6.6.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 140/38


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/832

z 5. júna 2018,

ktorým sa menia prílohy II, III a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí cyantraniliprolu, cymoxanilu, deltametrínu, difenokonazolu, fenamidónu, flubendiamidu, fluopikolidu, folpetu, fosetylu, mandestrobínu, mepikvátu, metazachlóru, propamokarbu, propargitu, pyrimetanilu, sulfoxafloru a trifloxystrobínu v určitých produktoch alebo na nich

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 z 23. februára 2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS (1), a najmä na jeho článok 14 ods. 1 písm. a) a článok 18 ods. 4,

keďže:

(1)

V prípade cyantraniliprolu, cymoxanilu, deltametrínu, fenamidónu, folpetu, mandestrobínu, mepikvátu, metazachlóru, propamokarbu, pyrimetanilu, sulfoxafloru a trifloxystrobínu boli maximálne hladiny rezíduí (MRL) stanovené v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 396/2005. V prípade difenokonazolu, flubendiamidu, fluopikolidu a fosetylu boli MRL stanovené v časti A prílohy III k uvedenému nariadeniu. V prípade propargitu boli MRL stanovené v prílohe V k uvedenému nariadeniu.

(2)

Dňa 11. júla 2015 prijala Komisia Codex Alimentarius maximálne hladiny rezíduí podľa kódexu (CXL) pre fenamidón (2).

(3)

V súlade s článkom 5 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 (3) sa v prípade, že existujú medzinárodné normy alebo ak sa očakáva ich dokončenie, musia vziať do úvahy pri vypracúvaní alebo úprave potravinového práva, s výnimkou toho, ak by také normy alebo ich príslušné časti boli neúčinnými alebo nevhodnými prostriedkami na splnenie legitímnych cieľov potravinového práva, alebo ak je pre to vedecké zdôvodnenie, alebo ak by mali za následok inú úroveň ochrany než je úroveň stanovená za vhodnú v Únii. Okrem toho má Únia v súlade s článkom 13 písm. e) uvedeného nariadenia podporovať konzistentnosť medzi medzinárodnými technickými normami a potravinovým právom a zabezpečiť pritom, aby sa neznížila vysoká úroveň ochrany, ktorú prijala Únia.

(4)

Únia predložila výhradu adresovanú kódexovému výboru pre rezíduá pesticídov, ktorá sa týkala CXL navrhovaných pre tieto kombinácie pesticíd/produkt: fenamidón (hlúbová zelenina; plodová zelenina okrem tekvicovitých).

(5)

CXL pre sulfoxaflor, ktoré nie sú uvedené v odôvodnení 4, by sa preto mali zahrnúť do nariadenia (ES) č. 396/2005 ako MRL s výnimkou CLX týkajúcich sa produktov, ktoré nie sú stanovené v prílohe I k uvedenému nariadeniu alebo sú stanovené na nižšej úrovni než súčasné MRL. Tieto CXL sú pre spotrebiteľov v Únii bezpečné (4).

(6)

V súlade s článkom 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 396/2005 bola v rámci postupu povoľovania použitia prípravku na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky cymoxanil na fazuli bez strukov predložená žiadosť o úpravu existujúcich MRL.

(7)

V prípade deltametrínu bola takáto žiadosť predložená v súvislosti s kelom. V prípade difenokonazolu bola takáto žiadosť predložená v súvislosti s „inou hlúbovou zeleninou so zdužinatenými súkvetiami“, ružičkovým kelom, čakankou štrbákovou širokolistou, rukolou, so „špenátom a podobnými špenátovými plodinami (listami)“, s čakankou obyčajnou listnatou (šalátovou) a rebarborou. V prípade fluopikolidu bola takáto žiadosť predložená v súvislosti s listovou repou. V prípade folpetu bola takáto žiadosť predložená v súvislosti s jablkami a hruškami. V prípade fosetylu bola takáto žiadosť predložená v súvislosti s jadrovým ovocím, broskyňami a zemiakmi. V prípade mandestrobínu bola takáto žiadosť predložená v súvislosti s marhuľami, čerešňami, broskyňami a slivkami. V prípade metazachlóru bola takáto žiadosť predložená v súvislosti s kapustou čínskou. V prípade propamokarbu bola takáto žiadosť predložená v súvislosti s listovou repou. V prípade pyrimetanilu bola takáto žiadosť predložená v súvislosti s tekvicovitými s jedlou šupou. V prípade sulfoxafloru bola takáto žiadosť predložená v súvislosti s listami viniča a artičokami pravými. V prípade trifloxystrobínu bola takáto žiadosť predložená v súvislosti s „iným drobným a bobuľovým ovocím“, so „šalátom a podobnými listovými zeleninami“, s portulakou zeleninovou, fazuľou bez strukov, hrachom a strukovinami.

(8)

V súlade s článkom 6 ods. 2 a 4 nariadenia (ES) č. 396/2005 boli predložené žiadosti týkajúce sa flubendiamidu používaného v Spojených štátoch na marhuliach, broskyniach, slivkách a sóji fazuľovej, ako aj fosforitanu sodného používaného v Spojených štátoch na orechoch stromových (okrem kokosových orechov) a propargitu používaného v Brazílii na pomarančoch a v Indii na čaji. Žiadatelia tvrdia, že povolené použitia uvedených látok na takýchto plodinách v príslušných vyvážajúcich krajinách vedú k tomu, že ich rezíduá prekračujú MRL stanovené v nariadení (ES) č. 396/2005, a preto je potrebné zvýšiť MRL, aby sa zamedzilo obchodným prekážkam pri dovoze uvedených plodín.

(9)

V súlade s článkom 53 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 (5) informovalo Spojené kráľovstvo 8. augusta 2017 Komisiu o tom, že povolilo umiestnenie prípravku s obsahom účinnej látky cyantraniliprol na trh na použitie na ostružinách a malinách v dôsledku nečakaného výskytu ohniska Drosophila suzukii. Dňa 13. septembra 2017 informovalo Spojené kráľovstvo v súlade s článkom 53 Komisiu o povolení prípravku na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky cyantraniliprol na použitie na póre z dôvodu nečakaného výskytu ohniska Thrips tabaci, Frankliniella occidentalis, Delia antiquaPhytomyza gymnostoma. Takéto povolenia sa javili ako nevyhnutné opatrenie, pretože ohnisko výskytu uvedených škodcov predstavovalo nebezpečenstvo, ktoré nebolo možné zvládnuť žiadnymi inými vhodnými prostriedkami. Spojené kráľovstvo informovalo ostatné členské štáty, Komisiu a Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) o tomto povolení v súlade s článkom 18 ods. 4 nariadenia (ES) č. 396/2005 a predložilo žiadosti, aby pre uvedené plodiny boli stanovené dočasné MRL.

(10)

V súlade s článkom 53 nariadenia (ES) č. 1107/2009 informovalo Grécko 19. septembra 2017 Komisiu o tom, že povolilo umiestnenie prípravku s obsahom účinnej látky mepikvát na trh na použitie ako rastový regulátor na bavlníku. Takéto povolenie sa javilo ako nevyhnutné opatrenie na zabránenie stratám úrody. Grécko informovalo ostatné členské štáty, Komisiu a úrad o tomto povolení v súlade s článkom 18 ods. 4 nariadenia (ES) č. 396/2005 a predložilo žiadosť, aby pre semená bavlníka boli stanovené dočasné MRL.

(11)

Uvedené žiadosti posúdili príslušné členské štáty v súlade s článkom 8 nariadenia (ES) č. 396/2005 a Komisii a boli zaslané hodnotiace správy.

(12)

Úrad posúdil žiadosti a hodnotiace správy a preskúmal najmä riziká pre spotrebiteľov a tam, kde to bolo potrebné, aj pre zvieratá, a vydal odôvodnené stanoviská k navrhovaným MRL (6). Tieto stanoviská zaslal úrad žiadateľom, Komisii a členským štátom a zverejnil ich.

(13)

Úrad vo svojom odôvodnenom stanovisku dospel k záveru, že pokiaľ ide o používanie deltametrínu na keli, je hodnotenie rizika ovplyvnené neštandardnými neistotami. Vzhľadom na nízky podiel kelu na celkovej expozícii prostredníctvom stravy je vhodné stanoviť MRL na úrovni 0,15 mg/kg.

(14)

V prípade trifloxystrobínu žiadateľ predložil chýbajúce informácie o analytických metódach týkajúcich sa produktov živočíšneho pôvodu a komerčne sprístupnil referenčný štandard CGA321113.

(15)

V prípade flubendiamidu na sóji fazuľovej je súčasná MRL vo vyvážajúcej krajine stanovená na úrovni 0,25 mg/kg. Vzhľadom na to, že najvyššie namerané rezíduum v kontrolovaných terénnych skúškach je mierne nad touto hodnotou, je vhodné stanoviť MRL na úrovni zaokrúhlenej hodnoty 0,3 mg/kg.

(16)

V prípade cyantraniliprolu na ostružinách, malinách a póre by sa MRL mali stanoviť ako dočasne platné do 30. júna 2021.

(17)

V prípade mepikvátu na bavlníku by sa MRL mala stanoviť pre semená bavlníka ako dočasne platná do 30. júna 2021.

(18)

Pokiaľ ide o všetky ostatné žiadosti, úrad dospel k záveru, že všetky požiadavky na údaje sú splnené a úpravy MRL požadované žiadateľmi sú prijateľné, pokiaľ ide o bezpečnosť spotrebiteľov na základe posúdenia expozície spotrebiteľov v prípade 27 špecifických európskych spotrebiteľských skupín. Úrad zohľadnil najnovšie informácie o toxikologických vlastnostiach látok. Celoživotná expozícia spotrebiteľov účinkom týchto látok prostredníctvom konzumácie všetkých potravinárskych výrobkov, ktoré ich môžu obsahovať, ani krátkodobá expozícia spôsobená vysokou konzumáciou predmetných výrobkov nepreukázali, že by existovalo riziko prekročenia prípustného denného príjmu alebo akútnej referenčnej dávky.

(19)

Na základe odôvodnených stanovísk úradu a s prihliadnutím na faktory týkajúce sa predmetnej záležitosti príslušné úpravy MRL spĺňajú požiadavky článku 14 ods. 2 nariadenia (ES) č. 396/2005.

(20)

Nariadenie (ES) č. 396/2005 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(21)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prílohy II, III a V k nariadeniu (ES) č. 396/2005 sa menia v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 5. júna 2018

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  ftp://ftp.fao.org/codex/reports/reports_2015/REP15_PRe.pdf.

Spoločný program FAO/WHO pre potravinové normy Komisie Codex Alimentarius. Dodatky III a IV. Tridsiate ôsme zasadnutie. Ženeva, Švajčiarsko, 6. – 11. júla 2015.

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1).

(4)  Vedecká podpora na prípravu pozície EÚ na 46. zasadnutí kódexového výboru pre rezíduá pesticídov. Vestník EFSA (EFSA Journal) (2014) 12(7):3737 [182 s].

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1).

(6)  Vedecké správy EFSA sú k dispozícii online: http://www.efsa.europa.eu:

 

Reasoned opinion on the setting of maximum residue levels for cyantraniliprole in raspberries and blackberries (Odôvodnené stanovisko k stanoveniu maximálnych hladín rezíduí cyantraniliprolu v ostružinách a malinách). Vestník EFSA (EFSA Journal) (2017) 15(11):5061 [24 s].

 

Reasoned opinion on the setting of maximum residue levels for cyantraniliprole in leeks. (Odôvodnené stanovisko k stanoveniu maximálnych hladín rezíduí cyantraniliprolu v póre). Vestník EFSA (EFSA Journal) (2018) 16(1):5124 [24 s].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for cymoxanil in beans without pods. (Odôvodnené stanovisko k úprave existujúcich maximálnych hladín rezíduí cymoxanilu vo fazuli bez strukov). Vestník EFSA (EFSA Journal) (2017) 15(11):5066 [19 s].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for deltamethrin in kale (Odôvodnené stanovisko k úprave existujúcich maximálnych hladín rezíduí deltametrínu v keli). Vestník EFSA (EFSA Journal) (2018) 16(1):4683 [28 s].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for difenoconazole in various crops (Odôvodnené stanovisko k úprave existujúcich maximálnych hladín rezíduí difenokonazolu v rôznych plodinách). Vestník EFSA (EFSA Journal) (2018) 16(1):5143[28 s].

 

Reasoned opinion on the setting of import tolerances for flubendiamide in apricots, peaches, nectarines, plums and soya beans (Odôvodnené stanovisko k stanoveniu dovozných tolerancií v prípade flubendiamidu v marhuliach, broskyniach, slivkách a sóji fazuľovej). Vestník EFSA (EFSA Journal) (2018) 16(1):5128 [31 s].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for fluopicolide in chards (Odôvodnené stanovisko k úprave existujúcich maximálnych hladín rezíduí fluopikolidu v listovej repe). Vestník EFSA (EFSA Journal) (2018) 16(1):5135 [21 s].

 

Reasoned opinion on the Modification of the existing maximum residue levels for folpet in apples and pears (Odôvodnené stanovisko k úprave existujúcich maximálnych hladín rezíduí folpetu v jablkách a hruškách). Vestník EFSA (EFSA Journal) (2017) 15(10):5041 [21 s].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fosetyl-Al in tree nuts, pome fruit, peach and potato (Odôvodnené stanovisko k úprave existujúcich maximálnych hladín rezíduí alumínia-fosetylu v orechoch stromových, jadrovom ovocí, broskyniach a zemiakoch). Vestník EFSA (EFSA Journal) (2018) 16(2):5161 [36 s].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for mandestrobin in apricots, cherries, peaches/nectarines and plums (Odôvodnené stanovisko k úprave existujúcich maximálnych hladín rezíduí mandestrobínu v marhuliach, čerešniach, broskyniach/nektarínkach a slivkách). Vestník EFSA (EFSA Journal) (2018) 16(1):5148 [22 s].

 

Reasoned opinion on the setting of maximum residue levels for mepiquat chloride in cotton (Odôvodnené stanovisko k stanoveniu maximálnych hladín rezíduí mepikvátu v bavlníku). Vestník EFSA (EFSA Journal) (2018) 16(2):5162 [25 s].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for metazachlor in Chinese cabbage (Odôvodnené stanovisko k úprave existujúcich maximálnych hladín rezíduí metazachlóru v kapuste čínskej). Vestník EFSA (EFSA Journal) (2018) 16(1):5127 [20 s].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for propamocarb in chards/beet leaves (Odôvodnené stanovisko k úprave existujúcich maximálnych hladín rezíduí propamokarbu v listovej repe, špenátovej repe). Vestník EFSA (EFSA Journal) (2017) 15(11):5055 [22 s].

 

Reasoned opinion on the setting of import tolerances for propargite in citrus fruits and tea (Odôvodnené stanovisko k stanoveniu dovozných tolerancií v prípade propargitu v citrusových plodoch a čaji). Vestník EFSA (EFSA Journal) (2018) 16(2):5193 [25 s].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for pyrimethanil in cucurbits with edible peel (Odôvodnené stanovisko k úprave existujúcich maximálnych hladín rezíduí pyrimetanilu v tekvicovitých s jedlou šupou). Vestník EFSA (EFSA Journal) (2018) 16(2):5145 [20 s].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for sulfoxaflor in grape leaves and similar species, and globe artichokes (Odôvodnené stanovisko k úprave existujúcich maximálnych hladín rezíduí sulfoxafloru v listoch viniča a podobných druhoch a artičokách pravých). Vestník EFSA (EFSA Journal) (2017) 15(11):5070 [23 s].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for trifloxystrobin in various crops (Odôvodnené stanovisko k úprave existujúcich maximálnych hladín rezíduí trifloxystrobínu v rôznych plodinách). Vestník EFSA (EFSA Journal) (2018) 16(1):5154 [33 s].


PRÍLOHA

Prílohy II, III a V k nariadeniu (ES) č. 396/2005 sa menia takto:

1.

Príloha II sa mení takto:

a)

Stĺpce týkajúce sa cyantraniliprolu, cymoxanilu, deltametrínu, fenamidónu, folpetu, mandestrobínu, mepikvátu, metazachlóru, propamokarbu, pyrimetanilu, sulfoxafloru a trifloxystrobínu sa nahrádzajú takto:

Rezíduá pesticídov a maximálne hladiny rezíduí (mg/kg)

Číslo kódu

Skupiny a príklady jednotlivých výrobkov, na ktoré sa uplatňujú MRL (1)

Cyantraniliprol

Cymoxanil

Deltametrín (cis-deltametrín) (F)

Fenamidón

Folpet (suma folpetu a ftalimidu vyjadrená ako folpet) (R)

Mandestrobín

Mepikvát (suma mepikvátu a jeho solí vyjadrená ako mepikvát chlorid)

Metazachlór (suma metabolitov 479M04, 479M08 a 479M16, vyjadrená ako metazachlór) (R)

Propamokarb (suma propamokarbu a jeho solí vyjadrená ako propamokarb) (R)

Pyrimetanil (R)

Sulfoxaflor (suma izomérov)

Trifloxystrobín (F) (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

0100000

ČERSTVÉ ALEBO MRAZENÉ OVOCIE, ORECHY

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0110000

Citrusové plody

0,9

0,01 (*1)

0,04 (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

8

 

0,5

0110010

grapefruity

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,15

 

0110020

pomaranče

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8

 

0110030

citróny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,4

 

0110040

limety

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0110050

mandarínky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8

 

0110990

iné (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0120000

Orechy stromové

0,04

0,01 (*1)

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

0,07 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,02

0120010

mandle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

 

0120020

para orechy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120030

kešu orechy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120040

gaštany jedlé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120050

kokosové orechy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120060

lieskovce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120070

makadamové orechy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120080

pekanové orechy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120090

píniové oriešky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120100

pistáciové orechy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

 

0120110

vlašské orechy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120990

iné (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0130000

Jadrové ovocie

0,8

0,01 (*1)

(+)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

15

 

0,7

0130010

jablká

 

 

0,2

 

0,3

 

 

 

 

 

0,4

 

0130020

hrušky

 

 

0,1

 

0,3

 

 

 

 

 

0,4

 

0130030

dule

 

 

0,1

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,3

 

0130040

mišpule

 

 

0,1

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,3

 

0130050

mišpuľník japonský, lokvát

 

 

0,1

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,3

 

0130990

iné (2)

 

 

0,1

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,3

 

0140000

Kôstkové ovocie

 

0,01 (*1)

(+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

3

0140010

marhule

0,01 (*1)

 

0,15

 

 

2

 

 

 

10

0,5

 

0140020

čerešne (čerešňa vtáčia)

6

 

0,1

 

 

3

 

 

 

4

1,5

 

0140030

broskyne

1,5

 

0,15

 

 

2

 

 

 

10

0,5

 

0140040

slivky

0,7

 

0,07

 

 

0,5

 

 

 

2

0,5

 

0140990

iné (2)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0150000

Bobuľové a drobné ovocie

 

 

(+)

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0151000

a)

hrozno

1,5

0,3 (+)

0,2

0,6

 

 

 

 

 

5

2

3

0151010

stolové hrozno

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

0151020

muštové hrozno

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

0152000

b)

jahody

0,5

0,01 (*1)

0,2

0,04

5 (+)

 

 

 

 

5

0,5

1

0153000

c)

krovité ovocné druhy

 

0,01 (*1)

0,1

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

3

0153010

ostružiny

0,9 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

0153020

ostružina ožinová

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0153030

maliny (červené a žlté)

0,9 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

0153990

iné (2)

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0154000

d)

iné drobné a bobuľové ovocie

 

0,01 (*1)

0,6

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

 

3

0154010

čučoriedky

4

 

 

 

 

 

 

 

 

8

0,01 (*1)

 

0154020

brusnice

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154030

ríbezle (čierne, červené a biele)

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154040

egreše (zelené, červené a žlté)

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154050

šípky

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154060

moruše (čierne a biele)

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154070

plody hlohu azarolského

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

15

0,3

 

0154080

plody bazy čiernej

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154990

iné (2)

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0160000

Rôzne ovocie s/so

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0161000

a)

jedlou šupou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0161010

datle

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161020

figy

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161030

stolové olivy

1,5

 

1 (+)

 

0,15 (*1) (+)

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,3

0161040

kumkváty

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161050

karambola

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161060

ebenovník rajčiakový

0,8

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

15

0,3

0,01 (*1)

0161070

klinčekovec jambolanový

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161990

iné (2)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0162000

b)

nejedlou šupou, malé

0,01 (*1)

 

 

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0162010

kivi (zelené, červené, žlté)

 

 

0,15 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162020

dvojslivka – liči

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162030

mučenka jedlá/plody marakuje

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

4 (+)

0162040

plody opuncie (nopál)/plody kaktusov (kaktusová figa)

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162050

zlatolist jablkový

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162060

ebenovník virgínsky

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162990

iné (2)

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0163000

c)

nejedlou šupou, veľké

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0163010

avokáda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163020

banány

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1

 

0,05

0163030

mangá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163040

papáje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,6

0163050

granátové jablká

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163060

cherimoya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163070

guavy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163080

ananásy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163090

plody chlebovníka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163100

duriany

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163110

anona mäkoostnatá/quanabana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163990

iné (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0200000

ČERSTVÁ ALEBO MRAZENÁ ZELENINA

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

0210000

Koreňová a hľuzová zelenina

0,05

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0211000

a)

zemiaky

 

 

0,3 (+)

0,02  (*1)

0,06 (*1) (+)

 

 

0,02 (*1)

0,3

0,05 (*1)

0,03

0,02

0212000

b)

tropická koreňová a hľuzová zelenina

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,01 (*1)

0212010

korene kasavy (manioku jedlého)/maniok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212020

sladké zemiaky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212030

jamy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212040

korene maranty trsťovitej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212990

iné (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213000

c)

iná koreňová a hľuzová zelenina okrem cukrovej repy

 

 

0,02 (*1) (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213010

repa obyčajná

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,02

0213020

mrkva

 

 

 

0,2

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

1

0,05

0,1

0213030

zeler

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,09

0,01 (*1)

0,03

0,03

0213040

chren

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,15 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,08

0213050

jeruzalemské artičoky

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,01 (*1)

0213060

paštrnák

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,04

0213070

koreň petržlenu

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,08

0213080

reďkovka

 

 

 

0,15

0,04 (*1) (+)

 

 

0,4 (+)

3

0,01 (*1)

0,03

0,08

0213090

kozia brada

 

 

 

0,15

0,04 (*1) (+)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,04

0213100

kapusta repková kvaková/kvaka

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,15 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,04

0213110

okrúhlica

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,15 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,04

0213990

iné (2)

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,01 (*1)

0220000

Cibuľová zelenina

 

0,01 (*1)

(+)

 

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0220010

cesnak

0,05

 

0,06

0,2

 

 

 

0,06 (*1)

2

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0220020

cibuľa

0,05

 

0,06

0,2

 

 

 

0,02 (*1)

2

0,2

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0220030

šalotka

0,05

 

0,06

0,2

 

 

 

0,02 (*1)

2

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0220040

cesnak zimný/cibuľa zimná

8

 

0,3

3

 

 

 

0,02 (*1)

30

3

0,7

0,1

0220990

iné (2)

0,05

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0230000

Plodová zelenina

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

 

0231000

a)

ľuľkovité

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0231010

rajčiaky

1

0,4

0,07 (+)

1

5 (+)

 

 

 

4

1

0,3

0,7

0231020

sladká paprika

1,5

0,01 (*1)

0,2 (+)

1 (+)

0,03 (*1)

 

 

 

3

2

0,4

0,4 (+)

0231030

baklažán

1

0,3

0,4 (+)

1

0,03 (*1)

 

 

 

4

1

0,3

0,7

0231040

okra/ibištek jedlý

1,5

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0231990

iné (2)

1,5

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0232000

b)

tekvicovité s jedlou šupou

0,4

0,08

0,2 (+)

0,2

0,03 (*1)

 

 

 

5

0,8

0,5

0,3

0232010

uhorky šalátové

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(+)

0232020

uhorky nakladačky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(+)

0232030

cukety

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0232990

iné (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0233000

c)

tekvicovité s nejedlou šupou

0,3

0,4

(+)

0,2

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

0,5

0,3

0233010

melóny

 

 

0,02 (*1)

 

0,4 (+)

 

 

 

 

 

 

 

0233020

tekvica

 

 

0,2

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0233030

dyňa červená (vodový melón)

 

 

0,02 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0233990

iné (2)

 

 

0,02 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0234000

d)

kukurica siata cukrová/cukrová kukurica

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0239000

e)

iná plodová zelenina

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0240000

Hlúbová zelenina (okrem koreňov a mladých rastlín plodín z čeľade kapustovitých)

 

0,01 (*1)

(+)

 

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

0241000

a)

hlúbová zelenina so zdužinatenými súkvetiami

2

 

0,1

 

 

 

 

0,4 (+)

 

 

 

0,5

0241010

brokolica

 

 

 

5

 

 

 

 

3

 

3

 

0241020

karfiol

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

10 (+)

 

0,04

 

0241990

iné (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0242000

b)

hlávková hlúbová zelenina

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0242010

ružičkový kel

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,06 (*1)

2

 

0,01 (*1)

0,6

0242020

hlávková kapusta

 

 

0,1

0,9

 

 

 

0,4 (+)

0,7

 

0,4

0,5

0242990

iné (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0243000

c)

listová hlúbová zelenina

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 (+)

0243010

kapusta čínska/pe-tsai

 

 

0,2

55

 

 

 

0,6

20

 

2

 

0243020

kel

 

 

0,15

0,01 (*1)

 

 

 

0,2 (+)

20

 

0,01 (*1)

 

0243990

iné (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,2 (+)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0244000

d)

kaleráb

2

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,3 (+)

0,3

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0250000

Listová zelenina, bylinky a jedlé kvety

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0251000

a)

šalát a podobné listové zeleniny

 

 

(+)

 

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

15

0251010

valeriánka poľná

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

20 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251020

hlávkový šalát

5

0,03 (+)

0,5

30

 

 

 

 

40

20

4

 

0251030

čakanka štrbáková širokolistá/endívia širokolistá

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,1

40

 

 

 

 

20 (+)

20

0,01 (*1)

 

0251040

žerucha siata a iné klíčky a výhonky

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

20 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251050

barborka jarná

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

20 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251060

rukola/eruka

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

30

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251070

červená horčica

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

20 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251080

mladé rastliny pestovaných plodín (vrátane druhov z čeľade kapustovitých)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

20 (+)

20

0,01 (*1)

 

0251990

iné (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0252000

b)

špenát a podobné špenátové plodiny (listy)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1) (+)

60

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

40

0,01 (*1)

 

 

0252010

špenát

 

1 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

6

0,01 (*1)

0252020

portulaka zeleninová

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

15

0252030

listová repa, špenátová repa

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0252990

iné (2)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0253000

c)

listy viniča a podobné druhy

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2 (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

0,01 (*1)

0254000

d)

potočnica lekárska

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2 (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0255000

e)

čakanka obyčajná listnatá (šalátová)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

15

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0256000

f)

bylinky a jedlé kvety

0,02 (*1)

0,02 (*1)

2 (+)

60

0,06 (*1)

 

0,05 (*1)

0,1 (*1)

30 (+)

20

 

15 (+)

0256010

trebuľka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256020

cesnak pažítkový

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256030

zelerová vňať

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5

 

0256040

petržlen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256050

šalvia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256060

rozmarín

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256070

tymian

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256080

bazalka a jedlé kvety

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256090

vavrínový/bobkový list

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256100

estragón

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256990

iné (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0260000

Strukoviny

 

 

0,2 (+)

 

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0260010

fazuľa (so strukmi)

1,5

0,05 (*1)

 

0,8

 

 

 

 

0,1

3

 

1 (+)

0260020

fazuľa (bez strukov)

0,3

0,05  (*1)

 

0,15

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,09

0260030

hrach (so strukmi)

2

0,15

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

3

 

1,5

0260040

hrach (bez strukov)

0,3

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,2

 

0,09

0260050

šošovica

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0260990

iné (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0270000

Stonková zelenina

 

 

 

 

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0270010

špargľa

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1) (+)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,05

0270020

artičoky bodliakové (kardy)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

40

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0270030

zeler

15

0,01 (*1)

0,3

40

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1,5

1

0270040

fenikel obyčajný

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,3

4

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0270050

artičoky pravé

0,1

0,01 (*1)

0,2 (+)

0,01 (*1)

 

 

 

0,06 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,06

0,3

0270060

pór

0,6 (+)

0,02

0,3 (+)

0,3

 

 

 

0,06 (*1)

20

4

0,01 (*1)

0,7

0270070

rebarbora

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,3

4

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0270080

bambusové výhonky

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0270090

rastový vrchol paliem

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0270990

iné (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0280000

Huby, machy a lišajníky

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0280010

pestované huby

 

 

0,05 (+)

 

 

 

0,09 (+)

 

 

 

 

 

0280020

divorastúce huby

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0280990

machy a lišajníky

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0290000

Riasy a prokaryotické organizmy

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0300000

STRUKOVINY

 

0,05 (*1) (+)

(+)

0,01 (*1)

0,07 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,2

0300010

fazuľa

0,3

 

0,6

 

 

 

 

 

 

0,5

0,3

 

0300020

šošovica

0,01 (*1)

 

1

 

 

 

 

 

 

0,5

0,01 (*1)

 

0300030

hrach

0,01 (*1)

 

1

 

 

 

 

 

 

0,5

0,01 (*1)

 

0300040

lupiny

0,01 (*1)

 

1

 

 

 

 

 

 

0,5

0,01 (*1)

 

0300990

iné (2)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0400000

OLEJNATÉ SEMENÁ A PLODY

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0401000

Olejnaté semená

 

 

 

 

0,07 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0401010

ľanové semená

0,01 (*1)

 

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,06 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401020

arašidy

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,02

0401030

mak siaty

0,01 (*1)

 

0,2 (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401040

sezamové semená

0,01 (*1)

 

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401050

slnečnicové semená

0,5

 

0,05 (*1) (+)

0,02  (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,06 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401060

semená repky

0,8

 

0,2

0,01 (*1)

 

 

4 (+)

0,06 (*1)

 

 

0,15

0,01 (*1)

0401070

sója fazuľová

0,4

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,3

0,05

0401080

horčicové semená

0,01 (*1)

 

0,07 (*1) (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,06 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401090

semená bavlníka

1,5

 

0,02 (*1) (+)

0,02  (*1)

 

 

5 (+)

0,02 (*1)

 

 

0,4

0,01 (*1)

0401100

semená tekvice

0,01 (*1)

 

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401110

semená požltu farbiarskeho

0,01 (*1)

 

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401120

semená boráka lekárskeho

0,01 (*1)

 

0,2 (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,06 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401130

semená ľaničníka siateho

0,01 (*1)

 

0,07 (*1) (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,06 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401140

semená konopy siatej

0,01 (*1)

 

0,2 (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401150

bôby ricínu obyčajného

0,01 (*1)

 

0,2 (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401990

iné (2)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0402000

Olejnaté plody

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

 

0402010

olivy na výrobu oleja

1,5

 

0,6 (+)

 

0,15 (*1) (+)

 

 

 

 

 

 

0,3

0402020

jadrá palmy olejnej

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0,07 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0402030

plody palmy olejnej

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0,07 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0402040

kapok

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0,07 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0402990

iné (2)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0,07 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0500000

OBILNINY

0,01 (*1)

0,01 (*1)

(+)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0500010

jačmeň

 

 

2

 

1 (+)

 

4

 

 

0,05 (*1) (+)

0,6

0,5

0500020

pohánka a iné pseudoobilniny

 

 

2

 

0,07 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0500030

kukurica

 

 

2

 

0,07 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02

0500040

proso siate

 

 

2

 

0,07 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0500050

ovos

 

 

2

 

0,07 (*1)

 

3

 

 

0,05 (*1) (+)

0,04

0,4 (+)

0500060

ryža

 

 

1

 

0,07 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

5

0500070

raž

 

 

2

 

0,07 (*1)

 

3

 

 

0,05 (*1) (+)

0,015

0,3

0500080

cirok

 

 

2

 

0,07 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0500090

pšenica

 

 

1

 

0,4 (+)

 

3

 

 

0,05 (*1) (+)

0,2

0,3

0500990

iné (2)

 

 

0,02 (*1)

 

0,07 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0600000

ČAJE, KÁVA, BYLINNÉ NÁLEVY, KAKAO A KAROB

 

0,1 (*1)

 

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0610000

Čaje

0,05 (*1)

 

5 (+)

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

0620000

Kávové bôby

0,05

 

0,1 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

0630000

Bylinné nálevy z/zo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631000

a)

kvetov

0,05 (*1)

(+)

15 (+)

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

0631010

rumanček kamilkový

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631020

ibištek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631030

ruža

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631040

jazmín

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631050

lipa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631990

iné (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0632000

b)

listov a bylín

0,05 (*1)

 

15 (+)

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

0632010

jahoda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0632020

rooibos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0632030

mate/maté

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0632990

iné (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0633000

c)

koreňov

0,2

 

0,3 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0633010

valeriána lekárska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

0633020

všehoj (ženšeň)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5

 

 

0633990

iné (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

0639000

d)

akýchkoľvek iných častí rastlín

0,05 (*1)

 

0,1 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

0640000

Kakaové bôby

0,05 (*1)

 

0,1 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

0650000

Karob/rohovník obyčajný/svätojánsky chlieb

0,05 (*1)

 

0,1 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

0700000

CHMEĽ

0,05 (*1)

0,1 (*1) (+)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

400 (+)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

40

0800000

KORENINY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810000

Koreniny zo semien

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0810010

aníz/anízové semeno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810020

černuška siata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810030

zeler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810040

koriander

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810050

rasca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810060

kôpor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810070

fenikel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810080

senovka grécka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810090

muškátový oriešok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810990

iné (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820000

Plodové koreniny

0,05 (*1)

0,1 (*1)

15 (+)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0820010

nové korenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820020

sečuánske korenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820030

rasca lúčna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820040

kardamon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820050

bobule borievky obyčajnej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820060

korenie (čierne, zelené a biele)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820070

vanilka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820080

tamarinda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820990

iné (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0830000

Koreniny získané z kôry

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0830010

škorica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0830990

iné (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0840000

Koreňové a podzemkové koreniny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0840010

sladké drievko

0,2

0,1 (*1)

0,5 (+)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840020

zázvor (10)

0,2

0,1 (*1)

0,5 (+)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840030

kurkuma

0,2

0,1 (*1)

0,5 (+)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840040

chren dedinský (11)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

0840990

iné (2)

0,2

0,1 (*1)

0,5 (+)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0850000

Koreniny z púčikov

0,05 (*1)

0,1 (*1)

15 (+)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0850010

klinčeky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0850020

kapara tŕnitá