31.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 194/27


VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) 2018/1072

z 30. júla 2018,

ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EÚ) č. 269/2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 269/2014 zo 17. marca 2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny (1), a najmä na jeho článok 14 ods. 1,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 17. marca 2014 prijala nariadenie (EÚ) č. 269/2014.

(2)

Rada v rámci politiky Únie týkajúcej sa neuznania protiprávnej anexie Krymu a Sevastopola považuje výstavbu Kerčského mosta za ďalšie konanie, ktorým sa narúša územná celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

(3)

Výstavba tohto mosta a jeho oficiálne otvorenie 15. mája 2018 sú kľúčovými symbolickými krokmi pri upevňovaní kontroly Ruskej federácie nad protiprávne anektovaným Krymom a Sevastopolom a pri ďalšej izolácii polostrova od Ukrajiny.

(4)

Vzhľadom na vyššie uvedené by sa do zoznamu osôb, subjektov a orgánov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, ako sa uvádza v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 269/2014, mali doplniť ďalšie subjekty.

(5)

Príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 269/2014 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Subjekty uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu sa dopĺňajú do zoznamu subjektov uvedeného v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 269/2014.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. júla 2018

Za Radu

predseda

G. BLÜMEL


(1)  Ú. v. EÚ L 78, 17.3.2014, s. 6.


PRÍLOHA

Zoznam subjektov uvedených v článku 1

 

Meno

Informácie o totožnosti

Odôvodnenie

Dátum zaradenia do zoznamu

„42.

AO „Institute Giprostroymost – Saint-Petersburg“

АО Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург

Adresa:

7 Yablochkova street,

St. Petersburg,

197198 Russia

Webové sídlo: http://gpsm.ru

Email: office@gpsm.ru

Spoločnosť AO „Institute Giprostroymost – Saint-Petersburg“ sa podieľala na výstavbe Kerčského mosta, ktorý spája Rusko s protiprávne anektovaným Krymským polostrovom, tým, že navrhla jeho konštrukciu. Spoločnosť tak podporuje začleňovanie protiprávne anektovaného Krymského polostrova do Ruskej federácie, čím sa zase ďalej narúša územná celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

31.7.2018

43.

PJSC Mostotrest

ПАО Мостотрест

Adresa:

6 Barklaya street,

Bld. 5 Moscow,

121087 Russia

Spoločnosť PJSC Mostotrest sa aktívne podieľala na výstavbe Kerčského mosta prostredníctvom svojej štátnej zákazky na údržbu mosta, ktorý spája Rusko s protiprávne anektovaným Krymským polostrovom. Okrem toho jej vlastníkom je osoba (Arkadij Rotenberg), ktorá je už za svoju činnosť narúšajúcu zvrchovanosť Ukrajiny zaradená na zoznam (osoba č. 92 v tejto prílohe). Spoločnosť tak podporuje začleňovanie protiprávne anektovaného Krymského polostrova do Ruskej federácie, čím sa zase ďalej narúša územná celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

31.7.2018

44.

JSC Zaliv Shipyard

Судостроительный завод “Залив”

Adresa:

4 Tankistov street,

298310 Kerch,

Crimea

Webové sídlo: http://zalivkerch.com

Spoločnosť JSC Zaliv Shipyard sa aktívne podieľala na výstavbe novej železničnej trate ku Kerčskému mostu, ktorý spája Rusko s protiprávne anektovaným Krymským polostrovom. Podporuje tak začleňovanie protiprávne anektovaného Krymského polostrova do Ruskej federácie, čím sa zase ďalej narúša územná celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

31.7.2018

45.

Stroygazmontazh Corporation (SGM Group)

ООО Стройгазмонтаж

(груп СГМ)

Adresa:

Prospect Vernadskogo 53,

Moscow,

119415 Russia

Webové sídlo: www.ooosgm.com

Spoločnosť Stroygazmontazh Corporation (SGM Group) sa aktívne podieľala na výstavbe Kerčského mosta prostredníctvom štátnej zákazky na výstavbu mosta, ktorý spája Rusko s protiprávne anektovaným Krymským polostrovom.

Okrem toho jej vlastníkom je osoba (Arkadij Rotenberg), ktorá je už za svoju činnosť narúšajúcu zvrchovanosť Ukrajiny zaradená na zoznam (osoba č. 92 v tejto prílohe). Spoločnosť tak podporuje začleňovanie protiprávne anektovaného Krymského polostrova do Ruskej federácie, čím sa zase ďalej narúša územná celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

31.7.2018

46.

Stroygazmontazh Most OOO

OOO Стройгазмонтаж-Мост

Adresa:

Barklaya street 6, building 7,

Moscow,

121087 Russia

Registračné číslo: 1157746088170

DIČ: 7730018980

Webové sídlo: http://kerch-most.ru/tag/sgam-most

Email: kerch-most@yandex.ru

Spoločnosť Stroygazmontazh Most OOO je dcérskou spoločnosťou hlavného dodávateľa, spoločnosti Stroygazmontazh, ktorá riadi projekt výstavby mosta cez Kerčský prieliv. Okrem toho jej vlastníkom je osoba (Arkadij Rotenberg), ktorá je už za svoju činnosť narúšajúcu zvrchovanosť Ukrajiny zaradená na zoznam (osoba č. 92 v tejto prílohe). Spoločnosť tak podporuje začleňovanie protiprávne anektovaného Krymského polostrova do Ruskej federácie, čím sa zase ďalej narúša územná celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

31.7.2018

47.

CJSC VAD

AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO VAD

АО «ВАД»

Adresa:

133, Chernyshevskogo street, Vologda, Vologodskaya Oblast 160019 Russia

122 Grazhdanskiy Prospect, suite 5, Liter A, St. Petersburg 195267 Russia

Registračné číslo: 1037804006811 (Rusko)

DIČ: 7802059185

Webové sídlo: www.zaovad.com

Email: office@zaovad.com

Spoločnosť CJSC VAD je hlavným dodávateľom zákazky na výstavbu Tavridskej diaľnice na Kryme, cesty cez Kerčský most a prístupových ciest k nemu. Tavridská diaľnica prostredníctvom systému novovybudovaných ciest, ktoré budú slúžiť ako hlavné napojenie na Kerčský most, zabezpečí prístup pre dopravu na Krym. Spoločnosť CJSC VAD tak podporuje začleňovanie protiprávne anektovaného Krymského polostrova do Ruskej federácie, čím sa ďalej narúša územná celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

31.7.2018“