30.5.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 133/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/773

z 15. mája 2018

o požiadavkách na konštrukčný návrh, konštrukciu a výkonnosť a o skúšobných normách pre vybavenie námorných lodí, ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/306

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/90/EÚ z 23. júla 2014 o vybavení námorných lodí a o zrušení smernice Rady 96/98/ES (1), a najmä na jej článok 35 ods. 2,

keďže:

(1)

Komisia je splnomocnená, aby prostredníctvom vykonávacích aktov stanovila požiadavky na konštrukčný návrh, konštrukciu a výkonnosť a skúšobné normy pre vybavenie námorných lodí, ktoré patrí do rozsahu pôsobnosti smernice 2014/90/EÚ, ako aj dátumy, od ktorých sa majú skúšobné normy uplatňovať. Tieto požiadavky a normy sa stanovujú v medzinárodných nástrojoch uvedených v danej smernici.

(2)

Zoznam uplatniteľných medzinárodných nástrojov by sa mal pravidelne aktualizovať, aby zohľadňoval najnovšie zmeny. S cieľom poskytnúť komplexný zoznam všetkých výrobkov, na ktoré sa vzťahuje smernica 2014/90/EÚ, by sa týmto nariadením malo zrušiť vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/306 (2).

(3)

Vybavenie námorných lodí, na ktoré sa po novom vzťahujú harmonizované požiadavky Únie na základe smernice 2014/90/EÚ, by malo byť výslovne uvedené ako nová položka v stĺpci 1 prílohy k tomuto nariadeniu.

(4)

Počas prechodného obdobia je rozumné a primerané povoliť, aby sa nová položka, ktorá je v súlade s vnútroštátnymi požiadavkami na typové schválenie platnými v členskom štáte pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia, naďalej uvádzala na trh a umiestňovala na palubu lodí EÚ.

(5)

S cieľom uľahčiť harmonizované, rýchle a jednoduché vykonávanie smernice 2014/90/EÚ by vykonávacie akty prijaté podľa uvedenej smernice mali mať formu vykonávacích nariadení.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre bezpečnosť na mori a pre zabránenie znečisťovania z lodí,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Požiadavky na konštrukčný návrh, konštrukciu a výkonnosť a skúšobné normy stanovené v medzinárodných nástrojoch uvedených v smernici 2014/90/EÚ sa uplatňujú na každú položku vybavenia námorných lodí uvedenú v prílohe.

Článok 2

1.   Vybavenie námorných lodí uvedené ako „nová položka vložená prostredníctvom vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/306“ v stĺpci 1 prílohy k tomuto nariadeniu, ktoré splnilo vnútroštátne požiadavky na typové schválenie platné v členskom štáte pred 16. marcom 2017, sa môže naďalej uvádzať na trh a umiestňovať na palubu lodí EÚ do 16. marca 2020.

2.   Vybavenie námorných lodí uvedené ako „nová položka vložená prostredníctvom vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2018/773“ v stĺpci 1 prílohy, ktoré spĺňa vnútroštátne požiadavky na typové schválenie platné v členskom štáte pred 19. júnom 2018, sa môže naďalej uvádzať na trh a umiestňovať na palubu lodí EÚ do 19. júna 2021.

Článok 3

Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/306 sa zrušuje.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. mája 2018

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 146.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/306 zo 6. februára 2017, v ktorom sa uvádzajú požiadavky na konštrukčný návrh, konštrukciu a výkonnosť a skúšobné normy pre vybavenie námorných lodí (Ú. v. EÚ L 48, 24.2.2017, s. 1).


PRÍLOHA

Všeobecná poznámka: odkazy na pravidlá SOLAS sa týkajú ustanovení Medzinárodného dohovoru o bezpečnosti ľudského života na mori v znení zmien.

Zoznam použitých skratiek

A.1: zmena 1 týkajúca sa štandardných dokumentov iných ako IMO.

A.2: zmena 2 týkajúca sa štandardných dokumentov iných ako IMO.

AC: korigendum k zmene týkajúce sa štandardných dokumentov iných ako IMO.

CAT: kategória radarového vybavenia uvedená v oddiele 1.3 IEC 62388 (2007).

Obež.: obežník.

COLREG: Dohovor o medzinárodných pravidlách na zabránenie zrážkam na mori.

COMSAR: podvýbor Medzinárodnej námornej organizácie pre rádiokomunikácie a vyhľadávanie a zachraňovanie.

EN: Európska norma.

ETSI: Európsky inštitút pre telekomunikačné normy.

Kódex FSS: medzinárodný kódex pre požiarne bezpečnostné systémy.

Kódex FTP: medzinárodný kódex pre použitie postupov požiarnych testov.

Kódex HSC: kódex o vysokorýchlostných plavidlách.

Kódex IBC: medzinárodný kódex pre prepravu chemikálií ako hromadného tovaru.

ICAO: Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo.

IEC: Medzinárodná elektrotechnická komisia.

IGC: Medzinárodný kódex pre stavbu a vybavenie lodí prepravujúcich skvapalnené plyny ako hromadný tovar.

IMO: Medzinárodná námorná organizácia.

ISO: Medzinárodná organizácia pre normalizáciu.

ITU: Medzinárodná telekomunikačná únia.

LSA: záchranný prostriedok.

MARPOL: Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovaniu z lodí.

MED: smernica o vybavení námorných lodí.

MEPC: Výbor pre ochranu morského prostredia.

MSC: Výbor bezpečnosti námornej dopravy.

NOx : oxidy dusíka.

O2/HC systémy: kyslíkové uhľovodíkové systémy.

SOLAS: Medzinárodný dohovor o bezpečnosti ľudského života na mori.

SOx : oxidy síry.

Pravidlá: pravidlá.

Rez.: rezolúcia.

Poznámky platné pre celú túto prílohu:

a)

Všeobecné informácie: Okrem skúšobných noriem osobitne uvedených v tejto prílohe sa v rámci typového preskúmania (typového schválenia) vyžaduje súlad s uplatniteľnými požiadavkami medzinárodných dohovorov, ako aj príslušnými rezolúciami a obežníkmi IMO. Takýto súlad sa uvádza v moduloch posudzovania zhody v smernici 2014/90/EÚ.

b)

Stĺpec 3: Ak sú dve sady skúšobných noriem oddelené slovom „alebo“, každá sada musí spĺňať všetky testovacie požiadavky na splnenie vykonávacích noriem IMO; testovanie položky podľa jednej z uvedených sád je preto dostatočné na preukázanie zhody s požiadavkami príslušných medzinárodných nástrojov. Naopak, ak sa použijú iné oddeľovacie znamienka (ako napr. čiarka), uplatňujú sa všetky uvedené odkazy.

c)

Stĺpec 6: S cieľom zohľadniť časové rámce výstavby lodí v závislosti od charakteristík konkrétneho vybavenia námorných lodí sa uplatňujú tieto významy pojmu „umiestnenia na palubu“ (uvedené v zátvorkách za dátumom):

I

:

prvá inštalácia vybavenia do jeho funkčnej polohy na palube lode EÚ;

II

:

prvá inštalácia vybavenia do jeho funkčnej polohy alebo uloženie do jeho funkčnej polohy na palube lode EÚ;

III

:

dodávka vybavenia do lodenice, ak sa uskutoční do 30 mesiacov pred prvou inštaláciou vybavenia do jeho funkčnej polohy.

d)

Ak jedna položka vybavenia námorných lodí obsahuje dva riadky (napr. MED/3.12), druhý riadok (nižšie) obsahuje aktualizované požiadavky medzinárodných nástrojov vo vzťahu k požiadavkám uvedeným v prvom riadku (vyššie).

e)

V situáciách uvedených v písmene d), keď sa v stĺpcoch 5 a 6 neuvádza žiaden dátum, to znamená, že nenastala žiadna zmena skúšobných noriem a že daná položka vybavenia námorných lodí spĺňa požiadavky uvedené v druhom riadku (nižšie).

f)

Ak jedna položka vybavenia námorných lodí obsahuje tri riadky (ako napr. MED/3.51a), tretí riadok (najnižšie) obsahuje aktualizované požiadavky medzinárodných nástrojov vo vzťahu k požiadavkám uvedeným v prvých dvoch riadkoch (vyššie).

1.   Záchranné zariadenia

Stĺpec 2: uplatňuje sa IMO MSC/obežník 980 okrem prípadov, keď sa nahradí osobitnými nástrojmi uvedenými v stĺpci 2.

Číslo a názov položky

Uplatniteľné pravidlá SOLAS 74 v znení zmien a príslušné rezolúcie a obežníky IMO

Skúšobné normy

Moduly posudzovania zhody

Prvé uvedenie na trh

Posledné umiestnenie na palubu

1

2

3

4

5

6

MED/1.1

Záchranné kolesá

Požiadavky na typové schválenie

pravidlá SOLAS 74 III/4,

pravidlá SOLAS 74 X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.

B+D

B+E

B+F

 

 

Prepravné a výkonnostné požiadavky

pravidlá SOLAS 74 III/7,

pravidlá SOLAS 74 III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) II,

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8.

MED/1.2a

Svetlá označujúce polohu pre záchranné zariadenia:

a)

pre záchranné plavidlá a pohotovostné člny,

Požiadavky na typové schválenie

pravidlá SOLAS 74 III/4,

pravidlá SOLAS 74 X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.

B+D

B+E

B+F

 

 

Prepravné a výkonnostné požiadavky

pravidlá SOLAS 74 III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) II,

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) IV,

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8.

MED/1.2a

Svetlá označujúce polohu pre záchranné zariadenia:

a)

pre záchranné plavidlá a pohotovostné člny,

Požiadavky na typové schválenie

pravidlá SOLAS 74 III/4,

pravidlá SOLAS 74 X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.

B+D

B+E

B+F

 

 

Prepravné a výkonnostné požiadavky

pravidlá SOLAS 74 III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) IV,

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8.

MED/1.2b

Svetlá označujúce polohu pre záchranné zariadenia:

b)

pre záchranné kolesá,

Požiadavky na typové schválenie

pravidlá SOLAS 74 III/4,

pravidlá SOLAS 74 X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.

B+D

B+E

B+F

 

 

Prepravné a výkonnostné požiadavky

pravidlá SOLAS 74 III/7,

pravidlá SOLAS 74 III/22,

pravidlá SOLAS 74 III/32,

pravidlá SOLAS 74 III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) II,

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8.

MED/1.2c

Svetlá označujúce polohu pre záchranné zariadenia:

c)

pre záchranné vesty.

Požiadavky na typové schválenie

pravidlá SOLAS 74 III/4,

pravidlá SOLAS 74 X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.

B+D

B+E

B+F

 

 

Prepravné a výkonnostné požiadavky

pravidlá SOLAS 74 III/7,

pravidlá SOLAS 74 III/22,

pravidlá SOLAS 74 III/26,

pravidlá SOLAS 74 III/32,

pravidlá SOLAS 74 III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) II,

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8.

MED/1.3

Záchranné kolesá so samočinnými dymovými signálmi

Požiadavky na typové schválenie

pravidlá SOLAS 74 III/4,

pravidlá SOLAS 74 X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.

B+D

B+E

B+F

 

 

Prepravné a výkonnostné požiadavky

pravidlá SOLAS 74 III/7,

pravidlá SOLAS 74 III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) II,

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8.

MED/1.4

Záchranné vesty

Požiadavky na typové schválenie

pravidlá SOLAS 74 III/4,

pravidlá SOLAS 74 X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.

B+D

B+E

B+F

 

 

Prepravné a výkonnostné požiadavky

pravidlá SOLAS 74 III/7,

pravidlá SOLAS 74 III/22,

pravidlá SOLAS 74 III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) II,

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8,

IMO MSC/obež. 922,

IMO MSC.1/obež. 1304,

IMO MSC.1/obež. 1470.

MED/1.5a

Potápačské obleky a obleky na ochranu proti nepriaznivému počasiu určené na nosenie spolu SO záchrannou vestou

a)

potápačský oblek bez vlastnej izolácie,

Požiadavky na typové schválenie

pravidlá SOLAS 74 III/4,

pravidlá SOLAS 74 X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.

B+D

B+E

B+F

 

 

Prepravné a výkonnostné požiadavky

pravidlá SOLAS 74 III/7,

pravidlá SOLAS 74 III/22,

pravidlá SOLAS 74 III/32,

pravidlá SOLAS 74 III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) II,

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8,

IMO MSC/obež. 1046.

MED/1.5b

Potápačské obleky a obleky na ochranu proti nepriaznivému počasiu určené na nosenie spolu SO záchrannou vestou

b)

potápačský oblek s vlastnou izoláciou,

Požiadavky na typové schválenie

pravidlá SOLAS 74 III/4,

pravidlá SOLAS 74 X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.

B+D

B+E

B+F

 

 

Prepravné a výkonnostné požiadavky

pravidlá SOLAS 74 III/7,

pravidlá SOLAS 74 III/22,

pravidlá SOLAS 74 III/32,

pravidlá SOLAS 74 III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) II,

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8,

IMO MSC/obež. 1046.

MED/1.5c

Potápačské obleky a obleky na ochranu proti nepriaznivému počasiu určené na nosenie spolu SO záchrannou vestou

c)

obleky na ochranu proti nepriaznivému počasiu.

Požiadavky na typové schválenie

pravidlá SOLAS 74 III/4,

pravidlá SOLAS 74 X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.

B+D

B+E

B+F

 

 

Prepravné a výkonnostné požiadavky

pravidlá SOLAS 74 III/7,

pravidlá SOLAS 74 III/22,

pravidlá SOLAS 74 III/32,

pravidlá SOLAS 74 III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) II,

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8,

IMO MSC/obež. 1046.

MED/1.6a

Potápačské obleky a obleky na ochranu proti nepriaznivému počasiu určené na nosenie BEZ záchrannej vesty

a)

potápačský oblek bez vlastnej izolácie,

Požiadavky na typové schválenie

pravidlá SOLAS 74 III/4,

pravidlá SOLAS 74 X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.

B+D

B+E

B+F

 

 

Prepravné a výkonnostné požiadavky

pravidlá SOLAS 74 III/7,

pravidlá SOLAS 74 III/22,

pravidlá SOLAS 74 III/32,

pravidlá SOLAS 74 III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) II,

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8,

IMO MSC/obež. 1046.

MED/1.6b

Potápačské obleky a obleky na ochranu proti nepriaznivému počasiu určené na nosenie BEZ záchrannej vesty

b)

potápačský oblek s vlastnou izoláciou,

Požiadavky na typové schválenie

pravidlá SOLAS 74 III/4,

pravidlá SOLAS 74 X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.

B+D

B+E

B+F

 

 

Prepravné a výkonnostné požiadavky

pravidlá SOLAS 74 III/7,

pravidlá SOLAS 74 III/22,

pravidlá SOLAS 74 III/32,

pravidlá SOLAS 74 III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) II,

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8,

IMO MSC/obež. 1046.

MED/1.6c

Potápačské obleky a obleky na ochranu proti nepriaznivému počasiu určené na nosenie BEZ záchrannej vesty

c)

obleky na ochranu proti nepriaznivému počasiu.

Požiadavky na typové schválenie

pravidlá SOLAS 74 III/4,

pravidlá SOLAS 74 X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.

B+D

B+E

B+F

 

 

Prepravné a výkonnostné požiadavky

pravidlá SOLAS 74 III/7,

pravidlá SOLAS 74 III/22,

pravidlá SOLAS 74 III/32,

pravidlá SOLAS 74 III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) II,

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8,

IMO MSC/obež. 1046.

MED/1.7

Prostriedky tepelnej ochrany

Požiadavky na typové schválenie

pravidlá SOLAS 74 III/4,

pravidlá SOLAS 74 X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.

B+D

B+E

B+F

 

 

Prepravné a výkonnostné požiadavky

pravidlá SOLAS 74 III/22,

pravidlá SOLAS 74 III/32,

pravidlá SOLAS 74 III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) II,

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8,

IMO MSC/obež. 1046.

MED/1.8

Padákové svetlice (pyrotechnické)

Požiadavky na typové schválenie

pravidlá SOLAS 74 III/4,

pravidlá SOLAS 74 X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.

B+D

B+E

B+F

 

 

Prepravné a výkonnostné požiadavky

pravidlá SOLAS 74 III/6,

pravidlá SOLAS 74 III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) III,

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8.

MED/1.9

Ručné svetlice (pyrotechnické)

Požiadavky na typové schválenie

pravidlá SOLAS 74 III/4,

pravidlá SOLAS 74 X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.

B+D

B+E

B+F

 

 

Prepravné a výkonnostné požiadavky

pravidlá SOLAS 74 III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) III,

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8.

MED/1.10

Plávajúce dymové signály (pyrotechnické)

Požiadavky na typové schválenie

pravidlá SOLAS 74 III/4,

pravidlá SOLAS 74 X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.

B+D

B+E

B+F

 

 

Prepravné a výkonnostné požiadavky

pravidlá SOLAS 74 III/34,

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) III.

MED/1.11

Lanové vrhacie vybavenie

Požiadavky na typové schválenie

pravidlá SOLAS 74 III/4,

pravidlá SOLAS 74 X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.

B+D

B+E

B+F

 

 

Prepravné a výkonnostné požiadavky

pravidlá SOLAS 74 III/18,

pravidlá SOLAS 74 III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) VII,

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8.

MED/1.12

Nafukovacie záchranné plte

Požiadavky na typové schválenie

pravidlá SOLAS 74 III/4,

pravidlá SOLAS 74 X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.

A pre predĺžené servisné intervaly:

IMO MSC.1/obež. 1328.

B+D

B+E

B+F

 

 

Prepravné a výkonnostné požiadavky

pravidlá SOLAS 74 III/13,

pravidlá SOLAS 74 III/21,

pravidlá SOLAS 74 III/26,

pravidlá SOLAS 74 III/31,

pravidlá SOLAS 74 III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) IV,

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8,

IMO MSC/obež. 811,

IMO MSC.1/obež. 1328.

MED/1.13

Pevné záchranné plte

Požiadavky na typové schválenie

pravidlá SOLAS 74 III/4,

pravidlá SOLAS 74 X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien,

IMO MSC/obež. 1006.

B+D

B+E

B+F

 

 

Prepravné a výkonnostné požiadavky

pravidlá SOLAS 74 III/21,

pravidlá SOLAS 74 III/26,

pravidlá SOLAS 74 III/31,

pravidlá SOLAS 74 III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) IV,

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8,

IMO MSC/obež. 811.

MED/1.13

Pevné záchranné plte

Požiadavky na typové schválenie

pravidlá SOLAS 74 III/4,

pravidlá SOLAS 74 X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien,

B+D

B+E

B+F

 

 

Prepravné a výkonnostné požiadavky

pravidlá SOLAS 74 III/21,

pravidlá SOLAS 74 III/26,

pravidlá SOLAS 74 III/31,

pravidlá SOLAS 74 III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) IV,

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8.

MED/1.14

Automaticky samovyrovnávacie záchranné plte

Požiadavky na typové schválenie

pravidlá SOLAS 74 III/4,

pravidlá SOLAS 74 X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.

A pre predĺžené servisné intervaly:

IMO MSC.1/obež. 1328.

B+D

B+E

B+F

 

 

Prepravné a výkonnostné požiadavky

pravidlá SOLAS 74 III/26,

pravidlá SOLAS 74 III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) IV,

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8,

IMO MSC/obež. 809,

IMO MSC/obež. 811,

IMO MSC.1/obež. 1328.

MED/1.15

Obojstranne použiteľné záchranné plte s ochrannou strieškou

Požiadavky na typové schválenie

pravidlá SOLAS 74 III/4,

pravidlá SOLAS 74 X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.

A pre predĺžené servisné intervaly:

IMO MSC.1/obež. 1328.

B+D

B+E

B+F

 

 

Prepravné a výkonnostné požiadavky

pravidlá SOLAS 74 III/26,

pravidlá SOLAS 74 III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) IV,

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8,

IMO MSC/obež. 809,

IMO MSC/obež. 811,

IMO MSC.1/obež. 1328.

MED/1.16

Voľne plávajúce mechanizmy pre záchranné plte (hydrostatické uvoľňovacie jednotky)

Požiadavky na typové schválenie

pravidlá SOLAS 74 III/4,

pravidlá SOLAS 74 X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.

B+D

B+E

B+F

 

 

Prepravné a výkonnostné požiadavky

pravidlá SOLAS 74 III/13,

pravidlá SOLAS 74 III/26,

pravidlá SOLAS 74 III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) IV,

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8,

IMO MSC/obež. 811.

MED/1.17a

Záchranné člny:

a)

záchranné člny spúšťané člnovými žeriavmi (davit):

čiastočne uzavreté,

úplne uzavreté.

Požiadavky na typové schválenie

pravidlá SOLAS 74 III/4,

pravidlá SOLAS 74 X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien,

IMO MSC/obež. 1006.

B+D

B+F

G

 

 

Prepravné a výkonnostné požiadavky

pravidlá SOLAS 74 III/21,

pravidlá SOLAS 74 III/31,

pravidlá SOLAS 74 III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) IV,

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8,

IMO MSC.1/obež. 1423.

MED/1.17b

Záchranné člny:

b)

voľne spúšťané záchranné člny.

Požiadavky na typové schválenie

pravidlá SOLAS 74 III/4,

pravidlá SOLAS 74 X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien,

IMO MSC/obež. 1006.

B+D

B+F

G

 

 

Prepravné a výkonnostné požiadavky

pravidlá SOLAS 74 III/21,

pravidlá SOLAS 74 III/31,

pravidlá SOLAS 74 III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) IV,

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8,

IMO MSC.1/obež. 1423.

MED/1.17b

Záchranné člny:

b)

voľne spúšťané záchranné člny.

Požiadavky na typové schválenie

pravidlá SOLAS 74 III/4,

pravidlá SOLAS 74 X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien,

IMO MSC/obež. 1006.

B+D

B+F

G

 

 

Prepravné a výkonnostné požiadavky

pravidlá SOLAS 74 III/31,

pravidlá SOLAS 74 III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) IV,

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8,

IMO MSC.1/obež. 1423.

MED/1.18

Pevné pohotovostné člny

Požiadavky na typové schválenie

pravidlá SOLAS 74 III/4,

pravidlá SOLAS 74 X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien,

IMO MSC/obež. 1006.

B+D

B+F

G

 

 

Prepravné a výkonnostné požiadavky

pravidlá SOLAS 74 III/21,

pravidlá SOLAS 74 III/31,

pravidlá SOLAS 74 III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) V,

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8.

MED/1.19

Nafukovacie pohotovostné člny

Požiadavky na typové schválenie

pravidlá SOLAS 74 III/4,

pravidlá SOLAS 74 X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien,

ISO 15372 (2000).

B+D

B+F

G

 

 

Prepravné a výkonnostné požiadavky

pravidlá SOLAS 74 III/21,

pravidlá SOLAS 74 III/31,

pravidlá SOLAS 74 III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) V,

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8.

MED/1.20a

Rýchle záchranné člny:

a)

nafukovacie,

Požiadavky na typové schválenie

pravidlá SOLAS 74 III/4.

rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien,

IMO MSC/obež. 1006,

ISO 15372 (2000).

B+D

B+F

G

 

 

Prepravné a výkonnostné požiadavky

pravidlá SOLAS 74 III/26,

pravidlá SOLAS 74 III/34,

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) V,

IMO MSC/obež. 1016,

IMO MSC/obež. 1094.

MED/1.20a

Rýchle záchranné člny:

a)

nafukovacie,

Požiadavky na typové schválenie

pravidlá SOLAS 74 III/4.

rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien,

ISO 15372 (2000).

B+D

B+F

G

 

 

Prepravné a výkonnostné požiadavky

pravidlá SOLAS 74 III/26,

pravidlá SOLAS 74 III/34,

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) V,

IMO MSC/obež. 1016,

IMO MSC/obež. 1094.

MED/1.20b

Rýchle záchranné člny:

b)

pevné,

Požiadavky na typové schválenie

pravidlá SOLAS 74 III/4.

rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien,

IMO MSC/obež. 1006,

ISO 15372 (2000).

B+D

B+F

G

 

 

Prepravné a výkonnostné požiadavky

pravidlá SOLAS 74 III/26,

pravidlá SOLAS 74 III/34,

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) V,

IMO MSC/obež. 1016,

IMO MSC/obež. 1094.

MED/1.20b

Rýchle záchranné člny:

b)

pevné,

Požiadavky na typové schválenie

pravidlá SOLAS 74 III/4.

rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien,

IMO MSC/obež. 1006.

B+D

B+F

G

 

 

Prepravné a výkonnostné požiadavky

pravidlá SOLAS 74 III/26,

pravidlá SOLAS 74 III/34,

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) V,

IMO MSC/obež. 1016,

IMO MSC/obež. 1094.

MED/1.20c

Rýchle záchranné člny:

c)

pevné nafukovacie.

Požiadavky na typové schválenie

pravidlá SOLAS 74 III/4.

rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien,

IMO MSC/obež. 1006,

ISO 15372 (2000).

B+D

B+F

G

 

 

Prepravné a výkonnostné požiadavky

pravidlá SOLAS 74 III/26,

pravidlá SOLAS 74 III/34,

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) V,

IMO MSC/obež. 1016,

IMO MSC/obež. 1094.

MED/1.21

Spúšťacie zariadenia využívajúce sklon (davits)

Požiadavky na typové schválenie

pravidlá SOLAS 74 III/4,

pravidlá SOLAS 74 X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Prepravné a výkonnostné požiadavky

pravidlá SOLAS 74 III/23,

pravidlá SOLAS 74 III/33,

pravidlá SOLAS 74 III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) VI,

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8.

MED/1.23

Spúšťacie zariadenia pre záchranné člny spúšťané voľným pádom

Požiadavky na typové schválenie

pravidlá SOLAS 74 III/4,

pravidlá SOLAS 74 X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Prepravné a výkonnostné požiadavky

pravidlá SOLAS 74 III/16,

pravidlá SOLAS 74 III/23,

pravidlá SOLAS 74 III/33,

pravidlá SOLAS 74 III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) VI,

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8.

MED/1.24

Spúšťacie zariadenia pre záchranné plte

(davits)

Požiadavky na typové schválenie

pravidlá SOLAS 74 III/4,

pravidlá SOLAS 74 X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Prepravné a výkonnostné požiadavky

pravidlá SOLAS 74 III/12,

pravidlá SOLAS 74 III/16,

pravidlá SOLAS 74 III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) VI,

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8.

MED/1.25

Spúšťacie zariadenia pre rýchle pohotovostné člny

(davits)

Požiadavky na typové schválenie

pravidlá SOLAS 74 III/4.

rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Prepravné a výkonnostné požiadavky

pravidlá SOLAS 74 III/26,

pravidlá SOLAS 74 III/34,

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) VI.

MED/1.26a

Uvoľňovací mechanizmus pre

a)

záchranné člny a pohotovostné člny (spúšťané voľným pádom),

Požiadavky na typové schválenie

pravidlá SOLAS 74 III/4,

pravidlá SOLAS 74 X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.

B+D

B+E

B+F

 

 

Prepravné a výkonnostné požiadavky

pravidlá SOLAS 74 III/16,

pravidlá SOLAS 74 III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) IV,

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) VI,

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8,

IMO MSC.1/obež. 1419.

MED/1.26a

Uvoľňovací mechanizmus pre

a)

záchranné člny a pohotovostné člny (spúšťané voľným pádom),

Požiadavky na typové schválenie

pravidlá SOLAS 74 III/4,

pravidlá SOLAS 74 X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.

B+D

B+E

B+F

 

 

Prepravné a výkonnostné požiadavky

pravidlá SOLAS 74 III/16,

pravidlá SOLAS 74 III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) IV,

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8,

IMO MSC.1/obež. 1419.

MED/1.26b

Uvoľňovací mechanizmus pre

b)

záchranné plte (spúšťané voľným pádom),

Požiadavky na typové schválenie

pravidlá SOLAS 74 III/4,

pravidlá SOLAS 74 X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.

B+D

B+E

B+F

 

 

Prepravné a výkonnostné požiadavky

pravidlá SOLAS 74 III/16,

pravidlá SOLAS 74 III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) IV,

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) VI,

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8,

IMO MSC.1/obež. 1419.

MED/1.26b

Uvoľňovací mechanizmus pre

b)

záchranné plte (spúšťané voľným pádom),

Požiadavky na typové schválenie

pravidlá SOLAS 74 III/4,

pravidlá SOLAS 74 X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.

B+D

B+E

B+F

 

 

Prepravné a výkonnostné požiadavky

pravidlá SOLAS 74 III/16,

pravidlá SOLAS 74 III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) IV,

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8,

MED/1.26c

Uvoľňovací mechanizmus pre

c)

voľne spúšťané záchranné člny.

Požiadavky na typové schválenie

pravidlá SOLAS 74 III/4,

pravidlá SOLAS 74 X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.

B+D

B+E

B+F

 

 

Prepravné a výkonnostné požiadavky

pravidlá SOLAS 74 III/16,

pravidlá SOLAS 74 III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) IV,

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) VI,

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8,

IMO MSC.1/obež. 1419.

MED/1.26c

Uvoľňovací mechanizmus pre

c)

voľne spúšťané záchranné člny.

Požiadavky na typové schválenie

pravidlá SOLAS 74 III/4,

pravidlá SOLAS 74 X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.

B+D

B+E

B+F

 

 

Prepravné a výkonnostné požiadavky

pravidlá SOLAS 74 III/16,

pravidlá SOLAS 74 III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) IV,

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8.

MED/1.27

Evakuačné systémy námorných lodí

Požiadavky na typové schválenie

pravidlá SOLAS 74 III/4,

pravidlá SOLAS 74 X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.

B+D

B+F

G

 

 

Prepravné a výkonnostné požiadavky

pravidlá SOLAS 74 III/15,

pravidlá SOLAS 74 III/26,

pravidlá SOLAS 74 III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) VI,

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8.

MED/1.28

Záchranné prostriedky

Požiadavky na typové schválenie

pravidlá SOLAS 74 III/4.

rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien,

IMO MSC/obež. 810.

B+D

B+F

 

 

Prepravné a výkonnostné požiadavky

pravidlá SOLAS 74 III/26,

pravidlá SOLAS 74 III/34,

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) VI.

MED/1.29

Naloďovacie rebríky

Požiadavky na typové schválenie

pravidlá SOLAS 74 III/4,

pravidlá SOLAS 74 III/11,

pravidlá SOLAS 74 X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien,

ISO 5489 (2008).

B+D

B+F

 

 

Prepravné a výkonnostné požiadavky

pravidlá SOLAS 74 III/11,

pravidlá SOLAS 74 III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994),

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA),

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000),

IMO MSC.1/obež. 1285.

MED/1.29

Naloďovacie rebríky

Požiadavky na typové schválenie

pravidlá SOLAS 74 III/4,

pravidlá SOLAS 74 III/11,

pravidlá SOLAS 74 X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien,

ISO 5489 (2008).

B+D

B+F

 

 

Prepravné a výkonnostné požiadavky

pravidlá SOLAS 74 III/11,

pravidlá SOLAS 74 III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994),

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) VI,

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000),

IMO MSC.1/obež. 1285.

MED/1.30

Odrazové materiály

Požiadavky na typové schválenie

pravidlá SOLAS 74 III/4,

pravidlá SOLAS 74 X/3.

rez. IMO A.658(16).

B+D

B+E

B+F

 

 

Prepravné a výkonnostné požiadavky

pravidlá SOLAS 74 III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I,

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8.

Položka MED/1.31, Obojsmerný VHF rádiotelefónny prístroj pre záchranné plavidlá – presunutá do položiek MED/5.17 a MED/5.18.

Položka MED/1.32, Radarový transpondér 9 GHz (SART) – presunutá do položky MED/4.18.

MED/1.33

Radarový reflektor pre záchranné člny a pohotovostné člny

(pasívny)

Požiadavky na typové schválenie

pravidlá SOLAS 74 III/4,

pravidlá SOLAS 74 X/3.

EN ISO 8729 (1998),

EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008),

alebo

EN ISO 8729 (1998),

IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008),

alebo

ISO 8729-1 (2010),

EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008),

alebo

ISO 8729-1 (2010),

IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008),

B+D

B+E

B+F

 

 

Prepravné a výkonnostné požiadavky

pravidlá SOLAS 74 III/34,

rez. IMO A.384(X),

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) IV,

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) V,

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8,

rez. IMO MSC.164(78).

MED/1.36

Hnací motor pre záchranné/pohotovostné člny

Požiadavky na typové schválenie

pravidlá SOLAS 74 III/4,

pravidlá SOLAS 74 X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.

B+D

B+E

B+F

 

 

Prepravné a výkonnostné požiadavky

pravidlá SOLAS 74 III/34,

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) IV,

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) V.

MED/1.37

Hnací mimopalubný motor pre záchranné člny

Požiadavky na typové schválenie

pravidlá SOLAS 74 III/4,

pravidlá SOLAS 74 X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.

B+D

B+E

B+F

 

 

Prepravné a výkonnostné požiadavky

pravidlá SOLAS 74 III/34,

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) V.

MED/1.38

Pátracie svetlomety používané v záchranných a pohotovostných člnoch

Požiadavky na typové schválenie

pravidlá SOLAS 74 III/4,

pravidlá SOLAS 74 X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.

B+D

B+E

B+F

 

 

Prepravné a výkonnostné požiadavky

pravidlá SOLAS 74 III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) IV,

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) V,

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8.

MED/1.39

Otvorené obojstranne použiteľné záchranné plte

Požiadavky na typové schválenie

pravidlá SOLAS 74 III/4,

pravidlá SOLAS 74 X/3.

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994), príloha 10,

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000), príloha 11,

A pre predĺžené servisné intervaly:

IMO MSC.1/obež. 1328.

B+D

B+F

 

 

Prepravné a výkonnostné požiadavky

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994), príloha 10,

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I,

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8,

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000), príloha 11,

IMO MSC.1/obež. 1328.

Položka MED/1.40, Mechanický výťah pre lodivodov – presunutá do položky MED/4.48.

MED/1.41a

Navijaky pre záchranné plavidlá a pohotovostné člny:

a)

záchranné člny spúšťané člnovými žeriavmi (davit),

Požiadavky na typové schválenie

pravidlá SOLAS 74 III/4,

pravidlá SOLAS 74 X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Prepravné a výkonnostné požiadavky

pravidlá SOLAS 74 III/16,

pravidlá SOLAS 74 III/17,

pravidlá SOLAS 74 III/23,

pravidlá SOLAS 74 III/24,

pravidlá SOLAS 74 III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) VI,

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8.

MED/1.41a

Navijaky pre záchranné plavidlá a pohotovostné člny:

a)

záchranné člny spúšťané člnovými žeriavmi (davit)

Požiadavky na typové schválenie

pravidlá SOLAS 74 III/4,

pravidlá SOLAS 74 X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Prepravné a výkonnostné požiadavky

pravidlá SOLAS 74 III/16,

pravidlá SOLAS 74 III/23,

pravidlá SOLAS 74 III/24,

pravidlá SOLAS 74 III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) VI,

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8.

MED/1.41b

Navijaky pre záchranné plavidlá a pohotovostné člny:

b)

voľne spúšťané záchranné člny,

Požiadavky na typové schválenie

pravidlá SOLAS 74 III/4,

pravidlá SOLAS 74 X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.

Odkaz na kódex HSC: pretože vysokorýchlostné plavidlá neprevážajú záchranné člny spúšťané voľným pádom

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Prepravné a výkonnostné požiadavky

pravidlá SOLAS 74 III/16,

pravidlá SOLAS 74 III/17,

pravidlá SOLAS 74 III/23,

pravidlá SOLAS 74 III/24,

pravidlá SOLAS 74 III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) VI,

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8.

MED/1.41b

Navijaky pre záchranné plavidlá a pohotovostné člny:

b)

voľne spúšťané záchranné člny,

Požiadavky na typové schválenie

pravidlá SOLAS 74 III/4,

pravidlá SOLAS 74 X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Prepravné a výkonnostné požiadavky

pravidlá SOLAS 74 III/16,

pravidlá SOLAS 74 III/23,

pravidlá SOLAS 74 III/24,

pravidlá SOLAS 74 III/34,

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) VI.

MED/1.41c

Navijaky pre záchranné plavidlá a pohotovostné člny:

c)

záchranné plte

Požiadavky na typové schválenie

pravidlá SOLAS 74 III/4,

pravidlá SOLAS 74 X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Prepravné a výkonnostné požiadavky

pravidlá SOLAS 74 III/16,

pravidlá SOLAS 74 III/17,

pravidlá SOLAS 74 III/23,

pravidlá SOLAS 74 III/24,

pravidlá SOLAS 74 III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) VI,

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8.

MED/1.41d

Navijaky pre záchranné plavidlá a pohotovostné člny:

d)

pohotovostné člny,

Požiadavky na typové schválenie

pravidlá SOLAS 74 III/4,

pravidlá SOLAS 74 X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Prepravné a výkonnostné požiadavky

pravidlá SOLAS 74 III/16,

pravidlá SOLAS 74 III/17,

pravidlá SOLAS 74 III/23,

pravidlá SOLAS 74 III/24,

pravidlá SOLAS 74 III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) VI,

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8.

MED/1.41d

Navijaky pre záchranné plavidlá a pohotovostné člny:

d)

pohotovostné člny

Požiadavky na typové schválenie

pravidlá SOLAS 74 III/4,

pravidlá SOLAS 74 X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Prepravné a výkonnostné požiadavky

pravidlá SOLAS 74 III/16,

pravidlá SOLAS 74 III/17,

pravidlá SOLAS 74 III/23,

pravidlá SOLAS 74 III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) VI,

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8.

MED/1.41e

Navijaky pre záchranné plavidlá a pohotovostné člny:

e)

rýchle záchranné člny.

Požiadavky na typové schválenie

pravidlá SOLAS 74 III/4,

pravidlá SOLAS 74 X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Prepravné a výkonnostné požiadavky

pravidlá SOLAS 74 III/16,

pravidlá SOLAS 74 III/17,

pravidlá SOLAS 74 III/23,

pravidlá SOLAS 74 III/24,

pravidlá SOLAS 74 III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) VI,

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8.

MED/1.41e

Navijaky pre záchranné plavidlá a pohotovostné člny:

e)

rýchle záchranné člny.

Požiadavky na typové schválenie

pravidlá SOLAS 74 III/4,

pravidlá SOLAS 74 X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Prepravné a výkonnostné požiadavky

pravidlá SOLAS 74 III/16,

pravidlá SOLAS 74 III/17,

pravidlá SOLAS 74 III/23,

pravidlá SOLAS 74 III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) VI,

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8.

Položka MED/1.42, Pilotný rebrík – presunutá do položky MED/4.49.

MED/1.43

Pevné/nafukovacie pohotovostné člny

Požiadavky na typové schválenie

pravidlá SOLAS 74 III/4,

pravidlá SOLAS 74 X/3.

rez. IMO MSC.81(70) v znení zmien,

IMO MSC/obež. 1006,

ISO 15372 (2000).

B+D

B+F

G

 

 

Prepravné a výkonnostné požiadavky

pravidlá SOLAS 74 III/21,

pravidlá SOLAS 74 III/31,

pravidlá SOLAS 74 III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I,

rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) V,

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8.

2.   Zariadenia na zabránenie znečisťovania mora

Číslo a názov položky

Uplatniteľné pravidlá MARPOL 73/78 v znení zmien a príslušné rezolúcie a obežníky IMO

Skúšobné normy

Moduly posudzovania zhody

Prvé uvedenie na trh

Posledné umiestnenie na palubu

1

2

3

4

5

6

MED/2.1

Zariadenie na filtrovanie oleja (pre obsah oleja s výtokom do 15 ppm)

Požiadavky na typové schválenie

MARPOL 73/78, príloha I, pravidlá 14.

rez. IMO MEPC.107(49),

IMO MEPC.1/obež. 643.

B+D

B+E

B+F

 

 

Prepravné a výkonnostné požiadavky

MARPOL 73/78, príloha I, pravidlá 14.

IMO MEPC.1/obež. 643.

MED/2.1

Zariadenie na filtrovanie oleja (pre obsah oleja s výtokom do 15 ppm)

Požiadavky na typové schválenie

MARPOL 73/78, príloha I, pravidlá 14.

rez. IMO MEPC.107(49) v znení zmien,

IMO MEPC.1/obež. 643.

B+D

B+E

B+F

 

 

Prepravné a výkonnostné požiadavky

MARPOL 73/78, príloha I, pravidlá 14.

IMO MEPC.1/obež. 643.

MED/2.2

Detektory styku oleja a vody

Požiadavky na typové schválenie

MARPOL 73/78, príloha I, pravidlá 32.

rez. IMO MEPC.5(XIII).

B+D

B+E

B+F

 

 

MED/2.3

Prístroj na meranie obsahu oleja

Požiadavky na typové schválenie

MARPOL 73/78, príloha I, pravidlá 14.

rez. IMO MEPC.107(49),

IMO MEPC.1/obež. 643.

B+D

B+E

B+F

 

 

Prepravné a výkonnostné požiadavky

MARPOL 73/78, príloha I, pravidlá 14.

IMO MEPC.1/obež. 643.

MED/2.3

Prístroj na meranie obsahu oleja

Požiadavky na typové schválenie

MARPOL 73/78, príloha I, pravidlá 14.

rez. IMO MEPC.107(49) v znení zmien,

IMO MEPC.1/obež. 643.

B+D

B+E

B+F

 

 

Prepravné a výkonnostné požiadavky

MARPOL 73/78, príloha I, pravidlá 14.

IMO MEPC.1/obež. 643.

MED/2.5

Monitorovací a kontrolný systém vypúšťania oleja pre ropné cisternové lode

Požiadavky na typové schválenie

MARPOL 73/78, príloha I, pravidlá 31,

IMO MEPC.1/obež. 761 rev. 1,

IMO MEPC.1/obež. 858.

rez. IMO MEPC.108(49) v znení zmien.

B+D

B+E

B+F

 

 

Prepravné a výkonnostné požiadavky

MARPOL 73/78, príloha I, pravidlá 31.

MED/2.5

Monitorovací a kontrolný systém vypúšťania oleja pre ropné cisternové lode

Požiadavky na typové schválenie

MARPOL 73/78, príloha I, pravidlá 31,

IMO MEPC.1/obež. 858.

rez. IMO MEPC.108(49) v znení zmien.

B+D

B+E

B+F

 

 

Prepravné a výkonnostné požiadavky

MARPOL 73/78, príloha I, pravidlá 31.

MED/2.6

Odpadové systémy

Požiadavky na typové schválenie

MARPOL 73/78, príloha IV, pravidlá 9.

rez. IMO MEPC.227(64).

B+D

B+E

B+F

 

1.1.2018

(III)

Prepravné a výkonnostné požiadavky

MARPOL 73/78, príloha IV, pravidlá 9.

MED/2.6

Odpadové systémy

Požiadavky na typové schválenie

MARPOL 73/78, príloha IV, pravidlá 9.

rez. IMO MEPC.227(64) v znení zmien.

a)

vrátane oddielu 4.2 (na použitie na osobných lodiach vo všetkých oblastiach vrátane osobitnej oblasti podľa prílohy IV k dohovoru MARPOL),

b)

nezahŕňa oddiel 4.2 (na použitie na iných ako osobných lodiach vo všetkých oblastiach a na osobných lodiach mimo osobitných oblastí podľa prílohy IV k dohovoru MARPOL).

B+D

B+E

B+F

G

16.3.2017

 

Prepravné a výkonnostné požiadavky

MARPOL 73/78, príloha IV, pravidlá 9.

MED/2.7

Palubné spaľovacie pece

Požiadavky na typové schválenie

MARPOL 73/78, príloha VI, pravidlá 16.

rez. IMO MEPC.76(40)

B+D

B+E

B+F

G

 

1.1.2018

(III)

Prepravné a výkonnostné požiadavky

MARPOL 73/78, príloha VI, pravidlá 16.

IMO MEPC.1/obež. 793.

MED/2.7

Palubné spaľovacie pece

(Spaľovacie pece s výkonom od 1 500  kW do 4 000  kW)

Požiadavky na typové schválenie

MARPOL 73/78, príloha VI, pravidlá 16.

rez. IMO MEPC.244(66).

B+D

B+E

B+F

G

16.3.2017

 

Prepravné a výkonnostné požiadavky

MARPOL 73/78, príloha VI, pravidlá 16.

MED/2.8

Palubný snímač NOx podľa technického kódexu NOx z roku 2008

Požiadavky na typové schválenie

rez. IMO MEPC.176(58) – (revidovaná príloha VI MARPOL, pravidlá 13).

rez. IMO MEPC.177(58) – (technický kódex NOx z roku 2008) v znení zmien.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Prepravné a výkonnostné požiadavky

rez. IMO MEPC.176(58) – (revidovaná príloha VI MARPOL, pravidlá 13).

rez. IMO MEPC.177(58) – (technický kódex NOx z roku 2008),

rez. IMO MEPC.198(62),

IMO MEPC.1/obež. 638.

MED/2.8

Palubný snímač NOx podľa technického kódexu NOx z roku 2008

Požiadavky na typové schválenie

rez. IMO MEPC.176(58) – (revidovaná príloha VI MARPOL, pravidlá 13).

rez. IMO MEPC.177(58) – (technický kódex NOx z roku 2008) v znení zmien.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Prepravné a výkonnostné požiadavky

rez. IMO MEPC.176(58) – (revidovaná príloha VI MARPOL, pravidlá 13).

rez. IMO MEPC.177(58) – (technický kódex NOx z roku 2008),

rez. IMO MEPC.198(62),

IMO MEPC.1/obež. 638.

MED/2.10

Palubné čistiace systémy výfukových plynov

Požiadavky na typové schválenie

rez. IMO MEPC.176(58) – (revidovaná príloha VI MARPOL, pravidlá 4).

rez. IMO MEPC.184(59).

rez. IMO MEPC.184(59).

B+D

B+E

B+F

G

 

15.5.2018

(III)

Prepravné a výkonnostné požiadavky

rez. IMO MEPC.176(58) – (revidovaná príloha VI MARPOL, pravidlá 4).

MED/2.10

Palubné čistiace systémy výfukových plynov

Požiadavky na typové schválenie

rez. IMO MEPC.176(58) – (revidovaná príloha VI MARPOL, pravidlá 4).

rez. IMO MEPC.259 (68).

rez. IMO MEPC.259 (68).

Schéma A

B+F

G

19.6.2018

 

Prepravné a výkonnostné požiadavky

rez. IMO MEPC.176(58) – (revidovaná príloha VI MARPOL, pravidlá 4).

Schéma B

G

3.   Zariadenia požiarnej ochrany

Číslo a názov položky

Uplatniteľné pravidlá SOLAS 74 v znení zmien a príslušné rezolúcie a obežníky IMO

Skúšobné normy

Moduly posudzovania zhody

Prvé uvedenie na trh

Posledné umiestnenie na palubu

1

2

3

4

5

6

MED/3.1

Základné palubné obloženie

Požiadavky na typové schválenie

pravidlá SOLAS 74 II-2/4,

pravidlá SOLAS 74 II-2/6,

pravidlá SOLAS 74 X/3.

rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien.

B+D

B+E

B+F

 

 

Prepravné a výkonnostné požiadavky

pravidlá SOLAS 74 II-2/4,

pravidlá SOLAS 74 II-2/6,

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7.

MED/3.2

Prenosné hasiace prístroje

Požiadavky na typové schválenie

pravidlá SOLAS 74 II-2/10,

pravidlá SOLAS 74 X/3,

rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 4.

EN 3-7 (2004) vrátane A1 (2007),

EN 3-8 (2006) vrátane AC (2007),

EN 3-9 (2006) vrátane AC (2007),

EN 3-10 (2009).

B+D

B+E

B+F

 

 

Prepravné a výkonnostné požiadavky

pravidlá SOLAS 74 II-2/4,

pravidlá SOLAS 74 II-2/10,

pravidlá SOLAS 74 II-2/18,

pravidlá SOLAS 74 II-2/19,

pravidlá SOLAS 74 II-2/20,

rez. IMO A.951(23),

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7,

rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 4.

IMO MSC/obež. 1239,

IMO MSC/obež. 1275.

MED/3.2

Prenosné hasiace prístroje

Požiadavky na typové schválenie

pravidlá SOLAS 74 II-2/10,

pravidlá SOLAS 74 X/3,

rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 4.

EN 3-7 (2004) vrátane A1 (2007),

EN 3-8 (2006) vrátane AC (2007),

EN 3-9 (2006) vrátane AC (2007),

EN 3-10 (2009).

B+D

B+E

B+F

 

 

Prepravné a výkonnostné požiadavky

pravidlá SOLAS 74 II-2/4,

pravidlá SOLAS 74 II-2/10,

pravidlá SOLAS 74 II-2/18,

pravidlá SOLAS 74 II-2/19,

pravidlá SOLAS 74 II-2/20,

rez. IMO A.951(23),

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7,

rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 4.

rez. IMO MSC.391(95)-(kódex IGF) 11,

IMO MSC/obež. 1239,

IMO MSC/obež. 1275.

MED/3.3

Protipožiarne vybavenie: ochranný odev (ochrana proti vysokým teplotám)

Požiadavky na typové schválenie

pravidlá SOLAS 74 II-2/10,

pravidlá SOLAS 74 X/3,

rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3.

ochranný odev na hasenie požiaru:,

EN 469 (2005) vrátane A1 (2006) a AC (2006),

alebo

ochranný odev na hasenie požiaru – odrazový odev na špecializované hasenie požiaru:

EN 1486 (2007),

alebo

ochranný odev na hasenie požiaru – ochranný odev s odrazovým povrchovým materiálom:

ISO 15538 (2001).

Poznámka: Úroveň 2

B+D

B+E

B+F

 

 

Prepravné a výkonnostné požiadavky

pravidlá SOLAS 74 II-2/10,

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7,

rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3.

MED/3.4

Protipožiarne vybavenie: čižmy

Požiadavky na typové schválenie

pravidlá SOLAS 74 II-2/10,

pravidlá SOLAS 74 X/3,

rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3.

EN 15090 (2012).

B+D

B+E

B+F

 

 

Prepravné a výkonnostné požiadavky

pravidlá SOLAS 74 II-2/10,

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7,

rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3.

MED/3.5

Protipožiarne vybavenie: rukavice

Požiadavky na typové schválenie

pravidlá SOLAS 74 II-2/10,

pravidlá SOLAS 74 X/3,

rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3.

EN 659 (2003) vrátane A1 (2008) a AC (2009).

B+D

B+E

B+F

 

 

Prepravné a výkonnostné požiadavky

pravidlá SOLAS 74 II-2/10,

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7,

rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3.

MED/3.6

Protipožiarne vybavenie: prilba

Požiadavky na typové schválenie

pravidlá SOLAS 74 II-2/10,

pravidlá SOLAS 74 X/3,

rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3.

EN 443 (2008).

B+D

B+E

B+F

 

 

Prepravné a výkonnostné požiadavky

pravidlá SOLAS 74 II-2/10,

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7,

rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3.

MED/3.7

Samoplniaci dýchací prístroj so stlačeným vzduchom

Poznámka: Pri nehodách zapríčinených nebezpečným nákladom sa vyžaduje použitie typu masky s pretlakom.

Požiadavky na typové schválenie

pravidlá SOLAS 74 II-2/10,

pravidlá SOLAS 74 X/3,

rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3.

EN 136 (1998) vrátane AC (2003),

EN 137 (2006),

A ak je prístroj určený na použitie pri nehodách s nákladom:

ISO 23269-3 (2011).

B+D

B+E

B+F

 

19.6.2018

Prepravné a výkonnostné požiadavky

pravidlá SOLAS 74 II-2/10,

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7,

rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3.

A ak je prístroj určený na použitie pri nehodách s nákladom:

rez. IMO MSC.4(48)-(kódex IBC) 14,

rez. IMO MSC.5(48)-(kódex IGC) 14,

IMO MSC.1/obež. 1499.

MED/3.7

Samoplniaci dýchací prístroj so stlačeným vzduchom

Poznámka: Pri nehodách zapríčinených nebezpečným nákladom sa vyžaduje použitie typu masky s pretlakom.

(pozri položku 7.1)

Požiadavky na typové schválenie

pravidlá SOLAS 74 II-2/10,

pravidlá SOLAS 74 X/3,

rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3.

ISO 23269-2 (2011) (hasenie požiaru – využitie len na námorných lodiach)

Masku typu 1 nemožno použiť v rámci MED/3.7 ani MED/7.1

B+D

B+E

B+F

19.6.2018

 

Prepravné a výkonnostné požiadavky

pravidlá SOLAS 74 II-2/10,

pravidlá SOLAS 74 II-2/15,

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7,

rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3.

MED/3.8

Dýchací prístroj so stlačeným vzduchom

Požiadavky na typové schválenie

pravidlá SOLAS 74 X/3,

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7,

Poznámka: Toto vybavenie je iba pre vysokorýchlostné plavidlá skonštruované podľa ustanovení kódexu HSC 1994.

EN 14593-1 (2005),

EN 14594 (2005) vrátane AC (2005).

B+D

B+E

B+F

 

 

Prepravné a výkonnostné požiadavky

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7,

MED/3.8

Dýchací prístroj so stlačeným vzduchom

Požiadavky na typové schválenie

pravidlá SOLAS 74 X/3,

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7,

Poznámka: Toto vybavenie je iba pre vysokorýchlostné plavidlá skonštruované podľa ustanovení kódexu HSC 1994.

EN 14593-1 (2005)

alebo:

EN 14594 (2005) vrátane AC (2005).

B+D

B+E

B+F

 

 

Prepravné a výkonnostné požiadavky

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7,

MED/3.9

Komponenty kropiacich systémov pre ubytovacie priestory, obslužné priestory a riadiace stanice ekvivalentné systémom uvedeným v nariadení SOLAS 74 II-2/12 (s obmedzením na trysky a ich výkonnosť).

[Trysky pre napevno inštalované kropiace systémy pre vysokorýchlostné plavidlá (HSC) sú zaradené do tejto položky]

Požiadavky na typové schválenie

pravidlá SOLAS 74 II-2/7,

pravidlá SOLAS 74 II-2/10,

pravidlá SOLAS 74 X/3,

rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 8.

rez. IMO A.800(19) v znení zmien.

B+D

B+E

B+F

 

 

Prepravné a výkonnostné požiadavky

pravidlá SOLAS 74 II-2/7,

pravidlá SOLAS 74 II-2/9,

pravidlá SOLAS 74 II-2/10,

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.44(65),

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7,

rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 8.

IMO MSC/obež. 912,

IMO MSC/obež. 1556.

MED/3.10

Trysky pre napevno zabudované tlakové vodné rozprašovacie hasiace systémy pre strojovne a nákladové čerpadlové priestory

Požiadavky na typové schválenie

pravidlá SOLAS 74 II-2/10,

pravidlá SOLAS 74 X/3,

rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 7.

rez. IMO MSC/obež. 1165, dodatok A v znení zmien.

B+D

B+E

B+F

 

 

Prepravné a výkonnostné požiadavky

pravidlá SOLAS 74 II-2/10,

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7,

rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 7.

IMO MSC.1/obež. 1313.

MED/3.10

Trysky pre napevno zabudované tlakové vodné rozprašovacie hasiace systémy pre strojovne a nákladové čerpadlové priestory

Požiadavky na typové schválenie

pravidlá SOLAS 74 II-2/10,

pravidlá SOLAS 74 X/3,

rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 7.

IMO MSC/obež. 1165 v znení zmien

B+D

B+E

B+F

 

 

Prepravné a výkonnostné požiadavky

pravidlá SOLAS 74 II-2/10,

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7,

rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 7,

rez. IMO MSC.391(95)-(kódex IGF) 11.

IMO MSC.1/obež. 1313.

MED/3.11a

Deliace plochy tried A a B, odolnosť proti ohňu

a)

deliace plochy triedy A,

Požiadavky na typové schválenie

pravidlá SOLAS 74 II-2/3.2.

rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien,

IMO MSC.1/obež. 1435.

B+D

B+E

B+F

 

 

Prepravné a výkonnostné požiadavky

pravidlá SOLAS 74 II-2/3.2.

pravidlá SOLAS 74 II-2/9,

IMO MSC/obež. 1120,

IMO MSC.1/obež. 1434.

MED/3.11b

Deliace plochy tried A a B, odolnosť proti ohňu

b)

deliace plochy triedy B.

Požiadavky na typové schválenie

pravidlá SOLAS 74 II-2/3.4.

rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien.

B+D

B+E

B+F

 

 

Prepravné a výkonnostné požiadavky

pravidlá SOLAS 74 II-2/3.4.

pravidlá SOLAS 74 II-2/9.

MED/3.12

Zariadenia brániace priechodu plameňa do nádrží ropných cisternových lodí

Požiadavky na typové schválenie

pravidlá SOLAS 74 II-2/4,

pravidlá SOLAS 74 II-2/16.

a)

P/V ventily:

IMO MSC/obež. 677 v znení zmien,

EN ISO 16852 (2010),

ISO 15364 (2016).

b)

Protiplameňové uzávery:

IMO MSC/obež. 677 v znení zmien,

EN ISO 16852 (2010).

c)

Detonačné protiplameňové uzávery

IMO MSC/obež. 677 v znení zmien.

EN ISO 16852 (2010).

d)

Vysokorýchlostné odvzdušňovacie ventily:

IMO MSC/obež. 677 v znení zmien,

EN ISO 16852 (2010),

ISO 15364 (2016).

Pre vybavenie okrem ventilov:

 

B+D

 

B+E

 

B+F

Pre ventily

B+F

 

23.5.2019

Prepravné a výkonnostné požiadavky

pravidlá SOLAS 74 II-2/4,

pravidlá SOLAS 74 II-2/16.

rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 15.

MED/3.12

Zariadenia brániace priechodu plameňa do nádrží ropných cisternových lodí

Požiadavky na typové schválenie

pravidlá SOLAS 74 II-2/4,

pravidlá SOLAS 74 II-2/16.

a)

P/V ventily:

IMO MSC/obež. 677 v znení zmien,

EN ISO 16852 (2016),

ISO 15364 (2016).

b)

Protiplameňové uzávery:

IMO MSC/obež. 677 v znení zmien,

EN ISO 16852 (2016),

c)

Detonačné protiplameňové uzávery

IMO MSC/obež. 677 v znení zmien,

EN ISO 16852 (2016),

d)

Vysokorýchlostné odvzdušňovacie ventily:

IMO MSC/obež. 677 v znení zmien,

EN ISO 16852 (2016),

ISO 15364 (2016).

Pre vybavenie okrem ventilov:

 

B+D

 

B+E

 

B+F

Pre ventily

B+F

19.6.2018

 

Prepravné a výkonnostné požiadavky

pravidlá SOLAS 74 II-2/4,

pravidlá SOLAS 74 II-2/16.

rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 15.

MED/3.13

Nehorľavé materiály

Požiadavky na typové schválenie

pravidlá SOLAS 74 II-2/3,

pravidlá SOLAS 74 X/3.

rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien.

B+D

B+E

B+F

 

 

Prepravné a výkonnostné požiadavky

pravidlá SOLAS 74 II-2/3,

pravidlá SOLAS 74 II-2/5,

pravidlá SOLAS 74 II-2/9,

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7.

MED/3.15a

Neoceľové materiály použité v potrubí, ktorým sa prepravuje nafta alebo vykurovacia nafta

a)

umelohmotné potrubie a armatúry

Požiadavky na typové schválenie

pravidlá SOLAS 74 II-2/4,

pravidlá SOLAS 74 X/3.

Potrubie a armatúry:

rez. IMO 753(18) v znení zmien,

rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien.

B+D

B+E

B+F

 

 

Prepravné a výkonnostné požiadavky

pravidlá SOLAS 74 II-2/4,

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 10,

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 10,

IMO MSC/obež. 1120.

MED/3.15a

Neoceľové materiály použité v potrubí, ktorým sa prepravuje nafta alebo vykurovacia nafta

umelohmotné potrubie a armatúry

Požiadavky na typové schválenie

pravidlá SOLAS 74 II-2/4,

pravidlá SOLAS 74 X/3.

rez. IMO 753(18) v znení zmien,

rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien.

B+D

B+E

B+F

 

 

Prepravné a výkonnostné požiadavky

pravidlá SOLAS 74 II-2/4,

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 10,

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 10,

IMO MSC/obež. 1120.

MED/3.15b

Neoceľové materiály použité v potrubí, ktorým sa prepravuje nafta alebo vykurovacia nafta

b)

ventily

Požiadavky na typové schválenie

pravidlá SOLAS 74 II-2/4,

pravidlá SOLAS 74 X/3.

Ventily:

EN ISO 10497 (2010).

B+D

B+E

B+F

 

 

Prepravné a výkonnostné požiadavky

pravidlá SOLAS 74 II-2/4,

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 10,

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 10,

IMO MSC/obež. 1120.

MED/3.15b

Neoceľové materiály použité v potrubí, ktorým sa prepravuje nafta alebo vykurovacia nafta

ventily:

Požiadavky na typové schválenie

pravidlá SOLAS 74 II-2/4,

pravidlá SOLAS 74 X/3.

EN ISO 10497 (2010).

B+D

B+E

B+F

 

 

Prepravné a výkonnostné požiadavky

pravidlá SOLAS 74 II-2/4,

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 10,

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 10,

IMO MSC/obež. 1120.

MED/3.15c

Neoceľové materiály použité v potrubí, ktorým sa prepravuje nafta alebo vykurovacia nafta

c)

súpravy ohybného potrubia a kompenzátory

Požiadavky na typové schválenie

pravidlá SOLAS 74 II-2/4,

pravidlá SOLAS 74 X/3.

Súpravy ohybného potrubia:

EN ISO 15540 (2001),

EN ISO 15541 (2001).

B+D

B+E

B+F

 

1.7.2019

(III)

Prepravné a výkonnostné požiadavky

pravidlá SOLAS 74 II-2/4,

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 10,

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 10,

IMO MSC/obež. 1120.

MED/3.15c

Neoceľové materiály použité v potrubí, ktorým sa prepravuje nafta alebo vykurovacia nafta

súpravy ohybného potrubia a kompenzátory

Požiadavky na typové schválenie

pravidlá SOLAS 74 II-2/4,

pravidlá SOLAS 74 X/3.

ISO 15540 (2016),

ISO 15541 (2016),

B+D

B+E

B+F

19.6.2018

 

Prepravné a výkonnostné požiadavky

pravidlá SOLAS 74 II-2/4,

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 10,

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 10,

IMO MSC/obež. 1120.

MED/3.15d

Neoceľové materiály použité v potrubí, ktorým sa prepravuje nafta alebo vykurovacia nafta

d)

kovové časti potrubí s odolnými a vysokoelastickými plombami

Požiadavky na typové schválenie

pravidlá SOLAS 74 II-2/4,

pravidlá SOLAS 74 X/3.

Kovové časti potrubí s odolnými a vysokoelastickými plombami:

ISO 19921 (2005),

ISO 19922 (2005).

B+D

B+E

B+F

 

 

Prepravné a výkonnostné požiadavky

pravidlá SOLAS 74 II-2/4,

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 10,

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 10,

IMO MSC/obež. 1120.

MED/3.15d

Neoceľové materiály použité v potrubí, ktorým sa prepravuje nafta alebo vykurovacia nafta

kovové časti potrubí s odolnými a vysokoelastickými plombami

Požiadavky na typové schválenie

pravidlá SOLAS 74 II-2/4,

pravidlá SOLAS 74 X/3.

ISO 19921 (2005),

ISO 19922 (2005).

B+D

B+E

B+F

 

 

Prepravné a výkonnostné požiadavky

pravidlá SOLAS 74 II-2/4,

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 10,

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 10,

IMO MSC/obež. 1120,

IMO MSC/obež. 1527.

MED/3.16

Protipožiarne dvere

Požiadavky na typové schválenie

pravidlá SOLAS 74 II-2/9.

rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien,

IMO MSC.1/obež. 1319

B+D

B+E

B+F

 

 

Prepravné a výkonnostné požiadavky

pravidlá SOLAS 74 II-2/9,

IMO MSC.1/obež. 1511.

MED/3.17

Komponenty riadiaceho systému protipožiarnych dverí

Poznámka: Ak je použitý pojem „komponenty systému“, môže to znamenať, že sa musí testovať jeden komponent, skupina komponentov alebo celý systém, aby sa zabezpečilo splnenie medzinárodných požiadaviek.

Požiadavky na typové schválenie

pravidlá SOLAS 74 II-2/9,

pravidlá SOLAS 74 X/3.

rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien.

B+D

B+E

B+F

 

 

Prepravné a výkonnostné požiadavky

pravidlá SOLAS 74 II-2/9,

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7.

MED/3.18a

Povrchové materiály a podlahové krytiny s nízkym rizikom šírenia plameňa

dekoračné obklady,

Požiadavky na typové schválenie

pravidlá SOLAS 74 II-2/3,

pravidlá SOLAS 74 II-2/5,

pravidlá SOLAS 74 II-2/6,

pravidlá SOLAS 74 X/3.

rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien.

B+D

B+E

B+F

 

 

Prepravné a výkonnostné požiadavky

pravidlá SOLAS 74 II-2/3,

pravidlá SOLAS 74 II-2/5,

pravidlá SOLAS 74 II-2/6,

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7,

IMO MSC/obež. 1120.

MED/3.18b

Povrchové materiály a podlahové krytiny s nízkym rizikom šírenia plameňa

náterové systémy,

Požiadavky na typové schválenie

pravidlá SOLAS 74 II-2/3,

pravidlá SOLAS 74 II-2/5,

pravidlá SOLAS 74 II-2/6,

pravidlá SOLAS 74 X/3.

rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien.

B+D

B+E

B+F

 

 

Prepravné a výkonnostné požiadavky

pravidlá SOLAS 74 II-2/3,

pravidlá SOLAS 74 II-2/5,

pravidlá SOLAS 74 II-2/6,

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7,

IMO MSC/obež. 1120.

MED/3.18c

Povrchové materiály a podlahové krytiny s nízkym rizikom šírenia plameňa

podlahové krytiny.

Požiadavky na typové schválenie

pravidlá SOLAS 74 II-2/3,

pravidlá SOLAS 74 II-2/5,

pravidlá SOLAS 74 II-2/6,

pravidlá SOLAS 74 X/3.

rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien.

B+D

B+E

B+F

 

 

Prepravné a výkonnostné požiadavky

pravidlá SOLAS 74 II-2/3,

pravidlá SOLAS 74 II-2/5,

pravidlá SOLAS 74 II-2/6,

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7,

IMO MSC/obež. 1120.

MED/3.18d

Povrchové materiály a podlahové krytiny s nízkym rizikom šírenia plameňa

izolačné kryty potrubia,

Požiadavky na typové schválenie

pravidlá SOLAS 74 II-2/3,

pravidlá SOLAS 74 II-2/5,

pravidlá SOLAS 74 X/3.

rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien.

B+D

B+E

B+F

 

 

Prepravné a výkonnostné požiadavky

pravidlá SOLAS 74 II-2/3,

pravidlá SOLAS 74 II-2/5,

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7,

IMO MSC/obež. 1120.

MED/3.18e

Povrchové materiály a podlahové krytiny s nízkym rizikom šírenia plameňa

e)

adhezíva použité pri výrobe deliacich plôch triedy A, B a C,

Požiadavky na typové schválenie

pravidlá SOLAS 74 II-2/3,

pravidlá SOLAS 74 II-2/5,

pravidlá SOLAS 74 II-2/9,

pravidlá SOLAS 74 X/3.

rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien.

B+D

B+E

B+F

 

 

Prepravné a výkonnostné požiadavky

pravidlá SOLAS 74 II-2/3,

pravidlá SOLAS 74 II-2/5,

pravidlá SOLAS 74 II-2/9,

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7,

MED/3.18e

Povrchové materiály a podlahové krytiny s nízkym rizikom šírenia plameňa

adhezíva použité pri výrobe deliacich plôch triedy A, B a C,

Požiadavky na typové schválenie

pravidlá SOLAS 74 II-2/3,

pravidlá SOLAS 74 II-2/5,

pravidlá SOLAS 74 II-2/9,

pravidlá SOLAS 74 X/3.

rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien.

B+D

B+E

B+F

 

 

Prepravné a výkonnostné požiadavky

pravidlá SOLAS 74 II-2/3,

pravidlá SOLAS 74 II-2/5,

pravidlá SOLAS 74 II-2/9,

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7,

IMO MSC/obež. 1120.

MED/3.18f

Povrchové materiály a podlahové krytiny s nízkym rizikom šírenia plameňa

membrána horľavých kanálov

Požiadavky na typové schválenie

pravidlá SOLAS 74 II-2/3,

pravidlá SOLAS 74 II-2/5,

pravidlá SOLAS 74 II-2/9,

pravidlá SOLAS 74 X/3.

rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien.

B+D

B+E

B+F

 

 

Prepravné a výkonnostné požiadavky

pravidlá SOLAS 74 II-2/3,

pravidlá SOLAS 74 II-2/5,

pravidlá SOLAS 74 II-2/9,

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7,

IMO MSC/obež. 1120.

MED/3.19

Závesy, záclony a iné závesné textilné materiály a povlaky

Požiadavky na typové schválenie

pravidlá SOLAS 74 II-2/3,

pravidlá SOLAS 74 II-2/9,

pravidlá SOLAS 74 X/3.

rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien.

IMO MSC.1/obež. 1456 v znení zmien.

B+D

B+E

B+F

 

 

Prepravné a výkonnostné požiadavky

pravidlá SOLAS 74 II-2/3,

pravidlá SOLAS 74 II-2/9,

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7.

MED/3.20

Čalúnený nábytok

Požiadavky na typové schválenie

pravidlá SOLAS 74 II-2/3,

pravidlá SOLAS 74 II-2/5,

pravidlá SOLAS 74 II-2/9,

pravidlá SOLAS 74 X/3.

rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien.

B+D

B+E

B+F

 

 

Prepravné a výkonnostné požiadavky

pravidlá SOLAS 74 II-2/3,

pravidlá SOLAS 74 II-2/5,

pravidlá SOLAS 74 II-2/9,

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7.

MED/3.21

Posteľná bielizeň

Požiadavky na typové schválenie

pravidlá SOLAS 74 II-2/3,

pravidlá SOLAS 74 II-2/9,

pravidlá SOLAS 74 X/3.

rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien.

B+D

B+E

B+F

 

 

Prepravné a výkonnostné požiadavky

pravidlá SOLAS 74 II-2/3,

pravidlá SOLAS 74 II-2/9,

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7.

MED/3.22

Požiarne klapky

Požiadavky na typové schválenie

pravidlá SOLAS 74 II-2/9.

rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien.

B+D

B+E

B+F

 

 

Prepravné a výkonnostné požiadavky

pravidlá SOLAS 74 II-2/9.

Položka MED/3.23, Nehorľavé kanály vedúce cez deliace plochy triedy A – položka zámerne nevyplnená.

Položka MED/3.24, Trasy elektrických káblov cez deliace plochy triedy A – položka zámerne nevyplnená.

MED/3.25

Ohňovzdorné hranaté a okrúhle lodné okná triedy A a B

Požiadavky na typové schválenie

pravidlá SOLAS 74 II-2/9.

rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien.

B+D

B+E

B+F

 

 

Prepravné a výkonnostné požiadavky

pravidlá SOLAS 74 II-2/9.

IMO MSC/obež. 1120.

MED/3.26a

Priechody vedúce cez deliace plochy triedy A

trasy elektrických káblov

Požiadavky na typové schválenie

pravidlá SOLAS 74 II-2/9.

rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien,

MSC.1/obež. 1488.

B+D

B+E

B+F

 

 

Prepravné a výkonnostné požiadavky

pravidlá SOLAS 74 II-2/9.

MED/3.26b

Priechody vedúce cez deliace plochy triedy A

potrubia, šachty, kanály atď.

Požiadavky na typové schválenie

pravidlá SOLAS 74 II-2/9.

rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien,

IMO MSC.1/obež. 1488.

B+D

B+E

B+F

 

 

Prepravné a výkonnostné požiadavky

pravidlá SOLAS 74 II-2/9,

IMO MSC.1/obež. 1276.

MED/3.27a

Priechody vedúce cez deliace plochy triedy B

trasy elektrických káblov,

Požiadavky na typové schválenie

pravidlá SOLAS 74 II-2/9.

rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien.

B+D

B+E

B+F

 

 

Prepravné a výkonnostné požiadavky

pravidlá SOLAS 74 II-2/9.

MED/3.27b

Priechody vedúce cez deliace plochy triedy B

potrubia, šachty, kanály atď.

Požiadavky na typové schválenie

pravidlá SOLAS 74 II-2/9.

rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien.

B+D

B+E

B+F

 

 

Prepravné a výkonnostné požiadavky

pravidlá SOLAS 74 II-2/9.

MED/3.28

Kropiace systémy (limitované na hlavice rozprašovača).

[Trysky pre napevno inštalované kropiace systémy pre vysokorýchlostné plavidlá (HSC) sú zaradené do tejto položky]

Požiadavky na typové schválenie

pravidlá SOLAS 74 II-2/7,

pravidlá SOLAS 74 II-2/10,

pravidlá SOLAS 74 X/3.

ISO 6182-1 (2014).

Alebo

EN 12259-1 (1999) vrátane A1 (2001), A2 (2004) a A3 (2006).

B+D

B+E

B+F

 

 

Prepravné a výkonnostné požiadavky

pravidlá SOLAS 74 II-2/7,

pravidlá SOLAS 74 II-2/10,

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.44(65),

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7,

rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 8,

IMO MSC/obež. 912,

MED/3.28

Kropiace systémy (limitované na hlavice rozprašovača).

[Trysky pre napevno inštalované kropiace systémy pre vysokorýchlostné plavidlá (HSC) sú zaradené do tejto položky]

Požiadavky na typové schválenie

pravidlá SOLAS 74 II-2/7,

pravidlá SOLAS 74 II-2/10,

pravidlá SOLAS 74 X/3.

ISO 6182-1 (2014).

alebo

EN 12259-1 (1999) vrátane A1 (2001), A2 (2004) a A3 (2006).

B+D

B+E

B+F

 

 

Prepravné a výkonnostné požiadavky

pravidlá SOLAS 74 II-2/7,

pravidlá SOLAS 74 II-2/10,

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.44(65),

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7,

rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 8,

IMO MSC/obež. 912,

MSC.1/obež. 1556.

MED/3.29

Požiarne hadice

a)

Nepresakujúce ploché požiarne hadice (rozsah vnútorného priemeru od 25 mm to 52 mm)

Požiadavky na typové schválenie

pravidlá SOLAS 74 II-2/10,

pravidlá SOLAS 74 X/3.

EN 14540 (2014).

B+D

B+E

B+F

 

 

Prepravné a výkonnostné požiadavky

pravidlá SOLAS 74 II-2/10,

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7.

MED/3.30

Prenosné prístroje na kyslíkovú analýzu a na zisťovanie plynu

Požiadavky na typové schválenie

pravidlá SOLAS 74 II-2/4,

pravidlá SOLAS 74 VI/3,

pravidlá SOLAS 74 XI-1/7.

EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008) alebo IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008),

IEC 60092-504 (2001) vrátane korigenda 1 IEC 60092-504 (2011)

IEC 60533 (1999),

a podľa potreby:

a)

Kategória 1: (bezpečný priestor):

EN 50104 (2010),

EN 60079-29-1 (2007),

b)

Kategória 2: (výbušné plynné prostredia):

EN 50104 (2010),

EN 60079-29-1 (2007),

EN 60079-0 (2012) vrátane A11 (2013),

EN 60079-1 (2014),

EN 60079-10-1 (2015),

EN 60079-11 (2012),

EN 60079-15 (2010),

EN 60079-26 (2015).

B+D

B+E

B+F

 

1.6.2019

(II)

Prepravné a výkonnostné požiadavky

pravidlá SOLAS 74 II-2/4,

pravidlá SOLAS 74 VI/3,

pravidlá SOLAS 74 XI-1/7.

rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 15,

IMO MSC.1/obež. 1477.

MED /3.30

Prenosné prístroje na kyslíkovú analýzu a na zisťovanie plynu

Požiadavky na typové schválenie

pravidlá SOLAS 74 II-2/4,

pravidlá SOLAS 74 VI/3,

pravidlá SOLAS 74 XI-1/7.

EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008) alebo IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008),

IEC 60092-504 (2016),

IEC 60533 (2015),

a podľa potreby:

a)

Kategória 1: (bezpečný priestor):

EN 50104 (2010),

EN 60079-29-1 (2016),

b)

Kategória 2: (výbušné plynné prostredia):

EN 50104 (2010),

EN 60079-29-1 (2007),

EN 60079-0 (2012) vrátane A11 (2013),

EN 60079-1 (2014),

EN 60079-10-1 (2015),

EN 60079-11 (2012),

EN 60079-15 (2010),

EN 60079-26 (2015).

B+D

B+E

B+F

16.3.2017

28.2.2020

(II)

MED/3.30

Prenosné prístroje na kyslíkovú analýzu a na zisťovanie plynu

Požiadavky na typové schválenie

pravidlá SOLAS 74 II-2/4,

pravidlá SOLAS 74 VI/3,

pravidlá SOLAS 74 XI-1/7.

EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008) alebo IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008),

IEC 60092-504 (2016),

IEC 60533 (2015),

a podľa potreby:

a)

Kategória 1: (bezpečný priestor):

EN 50104 (2010),

EN 60079-29-1 (2016),

b)

Kategória 2: (výbušné plynné prostredia):

EN 50104 (2010),

EN 60079-29-1 (2016),

EN 60079-0 (2012) vrátane A11 (2013),

EN 60079-1 (2014),

EN 60079-10-1 (2015),

EN 60079-11 (2012),

EN 60079-15 (2010),

EN 60079-26 (2015).

B+D

B+E

B+F

19.6.2018

 

Prepravné a výkonnostné požiadavky

pravidlá SOLAS 74 II-2/4,

pravidlá SOLAS 74 VI/3,

pravidlá SOLAS 74 XI-1/7.

rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 15,

IMO MSC.1/obež. 1477.

Položka MED/3.31, Trysky pre napevno inštalované kropiace systémy pre vysokorýchlostné plavidlá (HSC) – položka bola vypustená, keďže je zaradená do položiek MED/3.9 a MED/3.28.

MED/3.32

Materiály (okrem nábytku) zamedzujúce horeniu pre vysokorýchlostné plavidlá

Požiadavky na typové schválenie

pravidlá SOLAS 74 X/3.

rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien.

B+D

B+E

B+F

 

 

Prepravné a výkonnostné požiadavky

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7,

IMO MSC.1/obež. 1457.

MED/3.33

Materiály zamedzujúce horeniu na nábytok pre vysokorýchlostné plavidlá

Požiadavky na typové schválenie

pravidlá SOLAS 74 X/3.

rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien.

B+D

B+E

B+F

 

 

Prepravné a výkonnostné požiadavky

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7.

MED/3.34

Ohňovzdorné deliace plochy pre vysokorýchlostné plavidlá

Požiadavky na typové schválenie

pravidlá SOLAS 74 X/3.

rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien.

B+D

B+E

B+F

 

 

Prepravné a výkonnostné požiadavky

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7,

IMO MSC.1/obež. 1457.

MED/3.35

Protipožiarne dvere na vysokorýchlostných plavidlách

Požiadavky na typové schválenie

pravidlá SOLAS 74 X/3.

rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien.

B+D

B+E

B+F

 

 

Prepravné a výkonnostné požiadavky

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7.

MED/3.36

Požiarne klapky na vysokorýchlostných plavidlách

Požiadavky na typové schválenie

pravidlá SOLAS 74 X/3.

rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien.

B+D

B+E

B+F

 

 

Prepravné a výkonnostné požiadavky

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7.

MED/3.37a

Priechody cez ohňovzdorné deliace plochy na vysokorýchlostných plavidlách

trasy elektrických káblov,

Požiadavky na typové schválenie

pravidlá SOLAS 74 X/3.

rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010) v znení zmien.

B+D

B+E

B+F

 

 

Prepravné a výkonnostné požiadavky

rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7,