27.2.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 55/34


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/292

z 26. februára 2018,

ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o postupy a formuláre na výmenu informácií a pomoc medzi príslušnými orgánmi v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 o zneužívaní trhu

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES (1), a najmä jeho článok 25 ods. 9,

keďže:

(1)

S cieľom zabezpečiť, aby orgány určené ako príslušné orgány podľa nariadenia (EÚ) č. 596/2014 mohli spolupracovať a vymieňať si informácie účinne a včasne a aby si poskytovali navzájom plnú vzájomnú pomoc na účely uvedeného nariadenia, je vhodné stanoviť spoločné postupy a formuláre, ktoré majú príslušné orgány používať na výmenu informácií a pomoc vrátane predkladania žiadostí o pomoc, potvrdení prijatia a odpovedí na takéto žiadosti.

(2)

Výmena písomných informácií by mala pomôcť príslušnému orgánu pri plnení jeho úloh. Prípadne sa môže uskutočniť ústna komunikácia, a to aj pred zaslaním písomnej žiadosti, aby sa mohli poskytnúť informácie o nadchádzajúcej žiadosti o pomoc a prediskutovať akékoľvek otázky, ktoré môžu prekážať poskytovanej pomoci. V naliehavých prípadoch by sa takisto malo povoliť, aby sa žiadosť o pomoc oznamovala ústne, ak naliehavosť nie je spôsobená neskorým konaním žiadajúcej strany.

(3)

V nariadení (EÚ) č. 596/2014 sa stanovuje, že príslušné orgány si majú vymieňať informácie a poskytovať pomoc. Žiadosti o pomoc by však mali v najväčšej možnej miere obsahovať získanie vyhlásenia alebo vykonanie kontroly na mieste alebo inšpekcie iba v prípadoch, ak by jednoduchá žiadosť o výmenu informácií nebola dostatočná. Pred podaním žiadosti o pomoc príslušnému orgánu iného členského štátu sa od príslušného orgánu očakáva, že prijme všetky primerane uskutočniteľné kroky v rámci jeho vlastnej jurisdikcie, pričom však nemusí byť pre tento orgán rozumne možné vyčerpať všetky metódy vyšetrovania pred podaním žiadosti.

(4)

Nevyžiadaná pomoc by sa mala poskytovať v súlade s nariadením (EÚ) č. 596/2014, a to na dobrovoľnom základe, ak sa príslušný orgán členského štátu domnieva, že informácie, ktoré má k dispozícii, môže použiť iný príslušný orgán.

(5)

Aby dožiadaný orgán mohol žiadosť spracovať účinne a vhodne, v žiadosti o pomoc podľa nariadenia (EÚ) č. 596/2014 by sa mali poskytovať dostatočné informácie o predmete žiadosti vrátane dôvodu žiadosti a jej kontextu. Uvedenie skutočností vyvolávajúcich podozrenie by sa nemalo považovať za podmienku pre žiadajúci orgán, aby získal pomoc, ak požadované informácie sú pre orgán nevyhnutné na plnenie jeho povinností.

(6)

Postupy pre spoluprácu by mali umožniť a uľahčiť komunikáciu, konzultácie a interakciu medzi žiadajúcim orgánom a dožiadaným orgánom počas celého postupu s cieľom zabezpečiť účinné spracovanie žiadosti o informácie alebo pomoc, a to nad rámec používania formulárov na žiadosť o pomoc a odpovedí na žiadosť o pomoc. Tieto postupy by takisto mali príslušným orgánom umožniť navzájom si poskytovať spätnú väzbu o užitočnosti poskytnutých informácií alebo poskytnutej pomoci, o výsledku veci v súvislosti so žiadanou pomocou, ako aj o akýchkoľvek problémoch, ktoré sa vyskytli pri poskytovaní takýchto informácií alebo takejto pomoci.

(7)

Postupy a formuláre na výmenu informácií a pomoc by mali zabezpečiť dôvernosť vymieňaných alebo zasielaných informácií, ako aj dodržiavanie pravidiel o ochrane jednotlivcov, pokiaľ ide o spracovanie osobných údajov a ich voľný pohyb.

(8)

Toto nariadenie vychádza z návrhu vykonávacích technických predpisov, ktoré orgán ESMA predložil Komisii.

(9)

Orgán ESMA nevykonal otvorené verejné konzultácie k návrhu vykonávacích technických predpisov, z ktorých vychádza toto nariadenie, ani neanalyzoval potenciálne súvisiace náklady a prínosy vyplývajúce zo zavedenia postupov a formulárov, ktoré majú používať dotknuté príslušné orgány, keďže by to bolo neprimerané vzhľadom na rozsah a vplyv týchto predpisov, pričom bral do úvahy, že vykonávacie technické predpisy by boli určené len príslušným vnútroštátnym orgánom členských štátov, a nie účastníkom trhu.

(10)

Orgán ESMA požiadal o stanovisko skupinu zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov zriadenú v súlade s článkom 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 (2).

(11)

Na zabezpečenie hladkého fungovania finančných trhov a keďže nariadenie (EÚ) č. 596/2014 sa už uplatňuje, je nevyhnutné, aby toto nariadenie ihneď nadobudlo účinnosť a aby sa aj ihneď začalo uplatňovať,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vymedzenie pojmu

Na účely tohto nariadenia „zabezpečené elektronické prostriedky“ sú elektronické zariadenia na spracovanie (vrátane digitálnej kompresie), uloženie a prenos údajov káblovými, rádiovými, optickými technológiami alebo akýmikoľvek inými elektromagnetickými prostriedkami, ktorými sa zabezpečí zachovanie úplnosti, neporušenosti a dôvernosti informácií počas prenosu.

Článok 2

Kontaktné miesta

1.   Príslušné orgány určujú kontaktné miesta na účely tohto nariadenia.

2.   Príslušné orgány oznamujú údaje o kontaktných miestach Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) do 30 dní od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. V prípade potreby poskytujú orgánu ESMA aktualizované informácie.

3.   Orgán ESMA vedie pre potreby príslušných orgánov zoznam kontaktných miest určených príslušnými orgánmi v súlade s odsekom 1 a podľa potreby ho aktualizuje.

Článok 3

Žiadosť o pomoc

1.   Žiadajúci orgán podáva žiadosť o pomoc písomne poštou, faxom alebo zabezpečenými elektronickými prostriedkami. Žiadosť adresuje kontaktnému miestu, ktoré určil dožiadaný orgán podľa článku 2.

2.   Pri žiadostiach o pomoc príslušný orgán použije formulár stanovený v prílohe I, pričom:

a)

bližšie uvedie podrobnosti relevantných informácií, ktoré žiadajúci orgán žiada od dožiadaného orgánu, a

b)

prípadne určí otázky týkajúce sa dôvernosti informácií, ktoré možno získať.

3.   Žiadajúci orgán môže k žiadosti priložiť akýkoľvek dokument alebo sprievodný materiál, ktorý považuje za potrebný na podporu žiadosti.

4.   V naliehavých prípadoch môže žiadajúci orgán podať žiadosť o pomoc ústne. Pokiaľ dožiadaný orgán nesúhlasí s iným zaobchádzaním, uvedená ústna žiadosť sa bez zbytočného odkladu potvrdí písomne prostriedkami uvedenými v odseku 1.

Článok 4

Potvrdenie prijatia

Dožiadaný orgán zašle potvrdenie prijatia poštou, faxom alebo zabezpečenými elektronickými prostriedkami do 10 pracovných dní od prijatia písomnej žiadosti o pomoc kontaktnému miestu určenému podľa článku 2, pokiaľ nie je v žiadosti stanovené inak. Toto potvrdenie prijatia sa vykonáva použitím formulára stanoveného v prílohe II a zahŕňa podľa možnosti odhadovaný dátum odpovede.

Článok 5

Odpoveď na žiadosť o pomoc

1.   Dožiadaný orgán odpovedá na žiadosť o pomoc písomne poštou, faxom alebo zabezpečenými elektronickými prostriedkami. Odpoveď je adresovaná kontaktnému miestu určenému podľa článku 2, pokiaľ nie je v žiadosti stanovené inak.

2.   Dožiadaný orgán odpovedá na žiadosť o pomoc použitím formulára stanoveného v prílohe III, pričom:

a)

požiada o ďalšie vysvetlenie v akejkoľvek podobe a čo najskôr, ak má akékoľvek pochybnosti v súvislosti s obsahom konkrétnych požadovaných informácií;

b)

v rámci svojich právomocí prijme všetky primerané opatrenia na zabezpečenie požadovanej pomoci;

c)

vybavuje žiadosti o pomoc bezodkladne a spôsobom, ktorým sa zabezpečuje vhodné vykonanie každého potrebného regulačného opatrenia, pričom zohľadní komplexnosť žiadosti a potrebu zapojiť tretie strany alebo iný príslušný orgán.

3.   Ak dožiadaný orgán odmietne konať v plnom rozsahu alebo čiastočne na základe žiadosti o pomoc, o svojom rozhodnutí čo najskôr ústne alebo písomne informuje žiadajúci orgán. Dožiadaný orgán poskytuje takisto písomnú odpoveď v súlade s odsekom 1, pričom v nej uvádza, z ktorých výnimiek podľa článku 25 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 596/2014 vychádzal pri zamietnutí.

Článok 6

Postupy zasielania a spracúvania žiadosti o pomoc

1.   Žiadajúci orgán a dožiadaný orgán komunikujú v súvislosti so žiadosťou o pomoc a odpoveďou na ňu najvhodnejšími prostriedkami, pričom náležite zohľadňujú dôvernosť informácií, korešpondenčný čas, objem materiálu, ktorý sa má zaslať, a uľahčenie prístupu k informáciám pre žiadajúci orgán. Žiadajúci orgán okamžite reaguje najmä na všetky spresnenia, ktoré vyžaduje dožiadaný orgán.

2.   Ak sa dožiadaný orgán dozvie o okolnostiach, ktoré môžu viesť k omeškaniu odhadovaného dátumu odpovede o viac ako 10 pracovných dní, bez zbytočného odkladu to oznámi žiadajúcemu orgánu.

3.   Dožiadaný orgán prípadne poskytuje žiadajúcemu orgánu pravidelnú spätnú väzbu o napredovaní nevybavenej žiadosti vrátane revidovaných odhadov dátumu odpovede.

4.   Ak žiadajúci orgán označil žiadosť ako naliehavú, príslušné orgány uskutočnia vzájomné konzultácie o frekvencii poskytovania aktualizovaných informácií dožiadaným orgánom žiadajúcemu orgánu.

5.   Dožiadaný orgán a žiadajúci orgán spolupracujú na riešení akýchkoľvek problémov, ktoré môžu vzniknúť pri vybavovaní žiadosti.

Článok 7

Postup týkajúci sa žiadostí o získanie vyhlásenia osoby

1.   Ak žiadajúci orgán zahrnie do svojej žiadosti získanie vyhlásenia akejkoľvek osoby v súvislosti s vyšetrovaním alebo kontrolou, dožiadaný orgán a žiadajúci orgán posudzujú a zohľadňujú s výhradou existujúcich právnych obmedzení alebo prekážok a akýchkoľvek rozdielov v procedurálnych požiadavkách:

a)

práva osôb, od ktorých sa vyhlásenia získajú, prípadne vrátane akýchkoľvek otázok výpovede vo vlastný neprospech;

b)

povahu účasti zamestnancov žiadajúceho orgánu (pozorovateľ alebo aktívny účastník);

c)

úlohu zamestnancov dožiadaného orgánu a žiadajúceho orgánu pri získavaní vyhlásenia;

d)

či osoba, od ktorej sa vyhlásenie má získať, má právo na pomoc právneho zástupcu, a ak áno, aký rozsah má mať pomoc zástupcu pri získavaní vyhlásenia, a to aj vo vzťahu ku všetkým záznamom alebo správe o vyhlásení;

e)

či sa vyhlásenie má získať na dobrovoľnom alebo nútenom základe, ak takéto rozlíšenie existuje;

f)

či je na základe informácií dostupných pri predkladaní žiadosti osoba, od ktorej sa vyhlásenie má získať, svedkom alebo podozrivou osobou, ak takéto rozlíšenie existuje;

g)

či by na základe informácií dostupných pri predkladaní žiadosti vyhlásenie mohlo byť alebo je určené na to, aby sa použilo v trestných konaniach;

h)

prípustnosť vyhlásenia v jurisdikcii žiadajúceho orgánu;

i)

záznam vyhlásenia a uplatniteľné postupy vrátane toho, či vyhlásenie bude mať formu zápisnice vyhotovenej počas stretnutia alebo zhrnutia písomnou zápisnicou, alebo zvukového alebo audiovizuálneho záznamu;

j)

postupy pre overenie alebo potvrdenie vyhlásenia osôb poskytujúcich vyhlásenie vrátane toho, či k nim dochádza po získaní vyhlásenia, a

k)

postup zasielania vyhlásenia dožiadaným orgánom žiadajúcemu orgánu vrátane formátu a načasovania.

2.   Dožiadaný orgán a žiadajúci orgán zabezpečujú, aby mali pre svojich zamestnancov zavedené postupy, ktoré im umožnia postupovať efektívne, a to aj opatrenia umožňujúce ich zamestnancom dohodnúť sa na akýchkoľvek dodatočných informáciách, ktoré môžu byť potrebné, vrátane:

a)

plánovania dátumov;

b)

zoznamu otázok, ktoré sa majú položiť osobe, od ktorej sa vyhlásenie má získať;

c)

dohôd o doprave vrátane zabezpečenia toho, aby sa dožiadaný orgán a žiadajúci orgán mohli stretnúť s cieľom prediskutovať záležitosť pred získaním vyhlásenia, a

d)

jazykového režimu.

Článok 8

Postup týkajúci sa žiadostí o vyšetrovanie alebo kontrolu na mieste

1.   Ak je žiadosť o vykonanie vyšetrovania alebo kontroly na mieste podaná v súlade s článkom 25 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 596/2014, žiadajúci orgán a dožiadaný orgán uskutočňujú vzájomné konzultácie o najlepšom spôsobe, ako náležite vyhovieť žiadosti o pomoc, pričom zohľadňujú článok 25 ods. 6 tretí pododsek písm. a) až e) nariadenia (EÚ) č. 596/2014 vrátane prínosu uskutočňovania spoločného vyšetrovania alebo spoločnej kontroly na mieste.

2.   Dožiadaný orgán priebežne informuje žiadajúci orgán o pokroku vyšetrovania alebo kontroly na mieste a svoje zistenia včas doručí žiadajúcemu orgánu.

3.   Pri rozhodovaní o tom, či iniciovať spoločné vyšetrovanie alebo spoločnú kontrolu na mieste, žiadajúci orgán a dožiadaný orgán zohľadňujú minimálne:

a)

obsah každej žiadosti o pomoc od žiadajúceho orgánu vrátane akéhokoľvek návrhu o vhodnosti spoločného vykonania vyšetrovania alebo kontroly na mieste;

b)

či budú samostatne vykonávať svoje vlastné skúmania záležitosti s cezhraničnými dôsledkami a či by nebolo vhodnejšie riešiť záležitosť vzájomnou spoluprácou;

c)

právny a regulačný rámec v každej z ich jurisdikcií, ktorý zabezpečuje, aby oba orgány dobre rozumeli potenciálnym prekážkam a právnym obmedzeniam týkajúcim sa vykonania akéhokoľvek spoločného vyšetrovania alebo akejkoľvek spoločnej kontroly na mieste a akýchkoľvek konaní, ktoré môžu nasledovať, vrátane akýchkoľvek problémov súvisiacich so zásadou ne bis in idem;

d)

riadenie a smerovanie potrebné pre vyšetrovanie alebo kontrolu na mieste;

e)

pravdepodobné vyhliadky, že sa dohodnú na skutkových zisteniach;

f)

prideľovanie zdrojov a menovanie zamestnancov zodpovedných za vyšetrovania alebo kontroly na mieste;

g)

možnosť stanoviť spoločný akčný plán a harmonogram práce pre každý orgán;

h)

určenie opatrení, ktoré sa majú vykonať spoločne alebo ktoré má vykonať každý orgán jednotlivo;

i)

vzájomnú výmenu zhromaždených informácií a podávanie správ o výsledkoch jednotlivých vykonaných opatrení, a

j)

iné osobitné otázky týkajúce sa konkrétnych záležitostí.

4.   Ak sa žiadajúci orgán a dožiadaný orgán rozhodnú vykonať spoločné vyšetrovanie alebo spoločnú kontrolu na mieste, tak:

a)

sa dohodnú na postupoch pre ich vykonávanie a ich závery;

b)

vedú neustály dialóg s cieľom koordinovať postup zhromažďovania informácií a skutkových zistení;

c)

úzko a navzájom spolupracujú, pokiaľ ide o vykonávanie spoločného vyšetrovania alebo spoločnej kontroly na mieste;

d)

poskytujú si vzájomnú pomoc, pokiaľ ide o následné presadzovanie právnych predpisov v rozsahu, v akom to právne predpisy umožňujú, a to aj koordináciou akýchkoľvek konaní alebo iných opatrení presadzovania (buď správnych, občianskoprávnych alebo trestných) právnych predpisov týkajúcich sa výsledku spoločného vyšetrovania alebo spoločnej kontroly na mieste, alebo prípadne vyhliadok na urovnanie;

e)

určujú osobitné právne ustanovenia, ktorými sa riadi predmet spoločného vyšetrovania alebo spoločnej kontroly na mieste;

f)

prípadne zohľadňujú aspoň:

1.

vypracovanie spoločného akčného plánu s uvedením, okrem iného, dôvodnosti, povahy a načasovania opatrení, ktoré sa majú vykonať, a vrátane čiastkových cieľov a rozdelenia zodpovednosti pri dosahovaní výsledku práce a zohľadňujúc príslušné priority každého orgánu;

2.

určenie a posudzovanie akýchkoľvek právnych obmedzení alebo prekážok a akýchkoľvek rozdielov v postupoch, pokiaľ ide o vyšetrovacie opatrenie alebo opatrenie presadzovania predpisov alebo akékoľvek iné konania vrátane práv každej osoby, ktorá je predmetom vyšetrovania;

3.

určenie a posudzovanie osobitných povinností advokáta zachovávať mlčanlivosť, ktoré môžu ovplyvniť priebeh vyšetrovania, ako aj presadzovanie právnych predpisov vrátane práva nevypovedať vo svoj neprospech;

4.

verejnú a mediálnu stratégiu, a

5.

zamýšľané použitie informácií, ktoré si vymenili.

Článok 9

Postupy pre pomoc pri vymáhaní peňažných sankcií

1.   Žiadajúci orgán a dožiadaný orgán uskutočňujú vzájomné konzultácie o najlepšom spôsobe, ako náležite vyhovieť žiadosti, keď je žiadosť o pomoc pri vymáhaní peňažných sankcií podaná podľa článku 25 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 596/2014. Príslušné orgány zohľadňujú opatrenia, ktoré žiadajúci orgán už prijal vo svojej jurisdikcii, a vnútroštátny rámec týkajúci sa vymáhania sankcií dožiadaným orgánom.

2.   Dožiadaný orgán poskytuje pomoc alebo sprístupňuje všetky informácie požadované na účely tohto článku v súlade s príslušným vnútroštátnym právom. Ak požadovanú pomoc môže poskytnúť iný orgán alebo príslušný orgán členského štátu dožiadaného orgánu alebo ak informácie môžu byť dostupné pre iný orgán alebo príslušný orgán členského štátu dožiadaného orgánu, dožiadaný orgán žiadajúcemu orgánu ponúkne, že mu poskytne informácie potrebné na nadviazanie priameho kontaktu medzi žiadajúcim orgánom a iným orgánom alebo subjektom, ktorý môže sprístupniť požadované informácie v súlade s vnútroštátnym právom.

Článok 10

Nevyžiadaná výmena informácií

1.   Na účely zasielania nevyžiadaných informácií podľa článku 16 ods. 4 a článku 25 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 596/2014 alebo ak príslušný orgán má informácie, o ktorých sa domnieva, že by pomohli inému príslušnému orgánu pri vykonávaní jeho povinností podľa nariadenia (EÚ) č. 596/2014, zašle tieto informácie písomne poštou, faxom alebo zabezpečenými elektronickými prostriedkami kontaktnému miestu príslušného orgánu určenému podľa článku 2.

2.   Ak sa príslušný orgán, ktorý zasiela informácie, domnieva, že informácie by sa mali zaslať okamžite, môže oznámiť inému orgánu informácie ústne, a to za predpokladu, že následne tieto informácie bez zbytočného odkladu zašle i písomne.

3.   Príslušný orgán, ktorý zasiela informácie bez vyžiadania, tak urobí použitím formulára stanoveného v prílohe IV, pričom uvedie najmä otázky týkajúce sa dôvernosti informácií.

Článok 11

Obmedzenia a prípustné používanie informácií

1.   Žiadajúci orgán a dožiadaný orgán zahŕňajú do akejkoľvek žiadosti o pomoc odpovede na žiadosť o pomoc alebo zasielania nevyžiadaných informácií v súlade s formulármi stanovenými v prílohách primerané upozornenie na dôvernosť.

2.   Ak sa na účely vybavenia žiadosti požaduje od dožiadaného orgánu, aby zverejnil, že žiadajúci orgán podal žiadosť, dožiadaný orgán to zverejňuje po konzultácii so žiadajúcim orgánom o povahe a rozsahu požadovaného zverejnenia informácií a po získaní súhlasu od žiadajúceho orgánu na takéto zverejnenie informácií. Ak žiadajúci orgán neposkytne súhlas na zverejnenie informácií, dožiadaný orgán nekoná vo veci žiadosti a žiadajúci orgán môže zrušiť alebo pozastaviť svoju žiadosť, a to až dovtedy, kým nemôže poskytnúť takýto súhlas na zverejnenie informácií.

3.   Informácie poskytnuté v súlade s článkom 10 sa používajú výlučne na účely zabezpečenia dodržiavania alebo presadzovania ustanovení nariadenia (EÚ) č. 596/2014 vrátane, ale nie výlučne, začatia, vedenia alebo pomoci v trestných, správnych, občianskoprávnych alebo disciplinárnych konaniach vyplývajúcich z porušenia ustanovení tohto nariadenia.

Článok 12

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. februára 2018

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84).


PRÍLOHA I

Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu

PRÍLOHA II

Image Text obrazu

PRÍLOHA III

Image Text obrazu Image Text obrazu

PRÍLOHA IV

Image Text obrazu Image Text obrazu