9.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 91/13


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/550

zo 6. apríla 2018,

ktorým sa mení príloha II k nariadeniu (ES) č. 684/2009, ktorým sa implementuje smernica Rady 2008/118/ES, pokiaľ ide o elektronické postupy pri preprave tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 2008/118/ES zo 16. decembra 2008 o všeobecnom systéme spotrebných daní a o zrušení smernice 92/12/EHS (1), a najmä na jej článok 29 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadením Rady (EHS) č. 2658/87 (2) sa stanovila nomenklatúra tovaru (ďalej len „kombinovaná nomenklatúra“) s cieľom splniť požiadavky Spoločného colného sadzobníka, štatistík vonkajšieho obchodu Únie a iných politík Únie týkajúcich sa dovozu alebo vývozu tovaru.

(2)

Na vyplnenie určitých polí údajov v správach, ktoré sa vymieňajú na účely článkov 21 až 25 smernice 2008/118/ES, sa majú použiť kódy uvedené v prílohe II k nariadeniu Komisie (ES) č. 684/2009 (3).

(3)

Výrobky, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia smernice Rady 2003/96/ES (4), sú opísané na základe odkazov na číselné znaky kombinovanej nomenklatúry podľa nariadenia Komisie (ES) č. 2031/2001 (5).

(4)

Určité energetické výrobky sú uvedené v tabuľke v bode 11 (Výrobok podliehajúci spotrebnej dani) prílohy II k nariadeniu (ES) č. 684/2009 a sú opísané na základe odkazov na číselné znaky kombinovanej nomenklatúry podľa nariadenia (ES) č. 2031/2001.

(5)

Podľa zmien prílohy I k nariadeniu (EHS) č. 2658/87, z ktorých najnovšie boli zavedené vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2017/1925 (6), číselné znaky kombinovanej nomenklatúry pre určité energetické výrobky uvedené v smernici 2003/96/ES boli nahradené novými číselnými znakmi.

(6)

Podľa vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2018/552 (7) boli číselné znaky kombinovanej nomenklatúry pre určité energetické výrobky podliehajúce ustanoveniam smernice 2003/96/ES aktualizované na základe zmien kombinovanej nomenklatúry, z ktorých najnovšie boli zavedené vykonávacím nariadením (EÚ) 2017/1925.

(7)

Treba zabezpečiť, aby číselné znaky kombinovanej nomenklatúry používané na opis energetických výrobkov uvedených v bode 11 (Výrobok podliehajúci spotrebnej dani) prílohy II k nariadeniu (ES) č. 684/2009 boli číselnými znakmi kombinovanej nomenklatúry, na ktoré sa odkazuje v smernici 2003/96/ES aktualizovanej vykonávacím rozhodnutím (EÚ) 2018/552.

(8)

V smernici Rady 95/60/ES (8) sa nevyžaduje uplatňovanie spoločnej značkovacej látky na palivo pre tryskové motory patriace pod číselný znak KN 2710 19 21. Tento číselný znak by sa preto nemal používať na opis označeného kerozínu.

(9)

Opis kódu výrobku podliehajúceho spotrebnej dani E490 odkazuje na širokú škálu číselných znakov KN, ale v súlade s článkom 20 ods. 1 písm. c) smernice 2003/96/ES by sa mal tento kód výrobku podliehajúceho spotrebnej dani vzťahovať len na niektoré z nich. Tento opis by sa preto mal spresniť, aby odkazoval len na príslušné číselné znaky KN.

(10)

Nariadenie (ES) č. 684/2009 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(11)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre spotrebné dane,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V tabuľke v bode 11 (Výrobok podliehajúci spotrebnej dani) prílohy II k nariadeniu (ES) č. 684/2009 sa riadky výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani s kódmi E410 až E490 a kódmi E910 až E920 nahrádzajú takto:

EPC

CAT

JEDNOTKA

Opis

A

P

D

E410

E

2

Olovnatý benzín, na ktorý sa vzťahujú číselné znaky KN 2710 12 31 , 2710 12 51 a 2710 12 59 [článok 20 ods. 1 písm. c) smernice 2003/96/ES].

N

N

Á

E420

E

2

Bezolovnatý benzín, na ktorý sa vzťahujú číselné znaky KN 2710 12 31 , 2710 12 41 , 2710 12 45 a 2710 12 49 [článok 20 ods. 1 písm. c) smernice 2003/96/ES].

N

N

Á

E430

E

2

Plynový olej, neoznačený, na ktorý sa vzťahujú číselné znaky KN 2710 19 43 , 2710 19 46 , 2710 19 47 , 2710 19 48 , 2710 20 11 , 2710 20 15 , 2710 20 17 a 2710 20 19 [článok 20 ods. 1 písm. c) smernice 2003/96/ES].

N

N

Á

E440

E

2

Plynový olej, označený, na ktorý sa vzťahujú číselné znaky KN 2710 19 43 , 2710 19 46 , 2710 19 47 , 2710 19 48 , 2710 20 11 , 2710 20 15 , 2710 20 17 a 2710 20 19 [článok 20 ods. 1 písm. c) smernice 2003/96/ES].

N

N

Á

E450

E

2

Kerozín, na ktorý sa vzťahuje číselný znak KN 2710 19 21 , a neoznačený kerozín, na ktorý sa vzťahuje číselný znak KN 2710 19 25 [článok 20 ods. 1 písm. c) smernice 2003/96/ES].

N

N

Á

E460

E

2

Kerozín, označený, na ktorý sa vzťahuje číselný znak KN 2710 19 25 [článok 20 ods. 1 písm. c) smernice 2003/96/ES].

N

N

Á

E470

E

1

Ťažký vykurovací olej, na ktorý sa vzťahujú číselné znaky KN 2710 19 62 , 2710 19 64 , 2710 19 68 , 2710 20 31 , 2710 20 35 a 2710 20 39 [článok 20 ods. 1 písm. c) smernice 2003/96/ES].

N

N

N

E480

E

2

Výrobky, na ktoré sa vzťahujú číselné znaky KN 2710 12 21 , 2710 12 25 , 2710 19 29 a 2710 20 90 [len v prípade výrobkov, z ktorých pri 210 °C predestiluje menej ako 90 objemových % (vrátane strát) a pri 250 °C predestiluje 65 objemových % alebo viac (vrátane strát) podľa metódy ISO 3405 (rovnocennej s metódou ASTM D 86)], v prípade prepravy voľne loženého tovaru [článok 20 ods. 1 písm. c) smernice 2003/96/ES].

N

N

Á

E490

E

2

Výrobky, na ktoré sa vzťahujú číselné znaky KN 2710 12 11 , 2710 12 15 , 2710 12 70 , 2710 12 90 , 2710 19 11 , 2710 19 15 , 2710 19 31 , 2710 19 35 , 2710 19 51 a 2710 19 55 . [Článok 20 ods. 1 písm. c) smernice 2003/96/ES].

N

N

Á

E910

E

2

Monoalkyl estery mastných kyselín s obsahom esterov (FAMAE) 96,5 hmotnostných % alebo viac, na ktoré sa vzťahuje číselný znak KN 3826 00 10 [článok 20 ods. 1 písm. h) smernice 2003/96/ES].

N

N

Á

E920

E

2

Výrobky, na ktoré sa vzťahujú číselné znaky KN 3824 99 86 , 3824 99 92 (okrem prípravkov proti hrdzi, ktoré ako aktívne zložky obsahujú amíny, a zložených anorganických rozpúšťadiel a riedidiel pre laky a podobné výrobky), 3824 99 93 , 3824 99 96 (okrem prípravkov proti hrdzi, ktoré ako aktívne zložky obsahujú amíny, a zložených anorganických rozpúšťadiel a riedidiel pre laky a podobné výrobky) a 3826 00 90 , ak sú určené na používanie ako vykurovacie palivo alebo ako motorové palivo [článok 20 ods. 1 písm. h) smernice 2003/96/ES].

N

N

Á

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 15. septembra 2018.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 6. apríla 2018

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 9, 14.1.2009, s. 12.

(2)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1).

(3)  Nariadenie Komisie (ES) č. 684/2009 z 24. júla 2009, ktorým sa implementuje smernica Rady 2008/118/ES, pokiaľ ide o elektronické postupy pri preprave tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane (Ú. v. EÚ L 197, 29.7.2009, s. 24).

(4)  Smernica Rady 2003/96/ES z 27. októbra 2003 o reštrukturalizácii právneho rámca Spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny (Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2003, s. 51).

(5)  Nariadenie Komisie (ES) č. 2031/2001 zo 6. augusta 2001, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. ES L 279, 23.10.2001, s. 1).

(6)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1925 z 12. októbra 2017, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. EÚ L 282, 31.10.2017, s. 1).

(7)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/552 zo 6. apríla 2018, ktorým sa aktualizujú číselné znaky kombinovanej nomenklatúry používané na opis výrobkov uvedených v smernici 2003/96/ES (pozri stranu 27 tohto úradného vestníka).

(8)  Smernica Rady 95/60/ES z 27. novembra 1995 o daňovom označovaní plynových olejov a petroleja (Ú. v. ES L 291, 6.12.1995, s. 46).