4.5.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 114/4


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/675

z 2. mája 2018,

ktorým sa menia dodatky k prílohe XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o látky karcinogénne, mutagénne alebo látky poškodzujúce reprodukciu (CMR)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (1), a najmä na jeho článok 68 ods. 2 a článok 131,

keďže:

(1)

V položkách 28, 29 a 30 prílohy XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 sa zakazuje uvádzanie na trh alebo používanie vo výrobkoch určených pre širokú verejnosť látok, ktoré sú klasifikované ako karcinogénne, mutagénne alebo poškodzujúce reprodukciu (CMR), kategórií 1A alebo 1B a zmesí obsahujúcich takéto látky v stanovených koncentráciách. Príslušné látky sú uvedené v dodatkoch 1 až 6 k uvedenej prílohe.

(2)

Látky sú klasifikované ako karcinogénne, mutagénne alebo reprodukčne toxické v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (2) a sú uvedené v časti 3 prílohy VI k danému nariadeniu.

(3)

Od poslednej aktualizácie dodatkov 1 až 6 k prílohe XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006, ktorej cieľom bolo zohľadniť nové klasifikácie látok ako látok karcinogénnych, mutagénnych alebo reprodukčne toxických podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008, bola časť 3 prílohy VI k uvedenému nariadeniu zmenená nariadením Komisie (EÚ) 2017/776 (3).

(4)

Nariadením (EÚ) 2017/776 sa vykonali aj zmeny v názvoch a číslovaní v časti 3 prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008, ktoré si vyžadujú úpravu odkazov na uvedené nariadenie v stĺpci 1 položiek 28 až 30 prílohy XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006.

(5)

Látka formaldehyd bola nariadením Komisie (EÚ) č. 605/2014 (4) klasifikovaná ako karcinogén kategórie 1B; Komisia sa však rozhodla nezahrnúť ju do poslednej aktualizácie vzhľadom na možné špecifické obmedzenia, ktoré mohli vyplynúť z prebiehajúceho preskúmania všetkých použití tejto látky uskutočňovaného Európskou chemickou agentúrou (5). Na zasadnutí výboru zriadeného podľa článku 133 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1907/2006, ktoré sa konalo 16. marca 2017, sa väčšina členských štátov vyjadrila, že uprednostňuje zahrnutie formaldehydu do položky 28 prílohy XVII k nariadeniu REACH bez ohľadu na akýkoľvek ďalší konkrétny návrh na obmedzenie tejto látky, a Komisia súhlasila, že tak učiní pri najbližšej možnej príležitosti.

(6)

Keďže hospodárske subjekty môžu harmonizované klasifikácie stanovené v časti 3 prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008 uplatňovať od skoršieho dátumu, malo by im byť na báze dobrovoľnosti umožnené uplatňovať ustanovenia tohto nariadenia skôr.

(7)

Nariadenie (ES) č. 1907/2006 by sa malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 133 nariadenia (ES) č. 1907/2006,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 sa mení v súlade s prílohou.

Článok 2

1.   Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.   Uplatňuje sa od 1. decembra 2018 s tou výnimkou, že odsek 2 prílohy sa v rozsahu, v akom sa vzťahuje na látku „formaldehyd. .. %“, uplatňuje odo dňa nadobudnutia účinnosti.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 2. mája 2018

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1).

(3)  Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/776 zo 4. mája 2017, ktorým sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (Ú. v. EÚ L 116, 5.5.2017, s. 1).

(4)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 605/2014 z 5. júna 2014, ktorým sa na účely zavedenia výstražných a bezpečnostných upozornení v chorvátskom jazyku a prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (Ú. v. EÚ L 167, 6.6.2014, s. 36).

(5)  https://echa.europa.eu/documents/10162/13641/annex_xv_report_formaldehyde_en.pdf/58be2f0a-7ca7-264d-a594-da5051a1c74b


PRÍLOHA

Príloha XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 sa mení takto:

1.

Stĺpec 1 položiek 28 až 30 sa nahrádza takto:

„28.

Látky, ktoré sú v časti 3 prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008 klasifikované ako karcinogény kategórie 1A alebo 1B a sú uvedené v dodatku 1, respektíve v dodatku 2.

29.

Látky, ktoré sú v časti 3 prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008 klasifikované ako mutagénne pre zárodočné bunky kategórie 1A alebo 1B a sú uvedené v dodatku 3, respektíve v dodatku 4.

30.

Látky, ktoré sú v časti 3 prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008 klasifikované ako látky poškodzujúce reprodukciu kategórie 1A alebo 1B a sú uvedené v dodatku 5, respektíve v dodatku 6.“

2.

Do tabuľky v dodatku 2 sa vkladajú tieto položky v poradí podľa stanovených indexových čísiel:

„2,3-epoxypropyl-metakrylát;

glycidyl metakrylát

607-123-00-4

203-441-9

106-91-2

 

uhličitan kademnatý

048-012-00-5

208-168-9

513-78-0

 

hydroxid kademnatý; dihydroxid kademnatý

048-013-00-0

244-168-5

21041-95-2

 

dusičnan kademnatý; didusičnan kademnatý

048-014-00-6

233-710-6

10325-94-7

 

formaldehyd …%

605-001-00-5

200-001-8

50-00-0

 

antrachinón

606-151-00-4

201-549-0

84-65-1

 

N,N′-metyléndimorfolín;

N,N′-metylénbismorfolín

[formaldehyd uvoľnený z N,N′-metylénbismorfolínu];

[MBM]

607-721-00-5

227-062-3

5625-90-1

 

produkt reakcie paraformaldehydu a 2-hydroxypropylamínu (pomer 3:2);

[formaldehyd uvoľnený z 3,3′-metylénbis[5-metyloxazolidínu];

formaldehyd uvoľnený z oxazolidínu];

[MBO]

612-290-00-1

 

produkt reakcie paraformaldehydu s 2-hydroxypropylamínom (pomer 1:1);

[formaldehyd uvoľnený z α,α,α-trimetyl-1,3,5-triazín-1,3,5(2H,4H,6H)-trietanolu];

[HPT]

612-291-00-7

 

metylhydrazín

612-292-00-2

200-471-4

60-34-4“

 

3.

Do tabuľky v dodatku 4 sa vkladajú tieto položky v poradí podľa stanovených indexových čísiel:

„uhličitan kademnatý

048-012-00-5

208-168-9

513-78-0

 

hydroxid kademnatý; dihydroxid kademnatý

048-013-00-0

244-168-5

21041-95-2

 

dusičnan kademnatý; didusičnan kademnatý

048-014-00-6

233-710-6

10325-94-7“

 

4.

Do tabuľky v dodatku 6 sa vkladajú tieto položky v poradí podľa stanovených indexových čísiel:

„2-metyl-1-(4-metyltiofenyl)-2-morfolínpropán-1-ón

606-041-00-6

400-600-6

71868-10-5

 

2,3-epoxypropyl-metakrylát;

glycidyl metakrylát

607-123-00-4

203-441-9

106-91-2

 

cyprokonazol (ISO); (2RS,3RS;2RS,3SR)-2-(4-chlórfenyl)-3-cyklopropyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)bután-2-ol

650-032-00-X

94361-06-5

 

dibutylcín dilaurát; dibutyl[bis(dodekanoyloxy)]stanán

050-030-00-3

201-039-8

77-58-7

 

kyselina nonadekafluórdekánová; [1]

amónium-nonadekafluórdekanoát; [2]

sódium-nonadekafluórdekanoát; [3]

607-720-00-X

206-400-3 [1]

221-470-5 [2]

[3]

335-76-2 [1]

3108-42-7 [2]

3830-45-3 [3]

 

triadimenol (ISO); (1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(4-chlórfenoxy)-3,3-dimetyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)bután-2-ol;

α-tert-butyl-β-(4-chlórfenoxy)-1H-1,2,4-triazol-1-etanol

613-322-00-7

259-537-6

55219-65-3

 

chinolín-8-ol;

8-hydroxychinolín

613-324-00-8

205-711-1

148-24-3

 

tiakloprid (ISO);

(Z)-3-(6-chlór-3-pyridylmetyl)-1,3-tiazolidín-2-ylidénkyanamid;

{(2Z)-3-[(6-chlórpyridín-3-yl)metyl]-1,3-tiazolidín-2-ylidén}kyanamid

613-325-00-3

111988-49-9

 

karbetamid (ISO);

(R)-1-(etylkarbamoyl)etyl karbanilát; (2R)-1-(etylamino)-1-oxopropán-2-yl fenylkarbamát

616-223-00-7

240-286-6

16118-49-3“