26.11.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 305/59


Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 z 30. mája 2018 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 834/2007

( Úradný vestník Európskej únie L 150 zo 14. júna 2018 )

1.

Na strane 12 v odôvodnení 82:

namiesto:

„(82)

Ekologická poľnohospodárska výroba je vierohodná iba vtedy, ak je jej súčasťou účinné overovanie a kontroly na všetkých stupňoch výroby, spracovania a distribúcie.“

má byť:

„(82)

Ekologická poľnohospodárska výroba je vierohodná iba vtedy, ak je jej súčasťou účinné overovanie a kontroly na všetkých stupňoch výroby, prípravy a distribúcie.“

2.

Na strane 23 v článku 5 písm. e):

namiesto:

„e)

zabezpečenie integrity ekologickej poľnohospodárskej výroby na všetkých stupňoch výroby, spracovania a distribúcie potravín a krmív;“

má byť:

„e)

zabezpečenie integrity ekologickej poľnohospodárskej výroby na všetkých stupňoch výroby, prípravy a distribúcie potravín a krmív;“.

3.

Na strane 69 v prílohe II časti II bode 1.9.4.1 písm. f):

namiesto:

„f)

92 dní pre divé kačice;“

má byť:

„f)

92 dní pre husokačky Mulard;“.