27.2.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 55/27


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/290

z 26. februára 2018,

ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1881/2006, pokiaľ ide o maximálne hodnoty obsahu glycidylesterov mastných kyselín v rastlinných olejoch a tukoch, počiatočnej dojčenskej výžive, následnej dojčenskej výžive a v potravinách na osobitné lekárske účely určených pre dojčatá a malé deti

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 315/93 z 8. februára 1993, ktorým sa stanovujú postupy Spoločenstva u kontaminujúcich látok v potravinách (1), a najmä na jeho článok 2 ods. 3,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 1881/2006 (2) sa stanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách.

(2)

V máji roku 2016 Vedecká skupina pre kontaminanty v potravinovom reťazci (ďalej len „skupina CONTAM“) Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) prijala vedecké stanovisko k rizikám pre zdravie ľudí, ktoré predstavuje výskyt 3-monochlórpropándiolu a 2-monochlórpropándiolu (MCPD) a ich esterov mastných kyselín a glycidylesterov mastných kyselín v potravinách (3).

(3)

Vzhľadom na aktualizované usmernenia svojho Vedeckého výboru pre používanie prístupu porovnávacej dávky pri posudzovaní rizika (4) sa dozorný úrad rozhodol znovu otvoriť posúdenie 3-MCPD a jeho esterov mastných kyselín na základe podrobnej analýzy rozdielov v stanoviskách, pokiaľ ide o kontaminant, medzi Spoločným výbor expertov FAO/WHO pre prídavné látky (5) v potravinách a úradom. Preto je pred prijímaním náležitých regulačných opatrení vhodné počkať na výsledok posúdenia 3-MCPD a jeho esterov mastných kyselín.

(4)

Glycidylestery mastných kyselín sú kontaminanty v potravinách, ktoré sa v najvyššej miere vyskytujú v rafinovaných rastlinných olejoch a tukoch. Glycidylestery mastných kyselín sú v gastrointestinálnom trakte hydrolyzované na glycidol.

(5)

Úrad dospel k záveru, že glycidol je genotoxická a karcinogénna zlúčenina. Vzhľadom na genotoxický a karcinogénny potenciál glycidolu úrad uplatnil prístup rozpätia expozície. Z expozičných scenárov pre dojčatá, batoľatá a iné deti vyplýva rozpätie expozície v rozmedzí od 12 800 do 4 900 a pre dojčatá, ktoré dostávajú len dojčenskú výživu, vyplýva rozpätie expozície približne 5 500 až 2 100. Úrad usúdil, že rozpätie expozície nižšie ako 25 000 je rizikom pre zdravie. Preto je vhodné stanoviť maximálne hodnoty obsahu glycidylesterov mastných kyselín v rastlinných olejoch a tukoch umiestňovaných na trh pre konečného spotrebiteľa alebo na použitie ako zložky potravín. Z dôvodu zdravotného rizika pre dojčatá, batoľatá a malé deti je vhodné stanoviť prísnejšie maximálne hodnoty obsahu pre rastlinné oleje a tuky, ktoré sú určené na výrobu detských potravín a potravín spracovaných na báze obilnín pre dojčatá a malé deti.

(6)

S cieľom vylúčiť akékoľvek možné zdravotné riziká, pokiaľ ide o dojčatá, batoľatá a malé deti, najmä s ohľadom na možnú expozíciu glycidylesterom mastných kyselín v prípade dojčiat kŕmených výlučne počiatočnou dojčenskou výživou, je vhodné stanoviť osobitnú maximálnu hodnotu obsahu pre počiatočnú dojčenskú výživu, následnú dojčenskú výživu a potraviny na osobitné lekárske účely určené pre dojčatá a malé deti. Napriek tomu je potrebné ďalej znížiť prítomnosť glycidylesterov mastných kyselín v počiatočnej dojčenskej výžive, následnej dojčenskej výžive a v potravinách na osobitné lekárske účely určených pre dojčatá a malé deti, a preto je potrebné maximálne hodnoty obsahu preskúmať hneď ako bude k dispozícii spoľahlivá analytická metóda, aby bolo možné analyzovať prísnejšie hodnoty obsahu s cieľom zaistiť ich účinné presadzovanie.

(7)

Prevádzkovateľom potravinárskych podnikov by sa malo poskytnúť dosť času na prispôsobenie svojich výrobných postupov.

(8)

Nariadenie (ES) č. 1881/2006 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k nariadeniu (ES) č. 1881/2006 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Potraviny uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu, ktoré boli zákonne umiestnené na trh pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia, môžu zostať na trhu až do 19. septembra 2018.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. februára 2018

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. ES L 37, 13.2.1993, s. 1.

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1881/2006 z 19. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách (Ú. v. EÚ L 364, 20.12.2006, s. 5).

(3)  Vedecké stanovisko k rizikám pre zdravie ľudí, ktoré predstavuje výskyt 3-monochlórpropándiolu a 2-monochlórpropándiolu (MCPD) a ich esterov mastných kyselín a glycidylesterov mastných kyselín v potravinách. Vestník EFSA (EFSA Journal) (2016) 14(5): 4426, 159 s. doi:10.2903/j.efsa.2016.4426.

(4)  Zápisnica z 82. plenárneho zasadnutia vedeckého výboru, ktoré sa konalo 13. – 14. februára 2017. Je k dispozícii na https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/event/170213-m.pdf.

(5)  Spoločný výbor expertov FAO/WHO pre prídavné látky, 83. zasadnutie, Rím, 8. – 17. novembra 2016, zhrnutie a závery. Je k dispozícii na http://www.fao.org/3/a-bq821e.pdf.


PRÍLOHA

V prílohe k nariadeniu (ES) č. 1881/2006 sa oddiel 4: 3-monochlóropropán-1,2-diol (3-MCPD) nahrádza takto:

„Oddiel 4: 3-monochlórpropándiol (3-MCPD) a glycidylestery mastných kyselín

Potraviny (1)

Maximálne hodnoty obsahu

(μg/kg)

4.1.

3-monochlórpropándiol (3-MCPD)

 

4.1.1.

Hydrolyzovaná rastlinná bielkovina (30)

20

4.1.2.

Sójová omáčka (30)

20

4.2.

Glycidylestery mastných kyselín vyjadrené ako glycidol

 

4.2.1.

Rastlinné oleje a tuky umiestňované na trh pre konečného spotrebiteľa alebo na použitie ako zložky potravín s výnimkou potravín uvedených v bode 4.2.2

1 000

4.2.2.

Rastlinné oleje a tuky, ktoré sú určené na výrobu detských potravín a potravín spracovaných na báze obilnín pre dojčatá a malé deti (3)

500

4.2.3.

Počiatočná dojčenská výživa, následná dojčenská výživa a potraviny na osobitné lekárske účely určené pre dojčatá a malé deti (vo forme prášku) (3) (29)

75 do 30.6.2019

50 od 1.7.2019

4.2.4.

Počiatočná dojčenská výživa, následná dojčenská výživa a potraviny na osobitné lekárske účely určené pre dojčatá a malé deti (v tekutej forme) (3) (29)

10,0 do 30.6.2019

6,0 od 1.7.2019“