6.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 90/38


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/540

z 23. novembra 2017,

ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 347/2013, pokiaľ ide o zoznam projektov spoločného záujmu pre Úniu

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 347/2013 zo 17. apríla 2013 o usmerneniach pre transeurópsku energetickú infraštruktúru, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1364/2006/ES a menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 715/2009 (1), a najmä na jeho článok 3 ods. 4,

keďže:

(1)

Nariadením (EÚ) č. 347/2013 sa stanovuje rámec na identifikáciu, plánovanie a realizáciu projektov spoločného záujmu (ďalej len „PCI“), ktoré sú potrebné na realizáciu deviatich strategických geografických prioritných koridorov energetickej infraštruktúry v oblasti elektriny, plynu a ropy a troch prioritných oblastí energetickej infraštruktúry pre celú Úniu týkajúcich sa inteligentných sietí, elektrických diaľnic a sietí na prepravu oxidu uhličitého.

(2)

Podľa nariadenia (EÚ) č. 347/2013 je Komisia splnomocnená stanoviť zoznam PCI pre Úniu (ďalej len „zoznam Únie“).

(3)

Projekty navrhnuté na zaradenie do zoznamu Únie posudzovali regionálne skupiny a spĺňajú kritériá stanovené v článku 4 nariadenia (EÚ) č. 347/2013.

(4)

Návrhy regionálnych zoznamov PCI boli schválené regionálnymi skupinami na zasadnutiach na technickej úrovni. Po kladných stanoviskách Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) z 10. októbra 2017 týkajúcich sa dôsledného uplatňovania hodnotiacich kritérií a analýzy nákladov a prínosov vo všetkých regiónoch boli regionálne zoznamy 17. októbra 2017 prijaté rozhodovacími orgánmi regionálnych skupín. V súlade s článkom 3 ods. 3 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 347/2013 boli pred prijatím regionálnych zoznamov všetky navrhované projekty schválené členskými štátmi, na ktorých územie sa projekty vzťahujú.

(5)

S organizáciami zastupujúcimi príslušné zúčastnené strany vrátane výrobcov, prevádzkovateľov distribučných sústav, dodávateľov, spotrebiteľov a organizácií na ochranu životného prostredia sa uskutočnili konzultácie týkajúce sa projektov navrhnutých na zaradenie do zoznamu Únie.

(6)

Projekty spoločného záujmu by mali byť uvedené podľa strategických priorít transeurópskej energetickej infraštruktúry v poradí stanovenom v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 347/2013. Projekty v zozname Únie by nemali byť nijako zoradené.

(7)

Projekty spoločného záujmu by sa mali uviesť buď ako samostatné PCI alebo v rámci zoskupenia niekoľkých PCI, ak sú vzájomne závislé alebo si (potenciálne) konkurujú.

(8)

Zoznam Únie sa vypracúva každé dva roky, v dôsledku toho už zoznam Únie stanovený delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2016/89 (2) nie je platný a mal by sa nahradiť.

(9)

Nariadenie (EÚ) č. 347/2013 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha VII k nariadeniu (EÚ) č. 347/2013 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. novembra 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 115, 25.4.2013, s. 39.

(2)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/89 z 18. novembra 2015, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 347/2013, pokiaľ ide o zoznam projektov spoločného záujmu pre Úniu (Ú. v. EÚ L 19, 27.1.2016, s. 1).


PRÍLOHA

Príloha VII k nariadeniu (EÚ) č. 347/2013 sa nahrádza takto:

PRÍLOHA VII

ZOZNAM PROJEKTOV SPOLOČNÉHO ZÁUJMU PRE ÚNIU („ZOZNAM ÚNIE“) UVEDENÝ V ČLÁNKU 3 ODS. 4

A.   ZÁSADY UPLATŇOVANÉ PRI ZOSTAVOVANÍ ZOZNAMU ÚNIE

1.   Zoskupenia projektov spoločného záujmu („PCI“)

Niektoré projekty spoločného záujmu sú súčasťou zoskupenia z dôvodu ich vzájomnej závislosti alebo (potenciálne) konkurenčného charakteru. Zavedené sú tieto typy zoskupení projektov spoločného záujmu:

a)

zoskupenie vzájomne závislých projektov spoločného záujmu sa definuje ako „zoskupenie X zahŕňajúce ďalej uvedené projekty spoločného záujmu:“. Takéto zoskupenie bolo vytvorené s cieľom identifikovať PCI, ktoré sú potrebné na riešenie rovnakých úzkych miest za hranicami štátov a na vytvorenie synergií v prípade spoločnej realizácie. V tomto prípade sa musia všetky PCI realizovať tak, aby bol zrejmý ich prínos pre celú Úniu;

b)

zoskupenie potenciálne konkurenčných projektov spoločného záujmu sa definuje ako „zoskupenie X zahŕňajúce jeden alebo viaceré z ďalej uvedených PCI:“. Takéto zoskupenie odráža neistotu týkajúcu sa rozsahu úzkych miest za hranicami štátov. V tomto prípade sa nemusia realizovať všetky projekty spoločného záujmu zahrnuté v zoskupení. O tom, či sa realizuje jeden, viaceré alebo všetky projekty, pri dodržaní potrebného plánovania, udelenia povolení a zákonného schválenia, rozhodne trh. Potreba projektov sa prehodnotí v rámci nasledujúceho postupu určovania PCI, a to aj so zreteľom na potrebné kapacity a

c)

zoskupenie konkurenčných projektov spoločného záujmu sa definuje ako „zoskupenie X zahŕňajúce jeden z ďalej uvedených PCI:“. Takéto zoskupenie rieši rovnaké úzke miesto. Rozsah úzkych miest je však konkrétnejší než v prípade zoskupenia potenciálne konkurenčných PCI, a preto sa musí realizovať len jeden PCI. O tom, ktorý projekt sa musí zrealizovať, pri dodržaní potrebného plánovania, udelenia povolení a zákonného schválenia, rozhodne trh. Ak je to potrebné, potreba projektov sa prehodnotí v rámci nasledujúceho postupu určovania PCI.

Na všetky projekty spoločného záujmu sa vzťahujú rovnaké práva a povinnosti stanovené v nariadení (EÚ) č. 347/2013.

2.   Uvádzanie napájacích staníc a kompresorových staníc

Napájacie stanice, „back-to-back“ konvertorové stanice v oblasti elektriny a kompresorové stanice v oblasti plynu sa považujú za časti projektov spoločného záujmu, ak sú geograficky umiestnené na prenosových/prepravných vedeniach. Napájacie stanice, „back-to-back“ konvertorové stanice a kompresorové stanice sa považujú za samostatné projekty spoločného záujmu a sú výslovne uvedené v zozname Únie, ak je ich geografické umiestnenie iné než na prenosových/prepravných vedeniach. Spadajú pod práva a povinnosti stanovené v nariadení (EÚ) č. 347/2013.

3.   Projekty, ktoré sa už nepovažujú za PCI a projekty, ktoré sa stali súčasťou iných PCI

a)

Viacero projektov uvedených na zoznamoch Únie stanovených nariadením (EÚ) č. 1391/2013 a nariadením (EÚ) 2016/89 sa už nepovažuje za projekty spoločného záujmu z jedného alebo viacerých z týchto dôvodov:

projekt už bol uvedený alebo sa v blízkej budúcnosti uvedie do prevádzky, a preto by nemal prospech z ustanovení nariadenia (EÚ) č. 347/2013,

podľa nových údajov projekt nespĺňa všeobecné kritériá,

realizátor projekt opätovne nepredložil do výberového procesu pre tento zoznam Únie alebo

vo výberovom procese bol projekt na nižšej úrovni než iné kandidátske PCI.

Tieto projekty (okrem projektov, ktoré sú uvedené do prevádzky) možno zvážiť na zaradenie do ďalšieho zoznamu Únie, ak pominú dôvody, pre ktoré neboli zaradené do súčasného zoznamu Únie.

Takéto projekty nie sú projektmi spoločného záujmu, ale uvádzajú sa z dôvodov transparentnosti a jednoznačnosti pod pôvodnými číslami PCI v časti C prílohy VII ako „Projekty, ktoré sa už nepovažujú za PCI“.

b)

Okrem toho niektoré projekty zahrnuté v zoznamoch Únie stanovených nariadením (EÚ) č. 1391/2013 a nariadením (EÚ) 2016/89 sa v procese realizácie stali súčasťou iných (zoskupení) projektov spoločného záujmu.

Takéto projekty sa už nepovažujú za samostatné projekty spoločného záujmu, ale uvádzajú sa z dôvodov transparentnosti a jednoznačnosti pod pôvodnými číslami PCI v časti C tejto prílohy ako „Projekty, ktoré sú teraz integrálnou súčasťou iných PCI“.

4.   Vymedzenie pojmu „PCI s dvojitým označením ako elektrické diaľnice“

„PCI s dvojitým označením ako elektrické diaľnice“ sú projekty spoločného záujmu, ktoré patria k jednému z prioritných koridorov v oblasti elektriny a k prioritnej tematickej oblasti elektrických diaľnic.

B.   ZOZNAM PROJEKTOV SPOLOČNÉHO ZÁUJMU PRE ÚNIU

1.   Prioritný koridor Morská prenosová a distribučná sústava v oblasti Severného mora („NSOG“)

Č.

Vymedzenie

1.1

Zoskupenie Belgicko – Spojené kráľovstvo [v súčasnosti známe ako „NEMO“] zahŕňajúce tieto PCI:

1.1.1

Prepojovacie vedenie medzi Gezelle (BE) a okolím Richborough (UK)

1.1.2

Vnútroštátne vedenie spájajúce okolie Richborough a Canterbury (UK)

1.3

Zoskupenie Dánsko – Nemecko zahŕňajúce tieto PCI:

1.3.1

Prepojovacie vedenie medzi Endrupom (DK) a Niebüllom (DE)

1.3.2

Vnútroštátne vedenie medzi Niebüllom a Brunsbüttelom (DE)

1.4

Zoskupenie Dánsko – Nemecko zahŕňajúce tieto PCI:

1.4.1

Prepojovacie vedenie medzi Kassø (DK) a Audorfom (DE)

1.4.2

Vnútroštátne vedenie spájajúce Audorf a Hamburg/Nord (DE)

1.4.3

Vnútroštátne vedenie spájajúce Hamburg/Nord a Dollern (DE)

1.6

Prepojovacie vedenie Francúzsko – Írsko spájajúce La Martyre (FR) a Great Island alebo Knockrahu (IE) [v súčasnosti známe ako „Celtic Interconnector“]

1.7

Zoskupenie Prepojovacie vedenia Francúzsko – Spojené kráľovstvo zahŕňajúce jeden alebo viaceré z týchto PCI:

1.7.1

Prepojovacie vedenie medzi Cotentinom (FR) a okolím Exeteru (UK) [v súčasnosti známe ako „FAB“]

1.7.2

Prepojovacie vedenie medzi Tourbe (FR) a Chillingom (UK) [v súčasnosti známe ako „IFA2“]

1.7.3

Prepojovacie vedenie medzi Coquelles (FR) a Folkestoneom (UK) [v súčasnosti známe ako „ElecLink“]

1.7.4

Prepojovacie vedenie spájajúce Le Havre (FR) a Lovedean (UK) [v súčasnosti známe ako „AQUIND“]

1.7.5

Prepojovacie vedenie medzi okolím mesta Dunkerque (FR) a okolím mesta Kingsnorth (UK) [v súčasnosti známe ako „Gridlink“]

1.8

Zoskupenie Nemecko – Nórsko [v súčasnosti známe ako „NordLink“]

1.8.1

Prepojovacie vedenie medzi Wilsterom (DE) a Tonstadom (NO)

1.8.2

Posilnenie vnútroštátnych vedení v južnom Nórsku

1.9

1.9.1

Prepojovacie vedenie Írsko – Spojené kráľovstvo medzi Wexfordom (IE) a Pembroke vo Walese (UK) [v súčasnosti známe ako „Greenlink“]

1.10

Zoskupenie Prepojovacie vedenia Spojené kráľovstvo – Nórsko zahŕňajúce jeden alebo viaceré z týchto PCI:

1.10.1

Prepojovacie vedenie spájajúce Blythe (UK) a Kvilldal (NO) [v súčasnosti známe ako „North Sea Link“]

1.10.2

Prepojovacie vedenie spájajúce Peterhead (UK) a Simadalen (NO) [v súčasnosti známe ako „NorthConnect“]

1.12

Zoskupenie zariadení na uskladnenie elektriny v Spojenom kráľovstve zahŕňajúce jeden alebo viaceré z týchto PCI:

1.12.1

Uskladňovanie energie stlačením vzduchu – Larne

1.12.2

Uskladňovanie energie stlačením vzduchu – Cheshire

1.12.3

Uskladňovanie energie stlačením vzduchu – Middlewich [v súčasnosti známe ako „CARES“]

1.12.4

Uskladňovanie v prečerpávacej vodnej elektrárni – Cruachan II

1.12.5

Uskladňovanie v prečerpávacej vodnej elektrárni – Coire Glas

1.13

Prepojovacie vedenie medzi Islandom a Spojeným kráľovstvom [v súčasnosti známe ako „Ice Link“]

1.14

Prepojovacie vedenie medzi Revsingom (DK) a Bicker Fenom (UK) [v súčasnosti známe ako „Viking Link“]

1.15

Prepojovacie vedenie medzi oblasťou Antverp (BE) a okolím mesta Kemsley (UK)

1.16

Prepojovacie vedenie medzi Holandskom a Spojeným kráľovstvom

1.17

Uskladňovanie energie stlačením vzduchu – Zuidwending (NL)

1.18

Uskladnenie v príbrežnej prečerpávacej elektrárni v Belgicku [v súčasnosti známe ako „iLand“]

2.   Prioritný koridor Severojužné elektrické prepojovacie vedenia v západnej Európe („NSI West Electricity“)

Č.

Vymedzenie

2.2

2.2.1

Prvé prepojovacie vedenie medzi Lixhe (BE) a Oberzierom (DE) [v súčasnosti známe ako „ALEGrO“]

2.2.4

Druhé prepojovacie vedenie medzi Belgickom a Nemeckom

2.4

Prepojovacie vedenie spájajúce Codrongianos (IT), Luccianu (Korzika, FR) a Suvereto (IT) [v súčasnosti známe ako „SACOI 3“]

2.5

2.5.1

Prepojovacie vedenie medzi Grande Ile (FR) a Piossascom (IT) [v súčasnosti známe ako „Savoie-Piemont“]

2.7

Prepojovacie vedenie medzi Akvitánskom (FR) a Baskickom (ES) [v súčasnosti známe ako „Biscay Gulf“]

2.9

Vnútroštátne vedenie spájajúce Osterath a Philippsburg (DE) na zvýšenie kapacity pri západných hraniciach [v súčasnosti známe ako „Ultranet“]

2.10

Vnútroštátne vedenie spájajúce Brunsbüttel-Grοβgartach a Wilster-Grafenrheinfeld (DE) na zvýšenie kapacity pri severných a južných hraniciach [v súčasnosti známe ako „Suedlink“]

2.13

Zoskupenie Prepojovacie vedenia Írsko – Spojené kráľovstvo zahŕňajúce tieto PCI:

2.13.1

Prepojovacie vedenie medzi Woodlandom (IE) a Turleenanom (UK)

2.13.2

Prepojovacie vedenie medzi Srananaghom (IE) a Turleenanom (UK)

2.14

Prepojovacie vedenie spájajúce Thusis/Sils (CH) a Verderio Inferiore (IT) [v súčasnosti známe ako „Greenconnector“]

2.15

2.15.1

Prepojovacie vedenie medzi Airolom (CH) a Baggiom (IT)

2.16

Zoskupenie vnútroštátnych vedení zahŕňajúce tieto PCI:

2.16.1

Vnútroštátne vedenie spájajúce Pedralvu a Sobrado (PT), pôvodne určené na spojenie Pedralvy s Alfenou (PT)

2.16.3

Vnútroštátne vedenie spájajúce Vieiru do Minho, Ribeiru de Pena a Feiru (PT), pôvodne určené na spojenie Frades B, Ribeiry de Pena a Feiry (PT)

2.17

Prepojovacie vedenie Portugalsko – Španielsko medzi mestami Beariz – Fontefría (ES), Fontefría (ES) – Ponte de Lima (PT) (pôvodne Vila Fria – Viana do Castelo) a Ponte de Lima – Vila Nova de Famalicão (PT) (pôvodne Vila do Conde) (PT) vrátane napájacích staníc v Bearize (ES), Fontefríi (ES) a Ponte de Lima (PT)

2.18

Zvýšenie kapacity skladovania elektriny v prečerpávacích vodných elektrárňach – Kaunertal, Tirolsko (AT)

2.23

Vnútroštátne vedenia na belgickej severnej hranici medzi Zandvlietom a Lillo-Liefkenshoekom (BE) a medzi Liefkenshoekom a Mercatorom vrátane napájacej stanice v Lillo (BE) [v súčasnosti známe ako „BRABO II + III“]

2.24

Vnútroštátna belgická západná hlavná oporná sieť Horta – Mercator (BE)

2.27

2.27.1

Prepojovacie vedenie medzi Aragónskom (ES) a Atlantickými Pyrenejami (FR)

2.27.2

Prepojovacie vedenie medzi Navarrou (ES) a Landes (FR)

2.28

2.28.1

Uskladňovanie v prečerpávacej vodnej elektrárni – Mont-Negre (ES)

2.28.2

Uskladňovanie v prečerpávacej vodnej elektrárni – Navaleo (ES)

2.28.3

Uskladňovanie v prečerpávacej vodnej elektrárni – Girones a Raïmats (ES)

3.   Prioritný koridor Severojužné elektrické prepojovacie vedenia v strednej, východnej a južnej Európe („NSI East Electricity“)

Č.

Vymedzenie

3.1

Zoskupenie Rakúsko – Nemecko zahŕňajúce tieto PCI:

3.1.1

Prepojovacie vedenie medzi mestami St. Peter (AT) a Isar (DE)

3.1.2

Vnútroštátne vedenie spájajúce St. Peter a Tauern (AT)

3.1.4

Vnútroštátne vedenie spájajúce Západné Tirolsko a Zell-Ziller (AT)

3.2

3.2.2

Vnútroštátne vedenie spájajúce Lienz a Obersielach (AT)

3.4

Prepojovacie vedenie medzi Wurmlachom (AT) a Somplagom (IT)

3.7

Zoskupenie Bulharsko – Grécko medzi Maricou Východ 1 a N. Santou a potrebné posilnenie vnútroštátnych vedení v Bulharsku zahŕňajúce tieto PCI:

3.7.1

Prepojovacie vedenie medzi Maricou Východ 1 (BG) a N. Santou (EL)

3.7.2

Vnútroštátne vedenie spájajúce Maricu Východ 1 a Plovdiv (BG)

3.7.3

Vnútroštátne vedenie spájajúce Maricu Východ 1 a Maricu Východ 3 (BG)

3.7.4

Vnútroštátne vedenie spájajúce Maricu Východ 1 a Burgas (BG)

3.8

Zoskupenie Bulharsko – Rumunsko, zvýšenie kapacity [v súčasnosti známe ako „Black Sea Corridor“] zahŕňajúce tieto PCI:

3.8.1

Vnútroštátne vedenie spájajúce Dobrudžu a Burgas (BG)

3.8.4

Vnútroštátne vedenie spájajúce Cernavodu a Stalpu (RO)

3.8.5

Vnútroštátne vedenie spájajúce Gutinas a Smardan (RO)

3.9

3.9.1

Prepojovacie vedenie medzi Žerjavencom (HR)/Hévízom (HU) a Cirkovcami (SI)

3.10

Zoskupenie Izrael – Cyprus – Grécko [v súčasnosti známe ako „EUROASIA Interconnector“] zahŕňajúce tieto PCI:

3.10.1

Prepojovacie vedenie medzi Haderou (IL) a Kofinou (CY)

3.10.2

Prepojovacie vedenie medzi Kofinou (CY) a Korakiou, Kréta (EL)

3.10.3

Vnútroštátne vedenie spájajúce Korakiu, Kréta s regiónom Atika (EL)

3.11

Zoskupenie vnútroštátnych vedení v Českej republike zahŕňajúce tieto PCI:

3.11.1

Vnútroštátne vedenie spájajúce Vernerov a Vítkov (CZ)

3.11.2

Vnútroštátne vedenie spájajúce Vítkov a Přeštice (CZ)

3.11.3

Vnútroštátne vedenie spájajúce Přeštice a Kočín (CZ)

3.11.4

Vnútroštátne vedenie spájajúce Kočín a Mírovku (CZ)

3.11.5

Vnútroštátne vedenie spájajúce Mírovku a vedenie V413 (CZ)

3.12

Vnútroštátne vedenie v Nemecku spájajúce Wolmirstedt a Bavorsko na zvýšenie vnútornej severojužnej prenosovej kapacity

3.14

Posilnenie vnútroštátnych vedení v Poľsku [v rámci zoskupenia v súčasnosti známeho ako „GerPol Power Bridge“] vrátane týchto PCI:

3.14.2

Vnútroštátne vedenie spájajúce Krajnik a Baczynu (PL)

3.14.3

Vnútroštátne vedenie spájajúce Mikułowu a Świebodzice (PL)

3.14.4

Vnútroštátne vedenie spájajúce Baczynu a Plewiska (PL)

3.16

3.16.1

Prepojovacie vedenie Maďarsko – Slovensko medzi Gabčíkovom (SK) a Gönyű (HU) a Veľkým Ďurom (SK)

3.17

Prepojovacie vedenie Maďarsko – Slovensko medzi Sajóvánkou (HU) a Rimavskou Sobotou (SK)

3.21

Prepojovacie vedenie medzi Salgaredou (IT) a Divačou – región Beričevo (SI)

3.22

Zoskupenie Rumunsko – Srbsko [v súčasnosti známe ako „Mid Continental East Corridor“] a Taliansko – Čierna Hora zahŕňajúce tieto PCI:

3.22.1

Prepojovacie vedenie medzi Resitou (RO) a Pančevom (RS)

3.22.2

Vnútroštátne vedenie spájajúce Portile de Fier a Resitu (RO)

3.22.3

Vnútroštátne vedenie spájajúce Resitu a Temešvár/Sacalaz (RO)

3.22.4

Vnútroštátne vedenie spájajúce Arad a Temešvár/Sacalaz (RO)

3.22.5

Prepojovacie vedenie medzi Villanovou (IT) a Lastvou (ME)

3.23

Uskladňovanie v prečerpávacej vodnej elektrárni Jadenica (BG)

3.24

Uskladňovanie v prečerpávacej vodnej elektrárni Amfilochia (EL)

3.27

Prepojovacie vedenie spájajúce Sicíliu (IT) a Tunisko (TU) [v súčasnosti známe ako „ELMED“]

4.   Prioritný koridor Plán prepojenia baltského trhu s energiou („BEMIP Electricity“)

Č.

Vymedzenie

4.1

Prepojovacie vedenie Dánsko – Nemecko spájajúce Ishøj/Bjæverskov (DK) s Bentwischom (DE) prostredníctvom príbrežných veterných parkov Kriegers Flak (DK) a Baltik 1 a 2 (DE) [v súčasnosti známe ako „Kriegers Flak Combined Grid Solution“]

4.2

Zoskupenie Estónsko – Lotyšsko medzi Kilingi-Nõmme a Rigou [v súčasnosti známe ako „Third interconnection“] zahŕňajúce tieto PCI:

4.2.1

Prepojovacie vedenie medzi Kilingi-Nõmme (EE) a napájacou stanicou CHP2 v Rige (LV)

4.2.2

Vnútroštátne vedenie spájajúce Harku a Sindi (EE)

4.2.3

Vnútroštátne vedenie spájajúce stanicu CHP2 v Rige so stanicou HPP v Rige (LV)

4.4

4.4.1

Vnútroštátne vedenie spájajúce Ventspils, Tume a Imantu (LV)

4.4.2

Vnútroštátne vedenie spájajúce Ekhyddan a Nybro/Hemsjö (SE)

4.5

4.5.2

Vnútroštátne vedenie spájajúce Stanisławów a Ostrołęku (PL)

4.6

Uskladňovanie v prečerpávacích vodných elektrárňach v Estónsku

4.7

Zvýšenie kapacity skladovania elektriny v prečerpávacích vodných elektrárňach – Kruonis (LT)

4.8

Integrácia a synchronizácia elektrizačnej sústavy pobaltských štátov s európskymi sieťami vrátane týchto PCI:

4.8.1

Prepojovacie vedenie medzi Tartu (EE) a Valmierou (LV)

4.8.2

Vnútroštátne vedenie spájajúce Balti a Tartu (EE)

4.8.3

Prepojovacie vedenie medzi Tsirguliinou (EE) a Valmierou (LV)

4.8.4

Vnútroštátne vedenie spájajúce Eesti a Tsirguliinu (EE)

4.8.5

Vnútroštátne vedenie spájajúce napájaciu stanicu v Litve a štátnu hranicu (LT)

4.8.7

Vnútroštátne vedenie spájajúce Paide a Sindi (EE)

4.8.8

Vnútroštátne vedenie spájajúce Vilnius a Neris (LT)

4.8.9

Ďalšie infraštrukturálne aspekty synchronizácie elektrizačnej sústavy pobaltských štátov s európskymi sieťami

4.10

Zoskupenie Fínsko – Švédsko [v súčasnosti známe ako „Third interconnection Finland – Sweden“] vrátane týchto PCI:

4.10.1

Prepojovacie vedenie medzi severným Fínskom a severným Švédskom

4.10.2

Vnútroštátne vedenie spájajúce mestá Keminmaa a Pyhänselkä (FI)

5.   Prioritný koridor Severojužné prepojenia plynovodov v západnej Európe („NSI West Gas“)

Č.

Vymedzenie

5.1

5.1.1

Fyzický spätný tok v prepojovacom bode Moffat (IE/UK)

5.1.2

Modernizácia plynovodu SNIP (Škótsko – Severné Írsko) s cieľom umožniť fyzický spätný tok medzi Ballylumfordom a Twynholmom

5.1.3

Rozvoj podzemného zásobníka zemného plynu (PZZP) Islandmagee v Larne (Severné Írsko)

5.3

Terminál LNG a pripojovací plynovod Shannon (IE)

5.4

5.4.1

Prepojovacie vedenie ES-PT (3. prepojovacie vedenie) – fáza 1

5.4.2

Prepojovacie vedenie ES-PT (3. prepojovacie vedenie) – fáza 2

5.5

5.5.1

Južný prenos vo východných Pyrenejach [v súčasnosti známy ako „STEP“]

5.5.2

Prepojovací bod v rámci východnej plynovodnej osi Španielsko – Francúzsko medzi Pyrenejským polostrovom a Francúzskom vrátane kompresorových staníc v St-Avit, Palleau a St. Martin de Crau [v súčasnosti známe ako „Midcat“]

5.10

Prepojovacie vedenie so spätným tokom na plynovode TENP v Nemecku

5.11

Prepojovacie vedenie so spätným tokom medzi Talianskom a Švajčiarskom na prepojovacom bode Passo Gries

5.19

Pripojenie Malty do európskej plynárenskej siete – plynovodné prepojenie s Talianskom v Gele

5.21

Úprava plynu s nízkou výhrevnosťou na vysokú výhrevnosť vo Francúzsku a v Belgicku

6.   Prioritný koridor Severojužné prepojenia plynovodov v stredovýchodnej a juhovýchodnej Európe („NSI East Gas“)

Č.

Vymedzenie

6.2

Prepojovacie vedenia medzi Poľskom, Slovenskom, Českou republikou a Maďarskom a súvisiace vnútroštátne posilnenia zahŕňajúce jednu alebo viaceré z týchto skupín PCI:

6.2.1

Prepojovacie vedenie Poľsko – Slovensko

6.2.2

Severojužný plynovodný koridor vo východnom Poľsku

a

6.2.10

Prepojovacie vedenie Poľsko – Česká republika [v súčasnosti známe ako „Stork II“]

6.2.11

Severojužný plynovodný koridor v západnom Poľsku

6.2.12

Plynovod Tvrdonice-Libhošť vrátane modernizácie kompresorovej stanice Břeclav (CZ)

a tieto PCI:

6.2.13

Zvýšenie prepravnej kapacity prepojovacieho vedenia Slovensko – Maďarsko

6.2.14

Posilnenie maďarskej prepravnej siete medzi mestami Vecsés a Városföld, ktoré je potrebné na zvýšenie kapacity prepojovacieho vedenia Slovensko – Maďarsko

6.4

Obojsmerné prepojovacie vedenie Rakúsko – Česká republika (BACI) medzi Baumgartenom (AT), Reinthalom (CZ/AT) a Břeclavou (CZ) s kapacitou do 6,57 mld. m3 ročne (1)

6.5

Zoskupenie LNG terminál na Krku a spojovacie a evakuačné plynovody do Maďarska a za jeho hranice zahŕňajúce tieto PCI:

6.5.1

Rozvoj terminálu LNG na ostrove Krk (HR) s kapacitou do 2,6 mld. m3 ročne – fáza I a pripojovacie vedenie Omišalj – Zlobin (HR)

6.5.5

„Kompresorová stanica 1“ na chorvátskej plynovodnej prepravnej sieti

6.5.6

Posilnenie terminálu LNG na ostrove Krk (HR) nad úroveň 2,6 mld. m3 ročne – fáza II a evakuačné plynovody Zlobin – Bosiljevo – Sisak – Kozarac – Slobodnica (HR)

6.8

Zoskupenie Prepojovacie vedenie Grécko – Bulharsko a potrebné posilnenia v Bulharsku zahŕňajúce tieto PCI:

6.8.1

Prepojovacie vedenie Grécko – Bulharsko [v súčasnosti známe ako „IGB“] medzi Komotini (EL) a Starou Zagorou (BG) a kompresorová stanica v Kipi (EL)

6.8.2

Renovácia, modernizácia a rozšírenie bulharskej prepravnej siete

6.9

6.9.1

Terminál LNG v severnom Grécku

6.10

Plynové prepojovacie vedenie Bulharsko – Srbsko [v súčasnosti známe ako „IBS“]

6.20

Zoskupenie Zvýšenie kapacity zásobníkov v juhovýchodnej Európe zahŕňajúce jeden alebo viaceré z týchto PCI:

6.20.2

Rozšírenie podzemného zásobníka zemného plynu (PZZP) Chiren (BG)

6.20.3

PZZP a meracia a regulačná stanica Kavala juh (EL)

a jeden z týchto PCI:

6.20.4

Sklad v Depomurese v Rumunsku

6.20.6

Podzemný zásobník zemného plynu Sarmasel v Rumunsku

6.23

Prepojovacie vedenie Maďarsko – Slovinsko [Nagykanizsa – Tornyiszentmiklós (HU) – Lendava (SI) – Kidričevo]

6.24

Zoskupenie Postupné zvyšovanie kapacity na obojsmernom prepravnom koridore Bulharsko – Rumunsko – Maďarsko – Rakúsko (v súčasnosti známe ako „ROHUAT/BRUA“) s cieľom umožniť prepravu 1,75 mld. m3 ročne v prvej fáze a 4,4 mld. m3 ročne v druhej fáze vrátane nových zdrojov z Čierneho mora v druhej a/alebo tretej fáze:

6.24.1

ROHUAT/BRUA – prvá fáza vrátane:

spätného toku Rumunsko – Maďarsko: prvá etapa maďarského úseku – kompresorová stanica Csanádpalota

rozvoja prepravnej kapacity v Rumunsku od Podișora po Recas vrátane nového plynovodu, meracej stanice a troch nových kompresorových staníc: Podisor, Bibesti a Jupa

kompresorovej stanice GCA Mosonmagyaróvár (rozvoj na rakúskej strane)

6.24.4

ROHUAT/BRUA – druhá fáza vrátane:

plynovodu Városföld-Ercsi – Győr (HU)

plynovodu Ercsi-Százhalombatta (HU)

kompresorovej stanice Városföld (HU)

posilnenia prepravnej kapacity v Rumunsku od Recas po Horia smerom na Maďarsko na 4,4 mld. m3 ročne a rozšírenie kompresorových staníc Podisor, Bibesti a Jupa

plynovodu Čiernomorské pobrežie — Podișor (RO) na prevzatie čiernomorského plynu

spätného toku Rumunsko – Maďarsko: druhá etapa maďarského úseku – kompresorová stanica Csanádpalota alebo Algyő (HU)

6.24.10

ROHUAT/BRUA – tretia fáza vrátane:

posilnenia rumunskej prepravnej siete medzi Onesti-Isaccea a spätný tok v Isaccea

posilnenia rumunskej prepravnej siete medzi Onesti a Nadlakom

rozšírenia rumunskej prepravnej siete na prevzatie plynu od pobrežia Čierneho mora

6.25

Zoskupenie Infraštruktúra na prepravu nového plynu do strednej a juhovýchodnej Európy s cieľom diverzifikácie zahŕňajúce tieto PCI, ktoré sa vypracujú koordinovane a efektívne:

6.25.1

Sieť plynovodov z Bulharska cez Rumunsko a Maďarsko na Slovensko [v súčasnosti známa ako „Eastring“]

6.25.4

Infraštruktúra umožňujúca rozvoj bulharského plynárenského uzla

6.26

6.26.1

Zoskupenie Chorvátsko – Slovinsko – Rakúsko pri Rogatci vrátane:

prepojovacieho vedenia Chorvátsko – Slovinsko (Lučko – Zabok – Rogatec)

kompresorovej stanice Kidričevo, 2. fáza modernizácie (SI)

kompresorových staníc 2 a 3 na chorvátskej plynovodnej prepravnej sieti

GCA 2015/08: vstup/výstup Murfeld (AT)

modernizácie prepojovacieho vedenia Murfeld/Ceršak (AT – SI)

modernizácie prepojovacieho vedenia Rogatec

7.   Prioritný koridor Južný koridor plynu („SGC“)

Č.

Vymedzenie

7.1

Zoskupenie PCI Integrovaná, dedikovaná a škálovateľná dopravná infraštruktúra a súvisiace vybavenie na prepravu minimálne 10 mld. m3 zemného plynu ročne z nových zdrojov v Kaspickom regióne cez Azerbajdžan, Gruzínsko a Turecko a napokon na trhy EÚ v Grécku a Taliansku zahŕňajúce tieto PCI:

7.1.1

Plynovod do EÚ z Turkménska a Azerbajdžanu cez Gruzínsko a Turecko [v súčasnosti známy ako kombinácia „Trans-Caspian Gas Pipeline“ (TCP) „South-Caucasus Pipeline FutureExpansion“ (SCPFX) a „Trans Anatolia Natural Gas Pipeline“ (TANAP)]

7.1.3

Plynovod z Grécka do Talianska cez Albánsko a Jadranské more [v súčasnosti známy ako „Trans-Adriatic Pipeline“ (TAP)] vrátane meracej a regulačnej stanice a kompresorovej stanice Nea Messimvria

7.3

Zoskupenie Infraštrukturálne PCI na prepravu nových rezerv plynu od východného Stredozemného mora vrátane:

7.3.1

Plynovodu zásob plynu z východného Stredozemného mora na grécku pevninu cez Krétu [v súčasnosti známeho ako „EastMed Pipeline“] s meracou a regulačnou stanicou Megalopoli

a v závislosti od toho týchto PCI:

7.3.3

Podmorský plynovod spájajúci Grécko a Taliansko [v súčasnosti známy ako „Poseidon Pipeline“]

7.3.4

Posilnenie južno-severných vnútroštátnych prepravných kapacít v Taliansku [v súčasnosti známe ako „Adriatica Line“]

7.5

Rozvoj plynárenskej infraštruktúry na Cypre [v súčasnosti známy ako „Cyprus Gas2EU“]

8.   Prioritný koridor Plán prepojenia baltského energetického trhu s plynom („BEMIP Gas“)

Č.

Vymedzenie

8.1

8.1.1

Prepojovacie vedenie Estónsko – Fínsko [v súčasnosti známe ako „Balticconnector“]

8.2

Zoskupenie Modernizácia infraštruktúry vo východnej časti Baltského mora zahŕňajúce tieto PCI:

8.2.1

Posilnenie prepojovacieho vedenia Lotyšsko – Litva

8.2.2

Posilnenie prepojovacieho vedenia Estónsko – Lotyšsko

8.2.4

Posilnenie podzemného skladovania plynu v Inčukalns (LV)

8.3

Zoskupenie projektov infraštruktúry zahŕňajúce tieto PCI:

8.3.1

Posilnenie prepojovacieho vedenia Nybro — Poľsko/Dánsko

8.3.2

Prepojovacie vedenie Poľsko – Dánsko [v súčasnosti známe ako „Baltic Pipe“]

8.5

Prepojovacie vedenie Poľsko – Litva [v súčasnosti známe ako „GIPL“]

8.6

Terminál LNG Göteborg, Švédsko

8.7

Zvýšenie kapacity terminálu LNG Świnoujście, Poľsko

9.   Prioritný koridor Spojenia pre dodávky ropy v stredovýchodnej Európe („OSC“)

Č.

Vymedzenie

9.1

Ropovod Adamowo – Brody: ropovod medzi manipulačným zariadením JSC Uktransnafta v Brodoch (Ukrajina) a nádržovým blokom Adamowo (Poľsko)

9.2

Ropovod Bratislava – Schwechat: ropovod spájajúci Schwechat (Rakúsko) a Bratislavu (Slovenská republika)

9.4

Ropovod Litvínov (Česká republika) – Spergau (Nemecko): projekt predĺženia ropovodu Družba do rafinérie TRM Spergau

9.5

Zoskupenie Pomoranský ropovod (Poľsko) zahŕňajúce tieto PCI:

9.5.1.

Výstavba ropného terminálu v Gdansku (fáza II)

9.5.2.

Rozšírenie Pomoranského ropovodu: druhé vedenie

9.6

TAL Plus: rozšírenie kapacity ropovodu TAL medzi Terstom (Taliansko) a Ingolstadtom (Nemecko)

10.   Prioritná tematická oblasť Zavedenie inteligentných sietí

Č.

Vymedzenie

10.3

SINCRO.GRID (Slovinsko, Chorvátsko) – inovačná integrácia synergických vyspelých technologických riešení na súbežné zvýšenie bezpečnosti prevádzky slovinskej a chorvátskej elektrizačnej sústavy

10.4

ACON (Česká republika, Slovensko) – hlavným cieľom projektu ACON (Again COnnected Networks) je posilniť integráciu českého a slovenského trhu s elektrinou

10.5

ALPGRID (Rakúsko, Taliansko) – inovačná integrácia synergických vyspelých technologických riešení na súbežné zvýšenie prevádzkovej efektívnosti talianskych a rakúskych regionálnych elektrizačných sústav

10.6

Iniciatíva Smart Border (Francúzsko, Nemecko) – iniciatíva prepojí francúzske a nemecké politiky určené na podporu ich miest a území v stratégiách energetickej transformácie a európskej trhovej integrácie

11.   Prioritná tematická oblasť elektrických diaľnic

Zoznam PCI s dvojitým označením ako elektrické diaľnice

Č.

Vymedzenie

Prioritný koridor Morská prenosová a distribučná sústava v oblasti Severného mora („NSOG“)

1.1

1.1.1

Prepojovacie vedenie medzi Gezelle (BE) a okolím Richborough (UK)

1.3

Zoskupenie Dánsko – Nemecko zahŕňajúce tieto PCI:

1.3.1

Prepojovacie vedenie medzi Endrupom (DK) a Niebüllom (DE)

1.3.2

Vnútroštátne vedenie medzi Niebüllom a Brunsbüttelom (DE)

1.4

Zoskupenie Dánsko – Nemecko zahŕňajúce tieto PCI:

1.4.1

Prepojovacie vedenie medzi Kassø (DK) a Audorfom (DE)

1.4.2

Vnútroštátne vedenie spájajúce Audorf a Hamburg/Nord (DE)

1.4.3

Vnútroštátne vedenie spájajúce Hamburg/Nord a Dollern (DE)

1.6

Prepojovacie vedenie Francúzsko – Írsko spájajúce La Martyre (FR) a Great Island alebo Knockrahu (IE) [v súčasnosti známe ako „Prepojovacie vedenie Celtic“]

1.7

Zoskupenie Prepojovacie vedenia Francúzsko – Spojené kráľovstvo zahŕňajúce jeden alebo viaceré z týchto PCI:

1.7.1

Prepojovacie vedenie medzi Cotentinom (FR) a okolím Exeteru (UK) [v súčasnosti známe ako „FAB“]

1.7.2

Prepojovacie vedenie medzi Tourbe (FR) a Chillingom (UK) [v súčasnosti známe ako „IFA2“]

1.7.3

Prepojovacie vedenie medzi Coquelles (FR) a Folkestoneom (UK) [v súčasnosti známe ako „ElecLink“]

1.7.4

Prepojovacie vedenie spájajúce Le Havre (FR) a Lovedean (UK) [v súčasnosti známe ako „AQUIND“]

1.7.5

Prepojovacie vedenie medzi okolím mesta Dunkerque (FR) a okolím mesta Kingsnorth (UK) [v súčasnosti známe ako „Gridlink“]

1.8

Zoskupenie Nemecko – Nórsko [v súčasnosti známe ako „NordLink“]

1.8.1

Prepojovacie vedenie medzi Wilsterom (DE) a Tonstadom (NO)

1.8.2

Posilnenie vnútroštátnych vedení v južnom Nórsku

1.10

Zoskupenie Prepojovacie vedenia Spojené kráľovstvo – Nórsko zahŕňajúce jeden alebo viaceré z týchto PCI:

1.10.1

Prepojovacie vedenie medzi Blythe (UK) a Kvilldalom (NO) [v súčasnosti známe ako „North Sea Link“]

1.10.2

Prepojovacie vedenie medzi Peterheadom (UK) a Simadalenom (NO) [v súčasnosti známe ako „NorthConnect“]

1.13

Prepojovacie vedenie medzi Islandom a Spojeným kráľovstvom [v súčasnosti známe ako „Ice Link“]

1.14

Prepojovacie vedenie medzi Revsingom (DK) a Bicker Fenom (UK) [v súčasnosti známe ako „Viking Link“]

1.15

Prepojovacie vedenie medzi oblasťou Antverp (BE) a okolím mesta Kemsley (UK)

1.16

Prepojovacie vedenie medzi Holandskom a Spojeným kráľovstvom

Prioritný koridor Severojužné elektrické prepojovacie vedenia v západnej Európe („NSI West Electricity“)

2.2

2.2.1

Prvé prepojovacie vedenie medzi Lixhe (BE) a Oberzierom (DE) [v súčasnosti známe ako „ALEGrO“]

2.2.4

Druhé prepojovacie vedenie medzi Belgickom a Nemeckom

2.4

Prepojovacie vedenie medzi mestami Codrongianos (IT), Lucciana (Korzika, FR) a Suvereto (IT) [v súčasnosti známe ako „SACOI 3“]

2.5

2.5.1

Prepojovacie vedenie medzi Grande Ile (FR) a Piossascom (IT) [v súčasnosti známe ako „Savoie-Piemont“]

2.7

Prepojovacie vedenie medzi Akvitánskom (FR) a Baskickom (ES) [v súčasnosti známe ako „Biscay Gulf“]

2.9

Vnútroštátne vedenie spájajúce Osterath a Philippsburg (DE) na zvýšenie kapacity pri západných hraniciach [v súčasnosti známe ako „Ultranet“]

2.10

Vnútroštátne vedenie spájajúce Brunsbüttel-Grοβgartach a Wilster-Grafenrheinfeld (DE) na zvýšenie kapacity pri severných a južných hraniciach [v súčasnosti známe ako „Suedlink“]

2.13

Zoskupenie Prepojovacie vedenia Írsko – Spojené kráľovstvo zahŕňajúce tieto PCI:

2.13.1

Prepojovacie vedenie medzi Woodlandom (IE) a Turleenanom (UK)

2.13.2

Prepojovacie vedenie medzi Srananaghom (IE) a Turleenanom (UK)

Prioritný koridor Severojužné elektrické prepojovacie vedenia v strednej, východnej a južnej Európe („NSI East Electricity“)

3.10

Zoskupenie Izrael – Cyprus – Grécko [v súčasnosti známe ako „EUROASIA Interconnector“] zahŕňajúce tieto PCI:

3.10.1

Prepojovacie vedenie medzi Haderou (IL) a Kofinou (CY)

3.10.2

Prepojovacie vedenie medzi Kofinou (CY) a Korakiou, Kréta (EL)

3.10.3

Vnútroštátne vedenie spájajúce Korakiu, Kréta s regiónom Atika (EL)

3.12

Vnútroštátne vedenie v Nemecku spájajúce Wolmirstedt a Bavorsko na zvýšenie vnútornej severojužnej prenosovej kapacity

3.27

Prepojovacie vedenie spájajúce Sicíliu (IT) a Tunisko (TU) [v súčasnosti známe ako „ELMED“]

Prioritný koridor Plán prepojenia baltského trhu s energiou („BEMIP Electricity“)

4.1

Prepojovacie vedenie Dánsko – Nemecko spájajúce Tolstrup Gaarde (DK) s Bentwischom (DE) prostredníctvom príbrežných veterných parkov Kriegers Flak (DK) a Baltik 1 a 2 (DE) [v súčasnosti známe ako „Kriegers Flak Combined Grid Solution“]

12.   Cezhraničná sieť pre oxid uhličitý

Č.

Vymedzenie

12.1

Uzol CO2 v Teeside (Spojené kráľovstvo, v ďalších fázach Holandsko, Belgicko, Nemecko)

12.2

Prepravný a infraštrukturálny projekt CO2-Sapling (Spojené kráľovstvo, v ďalších fázach Holandsko, Nórsko)

12.3

Rotterdam Nucleus (Holandsko a Spojené kráľovstvo)

12.4

Cezhraničné prepravné spojenia CO2 medzi zdrojmi emisií v Spojenom kráľovstve a Holandsku a úložiskom v Nórsku

C.   ZOZNAM „PROJEKTOV, KTORÉ SA UŽ NEPOVAŽUJÚ ZA PCI“ A „PROJEKTOV, KTORÉ SÚ TERAZ INTEGRÁLNOU SÚČASŤOU INÝCH PCI“

1.   Prioritný koridor Morská prenosová a distribučná sústava v oblasti Severného mora („NSOG“)

Čísla projektov, ktoré sa už nepovažujú za PCI

1.1.3

1.2

1.5

1.9.2

1.9.3

1.9.4

1.9.5

1.9.6

1.11.1

1.11.2

1.11.3

1.11.4

2.   Prioritný koridor Severojužné elektrické prepojovacie vedenia v západnej Európe („NSI West Electricity“)

Čísla projektov, ktoré sa už nepovažujú za PCI

2.2.2

2.2.3

2.3.1

2.3.2

2.5.2

2.6

2.8

2.11.1

2.11.2

2.11.3

2.12

2.15.2

2.15.3

2.15.4

2.16.2

2.19

2.20

2.21

2.22

2.25.1

2.25.2

2.26

Projekty, ktoré sú teraz integrálnou súčasťou iných PCI

Pôvodné číslo PCI

Číslo PCI, ktorého súčasťou sa daný projekt stal

2.1

3.1.4

3.   Prioritný koridor Severojužné elektrické prepojovacie vedenia v strednej, východnej a južnej Európe („NSI East Electricity“)

Čísla projektov, ktoré sa už nepovažujú za PCI

3.1.3

3.2.1

3.2.3

3.3

3.5.1

3.5.2

3.6.1

3.6.2

3.8.2

3.8.3

3.8.6

3.9.2

3.9.3

3.9.4

3.13

3.14.1

3.15.1

3.15.2

3.16.2

3.16.3

3.18.1

3.18.2

3.19.2

3.19.3

3.20.1

3.20.2

3.25

3.26

Projekty, ktoré sú teraz integrálnou súčasťou iných PCI

Pôvodné číslo PCI

Číslo PCI, ktorého súčasťou sa daný projekt stal

3.19.1

3.22.5

4.   Prioritný koridor Plán prepojenia baltského trhu s energiou („BEMIP Electricity“)

Čísla projektov, ktoré sa už nepovažujú za PCI

4.5.1

4.5.3

4.5.4

4.5.5

4.8.6

Projekty, ktoré sú teraz integrálnou súčasťou iných PCI

Pôvodné číslo PCI

Číslo PCI, ktorého súčasťou sa daný projekt stal

4.3

4.8.9

4.9

4.8.9

5.   Prioritný koridor Severojužné prepojenia plynovodov v západnej Európe („NSI West Gas“)

Čísla projektov, ktoré sa už nepovažujú za PCI

5.2

5.6

5.7.1

5.7.2

5.9

5.12

5.13

5.14

5.15.1

5.15.2

5.15.3

5.15.4

5.15.5

5.16

5.17.1

5.17.2

5.18

5.20

Projekty, ktoré sú teraz integrálnou súčasťou iných PCI

Pôvodné číslo PCI

Číslo PCI, ktorého súčasťou sa daný projekt stal

5.8.1

5.5.2

5.8.2

5.5.2

6.   Prioritný koridor Severojužné prepojenia plynovodov v stredovýchodnej a juhovýchodnej Európe („NSI East Gas“)

Čísla projektov, ktoré sa už nepovažujú za PCI

6.3

6.5.3

6.5.4

6.7

6.8.3

6.9.2

6.9.3

6.11

6.12

6.16

6.17

6.19

6.20.1

6.20.5

6.21

6.22.1

6.22.2

6.25.2

Projekty, ktoré sú teraz integrálnou súčasťou iných PCI

Pôvodné číslo PCI

Číslo PCI, ktorého súčasťou sa daný projekt stal

6.1.1

6.2.10

6.1.2

6.2.11

6.1.3

6.2.11

6.1.4

6.2.11

6.1.5

6.2.11

6.1.6

6.2.11

6.1.7

6.2.11

6.1.8

6.2.2

6.1.9

6.2.11

6.1.10

6.2.2

6.1.11

6.2.2

6.1.12

6.2.12

6.2.3

6.2.2

6.2.4

6.2.2

6.2.5

6.2.2

6.2.6

6.2.2

6.2.7

6.2.2

6.2.8

6.2.2

6.2.9

6.2.2

6.5.2

6.5.6

6.6

6.26.1

6.8.4

6.25.4

6.13.1

6.24.4

6.13.2

6.24.4

6.13.3

6.24.4

6.14

6.24.1

6.15.1

6.24.10

6.15.2

6.24.10

6.18

7.3.4

6.24.2

6.24.1

6.24.3

6.24.1

6.24.5

6.24.4

6.24.6

6.24.4

6.24.7

6.24.4

6.24.8

6.24.4

6.24.9

6.24.4

6.25.3

6.24.10

6.26.2

6.26.1

6.26.3

6.26.1

6.26.4

6.26.1

6.26.5

6.26.1

6.26.6

6.26.1

7.   Prioritný koridor Južný koridor plynu („SGC“)

Čísla projektov, ktoré sa už nepovažujú za PCI

7.1.2

7.1.5

7.1.7

7.2.1

7.2.2

7.2.3

7.4.1

7.4.2

Projekty, ktoré sú teraz integrálnou súčasťou iných PCI

Pôvodné číslo PCI

Číslo PCI, ktorého súčasťou sa daný projekt stal

7.1.6

7.1.3

7.1.4

7.3.3

7.3.2

7.5

8.   Prioritný koridor Plán prepojenia baltského energetického trhu s plynom („BEMIP Gas“)

Čísla projektov, ktoré sa už nepovažujú za PCI

8.1.2.1

8.1.2.2

8.1.2.3

8.1.2.4

8.2.3

8.4

8.8

9.   Prioritný koridor Spojenia pre dodávky ropy v stredovýchodnej Európe („OSC“)

Čísla projektov, ktoré sa už nepovažujú za PCI

9.3

10.   Prioritná tematická oblasť Zavedenie inteligentných sietí

Čísla projektov, ktoré sa už nepovažujú za PCI

10.1

10.2

11.   Prioritná tematická oblasť elektrických diaľnic

Čísla projektov, ktoré sa už nepovažujú za PCI

1.5


(1)  Realizácia projektu BACI ako PCI bude závisieť od výsledku pilotného projektu „Trading Regional Upgrade“.