3.5.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 113/4


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/671

z 2. mája 2018,

ktorým sa zavádza registrácia dovozu elektrických bicyklov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036 z 8. júna 2016 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie (1) (ďalej len „základné antidumpingové nariadenie“), a najmä na jeho článok 14 ods. 5,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1037 z 8. júna 2016 o ochrane pred subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie (2) (ďalej len „základné antisubvenčné nariadenie“), a najmä na jeho článok 24 ods. 5,

po informovaní členských štátov,

keďže:

(1)

Dňa 20. októbra 2017 Európska komisia (ďalej len „Komisia“) oznámila prostredníctvom oznámenia uverejneného v Úradnom vestníku Európskej únie  (3) (ďalej len „oznámenie o začatí antidumpingového konania“) začatie antidumpingového konania (ďalej len „antidumpingové konanie“) týkajúceho sa dovozu elektrických bicyklov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (ďalej len „ČĽR“) do Únie na základe podnetu, ktorý 8. septembra 2017 podalo Európske združenie výrobcov bicyklov (ďalej len „navrhovateľ“ alebo „EBMA“) v mene výrobcov, ktorých výroba predstavuje viac než 25 % celkovej výroby elektrických bicyklov v Únii.

(2)

Dňa 21. decembra 2017 Komisia oznámila prostredníctvom oznámenia uverejneného v Úradnom vestníku Európskej únie  (4) (ďalej len „oznámenie o začatí antisubvenčného konania“) začatie antisubvenčného konania (ďalej len „antisubvenčné konanie“) týkajúceho sa dovozu elektrických bicyklov s pôvodom v ČĽR do Únie na základe podnetu, ktorý 8. novembra 2017 podal navrhovateľ v mene výrobcov, ktorých výroba predstavuje viac než 25 % celkovej výroby elektrických bicyklov v Únii.

1.   DOTKNUTÝ VÝROBOK A PODOBNÝ VÝROBOK

(3)

Výrobkom, ktorý podlieha registrácii (ďalej len „dotknutý výrobok“), sú v oboch konaniach bicykle s pedálmi, s pomocným elektrickým motorom, s pôvodom v ČĽR, v súčasnosti patriace pod číselné znaky KN 8711 60 10 a ex 8711 60 90 (kód TARIC 8711609010). Tieto číselné znaky KN a kódy TARIC sa uvádzajú len pre informáciu.

2.   ŽIADOSŤ

(4)

Navrhovateľ vo svojich podnetoch uviedol svoj zámer požiadať o registráciu. Dňa 31. januára 2018 navrhovateľ predložil žiadosti o registráciu podľa článku 14 ods. 5 základného antidumpingového nariadenia a článku 24 ods. 5 základného antisubvenčného nariadenia. Navrhovateľ požadoval zavedenie registrácie dovozu dotknutého výrobku, aby následne bolo možné na tento dovoz od dátumu uvedenej registrácie uplatňovať opatrenia za predpokladu, že sú splnené všetky podmienky stanovené v základných nariadeniach.

3.   DÔVODY REGISTRÁCIE

(5)

Podľa článku 14 ods. 5 základného antidumpingového nariadenia a podľa článku 24 ods. 5 základného antisubvenčného nariadenia môže Komisia nariadiť colným orgánom, aby prijali potrebné kroky na registráciu dovozov, aby bolo možné opatrenia následne uplatniť na tieto dovozy odo dňa uvedenej registrácie za predpokladu, že sú splnené všetky podmienky stanovené v základných nariadeniach. Registráciu dovozu je možné zaviesť na základe žiadosti výrobného odvetvia Únie, ktorá obsahuje dostatočné dôkazy na odôvodnenie takéhoto postupu.

(6)

Podľa navrhovateľa je registrácia odôvodnená, keďže dotknutý výrobok je dumpingový a subvencovaný. Závažnú ujmu spôsobuje výrobnému odvetviu Únie zvýšený dovoz s nízkymi cenami, ktorý naruší nápravný účinok prípadného konečného cla tým, že umožňuje skladovanie ešte pred začiatkom sezóny predaja v roku 2018.

(7)

Komisia preskúmala žiadosť so zreteľom na článok 10 ods. 4 základného antidumpingového nariadenia a článok 16 ods. 4 základného antisubvenčného nariadenia.

(8)

Čo sa týka časti žiadosti o dumpingu, Komisia overovala, či si boli dovozcovia vedomí alebo si mali byť vedomí dumpingu, pokiaľ ide o rozsah dumpingu a údajnej alebo zistenej ujmy. Takisto analyzovala, či dochádza k ďalšiemu podstatnému zvyšovaniu dovozu, ktoré by vzhľadom na jeho načasovanie a objem, ako aj na ďalšie okolnosti pravdepodobne vážne narušilo nápravný účinok konečného antidumpingového cla, ktoré sa má uplatniť.

(9)

Čo sa týka časti žiadosti o subvencii, Komisia overovala, či existujú kritické okolnosti, za ktorých predmetnému subvencovanému výrobku vznikla ujma, ktorá sa ťažko napráva, spôsobená masovým dovozom výrobku zvýhodneného napadnuteľnými subvenciami v relatívne krátkom období, a či treba spätne vymerať vyrovnávacie clá na tieto dovozy, aby sa zabránilo opakovaniu tejto ujmy.

3.1.   Informovanosť dovozcov o dumpingu, jeho rozsahu a údajnej ujme

(10)

Pokiaľ ide o dumping, Komisia má v tejto fáze k dispozícii dostatočné dôkazy o tom, že dovozy dotknutého výrobku z ČĽR sú dumpingové. Navrhovateľ poskytol najmä dôkaz o normálnej hodnote určenej na základe domácich cien, pričom sa na tento účel podľa článku 2 ods. 7 základného antidumpingového nariadenia vybralo Švajčiarsko.

(11)

Dôkaz o existencii dumpingu vychádza z porovnania takto stanovenej normálnej hodnoty s vývoznou cenou (na úrovni ceny zo závodu) dotknutého výrobku pri jeho predaji na vývoz do Únie. Ako celok a vzhľadom na rozsah údajných dumpingových rozpätí od 193 % do 430 % tieto dôkazy v tejto fáze dostatočne potvrdzujú, že vyvážajúci výrobcovia uplatňujú dumping.

(12)

Tieto informácie obsahovalo oznámenie o začatí tohto konania uverejnené 20. októbra 2017.

(13)

Spoločnosť Giant, vyvážajúci výrobca s prepojeným dovozcom, tvrdila, že začatie antidumpingového prešetrovania nebolo dostatočné na to, aby sa vytvorilo povedomie o dumpingu.

(14)

Uverejnením v Úradnom vestníku Európskej únie je toto oznámenie o začatí konania verejným dokumentom, ku ktorému majú prístup všetci dovozcovia. Dovozcovia majú navyše ako zainteresované strany v prešetrovaní prístup k zneniu podnetu, ktoré nemá dôverný charakter. Komisia preto usúdila, že dovozcovia si boli vedomí alebo si mali byť vedomí údajných dumpingových praktík, ich rozsahu a údajnej ujmy najneskôr v tom čase.

(15)

Tá istá zainteresovaná strana tvrdila, že od dovozcu nemožno očakávať, že pozná uplatňovanie článku 2 ods. 7 základného antidumpingového nariadenia, a ešte menej od neho možno očakávať, že je schopný predvídať normálnu hodnotu, podľa ktorej by sa mali posudzovať čínske vývozné ceny do Únie.

(16)

Komisia poznamenala, že uplatňovanie článku 2 ods. 7 základného antidumpingového nariadenia sa spomína v podnete, ako aj v oznámení o začatí konania.

(17)

V podnete sa uvádzali dostatočné dôkazy o údajnej ujme, pričom sa v ňom poukazovalo na prudký pokles podielu výrobného odvetvia Únie na trhu zo 42,5 % v roku 2014 na 28,6 % v období použitom v podnete, nízke a klesajúce úrovne ziskovosti vo výške 3,4 % obratu v roku 2014 a 2,1 % obratu v období použitom v podnete, ako aj výpočet predaja pod cenu v rozmedzí od 153 % do 206 %.

(18)

Komisia preto usúdila, že prvé kritérium pre registráciu bolo splnené, pokiaľ ide o časť žiadosti o dumpingu.

3.2.   Ďalší podstatný nárast dovozu

(19)

Údaje Eurostatu neumožňujú úplnú analýzu vývoja dovozu elektrických bicyklov do Únie. Zatiaľ čo obdobie prešetrovania sa začína v októbri 2016, približne 99 % dovozu elektrických bicyklov bolo do januára 2017 zatriedených pod číselným znakom KN, ktorý sa vzťahoval na iné výrobky.

(20)

V tejto súvislosti navrhovateľ poskytol podrobné číselné údaje vychádzajúce z údajov čínskych colných orgánov o vývoze od januára 2014 do februára 2018. Na základe podaní zainteresovaných strán a zosúladenia štatistických údajov Komisia usúdila, že medzi vývozom z ČĽR a dovozom do Únie dochádza k dvojmesačnému oneskoreniu.

(21)

Vo svojej analýze preto Komisia usúdila, že údaje čínskych colných orgánov o vývoze poskytujú dostatočné dôkazy prima facie o dovoze do Únie s dvojmesačným oneskorením na prepravu. Na určenie objemu dovozu počas obdobia prešetrovania (t. j. od 1. októbra 2016 do 30. septembra 2017) Komisia preto použila údaje o čínskom vývoze v období medzi augustom 2016 a júlom 2017.

(22)

Objem vývozu z ČĽR do Únie sa v období od novembra 2017 do februára 2018 v porovnaní s obdobím od novembra 2016 do februára 2017 zvýšil o 82 %. Okrem toho bol priemerný mesačný objem vývozu z ČĽR do Únie v období od novembra 2017 do februára 2018 o 64 % vyšší než priemerný mesačný objem dovozu do Únie počas obdobia prešetrovania. Komisia usúdila, že tieto číselné údaje preukázali značný nárast dovozu.

(23)

Niektorí neprepojení dovozcovia a spoločnosť Giant tvrdili, že nespracované údaje o čínskom vývoze, z ktorých vychádzal navrhovateľ pri podpore svojej žiadosti o registráciu, by sa mali zverejniť v spise, ktorý nemá dôverný charakter, aby sa zabezpečila spoľahlivosť zdroja a poskytnutých údajov. Dovozcovia tvrdia, že použité číselné znaky sa nespomínali a mohli sa vzťahovať aj na iné výrobky.

(24)

Navrhovateľ sprístupnil Komisii podrobné štatistické údaje použité na podporu svojej žiadosti. Zverejnením týchto údajov by sa porušili autorské práva. Navrhovateľ však súhrnné číselné údaje o vývoze za mesiac a za rok sprístupnil v znení žiadosti, ktoré nemá dôverný charakter. Navrhovateľ takisto uviedol, že zdrojom sú čínske colné orgány, uviedol použité číselné znaky a vysvetlil svoju metodiku na vylúčenie iných výrobkov než dotknutého výrobku. Zdroj ako taký bol známy a prístupný verejnosti za poplatok. Navyše boli tieto údaje všeobecne potvrdené Eurostatom pre dostupné obdobie. Žiadna iná zainteresovaná strana nenavrhla alternatívne údaje ani alternatívnu metodiku. Komisia usúdila, že za týchto okolností a vzhľadom na úroveň zverejnenia súhrnných údajov a metodiky v spise, ktorý nemá dôverný charakter, nie sú vstupné údaje potrebné na to, aby mohla dotknutá strana uplatniť svoje práva na obhajobu. Toto tvrdenie sa preto muselo zamietnuť.

(25)

Niektorí neprepojení dovozcovia ďalej tvrdili, že skladovanie nie je možné vzhľadom na dlhé prípravné obdobia medzi návrhom a dodaním. V tejto súvislosti Komisia usúdila, že prípravné obdobie od návrhu elektrického bicykla do skutočného dodania nebráni možnosti skladovania už navrhnutého elektrického bicykla, najmä vzhľadom na informácie obsiahnuté v podnete týkajúce sa voľnej kapacity v ČĽR. Dostupné štatistické dôkazy navyše podporili tvrdenie, že dovoz sa podstatne zvýšil. Tvrdenie sa preto zamietlo.

(26)

Niektorí neprepojení dovozcovia a spoločnosť Giant popreli, že nárast čínskeho vývozu je dôkazom ďalšieho podstatného nárastu dovozu, a tvrdili, že odzrkadľuje sezónny charakter predaja elektrických bicyklov. Komisia usúdila, že medziročné porovnanie nepodlieha sezónnym vplyvom a poskytla dôkazy o tom, že objem dovozu sa od začatia tohto konania zvýšil o 82 %. Tvrdenie sa preto zamietlo.

(27)

Spoločnosť Giant poprela, že nárast dovozu je podstatný, a tvrdila, že je pod úrovňou alebo na úrovni celkového rastu dopytu po elektrických bicykloch v Únii. Citovala pritom publikácie Konfederácie európskeho cyklistického priemyslu (Confederation of the European Bicycle Industry – CONEBI), v ktorých sa tento nárast za rok 2016 v porovnaní s rokom 2015 odhaduje na 22,2 %, ako aj publikácie EBMA, čiže navrhovateľa, v ktorých sa miera rastu za rok 2017 v porovnaní s rokom 2016 odhaduje na 23 %. Spoločnosť Giant tvrdila, že vhodným východiskovým bodom pre posúdenie nárastu dovozu je október 2017. Podľa výpočtov spoločnosti Giant vychádzajúcich z údajov Eurostatu o dovoze sa mesačný dovoz elektrických bicyklov v období medzi októbrom 2017 a januárom 2018 zvýšil o 8,7 %.

(28)

Komisia poznamenáva, že spoločnosť Giant tvrdila, že čas prepravy medzi vývozom z ČĽR a dovozom do Únie predstavuje „najmenej jeden alebo dva mesiace“. Výsledkom je, že dovoz v októbri 2017 zodpovedal vývozu z ČĽR v auguste 2017, pred začatím prešetrovania. Okrem toho bol priemerný mesačný objem vývozu z ČĽR do Únie v období od augusta 2017 do februára 2018 o 36 % vyšší než priemerný mesačný objem dovozu do Únie počas obdobia prešetrovania. V tejto miere rastu sa nezohľadňuje veľmi významný nárast dovozu, ku ktorému došlo už počas obdobia prešetrovania a ktorý je tak či tak vysoko nad úrovňami miery rastu dopytu na trhu Únie za roky 2016 a 2017.

(29)

Komisia preto dospela k záveru, že druhé kritérium pre registráciu týkajúce sa časti žiadosti o dumpingu bolo takisto splnené.

3.3.   Narušenie nápravného účinku cla

(30)

Komisia má k dispozícii dostatočné dôkazy o tom, že pokračujúci nárast dovozu z ČĽR pri naďalej klesajúcich cenách by spôsobil dodatočnú ujmu.

(31)

Ako sa uvádza v odôvodneniach 19 až 29, o podstatnom náraste dovozu dotknutého výrobku existujú dostatočné dôkazy.

(32)

Okrem toho existujú aj dôkazy o klesajúcom trende dovozných cien dotknutého výrobku. Priemerná cena dovozu z ČĽR do Únie v eurách bola v období od novembra 2017 do februára 2018 skutočne o 8 % nižšia než v období od novembra 2016 do februára 2017 a o 7 % nižšia v porovnaní s obdobím prešetrovania.

(33)

Ako vyplýva z dodatočných okolností, ďalší podstatný nárast dovozu pravdepodobne vážne naruší nápravný účinok ciel, ktoré sa majú uplatňovať. Dá sa skutočne oprávnene očakávať, že dovoz dotknutého výrobku môže naďalej stúpať ešte pred prijatím predbežných opatrení, ak sa nejaké prijmú, keďže by sa prijímali najneskôr okolo 20. júla, čo by sa prekrývalo s koncom sezóny predaja elektrických bicyklov v roku 2018.

(34)

Je teda pravdepodobné, že takýto ďalší nárast dovozu po začatí konania vzhľadom na svoje načasovanie, objem a iné okolnosti (akými sú napríklad nadmerná kapacita v ČĽR a cenové správanie čínskych vyvážajúcich výrobcov) vážne naruší nápravný účinok konečného cla, ak sa takéto clo neuplatňuje spätne.

(35)

Komisia preto dospela k záveru, že tretie kritérium pre registráciu týkajúce sa časti žiadosti o dumpingu bolo takisto splnené.

3.4.   Ujma, ktorá sa ťažko napráva, je spôsobená masovým dovozom subvencovaného výrobku v relatívne krátkom období

(36)

Pokiaľ ide o subvencovanie, Komisia má k dispozícii dostatočné dôkazy o tom, že dovoz dotknutého výrobku z ČĽR je subvencovaný. K údajným subvenciám patria okrem iného i) priamy prevod peňažných prostriedkov a záväzkov, akými sú napríklad granty, preferenčné pôžičky, cielené úvery bánk vo vlastníctve štátu, ale aj súkromných bánk, vývozné úvery a záruky a vývozné poistenie, ii) ušlé alebo nevybrané štátne príjmy, akými sú napríklad úľavy na dani z príjmu a oslobodenie od dane z príjmu, zníženie dovozných ciel, zníženie zrážkovej dane, oslobodenie od DPH a zníženie DPH, a iii) vstupné materiály, pozemky a energia, ktoré vláda poskytuje za nižšiu než primeranú odplatu. Tieto dôkazy sa sprístupnili v otvorenej verzii podnetu a v správe o dostatočných dôkazoch.

(37)

Predpokladá sa, že uvedené systémy sú subvenciami, keďže zahŕňajú finančný príspevok od vlády ČĽR alebo iných regionálnych vlád (vrátane verejných orgánov) a poskytujú výhodu vyvážajúcim výrobcom dotknutého výrobku. Závisia údajne od výkonu v oblasti vývozu a/alebo od uprednostňovania použitia domáceho tovaru pred dovážaným tovarom a/alebo sú obmedzené na určité odvetvia a/alebo typy podnikov a/alebo oblasti, a preto sú špecifické a napadnuteľné.

(38)

Dostupné dôkazy v tejto fáze preto preukazujú, že vývoz dotknutého výrobku je zvýhodnený napadnuteľnými subvenciami.

(39)

Komisia má navyše k dispozícii dostatočné dôkazy o tom, že subvenčné praktiky vyvážajúcich výrobcov spôsobujú výrobnému odvetviu Únie značnú ujmu. Dôkazy o objeme dovozov predložené v podnete a následných podaniach súvisiacich so žiadosťou o zavedenie registrácie poukazujú na obrovský nárast dovozov v absolútnom vyjadrení a z hľadiska podielu na trhu v období medzi rokom 2014 a obdobím prešetrovania, ako aj za posledné mesiace. Dostupné dôkazy svedčia konkrétne o tom, že čínski vyvážajúci výrobcovia viac než strojnásobili objem vývozu dotknutého výrobku do Únie, a to z 219 na 703 tisíc jednotiek (+ 484 tisíc jednotiek), čo viedlo k výraznému nárastu podielu na trhu z 19,2 % na 33 %. Ako sa navyše uvádza v odôvodnení 22, rovnaký trend pokračoval aj v období medzi novembrom 2017 a februárom 2018. Celkovo z dôkazov vyplýva, že obrovský nárast dovozu elektrických bicyklov z ČĽR má významné nepriaznivé účinky na situáciu výrobného odvetvia Únie vrátane nízkej úrovne ziskovosti. Dôkazy týkajúce sa faktorov ujmy uvedených v článku 3 ods. 5 základného antidumpingového nariadenia a v článku 8 ods. 4 základného antisubvenčného nariadenia tvoria údaje obsiahnuté v podnetoch a nasledujúcich podaniach týkajúcich sa registrácie.

(40)

Komisia v tejto fáze takisto posudzovala, či sa vzniknutá ujma ťažko napráva. Po tom, ako sa čínski dodávatelia integrujú do dodávateľských reťazcov zákazníkov výrobného odvetvia Únie, by sa zákazníci mohli zdráhať zmeniť dodávateľov v prospech výrobcov z Únie. Okrem toho je nepravdepodobné, že by zákazníci výrobného odvetvia Únie prijali vyššie ceny výrobného odvetvia Únie, a to ani vtedy, ak by mala Komisia v budúcnosti hypoteticky uložiť vyrovnávacie opatrenia bez retroaktívneho účinku. Takáto hrozba trvalej straty podielu na trhu alebo nižších príjmov predstavuje ujmu, ktorá sa ťažko napráva.

3.5.   Zabránenie opätovnému výskytu ujmy

(41)

A napokon, pokiaľ ide o údaje uvedené v odôvodnení 39 a skutočnosti uvedené v odôvodnení 40, Komisia považuje za potrebné pripraviť sa na možné retroaktívne uloženie opatrení uložením registrácie s cieľom zabrániť opakovanému vzniku takejto ujmy.

4.   POSTUP

(42)

Komisia preto dospela k záveru, že existujú dostatočné dôkazy, ktoré odôvodňujú zavedenie registrácie dovozu dotknutého výrobku v súlade s článkom 14 ods. 5 základného antidumpingového nariadenia a článkom 24 ods. 5 základného antisubvenčného nariadenia.

(43)

Všetky zainteresované strany sa vyzývajú, aby písomne oznámili svoje stanoviská a poskytli podporné dôkazy. Komisia môže okrem toho vypočuť zainteresované strany za predpokladu, že predložia písomnú žiadosť a preukážu, že na ich vypočutie existujú osobitné dôvody.

5.   REGISTRÁCIA

(44)

Podľa článku 14 ods. 5 základného antidumpingového nariadenia a podľa článku 24 ods. 5 základného antisubvenčného nariadenia by sa mala zaviesť registrácia dovozu dotknutého výrobku, aby sa v prípade, že výsledkom prešetrovaní sú zistenia, ktoré vedú k uloženiu antidumpingových a/alebo vyrovnávacích ciel, zabezpečilo, že tieto clá sa môžu po splnení potrebných podmienok vyberať spätne z registrovaného dovozu v súlade s uplatniteľnými právnymi ustanoveniami.

(45)

Každý prípadný budúci záväzok vyplýva zo zistení antidumpingového a antisubvenčného prešetrovania.

(46)

Podľa tvrdení v podnete na začatie antidumpingového prešetrovania sa pri dotknutom výrobku odhaduje priemerné dumpingové rozpätie na približne 193 % až 430 % a priemerná úroveň odstránenia ujmy na 189 %. Výška prípadného budúceho záväzku je stanovená na úrovni odstránenia ujmy odhadovanej na základe podnetu, konkrétne 189 % ad valorem dovoznej hodnoty CIF dotknutého výrobku.

(47)

V tejto fáze prešetrovania ešte nie je možné odhadnúť výšku subvencovania. Podľa tvrdení v podnete na začatie antisubvenčného prešetrovania sa úroveň odstránenia ujmy pre dotknutý výrobok odhaduje na 189 %. Výška prípadného budúceho záväzku je stanovená na úrovni odstránenia ujmy odhadovanej na základe antisubvenčného podnetu, konkrétne 189 % ad valorem dovoznej hodnoty CIF dotknutého výrobku.

6.   SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

(48)

So všetkými osobnými údajmi získanými v súvislosti s touto registráciou sa bude zaobchádzať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (5),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Colným orgánom sa týmto podľa článku 14 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2016/1036 a článku 24 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2016/1037 nariaďuje, aby podnikli potrebné kroky na registráciu dovozu do Únie bicyklov s pedálmi, s pomocným elektrickým motorom, v súčasnosti patriacich pod číselné znaky KN 8711 60 10 a ex 8711 60 90 (kód TARIC 8711609010), a s pôvodom v Čínskej ľudovej republike.

2.   Povinnosť registrácie uplynie deväť mesiacov po dátume nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

3.   Všetky zainteresované strany sa vyzývajú, aby písomne oznámili svoje stanoviská, predložili podporné dôkazy alebo požiadali o vypočutie do 21 dní odo dňa uverejnenia tohto nariadenia.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 2. mája 2018

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 176, 30.6.2016, s. 21.

(2)  Ú. v. EÚ L 176, 30.6.2016, s. 55.

(3)  Ú. v. EÚ C 353, 20.10.2017, s. 19.

(4)  Ú. v. EÚ C 440, 21.12.2017, s. 22.

(5)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.