25.5.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 129/68


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/764

z 2. mája 2018

o poplatkoch a platbách splatných Železničnej agentúre Európskej únie a ich platobných podmienkach

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/796 z 11. mája 2016 o Železničnej agentúre Európskej únie, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 881/2004 (1), a najmä na jeho článok 80,

keďže:

(1)

Príjmy Železničnej agentúry Európskej únie (ďalej len „agentúra“) pozostávajú z príspevku Únie a poplatkov a platieb hradených žiadateľmi za spracúvanie žiadostí o osvedčenia, povolenia a rozhodnutia o schválení, riešenie odvolaní a iné služby poskytované agentúrou v súlade s článkom 64 nariadenia (EÚ) 2016/796.

(2)

Poplatky a platby splatné agentúre by sa mali stanoviť transparentne, spravodlivo a jednotne, najmä s cieľom zjednodušenia. Ich výsledkom by nemala byť zbytočná finančná záťaž pre podniky a nemali by ohroziť konkurencieschopnosť európskeho železničného sektora.

(3)

Vo výpočte poplatkov a platieb by sa mali v opodstatnených prípadoch zohľadňovať náklady na zamestnancov a externých odborníkov zapojených do spracúvania žiadostí. Rovnako by sa mali zohľadniť náklady na podporné služby a činnosti súvisiace so spracúvaním žiadostí, ako aj všetky ďalšie operačné náklady, ktoré vznikajú pri poskytovaní uvedených služieb. Tieto náklady by mali súvisieť s príslušnými činnosťami a byť primerané a nediskriminačné.

(4)

Poplatky a platby vyberané agentúrou by mali pokrývať všetky náklady na služby poskytované agentúrou.

(5)

Čas, ktorý agentúra strávi poskytovaním uvedených služieb, by sa mal fakturovať pomocou hodinovej sadzby, kým systém nebude dostatočne vyspelý na zavedenie režimu pevných sadzieb. Poplatky a platby agentúry by sa mali stanoviť v takej výške, aby sa zabránilo deficitu v rozpočte agentúry alebo výraznému hromadeniu prebytkov v súlade s nariadením (EÚ) 2016/796.

(6)

Splatné sumy by nemali závisieť od sídla žiadateľa ani jazyka žiadosti. Náklady na dopravu a preklady, ktoré vzniknú v súvislosti so spracúvaním žiadosti agentúrou, by sa preto mali spočítať a rozdeliť medzi všetky žiadosti.

(7)

Poplatky a platby by sa mali stanoviť tak, aby zohľadňovali špecifické potreby malých a stredných podnikov. V prípade potreby by podniky mali mať možnosť rozdeliť si platby na viaceré splátky.

(8)

Žiadatelia majú v rámci nariadenia (EÚ) 2016/796 zabezpečené právo na odvolanie a mali by mať možnosť domáhať sa nápravy a využívať toto právo proti rozhodnutiam agentúry. Platba poplatkov a platieb za odvolanie proti rozhodnutiu agentúry by preto nemala byť podmienkou prijatia odvolania. Poplatky a platby by sa mali účtovať len za spracovanie zamietnutých odvolaní.

(9)

V súlade s dobrým riadením projektov by mal žiadateľ mať možnosť požiadať o odhad. Žiadateľ by mal byť čo najpresnejšie informovaný o približnej sume, ktorú má zaplatiť, a o spôsobe vykonania platby. Mali by sa stanoviť lehoty na zaplatenie poplatkov a platieb.

(10)

Informácie o poplatkoch a platbách stanovených týmto nariadením by mali byť verejne dostupné. Akékoľvek budúce revízie poplatkov účtovaných agentúrou by sa mali zakladať na transparentnom hodnotení nákladov agentúry a relevantných nákladov vyplývajúcich z úloh vykonávaných vnútroštátnymi bezpečnostnými orgánmi.

(11)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru podľa článku 81 nariadenia (EÚ) 2016/796,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.   Týmto nariadením sa stanovujú poplatky a platby splatné Európskej železničnej agentúre (ďalej len „agentúra“) za spracúvanie žiadostí podľa článkov 14, 20, 21 a 22 nariadenia (EÚ) 2016/796, ako aj za poskytovanie ďalších služieb v súlade s cieľmi, na plnenie ktorých bola agentúra zriadená. Ďalej sa ním stanovuje aj spôsob výpočtu týchto poplatkov a platieb a platobné podmienky.

2.   Týmto nariadením sa tiež zavádzajú postupy na zabezpečenie transparentnosti, nediskriminácie a ďalších základných zásad európskeho práva vo vzťahu k nákladom vnútroštátnych bezpečnostných orgánov za spracúvanie vnútroštátnej časti žiadostí, za ktoré je agentúra zodpovedná podľa článkov 14, 20 a 21 nariadenia (EÚ) 2016/796.

3.   Toto nariadenie sa nevzťahuje na poplatky a platby uložené za tieto činnosti vnútroštátnych bezpečnostných orgánov:

a)

spracúvanie žiadostí o jednotné bezpečnostné osvedčenia podľa článku 10 ods. 8 smernice (EÚ) 2016/798 (2) a za fázu predbežného zapojenia stanovenú vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2018/763 (3);

b)

spracúvanie žiadostí o povolenie na uvedenie vozidla na trh a o povolenie pre typ vozidla podľa článku 21 ods. 8 a článku 24 ods. 1 smernice (EÚ) 2016/797 (4) a za fázu predbežného zapojenia stanovenú vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2018/545 (5);

c)

vydanie stanoviska k žiadosti o schválenie traťového zariadenia ERTMS v súlade s článkom 19 ods. 3 smernice (EÚ) 2016/797;

d)

vydávanie dočasných povolení testov na mieste podľa článku 21 ods. 3 a ods. 5 smernice (EÚ) 2016/797.

Článok 2

Typy poplatkov a platieb

1.   Agentúra účtuje poplatky za spracúvanie žiadostí vrátane vydávania odhadov a v prípadoch, keď žiadateľ stiahne žiadosť alebo keď agentúra zmení rozhodnutie. Agentúra môže účtovať poplatky aj v prípade, keď odvolá svoje skoršie rozhodnutie z dôvodu neplnenia povinnosti držiteľa povolenia alebo osvedčenia.

2.   Žiadosti uvedené v odseku 1 zahŕňajú:

a)

žiadosti o povolenie na uvedenie vozidla na trh a o povolenie pre typ vozidla podľa článkov 20 a 21 nariadenia (EÚ) 2016/796;

b)

žiadosti o jednotné bezpečnostné osvedčenia podľa článku 14 nariadenia (EÚ) 2016/796;

c)

žiadosti o rozhodnutie o schválení zhody riešenia traťového zariadenia ERTMS z hľadiska interoperability s príslušnými technickými špecifikáciami interoperability v súlade s článkom 22 nariadenia (EÚ) 2016/796;

d)

odvolania uvedené v článku 58 nariadenia (EÚ) 2016/796 v súlade s článkom 7 tohto nariadenia.

3.   Agentúra účtuje aj platby za poskytovanie iných služieb ako tých, ktoré sú uvedené v odseku 1 na žiadosť žiadateľa alebo akejkoľvek inej osoby. Predovšetkým účtuje platby za fázu predbežného zapojenia stanovenú v nariadení (EÚ) 2018/545 a vo vykonávacom nariadení (EÚ) 2018/763.

4.   Agentúra vydá zoznam služieb na svojej webovej stránke.

Článok 3

Výpočet poplatkov a platieb

1.   Výška poplatkov a platieb predstavuje celkový súčet týchto položiek:

a)

počet hodín strávených zamestnancami agentúry a externými odborníkmi spracúvaním žiadostí vynásobený hodinovou sadzbou agentúry a

b)

relevantné náklady vnútroštátnych bezpečnostných orgánov týkajúce sa spracúvania vnútroštátnej časti žiadosti.

2.   Agentúra na účely odseku 1 písm. a) uplatňuje hodinovú sadzbu vo výške 130 EUR.

Článok 4

Odhad poplatkov a platieb

1.   Na žiadosť žiadateľa agentúra poskytne nezáväzný odhad výšky poplatkov a platieb týkajúcich sa žiadosti alebo požadovaných služieb a podá informácie, kedy budú vystavené faktúry.

Vnútroštátne bezpečnostné orgány, ktoré sú zapojené do spracúvania žiadosti, poskytnú agentúre nezáväzný odhad svojich nákladov podľa článku 3 ods. 1 písm. b), aby sa mohli zahrnúť do odhadu poskytnutého agentúrou.

2.   Počas spracúvania žiadostí agentúra a vnútroštátne bezpečnostné orgány monitorujú svoje náklady. Ak hrozí, že náklady prekročia odhad o viac ako 15 %, agentúra o tom žiadateľa na jeho žiadosť informuje.

3.   Ak spracúvanie žiadosti alebo vykonanie služby trvá viac ako jeden rok, žiadateľ môže požiadať o nový odhad.

4.   Ak sa požiada o poskytnutie odhadu alebo jeho revíziu, lehoty stanovené článkom 19 ods. 4 a článkom 21 ods. 6 smernice (EÚ) 2016/797 a článkom 10 ods. 6 smernice (EÚ) 2016/798 sa môžu pozastaviť na maximálne desať pracovných dní.

Článok 5

Platobné podmienky

1.   Agentúra vystaví faktúru na splatné poplatky a platby do 30 kalendárnych dní odo dňa

a)

rozhodnutia agentúry alebo odvolacej rady alebo

b)

ukončenia poskytovania služby alebo

c)

stiahnutia žiadosti alebo

d)

akejkoľvek inej skutočnosti, ktorá viedla k skončeniu spracúvania žiadosti.

2.   Faktúra musí obsahovať:

a)

počet hodín strávených agentúrou a

b)

v prípade potreby náklady účtované príslušným vnútroštátnym bezpečnostným orgánom. Náklady sa spresnia podľa vykonaných úloh a stráveného času alebo v podobe pevných sadzieb uplatňovaných na spracúvanie vnútroštátnej časti žiadosti.

3.   Vnútroštátne bezpečnostné orgány poskytnú agentúre vyhlásenie o nákladoch na svoj príspevok, ktoré má byť súčasťou faktúry vystavenej agentúrou, najneskôr na požiadanie agentúry. Vyhlásenie o nákladoch musí obsahovať informácie o tom, ako boli tieto náklady vypočítané.

4.   Poplatky a platby sa vyjadrujú a sú splatné v eurách.

5.   Agentúra žiadateľom oznámi rozhodnutie a vystaví faktúru prostredníctvom jednotného kontaktného miesta uvedeného v článku 12 nariadenia (EÚ) 2016/796.

6.   Agentúra môže fakturovať predbežné sumy každých 6 mesiacov.

7.   Úhrada poplatkov a platieb sa vykonáva prevodom na bankový účet agentúry uvedený na tento účel.

8.   Žiadatelia zabezpečia, aby agentúra dostala platbu dlžnej sumy vrátane bankových poplatkov spojených s platbou do 60 kalendárnych dní od dátumu oznámenia faktúry.

9.   Ak je žiadateľom malý alebo stredný podnik, agentúra zváži žiadosti o primerané predĺženie splatnosti alebo platbu formou splátok.

Na účely tohto nariadenia sa za malé alebo stredné podniky považujú podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb a ktorých ročný obrat nepresahuje 50 miliónov EUR alebo celková ročná súvaha nepresahuje 43 miliónov EUR.

10.   Vnútroštátne bezpečnostné orgány dostanú náhradu nákladov vynaložených na spracovanie vnútroštátnej časti žiadosti v lehote uvedenej v odsekoch 8 a 9.

Článok 6

Nezaplatenie

1.   Ak agentúra nedostane platbu v lehotách stanovených v článku 5 ods. 8 a 9, môže účtovať úroky za každý ďalší kalendárny deň, kým platbu nedostane, a uplatní pravidlá vymáhania pohľadávok podľa článku 80 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (6).

2.   Úrokovou sadzbou je sadzba uplatňovaná Európskou centrálnou bankou na jej hlavné refinančné operácie, uverejnená v sérii C Úradného vestníka Európskej únie, platná v prvý kalendárny deň mesiaca dátumu splatnosti, zvýšená o osem percentuálnych bodov.

3.   Ak má agentúra dôkaz, že finančná spôsobilosť žiadateľa je ohrozená, môže odmietnuť žiadosť s výnimkou prípadu, ak žiadateľ poskytne bankovú záruku alebo zaistený vklad.

4.   Agentúra môže odmietnuť novú žiadosť, ak žiadateľ nesplnil svoje platobné záväzky vyplývajúce z predchádzajúcich úloh alebo služieb poskytnutých agentúrou v súvislosti s povolením, osvedčením a schvaľovaním, s výnimkou prípadu, ak žiadateľ uhradí nezaplatené sumy, ktoré sú splatné za tieto certifikačné činnosti alebo poskytnuté služby.

5.   Agentúra podnikne všetky náležité právne kroky s cieľom zabezpečiť platbu vystavených faktúr v plnej výške. Na tento účel budú vnútroštátne bezpečnostné orgány, ktoré predložili vyhlásenie o nákladoch na účely náhrad, podporovať agentúru v tomto procese.

Článok 7

Odvolanie a poplatok za odvolanie

1.   Agentúra účtuje poplatok za akékoľvek odvolanie, ktoré sa zamietne alebo stiahne.

2.   Poplatok za odvolanie je 10 000 EUR alebo rovný sume účtovanej za rozhodnutie, voči ktorej sa odvoláva, podľa toho, ktorá suma je nižšia.

3.   Zapisovateľ odvolacej rady informuje odvolateľa o platobných podmienkach. Odvolateľ má na zaplatenie 30 dní odo dňa oznámenia faktúry.

4.   Žiadateľ sa môže odvolať proti účtovaným poplatkom a platbám odvolacej rade.

Článok 8

Zverejňovanie a revízia sadzieb

1.   Agentúra zverejní na svojej webovej stránke hodinové sadzby uvedené v článku 3.

2.   Vnútroštátne bezpečnostné orgány zverejnia sadzby relevantné na stanovenie nákladov účtovaných agentúre, ktoré sa uvádzajú v článku 3 ods. 1 písm. b). Ak vnútroštátne bezpečnostné orgány uplatňujú pevné sadzby, musia spresniť, v ktorých prípadoch povolenia a osvedčenia sa pevné sadzby uplatňujú.

3.   Webové sídlo agentúry musí obsahovať odkaz na tieto informácie.

4.   Agentúra do výročnej správy uvedenej v článku 51 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2016/796 zahrnie informáciu o položkách, na ktorých sú fixné sadzby založené, finančné výsledky a prognózy.

Článok 9

Postupy agentúry

1.   Na účely odlíšenia príjmov a výdavkov od činností podliehajúcich poplatkom a platbám uvedeným v článku 1 ods. 1 agentúra:

a)

príjmy z poplatkov a platieb prijíma a vedie na samostatnom bankovom účte,

b)

podáva ročnú správu o celkových príjmoch a výdavkoch pripísateľných k činnostiam podliehajúcim poplatkom a platbám, ako aj o štruktúre nákladov a výkonnosti.

2.   Ak na konci finančného roka celkový príjem z poplatkov a pFlatieb presiahne celkové náklady na činnosti podliehajúce poplatkom a platbám, prebytok sa ponechá v rozpočtovej rezerve a použije sa na riešenie prebytku alebo deficitu v súlade s finančným nariadením agentúry.

3.   Musí sa zabezpečiť udržateľnosť príjmov z činností podliehajúcich poplatkom a platbám.

Článok 10

Vyhodnotenie a revízia

1.   Režim poplatkov a platieb podlieha každý finančný rok hodnoteniu. Toto hodnotenie sa zakladá na predchádzajúcich rozpočtových výsledkoch a odhadoch výdavkov a príjmov. Vychádza aj z jednotného programového dokumentu agentúry.

2.   Komisia na základe hodnotenia finančných výsledkov a prognóz agentúry podľa potreby poplatky a platby prehodnotí.

3.   Na základe informácií poskytnutých agentúrou v jej výročnej správe uvedenej v článku 8 sa toto nariadenie preskúma najneskôr do 16. júna 2022, pokiaľ ide o postupné zavedenie pevných poplatkov.

Článok 11

Prechodné ustanovenia

V prípadoch uvedených v článku 55 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2018/545 a v článku 15 ods. 4 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2018/763 práca vykonaná pred podaním žiadosti agentúre nie je zahrnutá do poplatkov a platieb podľa tohto nariadenia a podlieha vnútroštátnym právnym predpisom.

Článok 12

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 16. februára 2019.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 2. mája 2018

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 138, 26.5.2016, s. 1.

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/798 z 11. mája 2016 o bezpečnosti železníc (Ú. v. EÚ L 138, 26.5.2016, s. 102).

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/763 z 9. apríla 2018, ktorým sa stanovujú praktické dojednania vydávania jednotných bezpečnostných osvedčení železničným podnikom v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/798 a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 653/2007 (pozri stranu 49 tohto úradného vestníka).

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/797 z 11. mája 2016 o interoperabilite železničného systému v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 138, 26.5.2016, s. 44).

(5)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/545 zo 4. apríla 2018, ktorým sa stanovujú praktické dojednania týkajúce sa postupu vydávania povolení pre železničné vozidlá a povolení pre typ železničných vozidiel podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/797 (Ú. v. EÚ L 90, 6.4.2018, s. 66).

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).