13.8.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 204/13


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/1119

z 31. júla 2018,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1178/2011, pokiaľ ide o výcvikové organizácie na základe vyhlásenia

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z 20. februára 2008 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/670/EHS, nariadenie (ES) č. 1592/2002 a smernica 2004/36/ES (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 6,

keďže:

(1)

V súlade s požiadavkami stanovenými v prílohe VII (časť ORA) k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 1178/2011 (2) výcvikové organizácie pre pilotov musia zriadiť a udržiavať systém riadenia vrátane monitorovania dodržiavania pravidiel a systému manažmentu bezpečnosti. Celková organizácia, jej procesy, postupy a činnosti sa musia stanoviť v podrobnej dokumentácii (príručkách).

(2)

Príloha VII (časť ORA) predstavuje vhodný právny rámec pre certifikačné organizácie poskytujúce výcvik na účely získania preukazov spôsobilosti obchodného pilota. Požiadavky, ktoré sú v nej stanovené, sú však zbytočne zaťažujúce a neprimerané pre organizácie, ktoré poskytujú iba výcvik na účely získania preukazov spôsobilosti neobchodného pilota a osobitných kvalifikačných kategórií, oprávnení a osvedčení, pokiaľ sa vezmú do úvahy vzniknuté náklady, povaha a rozsah ich činností, ako aj riziká a výhody pre bezpečnosť letectva. Ako sa uvádza v pláne pre všeobecné letectvo Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva (3), pre uvedené organizácie by sa mal preto vytvoriť jednoduchší systém.

(3)

Z uvedených dôvodov by mali dané organizácie podliehať súboru osobitných požiadaviek a nepodliehať požiadavke predchádzajúceho schválenia zo strany príslušného orgánu. Namiesto toho by im malo byť umožnené vyhlásiť pred príslušným orgánom, že dodržiavajú tie požiadavky, ktoré sa na ne vzťahujú.

(4)

Osobitné požiadavky pre takéto výcvikové organizácie na základe vyhlásenia (ďalej len „DTO“) by mali zahŕňať zjednodušené bezpečnostné postupy tak, aby sa zohľadnilo prostredie s nižším rizikom, v ktorom neobchodní piloti pôsobia, ako aj potreba, aby príslušné orgány vykonávali primeraný dohľad. V záujme bezpečnosti by mali byť poskytnuté pravidlá týkajúce sa predkladania výcvikových programov príslušným orgánom spolu s vyhlásením, vedením záznamov, monitorovaním dodržiavania pravidiel v rámci ročného interného preskúmania, ako aj vymenovaním zástupcov DTO zodpovedných za dodržiavanie politiky bezpečnosti.

(5)

Z toho istého dôvodu by sa mali zmeniť pravidlá týkajúce sa dohľadu a presadzovania, pokiaľ ide o DTO, zo strany príslušných orgánov stanovené v prílohe VI (časť ARA) k nariadeniu (EÚ) č. 1178/2011 s cieľom zabezpečiť, aby boli tieto pravidlá primerané, dostatočne flexibilné, založené na prístupe zohľadňujúcom riziká a v súlade s osobitnými požiadavkami týkajúcimi sa DTO.

(6)

Ďalej je vhodné zmeniť určité ďalšie ustanovenia nariadenia (EÚ) č. 1178/2011 týkajúce sa výcvikových organizácií pre pilotov, a to hlavne s cieľom poskytnúť objasnenie, vypustiť prechodné ustanovenia, ktoré už nie sú relevantné, a zmeniť prílohu I (časť FCL) k uvedenému nariadeniu tak, aby sa vzťahovala na organizácie schválené na výcvik, ako aj výcvikové organizácie na základe vyhlásenia.

(7)

Na vykonanie opatrení týkajúcich sa výcviku v oblasti prevencie straty kontroly nad riadením a obnovenia kontroly nad riadením by sa mal poskytnúť dodatočný čas.

(8)

V súlade s článkom 19 ods. 1 nariadenia (ES) č. 216/2008 Európska agentúra pre bezpečnosť letectva predložila Komisii návrh vykonávacích predpisov v stanovisku č. 11/2016.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 65 nariadenia (ES) č. 216/2008,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EÚ) č. 1178/2011 sa mení takto:

1.

V článku 2 sa dopĺňa toto vymedzenie pojmov:

„14.

„prijateľné spôsoby dosiahnutia súladu (AMC)“ sú nezáväzné normy, ktoré agentúra prijala na opis prostriedkov na preukázanie súladu s nariadením (ES) č. 216/2008 a jeho vykonávacími predpismi;

15.

„alternatívne spôsoby dosiahnutia súladu (AltMoC)“ sú tie spôsoby, ktoré predstavujú alternatívu k existujúcim AMC, alebo ktorými sa navrhujú nové spôsoby preukázania súladu s nariadením (ES) č. 216/2008 a jeho vykonávacími predpismi, pre ktoré agentúra neprijala žiadne súvisiace AMC;

16.

„organizácia schválená na výcvik (ATO)“ je organizácia, ktorá je oprávnená poskytovať výcvik pre pilotov na základe povolenia vydaného v súlade s článkom 10a ods. 1 prvým pododsekom;

17.

„základné prístrojové výcvikové zariadenie (BIDT)“ je pozemné výcvikové zariadenie na výcvik pilotov, ktoré predstavuje stanovište žiaka – pilota triedy letúnov, ktoré môže využívať prístrojové panely zobrazené na obrazovkách a pružinové riadenie letu, čo predstavuje základ prinajmenšom pre nácvik postupov letu podľa prístrojov;

18.

„špecifikácie pre osvedčovanie (CS)“ sú technické normy prijaté agentúrou, v ktorých sú uvedené spôsoby, ktoré by mala organizácia použiť na účely osvedčovania;

19.

„letový inštruktor (FI)“ je inštruktor s oprávneniami na poskytovanie výcviku v lietadle v súlade s podčasťou J prílohy I (časť FCL);

20.

„výcvikové zariadenie na simuláciu letu (FSTD)“ je zariadenie na výcvik pilotov, ktorým je:

a)

v prípade letúnov typový letový simulátor (FFS), letové výcvikové zariadenie (FTD), trenažér letových a navigačných postupov (FNPT) alebo základné prístrojové výcvikové zariadenie (BITD);

b)

v prípade vrtuľníkov typový letový simulátor (FFS), letové výcvikové zariadenie (FTD) alebo trenažér letových a navigačných postupov (FNPT);

21.

„kvalifikácia FSTD“ je úroveň technickej spôsobilosti FSTD ako je vymedzená v špecifikáciách pre osvedčovanie týkajúcich sa predmetného FSTD;

22.

„hlavné miesto podnikania“ organizácie je ústredie alebo sídlo organizácie, v ktorom sa vykonávajú hlavné finančné operácie a prevádzková kontrola činností, ktoré sa uvádzajú v tomto nariadení;

23.

„príručka pre kvalifikačný test (QTG)“ je dokument vypracovaný s cieľom preukázať, že vlastnosti FSTD z hľadiska funkčnosti a obsluhy zodpovedajú vlastnostiam lietadla, triedy letúna alebo typu vrtuľníka, ktorý bol simulovaný v predpísanom rozsahu, a že boli splnené všetky príslušné požiadavky. QTG zahŕňa údaje o lietadle, o triede letúna alebo o type vrtuľníka, ako aj údaje o FSTD použité na pomoc pri hodnotení;

24.

„výcviková organizácia na základe vyhlásenia (DTO)“ je organizácia, ktorá je oprávnená poskytovať výcvik pre pilotov na základe vyhlásenia vydaného v súlade s druhým pododsekom článku 10a ods. 1;

25.

„výcvikový program DTO“ je dokument vypracovaný DTO, v ktorom je podrobne opísaný výcvikový kurz poskytovaný uvedenou DTO.“

2.

Článok 10a sa mení takto:

a)

Odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Organizácie sú v súlade s článkom 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 216/2008 oprávnené poskytovať výcvik pre pilotov, ktorí sa podieľajú na prevádzke lietadiel uvedených v článku 4 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 216/2008 iba vtedy, ak príslušný orgán vydal uvedeným organizáciám povolenie, ktorým sa potvrdzuje, že spĺňajú základné požiadavky stanovené v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 216/2008 a požiadavky stanovené v prílohe VII k tomuto nariadeniu.

Na základe výnimky z článku 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 216/2008 a prvého pododseku tohto odseku sú však organizácie oprávnené poskytovať výcvik uvedený v ustanovení DTO.GEN.110 prílohy VIII k tomuto nariadeniu bez takéhoto povolenia, ak príslušnému orgánu vydali vyhlásenie v súlade s požiadavkami stanovenými v ustanovení DTO.GEN.115 uvedenej prílohy a, ak sa to vyžaduje v ustanovení DTO.GEN.230 písm. c) uvedenej prílohy, ak príslušný orgán schválil výcvikový program.“;

b)

Odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Výcvikovým organizáciám, ktoré spĺňajú požiadavky spoločných leteckých predpisov, sa umožní poskytovať výcvik na získanie preukazu spôsobilosti súkromného pilota (PPL) podľa časti FCL, na získanie súvisiacich kvalifikácií zahrnutých v registrácii a na získanie preukazu spôsobilosti pilota ľahkých lietadiel (LAPL) do 8. apríla 2019 bez toho, aby museli splniť ustanovenia prílohy VII a VIII, za predpokladu, že boli registrované pred 8. aprílom 2015.“;

3.

Článok 12 sa mení takto:

a)

odsek 2a sa nahrádza takto:

„2a.   Odchylne od odseku 1 sa členské štáty môžu rozhodnúť neuplatňovať do 8. apríla 2020:

1.

ustanovenia prílohy I týkajúce sa preukazov spôsobilosti pilotov vetroňov a balónov;

2.

ustanovenia prílohy VII a VIII v prípade výcvikových organizácií, ktoré poskytujú výcvik iba na získanie vnútroštátneho preukazu, ktorý možno v súlade s článkom 4 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1178/2011 zmeniť na preukaz spôsobilosti pilota ľahkých lietadiel (LAPL), preukaz spôsobilosti pilota vetroňov (SPL) alebo preukaz spôsobilosti pilota balónov (BPL) podľa časti FCL;

3.

ustanovenia podčasti B prílohy I.“

b)

Dopĺňa sa tento nový odsek 8:

„8.   Odchylne od odseku 1 sa ustanovenie FCL.315.A, druhá veta písmena a) ustanovenia FCL.410.A a písm. c) ustanovenia FCL.725.A prílohy I (časť FCL) uplatňuje od 8. apríla 2019.“;

4.

Príloha I sa mení v súlade s prílohou I k tomuto nariadeniu.

5.

Príloha VI sa mení v súlade s prílohou II k tomuto nariadeniu.

6.

Príloha VII sa mení v súlade s prílohou III k tomuto nariadeniu.

7.

Príloha VIII sa dopĺňa tak, ako sa uvádza v prílohe IV k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 31. júla 2018

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 79, 19.3.2008, s. 1.

(2)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1178/2011 z 3. novembra 2011, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa posádky civilného letectva podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Ú. v. EÚ L 311, 25.11.2011, s. 1).

(3)  http://www.easa.europa.eu/easa-and-you/general-aviation


PRÍLOHA I

Príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 1178/2011 (časť FCL) sa mení takto:

1.

V ustanovení FCL.010 sa vypúšťa vymedzenie pojmu „základné prístrojové výcvikové zariadenie“.

2.

Ustanovenie FCL.025 sa mení takto:

a)

V písmene a) sa body 2 a 3 nahrádzajú takto:

„2.

Žiadatelia vykonajú skúšku teoretických vedomostí iba na odporúčanie výcvikovej organizácie na základe vyhlásenia (DTO – declared training organisation) alebo organizácie schválenej na výcvik (ATO – approved training organisation) zodpovedajúcej za ich výcvik, keď splnili príslušné prvky výcvikového kurzu teoretických vedomostí na uspokojivej úrovni.

3.

Odporúčanie DTO alebo ATO platí 12 mesiacov. Ak sa žiadateľ počas tohto obdobia platnosti nepokúsi o vykonanie aspoň jednej písomnej skúšky teoretických vedomostí, DTO alebo ATO stanoví na základe potrieb žiadateľa potrebu ďalšieho výcviku.“;

b)

Písmeno b) sa mení takto:

i)

V prvom odseku sa bod 3 nahrádza takto:

„3.

Ak žiadateľ nevykonal úspešne jednu z písomných skúšok teoretických vedomostí v rámci štyroch pokusov, alebo nevykonal úspešne všetky písomné skúšky v rámci šiestich sedení alebo počas obdobia uvedeného v bode 2, musí znovu vykonať celý súbor písomných skúšok.

Pred opätovným vykonaním skúšok teoretických vedomostí žiadateľ absolvuje ďalší výcvik v DTO alebo ATO. Rozsah a oblasť požadovaného výcviku stanoví DTO alebo ATO na základe potrieb žiadateľa.“;

ii)

Druhý odsek sa vypúšťa.

3.

Ustanovenie FCL.115 sa nahrádza takto:

FCL.115   LAPL – Výcvikový kurz

a)

Žiadatelia o LAPL absolvujú výcvikový kurz v DTO alebo ATO.

b)

Kurz zahŕňa teoretickú výučbu a letový výcvik zodpovedajúce oprávneniam LAPL, o ktoré sa žiada.

c)

Teoretickú výučbu a letový výcvik je možné absolvovať v inej výcvikovej organizácii na základe vyhlásenia alebo v organizácii schválenej na výcvik ako v tej, v ktorej žiadatelia začali svoj výcvik.“;

4.

V ustanovení FCL.110.A sa písmená b) a c) nahrádzajú takto:

„b)

Osobitné požiadavky na žiadateľov, ktorí sú držiteľmi LAPL(S) alebo SPL s rozšírením na turistický motorový klzák. Žiadatelia o LAPL(A), ktorí sú držiteľmi LAPL(S) alebo SPL s rozšírením na turistický motorový klzák (TMG), absolvujú po zapísaní rozšírenia na TMG najmenej 21 hodín letu na TMG a spĺňajú požiadavky uvedené v ustanovení FCL.135.A písm. a) pre letúny.

c)

Započítavanie. Žiadatelia s predchádzajúcou praxou vo vykonávaní funkcie veliaceho pilota (PIC) môžu dostať zápočet vo vzťahu k požiadavkám uvedeným v písmene a).

O výške zápočtu rozhodne na základe predbežnej letovej skúšky výcviková organizácia na základe vyhlásenia alebo organizácia schválená na výcvik, v ktorej pilot absolvuje výcvikový kurz, ale táto výška v žiadnom prípade:

1.

nepresiahne celkový čas letu vo funkcii veliaceho pilota (PIC);

2.

nepresiahne 50 % hodín požadovaných v písmene a);

3.

nezahŕňa požiadavky uvedené v písmene a) bode 2.“;

5.

V ustanovení FCL.110.H sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

Započítavanie. Žiadatelia s predchádzajúcou praxou vo vykonávaní funkcie veliaceho pilota (PIC) môžu dostať zápočet vo vzťahu k požiadavkám uvedeným v písmene a).

O výške zápočtu rozhodne na základe predbežnej letovej skúšky výcviková organizácia na základe vyhlásenia alebo organizácia schválená na výcvik, v ktorej pilot absolvuje výcvikový kurz, ale táto výška v žiadnom prípade:

1.

nepresiahne celkový čas letu vo funkcii veliaceho pilota (PIC);

2.

nepresiahne 50 % hodín požadovaných v písmene a);

3.

nezahŕňa požiadavky uvedené v písmene a) bode 2.“;

6.

V ustanovení FCL.110.S sa písmeno c) nahrádza takto:

„c)

Započítavanie. Žiadatelia s predchádzajúcou praxou vo vykonávaní funkcie veliaceho pilota (PIC) môžu dostať zápočet vo vzťahu k požiadavkám uvedeným v písmene a).

O výške zápočtu rozhodne na základe predbežnej letovej skúšky výcviková organizácia na základe vyhlásenia alebo organizácia schválená na výcvik, v ktorej pilot absolvuje výcvikový kurz, ale táto výška v žiadnom prípade:

1.

nepresiahne celkový čas letu vo funkcii veliaceho pilota (PIC);

2.

nepresiahne 50 % hodín požadovaných v písmene a);

3.

nezahŕňa požiadavky uvedené v písmene a) bodoch 2, 3 a 4.“;

7.

V bode FCL.135.S sa úvodná veta nahrádza takto:

„Oprávnenia LAPL(S) sa rozšíria na turistické motorové klzáky (TMG), keď pilot absolvuje vo výcvikovej organizácii na základe vyhlásenia alebo organizácii schválenej na výcvik aspoň:“;

8.

V ustanovení FCL.110.B sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

Započítavanie. Žiadatelia s predchádzajúcou praxou vo vykonávaní funkcie veliaceho pilota (PIC) na balónoch môžu dostať zápočet vo vzťahu k požiadavkám uvedeným v písmene a).

O výške zápočtu rozhodne na základe predbežnej letovej skúšky výcviková organizácia na základe vyhlásenia alebo organizácia schválená na výcvik, v ktorej pilot absolvuje výcvikový kurz, ale táto výška v žiadnom prípade:

1.

nepresiahne celkový čas letu vo funkcii veliaceho pilota (PIC) na balónoch;

2.

nepresiahne 50 % hodín požadovaných v písmene a);

3.

nezahŕňa požiadavky uvedené v písmene a) bodoch 2 a 3.“;

9.

V ustanovení FCL.135.B sa úvodná veta nahrádza takto:

„Oprávnenia LAPL(B) sú obmedzené na triedu balóna, na ktorom žiadateľ vykonal praktickú skúšku. Toto obmedzenie sa môže zrušiť, ak pilot absolvuje vo výcvikovej organizácii na základe vyhlásenia alebo v organizácii schválenej na výcvik v balónoch inej triedy aspoň:“;

10.

Ustanovenie FCL.210 sa nahrádza takto:

FCL.210   Výcvikový kurz

a)

Žiadatelia o BPL, SPL alebo PPL absolvujú výcvikový kurz vo výcvikovej organizácii na základe vyhlásenia alebo v organizácii schválenej na výcvik.

b)

Kurz zahŕňa teoretickú výučbu a letový výcvik zodpovedajúce oprávneniam BPL, SPL alebo PPL, o ktoré sa žiada.

c)

Teoretickú výučbu a letový výcvik je možné absolvovať v inej výcvikovej organizácii na základe vyhlásenia alebo v organizácii schválenej na výcvik ako v tej, v ktorej žiadatelia začali svoj výcvik.“;

11.

V ustanovení FCL.210.A sa písmená b) a c) nahrádzajú takto:

„b)

Osobitné požiadavky na žiadateľov, ktorí sú držiteľmi LAPL(A). Žiadatelia o PPL(A), ktorí sú držiteľmi LAPL(A), absolvujú po vydaní LAPL(A) najmenej 15 hodín letu na letúnoch, z čoho najmenej 10 hodín tvorí letový výcvik v rámci výcvikového kurzu vo výcvikovej organizácii na základe vyhlásenia alebo v organizácii schválenej na výcvik. Uvedený výcvikový kurz zahŕňa najmenej štyri hodiny samostatného času letu pod dohľadom vrátane najmenej dvoch hodín samostatného preletu s minimálne jedným preletom do vzdialenosti aspoň 270 km (150 NM), počas ktorého sa uskutočnia pristátia s úplným zastavením na dvoch letiskách odlišných od letiska odletu.

c)

Osobitné požiadavky na žiadateľov, ktorí sú držiteľmi LAPL(S) alebo SPL s rozšírením na turistický motorový klzák. Žiadatelia o PPL(A), ktorí sú držiteľmi LAPL(S) alebo SPL s rozšírením na turistické motorové klzáky, absolvujú:

1.

najmenej 24 hodín letu na turistickom motorovom klzáku po zápise rozšírenia na turistické motorové klzáky a

2.

najmenej 15 hodín letového výcviku na letúnoch v rámci výcvikového kurzu vo výcvikovej organizácii na základe vyhlásenia alebo v organizácii schválenej na výcvik, ktorý spĺňa prinajmenšom požiadavky uvedené v písmene a) bode 2.“;

12.

V ustanovení FCL.210.H sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

Osobitné požiadavky na žiadateľov, ktorí sú držiteľmi LAPL(H). Žiadatelia o PPL(H), ktorí sú držiteľmi LAPL(H), absolvujú výcvikový kurz vo výcvikovej organizácii na základe vyhlásenia alebo v organizácii schválenej na výcvik. Uvedený výcvikový kurz zahŕňa najmenej päť hodín letu s inštruktorom a najmenej jeden samostatný prelet pod dohľadom do vzdialenosti aspoň 185 km (100 NM), počas ktorého sa uskutočnia pristátia s úplným zastavením na dvoch letiskách odlišných od letiska odletu.“;

13.

V ustanovení FCL.725 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

Výcvikový kurz. Žiadateľ o kvalifikačnú kategóriu na triedu alebo typovú kvalifikačnú kategóriu absolvuje výcvikový kurz v organizácii schválenej na výcvik. Žiadateľ o kvalifikačnú kategóriu na triedu nie vysokovýkonných jednomotorových piestových letúnov, kvalifikačnú kategóriu na triedu turistických motorových klzákov alebo typovú kvalifikačnú kategóriu na jednomotorové vrtuľníky uvedené v ustanovení DTO.GEN.110 písm. a) bode 2 podbode c) prílohy VIII (časť DTO) môže absolvovať výcvikový kurz vo výcvikovej organizácii na základe vyhlásenia. Výcvikový kurz pre typovú kvalifikačnú kategóriu zahŕňa povinné výcvikové prvky pre príslušný typ uvedené v údajoch o prevádzkovej spôsobilosti stanovených v súlade s prílohou I (časť 21) k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 748/2012.“;

14.

V ustanovení FCL.740 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

Obnovenie platnosti. Po uplynutí platnosti kvalifikačnej kategórie na triedu alebo typovej kvalifikačnej kategórie žiadateľ podnikne tieto kroky:

1.

absolvuje preskúšanie odbornej spôsobilosti v súlade s dodatkom 9 k tejto prílohe;

2.

v prípade potreby pred preskúšaním odbornej spôsobilosti uvedeným v bode 1 absolvuje opakovací výcvik v organizácii schválenej na výcvik, aby dosiahol úroveň odbornej spôsobilosti potrebnú na bezpečnú prevádzku lietadla príslušnej triedy alebo typu. Žiadateľ však môže absolvovať výcvik:

i)

vo výcvikovej organizácii na základe vyhlásenia alebo v organizácii schválenej na výcvik, ak mu uplynula platnosť kvalifikačnej kategórie na triedu nie vysokovýkonných jednomotorových piestových letúnov, kvalifikačnej kategórie na triedu turistických motorových klzákov (TMG) alebo typovej kvalifikačnej kategórie na jednomotorové vrtuľníky uvedené v ustanovení DTO.GEN.110 písm. a) bode 2 podbode c) prílohy VIII (časť DTO);

ii)

vo výcvikovej organizácii na základe vyhlásenia, v organizácii schválenej na výcvik alebo s inštruktorom, ak mu platnosť kvalifikačnej kategórie uplynula pred menej ako tromi rokmi a ak išlo o kvalifikačnú kategóriu na triedu nie vysokovýkonných jednomotorových piestových letúnov alebo kvalifikačnú kategóriu na triedu turistických motorových klzákov (TMG).“;

15.

V ustanovení FCL.800 písm. b) bode 2 sa úvodná veta nahrádza takto:

„2.

výcvikový kurz vo výcvikovej organizácii na základe vyhlásenia alebo v organizácii schválenej na výcvik zahŕňajúci:“;

16.

Ustanovenie FCL.805 sa mení takto:

a)

V písmene b) bode 2 sa úvodná veta nahrádza takto:

„2.

výcvikový kurz vo výcvikovej organizácii na základe vyhlásenia alebo v organizácii schválenej na výcvik zahŕňajúci:“;

b)

V písmene c) bode 2 sa úvodná veta nahrádza takto:

„2.

výcvikový kurz vo výcvikovej organizácii na základe vyhlásenia alebo v organizácii schválenej na výcvik zahŕňajúci:“;

17.

Ustanovenie FCL.810 sa mení takto:

a)

V písmene a) bode 1 sa úvodná veta nahrádza takto:

„1.

Ak sa majú oprávnenia LAPL, SPL alebo PPL na letúny, turistické motorové klzáky (TMG) alebo vzducholode uplatňovať v noci v podmienkach pravidiel letu za viditeľnosti (VFR), žiadatelia musia absolvovať výcvikový kurz vo výcvikovej organizácii na základe vyhlásenia alebo v organizácii schválenej na výcvik. Kurz zahŕňa:“;

b)

V písmene b) bode 2 sa úvodná veta nahrádza takto:

„2.

absolvuje výcvikový kurz vo výcvikovej organizácii na základe vyhlásenia alebo v organizácii schválenej na výcvik. Kurz, ktorý absolvuje v priebehu šiestich mesiacov, zahŕňa:“;

18.

V ustanovení FCL.815 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

Výcvikový kurz. Žiadatelia o kvalifikačnú kategóriu na lety v horách absolvujú v priebehu 24 mesiacov kurz pozostávajúci z teoretickej výučby a letového výcviku vo výcvikovej organizácii na základe vyhlásenia alebo v organizácii schválenej na výcvik. Obsah kurzu zodpovedá oprávneniam kvalifikačnej kategórie na lety v horách, o ktoré sa žiada.“

19.

V ustanovení FCL.830 písm. b) bode 2 sa úvodná veta nahrádza takto:

„2.

výcvikový kurz vo výcvikovej organizácii na základe vyhlásenia alebo v organizácii schválenej na výcvik zahŕňajúci:“;

20.

Ustanovenie FCL.930 sa nahrádza takto:

FCL.930   Výcvikový kurz

a)

Žiadateľ o osvedčenie inštruktora absolvuje kurz teoretickej výučby a letového výcviku v organizácii schválenej na výcvik. Žiadateľ o osvedčenie inštruktora pre vetrone alebo balóny môže absolvovať kurz teoretickej výučby a letového výcviku vo výcvikovej organizácii na základe vyhlásenia.

b)

Okrem osobitných prvkov uvedených v tejto prílohe (časť FCL) pre každú kategóriu inštruktorov bude výcvikový kurz obsahovať prvky požadované v ustanovení FCL.920.“;

21.

V ustanovení FCL.910.FI písm. a) sa úvodná veta nahrádza takto:

„a)

Oprávnenia inštruktora (FI) sú obmedzené na vykonávanie letového výcviku pod dohľadom letového inštruktora (FI) pre lietadlá rovnakej kategórie, ktorého na tento účel určila výcviková organizácia na základe vyhlásenia alebo organizácia schválená na výcvik, a to v týchto prípadoch:“;

22.

V ustanovení FCL.1015 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

Žiadateľ o osvedčenie examinátora absolvuje kurz normalizácie, ktorý poskytuje príslušný orgán alebo organizácia schválená na výcvik a ktorý schváli príslušný orgán. Žiadateľ o osvedčenie examinátora pre vetrone alebo balóny môže absolvovať kurz normalizácie, ktorý poskytuje výcviková organizácia na základe vyhlásenia a schvaľuje príslušný orgán.“;

23.

V ustanovení FCL.1025 písm. b) sa bod 2 nahrádza takto:

„2.

sa v poslednom roku platnosti osvedčenia zúčastnil na opakovacom seminári examinátorov, ktorý poskytuje príslušný orgán alebo organizácia schválená na výcvik a ktorý schválil príslušný orgán. Examinátor, ktorý je držiteľom osvedčenia pre vetrone alebo balóny, sa mohol v poslednom roku platnosti osvedčenia zúčastniť na opakovacom seminári examinátorov, ktorý poskytuje výcviková organizácia na základe vyhlásenia a schvaľuje príslušný orgán.“

PRÍLOHA II

Príloha VI k nariadeniu (EÚ) č. 1178/2011 (časť ARA) sa mení takto:

1.

Ustanovenie ARA.GEN.105 sa vypúšťa.

2.

V ustanovení ARA.GEN.200 sa písmeno c) nahrádza takto:

„c)

Príslušný orgán zavedie postupy účasti na vzájomnej výmene všetkých potrebných informácií a pomoci s ďalšími dotknutými príslušnými orgánmi vrátane informácií týkajúcich sa všetkých zistení a následných nápravných opatrení prijatých na základe týchto zistení a prijatých opatrení na presadzovanie vyplývajúcich z dohľadu nad osobami a organizáciami, ktoré vykonávajú činnosti na území členského štátu, ale osvedčenie im vydal príslušný orgán iného členského štátu alebo agentúra, alebo podali vyhlásenie príslušnému orgánu iného členského štátu alebo agentúre.“;

3.

Ustanovenie ARA.GEN.220 sa mení takto:

a)

V písmene a) sa bod 4 nahrádza takto:

„4.

postupov osvedčovania a podávania vyhlásení, ako aj dohľadu nad osvedčenými organizáciami a organizáciami na základe vyhlásenia;“;

b)

Písmeno b) sa nahrádza takto:

„b)

Príslušný orgán vytvorí a aktualizuje zoznam všetkých osvedčení organizácií, osvedčení o kvalifikácii FSTD a preukazov spôsobilosti, osvedčení a potvrdení, ktoré vydal pracovníkom, vyhlásení, ktoré prijal od DTO, ako aj výcvikových programov DTO, pri ktorých si overil alebo schválil súlad s prílohou I (časť FCL).“;

4.

V ustanovení ARA.GEN.300 písm. a) sa bod 2 nahrádza takto:

„2.

zachovávanie súladu s požiadavkami uplatniteľnými na osoby, ktoré sú držiteľmi preukazov spôsobilosti, kvalifikácií a osvedčení, organizácie, ktorým udelil osvedčenie, držiteľov osvedčenia o kvalifikácii FSTD a organizácie, od ktorých prijal vyhlásenie;“.

5.

V ustanovení ARA.GEN.305 sa dopĺňa toto písmeno f):

„f)

Bez ohľadu na písmená b), c) a ca) sa vytvorí program dohľadu nad výcvikovými organizáciami na základe vyhlásenia, pričom sa zohľadní osobitná povaha organizácie, zložitosť jej činností a výsledky činností dohľadu v minulosti, a tento program sa bude zakladať na posúdení rizík spojených s týmto poskytovaným druhom výcviku. Činnosti dohľadu zahŕňajú kontroly vrátane neohlásených kontrol a môžu zahŕňať aj audity, ak to príslušný orgán považuje za nevyhnutné.“

6.

V ustanovení ARA.GEN.330 sa dopĺňa toto písmeno d):

„d)

Bez ohľadu na písmená a), b) a c) v prípade zmien týkajúcich sa informácií uvedených vo vyhláseniach prijatých od DTO alebo zmien týkajúcich sa výcvikového programu, ktorý používa DTO, a keď sú tieto zmeny oznámené príslušnému orgánu v súlade s ustanovením DTO.GEN.116 prílohy VIII (časť DTO), bude príslušný orgán konať v súlade s požiadavkami uvedenými v ustanoveniach ARA.DTO.105 a ARA.DTO.110.“;

7.

Ustanovenie ARA.GEN.350 sa mení takto:

a)

Vkladá sa toto písmeno da):

„da)

Bez ohľadu na písmená a) až d), ak v prípade výcvikových organizácií na základe vyhlásenia (DTO) príslušný orgán získa počas dohľadu alebo iným spôsobom dôkazy naznačujúce nesúlad so základnými požiadavkami uvedenými v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 216/2008 alebo s požiadavkami stanovenými v prílohe I (časť FCL) a prílohe VIII (časť DTO) k tomuto nariadeniu zo strany organizácie DTO, príslušný orgán:

1.

oznámi zistenie, zaznamená ho, písomne o ňom informuje zástupcu DTO a určí primeranú lehotu, v rámci ktorej má DTO podniknúť kroky uvedené v ustanovení DTO.GEN.150 prílohy VIII (časť DTO);

2.

prijme okamžité a primerané opatrenia na obmedzenie alebo zákaz výcvikových činností, ktoré ovplyvnil nesúlad, až kým DTO neprijme nápravné opatrenia uvedené v bode 1, ak nastane niektorá z týchto situácií:

i)

bol zistený bezpečnostný problém;

ii)

DTO neprijala nápravné opatrenie v súlade s ustanovením DTO.GEN.150;

3.

v prípade výcvikových programov uvedených v ustanovení DTO.GEN.230 písm. c) prílohy VIII (časť DTO) obmedzí, pozastaví alebo zruší schválený výcvikový program;

4.

prijme akékoľvek ďalšie opatrenia na presadzovanie nevyhnutné na ukončenie nesúladu a v prípade potreby na nápravu z neho vyplývajúcich dôsledkov.“;

b)

Písmeno e) sa nahrádza takto:

„e)

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek dodatočné opatrenia na presadzovanie, keď orgán členského štátu konajúci v súlade s ustanovením ARA.GEN.300 písm. d) zistí akýkoľvek nesúlad so základnými požiadavkami uvedenými v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 216/2008 alebo s požiadavkami uvedenými v prílohe I (časť FCL) a prílohe VIII (časť DTO) k tomuto nariadeniu zo strany organizácie, ktorej udelil osvedčenie príslušný orgán iného členského štátu alebo agentúra, alebo zo strany organizácie, ktorá podala vyhlásenie príslušnému orgánu iného členského štátu alebo agentúre, informuje uvedený príslušný orgán o uvedenom nesúlade.“;

8.

Za podčasť MED sa dopĺňa táto podčasť DTO:

„PODČASŤ DTO

OSOBITNÉ POŽIADAVKY TÝKAJÚCE SA VÝCVIKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ NA ZÁKLADE VYHLÁSENIA (DTO)

ARA.DTO.100   Vyhlásenie príslušnému orgánu

a)

Po prijatí vyhlásenia od výcvikovej organizácie na základe vyhlásenia príslušný orgán overí, či vyhlásenie obsahuje všetky informácie stanovené v ustanovení DTO.GEN.115 prílohy VIII (časť DTO), potvrdí prijatie vyhlásenia a zároveň zástupcovi DTO pridelí individuálne referenčné číslo DTO.

b)

Ak vyhlásenie neobsahuje potrebné informácie alebo obsahuje informácie naznačujúce nesúlad so základnými požiadavkami uvedenými v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 216/2008 alebo s požiadavkami uvedenými v prílohe I (časť FCL) a prílohe VIII (časť DTO) k tomuto nariadeniu, príslušný orgán bude konať v súlade s ustanovením ARA.GEN.350 písm. da).

ARA.DTO.105   Zmeny vo vyhláseniach

Po prijatí oznámenia o zmene informácií uvedených vo vyhlásení organizácie DTO bude príslušný orgán konať v súlade s ustanovením ARA.DTO.100.

ARA.DTO.110   Overenie súladu výcvikového programu s pravidlami

a)

Po prijatí výcvikového programu DTO a všetkých v ňom vykonaných zmien, ktoré boli príslušnému orgánu oznámené v súlade s ustanovením DTO.GEN.115 písm. c) prílohy VIII (časť DTO), alebo po prijatí žiadosti o schválenie výcvikového programu DTO, ktorá bola príslušnému orgánu predložená v súlade s ustanovením DTO.GEN.230 písm. c) uvedenej prílohy, príslušný orgán overí súlad uvedených výcvikových programov s požiadavkami stanovenými v prílohe I (časť FCL).

b)

Keď sa potvrdí, že výcvikový program DTO a všetky následné v ňom vykonané zmeny sú v súlade s uvedenými požiadavkami, príslušný orgán to písomne oznámi zástupcovi DTO alebo, v prípade uvedenom v ustanovení DTO.GEN.230 písm. c) prílohy VIII (časť DTO), schváli výcvikový program. V prípade takéhoto schválenia použije formulár uvedený v dodatku VIII k tejto prílohe (časť ARA).

c)

V prípade akéhokoľvek nesúladu bude príslušný orgán konať v súlade s ustanovením ARA.GEN.350 písm. da) alebo, v prípade uvedenom v ustanovení DTO.GEN.230 písm. c) prílohy VIII (časť DTO), zamietne žiadosť o schválenie výcvikového programu.“

9.

Dopĺňa sa tento dodatok VIII:

Dodatok VIII k prílohe VI (časť ARA)

Schválenie výcvikového programu

pre výcvikovú organizáciu na základe vyhlásenia (DTO)

Európska únia (*1)

Príslušný orgán

Vydávajúci orgán:

Názov DTO:

Referenčné číslo DTO:

 

Schválený výcvikový program resp. programy:

 

Normalizácia examinátorov – FE(S), FIE(S), FE(B), FIE(B) (*2)

 

Opakovací seminár examinátorov – FE(S), FIE(S), FE(B), FIE(B) (*2)

Referenčný dokument:

Poznámky:

Uvedený príslušný orgán overil uvedený výcvikový program resp. programy a uviedol, že je v súlade s požiadavkami stanovenými v prílohe I (časť FCL) k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 1178/2011.

Dátum vydania:

Podpis: [príslušný orgán]

Formulár EASA XXX vydanie 1 – strana 1/1.


(*1)  „Európska únia“ sa vypustí pre štáty, ktoré nie sú členmi EÚ.

(*2)  Upraví sa podľa potreby.


PRÍLOHA III

V prílohe VII k nariadeniu (EÚ) č. 1178/2011 (časť ORA) sa úvodná veta v ustanovení ORA.ATO.120 nahrádza takto:

„Tieto záznamy sa uchovajú po dobu trvania kurzu a počas troch rokov od ukončenia výcviku:“.


PRÍLOHA IV

PRÍLOHA VIII

POŽIADAVKY NA VÝCVIKOVÉ ORGANIZÁCIE NA ZÁKLADE VYHLÁSENIA (DTO)

[ČASŤ DTO]

DTO.GEN.100   Všeobecné

V súlade s článkom 10a ods. 1 druhým pododsekom sa v tejto prílohe (časť DTO) stanovujú požiadavky vzťahujúce sa na výcvikové organizácie pre pilotov, ktoré poskytujú výcvik podľa ustanovenia DTO.GEN.110 na základe vyhlásenia, ktoré podali v súlade s ustanovením DTO.GEN.115.

DTO.GEN.105   Príslušný orgán

Na účely tejto prílohy (časť DTO) je príslušným orgánom, pokiaľ ide o výcvikovú organizáciu na základe vyhlásenia, orgán určený členským štátom, v ktorom má DTO hlavné miesto podnikania.

DTO.GEN.110   Rozsah výcviku

a)

Za predpokladu, že DTO predložila vyhlásenie v súlade s ustanovením DTO.GEN.115, je oprávnená vykonávať tento výcvik:

1.

pre letúny:

a)

teoretická výučba na účely LAPL(A) a PPL(A);

b)

letový výcvik na účely LAPL(A) a PPL(A);

c)

výcvik na kvalifikačnú kategóriu na triedu pozemných a vodných SEP a TMG;

d)

výcvik na doplnkové kvalifikačné kategórie: nočné lety, letecká akrobacia, lety v horách, vlečenie vetroňa a predmetu;

2.

pre vrtuľníky:

a)

teoretická výučba týkajúca sa LAPL(H) a PPL(H);

b)

letový výcvik na účely LAPL(H) a PPL(H);

c)

typová kvalifikačná kategória na jednomotorové vrtuľníky, pri ktorých maximálna osvedčená konfigurácia sedadiel nepresiahne päť sedadiel;

d)

výcvik na kvalifikačnú kategóriu na nočné lety;

3.

pre vetrone:

a)

teoretická výučba na účely LAPL(S) a SPL;

b)

letový výcvik na účely LAPL(S) a SPL;

c)

výcvik na rozšírenie oprávnení na TMG v súlade s ustanovením FCL.135.S;

d)

výcvik na doplnkové spôsoby vzletu v súlade s ustanovením FCL.130.S;

e)

výcvik na doplnkové kvalifikačné kategórie: letecká akrobacia, vlečenie vetroňa a kvalifikačná kategória na lietanie s vetroňmi v oblačnosti;

f)

výcvik na kvalifikačnú kategóriu pre letových inštruktorov FI(S);

g)

opakovací seminár FI(S);

4.

pre balóny:

a)

teoretická výučba na účely LAPL(B) a BPL;

b)

letový výcvik na účely LAPL(B) a BPL;

c)

výcvik na rozšírenie triedy v súlade s ustanovením FCL.135.B;

d)

výcvik na rozšírenie triedy alebo skupiny v súlade s ustanovením FCL.225.B;

e)

výcvik na rozšírenie oprávnení na lety v ukotvených balónoch v súlade s ustanovením FCL.130.B;

f)

výcvik na kvalifikačnú kategóriu na nočné lety;

g)

výcvik na kvalifikačnú kategóriu pre letových inštruktorov FI(B);

h)

opakovací seminár FI(B).

b)

DTO je oprávnená poskytovať kurzy pre examinátorov uvedené v ustanovení FCL.1015 písm. a) a ustanovení FCL.1025 písm. b) bode 2 prílohy I (časť FCL) určené pre FE(S), FIE(S), FE(B) a FIE(B) za predpokladu, že DTO predložila vyhlásenie v súlade s ustanovením DTO.GEN.115 a príslušný orgán schválil výcvikový program v súlade s ustanovením DTO.GEN.230 písm. c).

DTO.GEN.115   Vyhlásenie

a)

Organizácia, ktorá plánuje poskytovať akýkoľvek výcvik uvedený v ustanovení DTO.GEN.110, pred poskytnutím takého výcviku predloží vyhlásenie príslušnému orgánu. Vyhlásenie obsahuje minimálne tieto informácie:

1.

názov výcvikovej organizácie na základe vyhlásenia;

2.

kontaktné údaje hlavného miesta podnikania DTO a v prípade potreby kontaktné údaje letísk a prevádzkových lokalít DTO;

3.

mená a kontaktné údaje týchto osôb:

i)

zástupcu DTO;

ii)

vedúceho výcviku v DTO a

iii)

všetkých zástupcov vedúceho výcviku, ak sa to vyžaduje v ustanovení DTO.GEN.250 písm. b) bode 1;

4.

druh výcviku na základe špecifikácie v ustanovení DTO.GEN.110, ktorý je poskytovaný na jednotlivých letiskách a/alebo prevádzkových lokalitách;

5.

v prípade potreby zoznam všetkých lietadiel a výcvikových zariadení na simuláciu letu, ktoré sa použijú počas výcviku;

6.

dátum plánovaného začiatku výcviku;

7.

oznámenie, v ktorom DTO potvrdzuje, že vypracovala politiku bezpečnosti a túto politiku uplatní počas všetkých výcvikových činností, na ktoré sa vzťahuje vyhlásenie, v súlade s ustanovením DTO.GEN.210 písm. a) bodom 1, podbodom ii);

8.

oznámenie, v ktorom organizácia DTO potvrdzuje, že spĺňa základné požiadavky stanovené v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 216/2008 a požiadavky stanovené v prílohe I (časť FCL) a prílohe VIII (časť DTO) k tomuto nariadeniu a bude ich spĺňať počas všetkých výcvikových činností, na ktoré sa vzťahuje vyhlásenie.

b)

Vyhlásenie, ako aj akékoľvek jeho nasledujúce zmeny sa vykonajú prostredníctvom formulára uvedeného v dodatku 1.

c)

DTO predloží príslušnému orgánu spolu s vyhlásením výcvikový program alebo programy, ktoré používa alebo plánuje použiť v rámci poskytovania výcviku, ako aj žiadosť o schválenie výcvikového programu alebo programov, ak sa takéto schválenie vyžaduje v súlade s ustanovením DTO.GEN.230 písm. c).

d)

Odchylne od písmena c) môže organizácia, ktorá získala povolenie vydané v súlade s podčasťou ATO prílohy VII (časť ORA), predložiť spolu s vyhlásením iba odkaz na už schválenú výcvikovú príručku alebo príručky.

DTO.GEN.116   Oznámenie zmien a ukončenie výcvikových činností

Výcviková organizácia na základe vyhlásenia oznámi príslušnému orgánu bez zbytočného odkladu tieto skutočnosti:

a)

akékoľvek zmeny týkajúce sa informácií uvedených vo vyhlásení, ktoré sú špecifikované v ustanovení DTO.GEN.115 písm. a), a zmeny týkajúce sa výcvikového programu alebo programov uvedených v ustanovení DTO.GEN.115 písm. c) alebo schválenej výcvikovej príručky alebo príručiek uvedených v ustanovení DTO.GEN.115 písm. d);

b)

ukončenie niektorých alebo všetkých výcvikových činností uvedených vo vyhlásení.

DTO.GEN.135   Zaniknutie oprávnenia na poskytovanie výcviku

DTO nie je na základe svojho vyhlásenia ďalej oprávnená poskytovať niektoré alebo žiadne z výcvikových činností uvedených v jej vyhlásení, ak nastane jedna z týchto situácií:

a)

DTO oznámila príslušnému orgánu ukončenie niektorých alebo všetkých výcvikových činností zahrnutých vo vyhlásení v súlade s ustanovením DTO.GEN.116 písm. b);

b)

DTO neposkytla viac ako 36 po sebe nasledujúcich mesiacov žiadny výcvik.

DTO.GEN.140   Prístup

Na účely overenia, či DTO koná v súlade so svojím vyhlásením, DTO kedykoľvek poskytne akejkoľvek osobe splnomocnenej príslušným orgánom prístup k všetkým zariadeniam, lietadlám, dokumentom, záznamom, údajom, postupom alebo akýmkoľvek iným materiálom týkajúcim sa výcvikových činností, na ktoré sa vzťahuje vyhlásenie.

DTO.GEN.150   Zistenia

Po tom, čo príslušný orgán oznámi zistenie organizácii DTO v súlade s ustanovením ARA.GEN.350 písm. da) bodom 1, DTO v lehote určenej príslušným orgánom vykoná tieto kroky:

a)

určí hlavnú príčinu nesúladu;

b)

prijme potrebné nápravné opatrenie na ukončenie nesúladu a v prípade potreby odstráni následky tohto nesúladu;

c)

oznámi príslušnému orgánu, že prijala nápravné opatrenie.

DTO.GEN.155   Reakcia na problém týkajúci sa bezpečnosti

V rámci reakcie na problém týkajúci sa bezpečnosti DTO vykoná:

a)

bezpečnostné opatrenia nariadené príslušným orgánom v súlade s ustanovením ARA.GEN.135 písm. c);

b)

zodpovedajúce povinné bezpečnostné informácie vydané agentúrou vrátane príkazov na zachovanie letovej spôsobilosti.

DTO.GEN.210   Požiadavky na zamestnancov

a)

DTO určí:

1.

zástupcu, ktorý je zodpovedný za vykonávanie najmenej nasledujúcich činností a je na ich vykonávanie riadne oprávnený:

i)

zabezpečenie súladu DTO a jej činností s príslušnými požiadavkami a jej vyhlásením;

ii)

vytvorenie a zavedenie politiky bezpečnosti zabezpečujúcej, že DTO vykonáva svoje činnosti bezpečne, zaručenie dodržiavania tejto politiky bezpečnosti zo strany DTO a prijatie potrebných opatrení na dosiahnutie cieľov tejto politiky bezpečnosti;

iii)

podpora bezpečnosti v rámci DTO;

iv)

zabezpečenie dostupnosti dostatočných zdrojov v rámci DTO, aby bolo možné účinné vykonávanie činností uvedených v podbodoch i), ii) a iii);

2.

vedúceho výcviku, ktorý je zodpovedný za zabezpečenie najmenej nasledujúcich činností a je na ich zabezpečenie kvalifikovaný:

i)

zabezpečenie súladu poskytovaného výcviku s požiadavkami uvedenými v prílohe I (časť FCL) a výcvikovým programom DTO;

ii)

zabezpečenie uspokojivého spojenia letového výcviku v lietadle alebo vo výcvikovom zariadení na simuláciu letu (FSTD) a teoretickej výučby;

iii)

dohľad nad pokrokom študentov;

iv)

v prípade uvedenom v ustanovení DTO.GEN.250 písm. b) dohľad nad zástupcom alebo zástupcami vedúceho výcviku.

b)

DTO môže za svojho zástupcu a vedúceho výcviku určiť tú istú osobu.

c)

DTO neurčí za svojho zástupcu alebo vedúceho výcviku takú osobu, u ktorej existujú objektívne skutočnosti naznačujúce, že jej nemožno zveriť vykonávanie úloh uvedených v písmene a) spôsobom, ktorý chráni a podporuje leteckú bezpečnosť. Za takúto objektívnu skutočnosť možno považovať to, že sa na osobu v priebehu posledných troch rokov vzťahovalo opatrenie na presadzovanie prijaté v súlade s ustanovením ARA.GEN.355, pokiaľ táto osoba nedokáže preukázať, že zistenie, ktoré viedlo k uvedenému opatreniu, svojou povahou, mierou alebo vplyvom na bezpečnosť letectva nenaznačuje, že jej nemožno zveriť vykonávanie úloh uvedeným spôsobom.

d)

DTO zabezpečí, že inštruktori teoretickej výučby majú niektorú z týchto kvalifikácií:

1.

praktické skúsenosti v letectve v oblastiach relevantných pre poskytovaný výcvik a absolvovaný kurz výcviku inštruktorských techník;

2.

predchádzajúcu prax v poskytovaní teoretickej výučby a primeraný teoretický základ v predmete, ktorý budú viesť v rámci teoretickej výučby.

e)

Letoví inštruktori a inštruktori výcviku na letovom simulátore musia byť držiteľmi kvalifikácií požadovaných podľa prílohy I (časť FCL) pre typ výcviku, ktorý poskytujú.

DTO.GEN.215   Požiadavky na zariadenia

DTO používa zariadenia umožňujúce vykonávanie a riadenie všetkých jej činností v súlade so základnými požiadavkami uvedenými v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 216/2008 a s požiadavkami uvedenými v tejto prílohe (časť DTO).

DTO.GEN.220   Vedenie záznamov

a)

DTO vedie o každom individuálnom študentovi počas výcvikového kurzu a počas troch rokov od ukončenia poslednej výcvikovej lekcie tieto záznamy:

1.

podrobnosti o pozemnom výcviku, letovom výcviku a výcviku simulácie letu;

2.

informácie o individuálnom pokroku;

3.

informácie o preukazoch spôsobilosti a súvisiacich kvalifikačných kategóriách, ktoré sú relevantné pre poskytovaný výcvik, vrátane dátumov skončenia platnosti kvalifikačných kategórií a osvedčení zdravotnej spôsobilosti.

b)

DTO uchováva správu o výročnom internom preskúmaní uvedenom v ustanovení DTO.GEN.270 písm. a) a správu o činnosti uvedenú v ustanovení DTO.GEN.270 písm. b) počas troch rokov od dátumu vypracovania uvedených správ.

c)

DTO uchováva svoj výcvikový program počas troch rokov od dátumu poskytnutia posledného výcvikového kurzu v súlade s uvedeným programom.

d)

V súlade s platnými právnymi predpismi týkajúcimi sa ochrany osobných údajov DTO uchováva záznamy uvedené v písmene a) spôsobom, ktorý umožní ochranu vhodnými nástrojmi a protokolmi, a prijme potrebné opatrenia na zamedzenie prístupu k uvedeným záznamom osobám, ktoré nie sú na prístup k nim riadne oprávnené.

DTO.GEN.230   Výcvikový program DTO

a)

DTO vytvorí výcvikový program pre každý výcvik uvedený v ustanovení DTO.GEN.110, ktorý poskytuje.

b)

Výcvikové programy sú v súlade s požiadavkami stanovenými v prílohe I (časť FCL).

c)

DTO je oprávnená poskytovať výcvik uvedený v ustanovení DTO.GEN.110 písm. b) iba vtedy, ak bol jej výcvikový program pre uvedený výcvik vrátane akýchkoľvek zmien daného programu na žiadosť DTO vydaný príslušným orgánom spolu s povolením, v ktorom sa potvrdzuje, že výcvikový program a všetky zmeny spĺňajú požiadavky uvedené v prílohe I (časť FCL) v súlade s ustanovením ARA.DTO.110. DTO požiada o takéto povolenie tak, že predloží svoje vyhlásenie v súlade s ustanovením DTO.GEN.115.

d)

Písmeno c) sa neuplatňuje v prípade organizácie, ktorá je aj držiteľom povolenia vydaného v súlade s podčasťou ATO prílohy VII (časť ORA), ktoré zahŕňa oprávnenia na uvedený výcvik.

DTO.GEN.240   Výcvikové lietadlá a FSTD

a)

DTO používa primeraný lietadlový park s výcvikovými lietadlami alebo zariadenia FSTD vhodné na poskytovaný výcvik.

b)

DTO vytvorí a aktualizuje zoznam všetkých lietadiel vrátane registračných značiek používaných počas poskytovaného výcviku.

DTO.GEN.250   Letiská a prevádzkové lokality

a)

DTO pri poskytovaní letového výcviku na lietadlách používa iba letiská alebo prevádzkové lokality, ktoré majú primerané zariadenia a vlastnosti umožňujúce nácvik príslušných manévrov, pričom sa berie do úvahy poskytovaný výcvik a kategória a typ používaného lietadla.

b)

Ak DTO využíva viac ako jedno letisko na poskytovanie ktoréhokoľvek výcviku uvedeného v ustanovení DTO.GEN.110 písm. a) bodoch 1 a 2, tak:

1.

pre každé ďalšie letisko určí zástupcu vedúceho výcviku, ktorý je zodpovedný za úlohy uvedené v ustanovení DTO.GEN.210 písm. a) bode 2 podbodoch i) až iii) na uvedenom letisku a

2.

zabezpečí dostupnosť dostatočných zdrojov na bezpečnú prevádzku na všetkých letiskách v súlade s požiadavkami uvedenými v prílohe (časť DTO).

DTO.GEN.260   Teoretická výučba

a)

V prípade poskytovania teoretickej výučby môže DTO poskytovať výučbu na mieste alebo na diaľku.

b)

DTO monitoruje a zaznamenáva pokrok každého študenta, ktorý sa zúčastňuje na teoretickej výučbe.

DTO.GEN.270   Výročné interné preskúmanie a výročná správa o činnosti

DTO vykoná tieto kroky:

a)

vykoná výročné interné preskúmanie činností a povinností uvedených v ustanovení DTO.GEN.210 a na základe uvedeného preskúmania vypracuje správu;

b)

vypracuje výročnú správu o činnosti;

c)

do dátumu určeného príslušným orgánom predloží príslušnému orgánu správu o výročnom internom preskúmaní a výročnú správu o činnosti.

Dodatok 1 k prílohe VIII (časť DTO)

VYHLÁSENIE

podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 1178/2011

☐ Prvé vyhlásenie

☐ Oznámenie o zmenách (1) – referenčné číslo DTO:

1.

Výcviková organizácia na základe vyhlásenia (DTO)

Názov:

2.

Miesto (miesta) podnikania

Kontaktné údaje (adresa, telefón, e-mail:) hlavného miesta podnikania DTO:

3.

Zamestnanci

Meno a kontaktné údaje (adresa, telefón, e-mail:) zástupcu DTO:

Meno a kontaktné údaje (adresa, telefón, e-mail:) vedúceho výcviku DTO a zástupcu/zástupcov vedúceho výcviku DTO (ak existujú):

4.

Rozsah výcviku

Zoznam všetkých poskytovaných výcvikov:

Zoznam všetkých výcvikových programov používaných pri poskytovaní výcviku (dokumenty priložte k tomuto vyhláseniu) alebo v prípade uvedenom v ustanovení DTO.GEN.230 písm. d) prílohy VIII (časť DTO) k nariadeniu (EÚ) č. 1178/2011 odkaz na všetky schválené výcvikové príručky používané pri poskytovaní výcviku:

5.

Výcvikové lietadlá a FSTD

Zoznam lietadiel používaných na výcvik:

Zoznam schválených FSTD používaných na výcvik (ak existujú vrátane alfabetického kódu uvedeného na osvedčení o kvalifikácii):

6.

Letisko a prevádzkové lokality

Kontaktné údaje (adresa, telefón, e-mail:) všetkých letísk a prevádzkových lokalít, na ktorých DTO poskytuje výcvik:

7.

Dátum plánovaného začiatku výcviku:

8.

Žiadosť o schválenie kurzov normalizácie pre examinátorov a opakovacích seminárov (v prípade potreby)

☐ DTO týmto žiada o schválenie uvedeného výcvikového programu (programov) týkajúceho sa kurzov pre examinátorov na vedenie vetroňov alebo balónov v súlade s ustanovením DTO.GEN.110 písm. b) a ustanovením DTO.GEN.230 písm. c) prílohy VIII (časť DTO) k nariadeniu (EÚ) č. 1178/2011.

9.

Vyhlásenia

DTO vytvorila politiku bezpečnosti v súlade s prílohou VIII (časť DTO) k nariadeniu (EÚ) č. 1178/2011 a predovšetkým v súlade s ustanovením DTO.GEN.210 písm. a) bodom 1 podbodom ii) uvedeného nariadenia a uvedenú politiku uplatní počas všetkých výcvikových činností, na ktoré sa vzťahuje vyhlásenie.

DTO spĺňa a počas všetkých výcvikových činností, na ktoré sa vzťahuje vyhlásenie, bude naďalej spĺňať základné požiadavky stanovené v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 216/2008 a požiadavky stanovené v prílohe I (časť FCL) a prílohe VIII (časť DTO) k nariadeniu (EÚ) č. 1178/2011.

Potvrdzujeme, že všetky informácie uvedené v tomto vyhlásení vrátane príloh (ak existujú) sú úplné a správne.

Meno, dátum a podpis zástupcu DTO:

Meno, dátum a podpis vedúceho výcviku DTO:


(1)  V prípade zmien stačí vyplniť iba bod 1 a polia, ktorých sa týkajú zmeny.