120050

kokosové orechy

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0120060

lieskovce

0,02 (+)

0,1

 

 

 

 

0120070

makadamové orechy

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0120080

pekanové orechy

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0120090

píniové oriešky

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0120100

pistáciové orechy

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0120110

vlašské orechy

0,02 (+)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0120990

iné (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0130000

Jadrové ovocie

0,03 (+)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0130010

jablká

 

0,3

 

 

 

0,3

0130020

hrušky

 

0,2

 

 

 

0,3

0130030

dule

 

0,2

 

 

 

0,5

0130040

mišpule

 

0,2

 

 

 

0,5

0130050

mišpuľník japonský, lokvát

 

0,2

 

 

 

0,5

0130990

iné (2)

 

0,2

 

 

 

0,5

0140000

Kôstkové ovocie

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0140010

marhule

0,02

0,2

10

 

 

0,6

0140020

čerešne (čerešňa vtáčia)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

7

 

 

1 (+)

0140030

broskyne

0,02

0,2

10

 

 

0,6

0140040

slivky

0,01  (*1)

0,01 (*1)

2

 

 

1

0140990

iné (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0150000

Bobuľové a drobné ovocie

 

 

 

 

 

 

0151000

a)

hrozno

0,01  (*1)

0,01 (*1)

15

0,01 (*1)

4

 

0151010

stolové hrozno

 

 

 

 

 

0,5

0151020

muštové hrozno

 

 

 

 

 

1 (+)

0152000

b)

jahody

0,15

0,15

10

0,3

4

0,02 (*1)

0153000

c)

krovité ovocné druhy

 

0,01 (*1)

15

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,5

0153010

ostružiny

0,08

 

 

 

 

 

0153020

ostružina ožinová

0,01 (*1)

 

 

 

 

(+)

0153030

maliny (červené a žlté)

0,08

 

 

 

 

 

0153990

iné (2)

0,01 (*1)

 

 

 

 

 (+)

0154000

d)

iné drobné a bobuľové ovocie

0,01 (*1)

 

 

0,1

 

1,5

0154010

čučoriedky

 

0,01 (*1)

20

 

0,01 (*1)

 

0154020

brusnice

 

0,15

20

 

4

 

0154030

ríbezle (čierne, červené a biele)

(+)

0,01 (*1)

20

 

0,01 (*1)

 

0154040

egreše (zelené, červené a žlté)

(+)

0,01 (*1)

20

 

0,01 (*1)

 

0154050

šípky

 

0,01 (*1)

5

 

0,01 (*1)

 

0154060

moruše (čierne a biele)

 

0,01 (*1)

5

 

0,01 (*1)

 

0154070

plody hlohu azarolského

 

0,01 (*1)

15

 

0,01 (*1)

 

0154080

plody bazy čiernej

 

0,01 (*1)

5

 

0,01 (*1)

 

0154990

iné (2)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0160000

Rôzne ovocie s/so

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0161000

a)

jedlou šupou

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0161010

datle

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0161020

figy

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0161030

stolové olivy

 

 

 

 

 

0,5

0161040

kumkváty

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0161050

karambola

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0161060

ebenovník rajčiakový

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0161070

klinčekovec jambolanový

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0161990

iné (2)

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0162000

b)

nejedlou šupou, malé

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

0162010

kivi (zelené, červené, žlté)

 

0,4

15 (+)

 

 

0,02 (*1)

0162020

dvojslivka – liči

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0162030

mučenka jedlá/plody marakuje

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

1

0162040

plody opuncie (nopál)/plody kaktusov (kaktusová figa)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0162050

zlatolist jablkový

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0162060

ebenovník virgínsky

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0162990

iné (2)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0163000

c)

nejedlou šupou, veľké

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0163010

avokáda

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0163020

banány

0,02

0,08

 

 

 

1,5

0163030

mangá

0,01 (*1)

0,6 (+)

 

 

 

0,1

0163040

papáje

0,03 (+)

0,01 (*1)

 

 

 

2

0163050

granátové jablká

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0163060

cherimoya

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0163070

guavy

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0163080

ananásy

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0163090

plody chlebovníka

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0163100

duriany

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0163110

anona mäkoostnatá/quanabana

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0163990

iné (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0200000

ČERSTVÁ ALEBO MRAZENÁ ZELENINA

 

 

 

 

 

 

0210000

Koreňová a hľuzová zelenina

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0211000

a)

zemiaky

 

 

 

0,15

 

0,02 (*1)

0212000

b)

tropická koreňová a hľuzová zelenina

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0212010

korene kasavy (manioku jedlého)/maniok

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0212020

sladké zemiaky

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0212030

jamy

 

 

 

0,15

 

 

0212040

korene maranty trsťovitej

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0212990

iné (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0213000

c)

iná koreňová a hľuzová zelenina okrem cukrovej repy

 

 

 

 

 

 

0213010

repa obyčajná

 

 

 

0,5

 

0,02 (*1)

0213020

mrkva

 

 

 

0,4

 

0,4

0213030

zeler

 

 

 

0,5

 

0,5

0213040

chren

 

 

 

0,5

 

0,4

0213050

jeruzalemské artičoky

 

 

 

0,5

 

0,02 (*1)

0213060

paštrnák

 

 

 

0,5

 

0,4

0213070

koreň petržlenu

 

 

 

0,5

 

0,4

0213080

reďkovka

 

 

 

0,5

 

0,02 (*1)

0213090

kozia brada

 

 

 

0,5

 

0,4 (+)

0213100

kapusta repková kvaková/kvaka

 

 

 

0,5

 

0,3

0213110

okrúhlica

 

 

 

0,5

 

0,3

0213990

iné (2)

 

 

 

0,5

 

0,02 (*1)

0220000

Cibuľová zelenina

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

 

0220010

cesnak

 

0,15

0,01 (*1)

0,3

 

0,1

0220020

cibuľa

 

0,15

0,8

0,3

 

0,15

0220030

šalotka

 

0,15

0,01 (*1)

0,3

 

0,15

0220040

cesnak zimný/cibuľa zimná

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

2

0220990

iné (2)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0230000

Plodová zelenina

 

 

 

 

 

 

0231000

a)

ľuľkovité

 

 

 

 

 

 

0231010

rajčiaky

0,09 (+)

0,3

2

0,06

1,5

0,9

0231020

sladká paprika

0,07

0,01 (*1)

3

0,01 (*1)

3

0,6

0231030

baklažán

0,09

0,15

2

1

1,5

0,4 (+)

0231040

okra/ibištek jedlý

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

3

0,02 (*1)

0231990

iné (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

3

0,02 (*1)

0232000

b)

tekvicovité s jedlou šupou

0,04

0,4

1

0,03

1

 

0232010

uhorky šalátové

 

 

 

 

 

0,6

0232020

uhorky nakladačky

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0232030

cukety

 

 

 

 

 

0,6

0232990

iné (2)

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0233000

c)

tekvicovité s nejedlou šupou

0,01 (*1)

0,15

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0233010

melóny

 

 

 

 

 

0,2 (+)

0233020

tekvica

 

 

 

 

 

0,15

0233030

dyňa červená (vodový melón)

 

 

 

 

 

0,15

0233990

iné (2)

 

 

 

 

 

0,15

0234000

d)

kukurica siata cukrová/cukrová kukurica

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,6

0239000

e)

iná plodová zelenina

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0240000

Hlúbová zelenina (okrem koreňov a mladých rastlín plodín z čeľade kapustovitých)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0241000

a)

hlúbová zelenina so zdužinatenými súkvetiami

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

0241010

brokolica

 

 

 

 

 

0,15

0241020

karfiol

 

 

 

 

 

0,05

0241990

iné (2)

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0242000

b)

hlávková hlúbová zelenina

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,7

0242010

ružičkový kel

 

 

 

 

 

 

0242020

hlávková kapusta

 

 

 

 

 

 

0242990

iné (2)

 

 

 

 

 

 

0243000

c)

listová hlúbová zelenina

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0243010

kapusta čínska/pe-tsai

0,05

 

 

 

 

 

0243020

kel

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

0243990

iné (2)

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

0244000

d)

kaleráb

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,02 (*1)

0250000

Listová zelenina, bylinky a jedlé kvety

 

 

 

 

 

 

0251000

a)

šalát a podobné listové zeleniny

 

 

50

0,02

 

0,5

0251010

valeriánka poľná

2 (+)

0,3

 

 

0,01 (*1)

 

0251020

hlávkový šalát

0,09 (+)

0,4

 

 

20

 

0251030

čakanka štrbáková širokolistá /endívia širokolistá

0,1 (+)

0,3

 

 

0,01 (*1)

 

0251040

žerucha siata a iné klíčky a výhonky

0,01 (*1)

0,3

 

 

0,01 (*1)

 

0251050

barborka jarná

0,01 (*1)

0,3

 

 

0,01 (*1)

 

0251060

rukola/eruka

0,015

0,3

 

 

0,01 (*1)

 

0251070

červená horčica

0,01 (*1)

0,3

 

 

0,01 (*1)

 

0251080

mladé rastliny pestovaných plodín (vrátane druhov z čeľade kapustovitých)

2 (+)

0,3

 

 

0,01 (*1)

 

0251990

iné (2)

0,01 (*1)

0,3

 

 

0,01 (*1)

 

0252000

b)

špenát a podobné špenátové plodiny (listy)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,02

20

0,02 (*1)

0252010

špenát

 

0,6

 

 

 

 

0252020

portulaka zeleninová

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0252030

listová repa, špenátová repa

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0252990

iné (2)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0253000

c)

listy viniča a podobné druhy

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0254000

d)

potočnica lekárska

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0255000

e)

čakanka obyčajná listnatá (šalátová)

0,01 (*1) (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,15

0256000

f)

bylinky a jedlé kvety

 

0,3

50

0,02

20

2

0256010

trebuľka

2

 

 

 

 

 

0256020

cesnak pažítkový

2

 

 

 

 

 

0256030

zelerová vňať

0,09 (+)

 

 

 

 

 

0256040

petržlen

2

 

 

 

 

 

0256050

šalvia

2

 

 

 

 

 

0256060

rozmarín

2

 

 

 

 

 

0256070

tymian

2

 

 

 

 

 

0256080

bazalka a jedlé kvety

2

 

 

 

 

 

0256090

vavrínový/bobkový list

2

 

 

 

 

 

0256100

estragón

2

 

 

 

 

 

0256990

iné (2)

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0260000

Strukoviny

 

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0260010

fazuľa (so strukmi)

0,03

 

15

1,5

 

2 (+)

0260020

fazuľa (bez strukov)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

2 (+)

0260030

hrach (so strukmi)

0,03

 

0,01 (*1)

2

 

2 (+)

0260040

hrach (bez strukov)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

1,5

 

0,02 (*1)

0260050

šošovica

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0260990

iné (2)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0270000

Stonková zelenina

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0270010

špargľa

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0270020

artičoky bodliakové (kardy)

0,01 (*1)

 

 

0,3

 

0,02 (*1)

0270030

zeler

0,05

 

 

0,3

 

0,5 (+)

0270040

fenikel obyčajný

0,01 (*1)

 

 

0,3

 

0,02 (*1)

0270050

artičoky pravé

0,01 (*1)

 

 

0,9

 

0,6

0270060

pór

0,01  (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0,6

0270070

rebarbora

0,01 (*1)

 

 

0,3

 

0,02 (*1)

0270080

bambusové výhonky

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0270090

rastový vrchol paliem

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0270990

iné (2)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0280000

Huby, machy a lišajníky

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0280010

pestované huby

 

 

 

 

 

 

0280020

divorastúce huby

 

 

 

 

 

 

0280990

machy a lišajníky

 

 

 

 

 

 

0290000

Riasy a prokaryotické organizmy

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0300000

STRUKOVINY

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

4

0,01 (*1)

 

0300010

fazuľa

 

 

 

 

 

0,3

0300020

šošovica

 

 

 

 

 

0,2

0300030

hrach

 

 

 

 

 

0,2

0300040

lupiny

 

 

 

 

 

0,2

0300990

iné (2)

 

 

 

 

 

0,2

0400000

OLEJNATÉ SEMENÁ A PLODY

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

0401000

Olejnaté semená

 

 

 

 

 

 

0401010

ľanové semená

 

 

 

9

0,01 (*1)

0,6

0401020

arašidy

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,15

0401030

mak siaty

 

 

 

9

0,01 (*1)

0,2

0401040

sezamové semená

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0401050

slnečnicové semená

 

 

 

0,1

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0401060

semená repky

 

 

 

9

0,015

0,5

0401070

sója fazuľová

 

 

 

15

0,01 (*1)

0,15

0401080

horčicové semená

 

 

 

4

0,01 (*1)

0,3

0401090

semená bavlníka

 

 

 

0,7

0,01 (*1)

2

0401100

semená tekvice

 

 

 

5

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0401110

semená požltu farbiarskeho

 

 

 

9

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0401120

semená boráka lekárskeho

 

 

 

4

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0401130

semená ľaničníka siateho

 

 

 

9

0,01 (*1)

0,3

0401140

semená konopy siatej

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0401150

bôby ricínu obyčajného

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0401990

iné (2)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0402000

Olejnaté plody

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0402010

olivy na výrobu oleja

 

 

 

 

 

0,5

0402020

jadrá palmy olejnej

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0402030

plody palmy olejnej

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0402040

kapok

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0402990

iné (2)

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0500000

OBILNINY

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0500010

jačmeň

 

0,05

 

 

 

2

0500020

pohánka a iné pseudoobilniny

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0500030

kukurica

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0500040

proso siate

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0500050

ovos

 

0,01 (*1)

 

 

 

2

0500060

ryža

 

0,01 (*1)

 

 

 

1,5

0500070

raž

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,3

0500080

cirok

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0500090

pšenica

 

0,05

 

 

 

0,3

0500990

iné (2)

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0600000

ČAJE, KÁVA, BYLINNÉ NÁLEVY, KAKAO A KAROB

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

 

0610000

Čaje

 

 

 

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

0620000

Kávové bôby

 

 

 

0,05 (*1)

 

0,1

0630000

Bylinné nálevy z/zo

 

 

 

 

 

 

0631000

a)

kvetov

 

 

 

0,04 (*1) (+)

 

15

0631010

rumanček kamilkový

 

 

 

 

 

 

0631020

ibištek

 

 

 

 

 

 

0631030

ruža

 

 

 

 

 

 

0631040

jazmín

 

 

 

 

 

 

0631050

lipa

 

 

 

 

 

 

0631990

iné (2)

 

 

 

 

 

 

0632000

b)

listov a bylín

 

 

 

0,04 (*1) (+)

 

15

0632010

jahoda

 

 

 

 

 

 

0632020

rooibos

 

 

 

 

 

 

0632030

mate/maté

 

 

 

 

 

 

0632990

iné (2)

 

 

 

 

 

 

0633000

c)

koreňov

 

 

 

4 (+)

 

 

0633010

valeriána lekárska

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

0633020

všehoj (ženšeň)

 

 

 

 

 

0,15

0633990

iné (2)

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

0639000

d)

akýchkoľvek iných častí rastlín

 

 

 

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

0640000

Kakaové bôby

 

 

 

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

0650000

Karob/rohovník obyčajný/svätojánsky chlieb

 

 

 

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

0700000

CHMEĽ

0,1

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1) (+)

0,05 (*1)

40

0800000

KORENINY

 

 

 

 

 

 

0810000

Koreniny zo semien

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,03 (*1) (+)

0,05 (*1)

1,5

0810010

aníz/anízové semeno

 

 

 

 

 

 

0810020

černuška siata

 

 

 

 

 

 

0810030

zeler

 

 

 

 

 

 

0810040

koriander

 

 

 

 

 

 

0810050

rasca

 

 

 

 

 

 

0810060

kôpor

 

 

 

 

 

 

0810070

fenikel

 

 

 

 

 

 

0810080

senovka grécka

 

 

 

 

 

 

0810090

muškátový oriešok

 

 

 

 

 

 

0810990

iné (2)

 

 

 

 

 

 

0820000

Plodové koreniny

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,03 (*1) (+)

0,05 (*1)

 

0820010

nové korenie

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

0820020

sečuánske korenie

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

0820030

rasca lúčna

 

 

 

 

 

1,5

0820040

kardamon

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

0820050

bobule borievky obyčajnej

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

0820060

korenie (čierne, zelené a biele)

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

0820070

vanilka

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

0820080

tamarinda

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

0820990

iné (2)

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

0830000

Koreniny získané z kôry

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0830010

škorica

 

 

 

 

 

 

0830990

iné (2)

 

 

 

 

 

 

0840000

Koreňové a podzemkové koreniny

 

 

 

(+)

 

 

0840010

sladké drievko

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

4

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840020

zázvor (10)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

4

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840030

kurkuma

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

4

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840040

chren dedinský (11)

 

 

 

 

 

 

0840990

iné (2)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

4

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0850000

Koreniny z púčikov

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0850010

klinčeky

 

 

 

 

 

 

0850020

kapara tŕnitá

 

 

 

 

 

 

0850990

iné (2)

 

 

 

 

 

 

0860000

Koreniny z piestika kvetov

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0860010

šafran

 

 

 

 

 

 

0860990

iné (2)

 

 

 

 

 

 

0870000

Koreniny z mieška

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0870010

muškátový kvet

 

 

 

 

 

 

0870990

iné (2)

 

 

 

 

 

 

0900000

TECHNICKÉ PLODINY NA VÝROBU CUKRU (CUKRODÁRNE PLODINY)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0900010

koreň cukrovej repy

 

 

 

0,5

 

 

0900020

cukrová trstina

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0900030

korene čakanky

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0900990

iné (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

1000000

PRODUKTY ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU – SUCHOZEMSKÉ ŽIVOČÍCHY

 

 

 

 

 

 

1010000

Tkanivá z

 

0,02 (*1)

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

1011000

a)

ošípaných

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

1011010

svalovina

 

 

 

0,02 (+)

 

0,1 (*1)

1011020

tukové tkanivo

 

 

 

0,04 (+)

 

0,1 (*1)

1011030

pečeň

 

 

 

0,03 (+)

 

0,2

1011040

obličky

 

 

 

0,06 (+)

 

0,2

1011050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

 

 

 

0,06

 

0,2

1011990

iné (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,1 (*1)

1012000

b)

hovädzieho dobytka

 

 

 

 

 

 

1012010

svalovina

0,01 (*1)

 

 

0,02 (+)

 

0,1 (*1)

1012020

tukové tkanivo

0,01 (*1)

 

 

0,04 (+)

 

0,1 (*1)

1012030

pečeň

0,02

 

 

0,03 (+)

 

0,2

1012040

obličky

0,01 (*1)

 

 

0,07 (+)

 

0,2

1012050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

0,02

 

 

0,07

 

0,2

1012990

iné (2)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0,1 (*1)

1013000

c)

oviec

 

 

 

 

 

 

1013010

svalovina

0,02

 

 

0,02 (+)

 

0,1 (*1)

1013020

tukové tkanivo

0,05

 

 

0,04 (+)

 

0,1 (*1)

1013030

pečeň

0,025

 

 

0,03 (+)

 

0,2

1013040

obličky

0,02

 

 

0,07 (+)

 

0,2

1013050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

0,05

 

 

0,07

 

0,2

1013990

iné (2)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0,1 (*1)

1014000

d)

kôz

 

 

 

 

 

 

1014010

svalovina

0,01 (*1)

 

 

0,02 (+)

 

0,1 (*1)

1014020

tukové tkanivo

0,01 (*1)

 

 

0,04 (+)

 

0,1 (*1)

1014030

pečeň

0,02

 

 

0,03 (+)

 

0,2

1014040

obličky

0,01 (*1)

 

 

0,07 (+)

 

0,2

1014050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

0,02

 

 

0,07

 

0,2

1014990

iné (2)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0,1 (*1)

1015000

e)

koňovitých

 

 

 

 

 

 

1015010

svalovina

0,01 (*1)

 

 

0,02

 

0,1 (*1)

1015020

tukové tkanivo

0,01 (*1)

 

 

0,04

 

0,1 (*1)

1015030

pečeň

0,02

 

 

0,03

 

0,2

1015040

obličky

0,01 (*1)

 

 

0,07

 

0,2

1015050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

0,02

 

 

0,07

 

0,2

1015990

iné (2)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0,1 (*1)

1016000

f)

hydiny

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,1 (*1)

1016010

svalovina

 

 

 

0,02 (+)

 

 

1016020

tukové tkanivo

 

 

 

0,02 (+)

 

 

1016030

pečeň

 

 

 

0,04 (+)

 

 

1016040

obličky

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

1016050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

 

 

 

0,04

 

 

1016990

iné (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

1017000

g)

iných hospodárskych suchozemských zvierat

 

 

 

 

 

 

1017010

svalovina

0,01 (*1)

 

 

0,02

 

0,1 (*1)

1017020

tukové tkanivo

0,01 (*1)

 

 

0,04

 

0,1 (*1)

1017030

pečeň

0,02

 

 

0,03

 

0,2

1017040

obličky

0,01 (*1)

 

 

0,07

 

0,2

1017050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

0,02

 

 

0,07

 

0,2

1017990

iné (2)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0,1 (*1)

1020000

Mlieko

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,08

0,01 (*1)

0,02 (*1)

1020010

dobytok

 

 

 

(+)

 

 

1020020

ovce

 

 

 

(+)

 

 

1020030

kozy

 

 

 

(+)

 

 

1020040

kone

 

 

 

 

 

 

1020990

iné (2)

 

 

 

 

 

 

1030000

Vtáčie vajcia

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,02 (+)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

1030010

slepačie

 

 

 

 

 

 

1030020

kačacie

 

 

 

 

 

 

1030030

husacie

 

 

 

 

 

 

1030040

prepeličie

 

 

 

 

 

 

1030990

iné (2)

 

 

 

 

 

 

1040000

Med a iné včelárske produkty (7)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

1050000

Obojživelníky a plazy

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

1060000

Suchozemské bezstavovce

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

1070000

Voľne žijúce suchozemské stavovce

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

1100000

PRODUKTY ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU – RYBY, RYBIE PRODUKTY A AKÉKOĽVEK INÉ POTRAVINOVÉ PRODUKTY Z MORSKÝCH A SLADKOVODNÝCH ŽIVOČÍCHOV (8)

 

 

 

 

 

 

1200000

PLODINY ALEBO ČASTI PLODÍN POUŽÍVANÉ VÝLUČNE NA VÝROBU KRMIVA PRE ZVIERATÁ (8)

 

 

 

 

 

 

1300000

SPRACOVANÉ POTRAVINOVÉ VÝROBKY (9)

 

 

 

 

 

 

(F)

=

rozpustné v tuku

Abamektín (suma avermektínu B1a, avermektínu B1b a delta-8,9, izoméru avermektínu B1a, vyjadrená ako avermektín B1a) (F) (R)

(R)

=

Definícia rezídua je odlišná pri týchto kombináciách pesticíd – číselný kód:

abamektín – kód 1000000 okrem 1040000 : avermektín B1a

(+)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín zistil, že niektoré informácie o analytických metódach a skúškach na rezíduá nie sú k dispozícii. Komisia pri preskúmaní MRL zohľadní informácie uvedené v prvej vete, ak sa poskytnú do 19. novembra 2017, alebo v prípade, že sa do uvedeného dátumu neposkytnú, zohľadní skutočnosť, že nie sú k dispozícii.

0120010

mandle

0120060

lieskovce

0120110

vlašské orechy

(+)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín zistil, že niektoré informácie o skúškach na rezíduá nie sú k dispozícii. Komisia pri preskúmaní MRL zohľadní informácie uvedené v prvej vete, ak sa poskytnú do 19. novembra 2017, alebo v prípade, že sa do uvedeného dátumu neposkytnú, zohľadní skutočnosť, že nie sú k dispozícii.

0130000

Jadrové ovocie

0154030

ríbezle (čierne, červené a biele)

0154040

egreše (zelené, červené a žlté)

0163040

papáje

0231010

rajčiaky

0251010

valeriánka poľná

0251020

hlávkový šalát

0251030

čakanka štrbáková širokolistá /endívia širokolistá

0251080

mladé rastliny pestovaných plodín (vrátane druhov z čeľade kapustovitých)

(+)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín zistil, že niektoré informácie o skúškach na rezíduá nie sú k dispozícii. Komisia pri preskúmaní MRL zohľadní informácie uvedené v prvej vete, ak sa poskytnú do 19. novembra 2017, alebo v prípade, že sa do uvedeného dátumu neposkytnú, zohľadní skutočnosť, že nie sú k dispozícii.

0255000

e)

čakanka obyčajná listnatá (šalátová)

0256030

zelerová vňať

Acibenzolar-S-metyl (suma acibenzolar-S-metylu a kyseliny benzo [1,2,3] tiadiazol-7-karbotiovej (voľnej a konjugovanej), vyjadrená ako acibenzolar-S-metyl)

(+)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín zistil, že niektoré informácie o skúškach na rezíduá nie sú k dispozícii. Komisia pri preskúmaní MRL zohľadní informácie uvedené v prvej vete, ak sa poskytnú do 26. júna 2016, alebo v prípade, že sa do uvedeného dátumu neposkytnú, zohľadní skutočnosť, že nie sú k dispozícii.

0163030

mangá

Fénhexamid (F)

(+)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín zistil, že niektoré informácie o skúškach na rezíduá a parametroch GAP nie sú k dispozícii. Komisia pri preskúmaní MRL zohľadní informácie uvedené v prvej vete, ak sa poskytnú do 23. júla 2017, alebo v prípade, že sa do uvedeného dátumu neposkytnú, zohľadní skutočnosť, že nie sú k dispozícii.

0162010

kivi (zelené, červené, žlté)

Fluazifop-P (suma všetkých konštitučných izomérov fluazifopu, jeho esterov a jeho konjugátov, vyjadrená ako fluazifop)

(+)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín zistil, že niektoré informácie o analytických metódach nie sú k dispozícii. Komisia pri preskúmaní MRL zohľadní informácie uvedené v prvej vete, ak sa poskytnú do 29. júna 2018, alebo v prípade, že sa do uvedeného dátumu neposkytnú, zohľadní skutočnosť, že nie sú k dispozícii.

0631000

a)

kvetov

0632000

b)

listov a bylín

0633000

c)

koreňov

0700000

CHMEĽ

0810000

Koreniny zo semien

0820000

Plodové koreniny

0840000

Koreňové a podzemkové koreniny

1011010

svalovina

1011020

tukové tkanivo

1011030

pečeň

1011040

obličky

1012010

svalovina

1012020

tukové tkanivo

1012030

pečeň

1012040

obličky

1013010

svalovina

1013020

tukové tkanivo

1013030

pečeň

1013040

obličky

1014010

svalovina

1014020

tukové tkanivo

1014030

pečeň

1014040

obličky

1016010

svalovina

1016020

tukové tkanivo

1016030

pečeň

1020010

dobytok

1020020

ovce

1020030

kozy

1030000

Vtáčie vajcia

Tebukonazol (R)

(R)

=

Definícia rezídua je odlišná pri týchto kombináciách pesticíd – číselný kód:

tebukonazol – kód 1000000 okrem 1040000 : suma tebukonazolu, hydroxytebukonazolu a ich konjugátov, vyjadrená ako tebukonazol

(+)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín zistil, že niektoré informácie o skúškach na rezíduá nie sú k dispozícii. Komisia pri preskúmaní MRL zohľadní informácie uvedené v prvej vete, ak sa poskytnú do 25. januára 2016, alebo v prípade, že sa do uvedeného dátumu neposkytnú, zohľadní skutočnosť, že nie sú k dispozícii.

0140020

čerešne (čerešňa vtáčia)

0151020

muštové hrozno

0153020

ostružina ožinová

0153990

iné (2)

0213090

kozia brada

0231030

baklažán

0233010

melóny

0260010

fazuľa (so strukmi)

0260020

fazuľa (bez strukov)

0260030

hrach (so strukmi)

0270030

zeler

2.

v časti A prílohy III sa stĺpce týkajúce sa klopyralidu, emamektínu a fenpyrazamínu nahrádzajú takto:

Rezíduá pesticídov a maximálne hladiny rezíduí (mg/kg)

Číslo kódu

Skupiny a príklady jednotlivých výrobkov, na ktoré sa uplatňujú MRL (2)

Klopyralid

Emamektín benzoát B1a vyjadrený ako emamektín

Fenpyrazamín

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0100000

ČERSTVÉ ALEBO MRAZENÉ OVOCIE, ORECHY

 

 

 

0110000

Citrusové plody

0,5

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0110010

grapefruity

 

 

 

0110020

pomaranče

 

 

 

0110030

citróny

 

 

 

0110040

limety

 

 

 

0110050

mandarínky

 

 

 

0110990

iné (2)

 

 

 

0120000

Orechy stromové

0,5

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0120010

mandle

 

 

 

0120020

para orechy

 

 

 

0120030

kešu orechy

 

 

 

0120040

gaštany jedlé

 

 

 

0120050

kokosové orechy

 

 

 

0120060

lieskovce

 

 

 

0120070

makadamové orechy

 

 

 

0120080

pekanové orechy

 

 

 

0120090

píniové oriešky

 

 

 

0120100

pistáciové orechy

 

 

 

0120110

vlašské orechy

 

 

 

0120990

iné (2)

 

 

 

0130000

Jadrové ovocie

0,5

0,02

0,01 (*2)

0130010

jablká

 

 

 

0130020

hrušky

 

 

 

0130030

dule

 

 

 

0130040

mišpule

 

 

 

0130050

mišpuľník japonský, lokvát

 

 

 

0130990

iné (2)

 

 

 

0140000

Kôstkové ovocie

0,5

 

 

0140010

marhule

 

0,02

5

0140020

čerešne (čerešňa vtáčia)

 

0,01 (*2)

4

0140030

broskyne

 

0,03

4

0140040

slivky

 

0,02

3

0140990

iné (2)

 

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0150000

Bobuľové a drobné ovocie

 

 

 

0151000

a)

hrozno

0,5

0,05

3

0151010

stolové hrozno

 

 

 

0151020

muštové hrozno

 

 

 

0152000

b)

jahody

0,5

0,05

3

0153000

c)

krovité ovocné druhy

0,5

0,01 (*2)

5

0153010

ostružiny

 

 

 

0153020

ostružina ožinová

 

 

 

0153030

maliny (červené a žlté)

 

 

 

0153990

iné (2)

 

 

 

0154000

d)

iné drobné a bobuľové ovocie

 

0,01 (*2)

 

0154010

čučoriedky

0,5

 

4

0154020

brusnice

4

 

0,01 (*2)

0154030

ríbezle (čierne, červené a biele)

0,5

 

0,01 (*2)

0154040

egreše (zelené, červené a žlté)

0,5

 

0,01 (*2)

0154050

šípky

0,5

 

0,01 (*2)

0154060

moruše (čierne a biele)

0,5

 

0,01 (*2)

0154070

plody hlohu azarolského

0,5

 

0,01 (*2)

0154080

plody bazy čiernej

0,5

 

0,01 (*2)

0154990

iné (2)

0,5

 

0,01 (*2)

0160000

Rôzne ovocie s/so

0,5

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0161000

a)

jedlou šupou

 

 

 

0161010

datle

 

 

 

0161020

figy

 

 

 

0161030

stolové olivy

 

 

 

0161040

kumkváty

 

 

 

0161050

karambola

 

 

 

0161060

ebenovník rajčiakový

 

 

 

0161070

klinčekovec jambolanový

 

 

 

0161990

iné (2)

 

 

 

0162000

b)

nejedlou šupou, malé

 

 

 

0162010

kivi (zelené, červené, žlté)

 

 

 

0162020

dvojslivka – liči

 

 

 

0162030

mučenka jedlá/plody marakuje

 

 

 

0162040

plody opuncie (nopál)/plody kaktusov (kaktusová figa)

 

 

 

0162050

zlatolist jablkový

 

 

 

0162060

ebenovník virgínsky

 

 

 

0162990

iné (2)

 

 

 

0163000

c)

nejedlou šupou, veľké

 

 

 

0163010

avokáda

 

 

 

0163020

banány

 

 

 

0163030

mangá

 

 

 

0163040

papáje

 

 

 

0163050

granátové jablká

 

 

 

0163060

cherimoya

 

 

 

0163070

guavy

 

 

 

0163080

ananásy

 

 

 

0163090

plody chlebovníka

 

 

 

0163100

duriany

 

 

 

0163110

anona mäkoostnatá/quanabana

 

 

 

0163990

iné (2)

 

 

 

0200000

ČERSTVÁ ALEBO MRAZENÁ ZELENINA

 

 

 

0210000

Koreňová a hľuzová zelenina

 

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0211000

a)

zemiaky

0,5

 

 

0212000

b)

tropická koreňová a hľuzová zelenina

1

 

 

0212010

korene kasavy (manioku jedlého)/maniok

 

 

 

0212020

sladké zemiaky

 

 

 

0212030

jamy

 

 

 

0212040

korene maranty trsťovitej

 

 

 

0212990

iné (2)

 

 

 

0213000

c)

iná koreňová a hľuzová zelenina okrem cukrovej repy

 

 

 

0213010

repa obyčajná

1

 

 

0213020

mrkva

0,5

 

 

0213030

zeler

0,5

 

 

0213040

chren

0,5

 

 

0213050

jeruzalemské artičoky

0,5

 

 

0213060

paštrnák

0,5

 

 

0213070

koreň petržlenu

0,5

 

 

0213080

reďkovka

0,5

 

 

0213090

kozia brada

0,5

 

 

0213100

kapusta repková kvaková/kvaka

1,5

 

 

0213110

okrúhlica

1,5

 

 

0213990

iné (2)

0,5

 

 

0220000

Cibuľová zelenina

 

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0220010

cesnak

0,5

 

 

0220020

cibuľa

0,5

 

 

0220030

šalotka

0,5

 

 

0220040

cesnak zimný/cibuľa zimná

0,7

 

 

0220990

iné (2)

0,5

 

 

0230000

Plodová zelenina

0,5

 

 

0231000

a)

ľuľkovité

 

0,02

 

0231010

rajčiaky

 

 

3

0231020

sladká paprika

 

 

3

0231030

baklažán

 

 

3

0231040

okra/ibištek jedlý

 

 

0,01 (*2)

0231990

iné (2)

 

 

0,01 (*2)

0232000

b)

tekvicovité s jedlou šupou

 

0,01 (*2)

0,7

0232010

uhorky šalátové

 

 

 

0232020

uhorky nakladačky

 

 

 

0232030

cukety

 

 

 

0232990

iné (2)

 

 

 

0233000

c)

tekvicovité s nejedlou šupou

 

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0233010

melóny

 

 

 

0233020

tekvica

 

 

 

0233030

dyňa červená (vodový melón)

 

 

 

0233990

iné (2)

 

 

 

0234000

d)

kukurica siata cukrová/cukrová kukurica

 

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0239000

e)

iná plodová zelenina

 

0,02

0,01 (*2)

0240000

Hlúbová zelenina (okrem koreňov a mladých rastlín plodín z čeľade kapustovitých)

 

 

0,01 (*2)

0241000

a)

hlúbová zelenina so zdužinatenými súkvetiami

 

0,01 (*2)

 

0241010

brokolica

1,5

 

 

0241020

karfiol

3

 

 

0241990

iné (2)

0,5

 

 

0242000

b)

hlávková hlúbová zelenina

 

0,01 (*2)

 

0242010

ružičkový kel

0,5

 

 

0242020

hlávková kapusta

3

 

 

0242990

iné (2)

0,5

 

 

0243000

c)

listová hlúbová zelenina

 

0,03

 

0243010

kapusta čínska/pe-tsai

1

 

 

0243020

kel

1

 

 

0243990

iné (2)

0,5

 

 

0244000

d)

kaleráb

0,5

0,01 (*2)

 

0250000

Listová zelenina, bylinky a jedlé kvety

 

 

 

0251000

a)

šalát a podobné listové zeleniny

0,5

 

 

0251010

valeriánka poľná

 

1

8

0251020

hlávkový šalát

 

1

8

0251030

čakanka štrbáková širokolistá /endívia širokolistá

 

0,2

4

0251040

žerucha siata a iné klíčky a výhonky

 

1

8

0251050

barborka jarná

 

1

8

0251060

rukola/eruka

 

1

8

0251070

červená horčica

 

1

8

0251080

mladé rastliny pestovaných plodín (vrátane druhov z čeľade kapustovitých)

 

1

0,01 (*2)

0251990

iné (2)

 

1

0,01 (*2)

0252000

b)

špenát a podobné špenátové plodiny (listy)

 

0,01 (*2)

8

0252010

špenát

1

 

 

0252020

portulaka zeleninová

0,5

 

 

0252030

listová repa, špenátová repa

1

 

 

0252990

iné (2)

0,5

 

 

0253000

c)

listy viniča a podobné druhy

0,5

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0254000

d)

potočnica lekárska

0,5

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0255000

e)

čakanka obyčajná listnatá (šalátová)

0,5

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0256000

f)

bylinky a jedlé kvety

3

1

0,01 (*2)

0256010

trebuľka

 

 

 

0256020

cesnak pažítkový

 

 

 

0256030

zelerová vňať

 

 

 

0256040

petržlen

 

 

 

0256050

šalvia

 

 

 

0256060

rozmarín

 

 

 

0256070

tymian

 

 

 

0256080

bazalka a jedlé kvety

 

 

 

0256090

vavrínový/bobkový list

 

 

 

0256100

estragón

 

 

 

0256990

iné (2)

 

 

 

0260000

Strukoviny

0,5

 

0,01 (*2)

0260010

fazuľa (so strukmi)

 

0,03

 

0260020

fazuľa (bez strukov)

 

0,01 (*2)

 

0260030

hrach (so strukmi)

 

0,03

 

0260040

hrach (bez strukov)

 

0,01 (*2)

 

0260050

šošovica

 

0,01 (*2)

 

0260990

iné (2)

 

0,01 (*2)

 

0270000

Stonková zelenina

 

 

0,01 (*2)

0270010

špargľa

0,5

0,01 (*2)

 

0270020

artičoky bodliakové (kardy)

0,5

0,01 (*2)

 

0270030

zeler

0,5

0,01 (*2)

 

0270040

fenikel obyčajný

0,5

0,01 (*2)

 

0270050

artičoky pravé

0,5

0,1

 

0270060

pór

0,7

0,01 (*2)

 

0270070

rebarbora

0,5

0,01 (*2)

 

0270080

bambusové výhonky

0,5

0,01 (*2)

 

0270090

rastový vrchol paliem

0,5

0,01 (*2)

 

0270990

iné (2)

0,5

0,01 (*2)

 

0280000

Huby, machy a lišajníky

0,5

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0280010

pestované huby

 

 

 

0280020

divorastúce huby

 

 

 

0280990

machy a lišajníky

 

 

 

0290000

Riasy a prokaryotické organizmy

0,5

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0300000

STRUKOVINY

0,5

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0300010

fazuľa

 

 

 

0300020

šošovica

 

 

 

0300030

hrach

 

 

 

0300040

lupiny

 

 

 

0300990

iné (2)

 

 

 

0400000

OLEJNATÉ SEMENÁ A PLODY

 

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0401000

Olejnaté semená

 

 

 

0401010

ľanové semená

20

 

 

0401020

arašidy

0,5

 

 

0401030

mak siaty

0,5

 

 

0401040

sezamové semená

0,5

 

 

0401050

slnečnicové semená

0,5

 

 

0401060

semená repky

0,5

 

 

0401070

sója fazuľová

0,5

 

 

0401080

horčicové semená

0,5

 

 

0401090

semená bavlníka

0,5

 

 

0401100

semená tekvice

0,5

 

 

0401110

semená požltu farbiarskeho

0,5

 

 

0401120

semená boráka lekárskeho

0,5

 

 

0401130

semená ľaničníka siateho

0,5

 

 

0401140

semená konopy siatej

0,5

 

 

0401150

bôby ricínu obyčajného

0,5

 

 

0401990

iné (2)

0,5

 

 

0402000

Olejnaté plody

0,5

 

 

0402010

olivy na výrobu oleja

 

 

 

0402020

jadrá palmy olejnej

 

 

 

0402030

plody palmy olejnej

 

 

 

0402040

kapok

 

 

 

0402990

iné (2)

 

 

 

0500000

OBILNINY

 

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0500010

jačmeň

2

 

 

0500020

pohánka a iné pseudoobilniny

2

 

 

0500030

kukurica

2

 

 

0500040

proso siate

2

 

 

0500050

ovos

2

 

 

0500060

ryža

2

 

 

0500070

raž

5

 

 

0500080

cirok

2

 

 

0500090

pšenica

2

 

 

0500990

iné (2)

2

 

 

0600000

ČAJE, KÁVA, BYLINNÉ NÁLEVY, KAKAO A KAROB

 

0,02 (*2)

0,01 (*2)

0610000

Čaje

0,5

 

 

0620000

Kávové bôby

0,5

 

 

0630000

Bylinné nálevy z/zo

5

 

 

0631000

a)

kvetov

 

 

 

0631010

rumanček kamilkový

 

 

 

0631020

ibištek

 

 

 

0631030

ruža

 

 

 

0631040

jazmín

 

 

 

0631050

lipa

 

 

 

0631990

iné (2)

 

 

 

0632000

b)

listov a bylín

 

 

 

0632010

jahoda

 

 

 

0632020

rooibos

 

 

 

0632030

mate/maté

 

 

 

0632990

iné (2)

 

 

 

0633000

c)

koreňov

 

 

 

0633010

valeriána lekárska

 

 

 

0633020

všehoj (ženšeň)

 

 

 

0633990

iné (2)