16.2.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 44/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2018/196

zo 7. februára 2018,

ktorým sa zavádzajú dodatočné dovozné clá na dovoz určitých výrobkov s pôvodom zo Spojených štátov amerických

(kodifikované znenie)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 207 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (1),

keďže:

(1)

Nariadenie Rady (ES) č. 673/2005 (2) bolo opakovane podstatným spôsobom zmenené (3). V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa malo uvedené nariadenie kodifikovať.

(2)

Orgán na urovnávanie sporov (ďalej len „OUS“) Svetovej obchodnej organizácie (WTO) schválil 27. januára 2003 správu odvolacieho orgánu (4) a správu poroty (5) potvrdenú správou odvolacieho orgánu, z ktorých vyplýva, že zákon o kompenzácii pokračujúceho dumpingu a subvencií (ďalej len „ZKPDS“) je nezlučiteľný so záväzkami Spojených štátov podľa dohôd WTO.

(3)

Keďže Spojené štáty neuviedli svoje právne predpisy do súladu s príslušnými dohodami, Európske spoločenstvo (ďalej len „Spoločenstvo“) požiadalo OUS o udelenie súhlasu s pozastavením uplatňovania svojich colných koncesií a súvisiacich záväzkov podľa Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994 pre Spojené štáty (6). Spojené štáty namietali proti úrovni pozastavenia colných koncesií a súvisiacim záväzkom a táto vec sa postúpila na rozhodcovské konanie.

(4)

Rozhodca 31. augusta 2004 rozhodol, že úroveň zrušenia alebo zmenšenia výhod spôsobeného každý rok Spoločenstvu sa rovná 72 % zo sumy vyplatenej v rámci ZKPDS súvisiacej s antidumpingovými alebo vyrovnávacími clami zaplatenými za dovoz zo Spoločenstva za posledný rok, za ktorý boli v danom čase k dispozícii údaje, ktoré uverejnili orgány Spojených štátov. Rozhodca dospel k záveru, že pozastavenie koncesií alebo iných záväzkov zo strany Spoločenstva formou zavedenia dodatočného dovozného cla na zoznam výrobkov s pôvodom zo Spojených štátov okrem pevne stanovených ciel, pokrývajúcich každoročne celkovú hodnotu obchodu, ktorá neprevýši sumu zrušenia alebo zmenšenia výhod, by bolo v súlade s pravidlami WTO. OUS udelil 26. novembra 2004 v súlade s rozhodnutím rozhodcu povolenie na pozastavenie uplatňovania colných koncesií a súvisiacich záväzkov pre Spojené štáty podľa GATT z roku 1994.

(5)

Vyplácanie v rámci ZKPDS za posledný rok, pre ktorý boli v danom čase k dispozícii údaje, sa týka distribúcie antidumpingových a vyrovnávacích ciel vybraných za fiškálny rok 2004 (od 1. októbra 2003 do 30. septembra 2004). Na základe údajov uverejnených úradom Spojených štátov pre clá a ochranu hraníc (the United States' Customs and Border Protection) sa úroveň zrušenia alebo zmenšenia výhod spôsobeného Spoločenstvu vypočítala na 27,81 milióna USD. Spoločenstvo teda bolo oprávnené pozastaviť uplatňovanie svojich colných koncesií pre Spojené štáty na rovnakú sumu. Účinok zavedenia dodatočného valorického dovozného cla na úrovni 15 % na dovoz výrobkov s pôvodom zo Spojených štátov uvedených v zozname v prílohe I predstavoval za jeden rok hodnotu obchodu, ktorá neprevyšovala 27,81 milióna USD. Vo vzťahu k uvedeným výrobkom Spoločenstvo pozastavilo uplatňovanie svojich colných koncesií pre Spojené štáty od 1. mája 2005.

(6)

Ak sa rozhodnutie a odporúčanie OUS nebude naďalej vykonávať, Komisia by mala každoročne upraviť úroveň pozastavenia na úroveň zrušenia alebo zmenšenia výhod spôsobeného Európskej únii v danom čase uplatňovaním ZKPDS. Komisia by mala zmeniť sadzbu dodatočného dovozného cla alebo zoznam uvedený v prílohe I tak, aby účinok zavedenia dodatočného dovozného cla na dovoz vybraných výrobkov zo Spojených štátov predstavoval za jeden rok hodnotu obchodu, ktorá neprevyšuje sumu, ktorá sa rovná zrušeniu alebo zmenšeniu výhod.

(7)

Komisia by mala dodržiavať tieto kritériá:

a)

Komisia by mala zmeniť sadzbu dodatočného dovozného cla v prípade, keď nie je možné upraviť úroveň pozastavenia na úroveň zrušenia alebo zmenšenia výhod doplnením výrobkov do zoznamu uvedného v prílohe I alebo odobratím výrobkov z uvedeného zoznamu; inak by Komisia mala doplniť výrobky do zoznamu uvedeného v prílohe I, ak sa úroveň pozastavenia zvýši, alebo odobrať výrobky z uvedeného zoznamu, ak sa úroveň pozastavenia zníži;

b)

ak sa výrobky doplnia, Komisia by mala automaticky vybrať výrobky zo zoznamu uvedeného v prílohe II v takom poradí, v akom sa v tomto zozname uvádzajú; v dôsledku toho by Komisia mala tiež zmeniť zoznam uvedený v prílohe II tým, že z neho odoberie výrobky, ktoré boli doplnené do zoznamu uvedeného v prílohe I;

c)

ak sa výrobky odoberú, Komisia by mala najprv odobrať výrobky, ktoré sa doplnili do zoznamu uvedeného v prílohe I po 1. máji 2005; potom by mala Komisia odobrať výrobky, ktoré boli v zozname uvedenom v prílohe I k 1. máju 2005 v takom poradí, v akom sa v tomto zozname uvádzajú.

(8)

S cieľom vykonať nevyhnutné úpravy opatrení stanovených v tomto nariadení by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o zmeny sadzby dodatočného dovozného cla alebo zoznamov uvedených v prílohách I a II za podmienok stanovených v tomto nariadení. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (7). Predovšetkým, v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov, a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia skupín odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Colné koncesie a súvisiace záväzky Únie podľa GATT z roku 1994 na výrobky s pôvodom zo Spojených štátov, ktoré sú uvedené v zozname v prílohe I k tomuto nariadeniu, sa pozastavujú.

Článok 2

Na výrobky s pôvodom zo Spojených štátov uvedené v zozname v prílohe I k tomuto nariadeniu sa ku dovoznému clu uplatniteľnému podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 (8) ukladá dodatočné valorické dovozné clo vo výške 4,3 %.

Článok 3

1.   Komisia každý rok upraví úroveň pozastavenia na úroveň zrušenia alebo zmenšenia výhod spôsobeného Únii v danom čase uplatňovaním zákona Spojených štátov o kompenzácii pokračujúceho dumpingu a subvencií (ďalej len „ZKPDS“). Komisia zmení sadzbu dodatočného dovozného cla alebo zoznam uvedený v prílohe I za týchto podmienok:

a)

úroveň zrušenia alebo zmenšenia výhod sa rovná 72 % zo sumy vyplatenej podľa ZKPDS, súvisiacej s antidumpingovými alebo vyrovnávacími clami zaplatenými za dovozy z Únie za posledný rok, za ktorý boli v danom čase k dispozícii údaje, ktoré uverejnili orgány Spojených štátov;

b)

zmena sa urobí tak, aby účinok dodatočného dovozného cla na dovoz vybraných výrobkov s pôvodom zo Spojených štátov predstavoval za jeden rok hodnotu obchodu, ktorá neprevyšuje úroveň zrušenia alebo zmenšenia výhod;

c)

s výnimkou okolností uvedených v písmene e), ak sa úroveň pozastavenia zvýši, Komisia doplní výrobky do zoznamu uvedeného v prílohe I; uvedené výrobky sa vyberú zo zoznamu uvedeného v prílohe II v takom poradí, v akom sa uvádzajú v uvedenom zozname;

d)

s výnimkou okolností uvedených v písmene e), ak sa úroveň pozastavenia zníži, výrobky sa zo zoznamu uvedeného v prílohe I odoberú; Komisia odoberie najprv výrobky, ktoré sa k 1. máju 2005 nachádzali v zozname uvedenom v prílohe II a ktoré sa do zoznamu uvedeného v prílohe I doplnili neskôr; potom Komisia odoberie výrobky, ktoré sa k 1. máju 2005 nachádzali v zozname uvedenom v prílohe I v takom poradí, v akom sa v uvedenom zozname uvádzajú;

e)

Komisia zmení sadzbu dodatočného dovozného cla, keď nie je možné upraviť úroveň pozastavenia na úroveň zrušenia alebo zmenšenia výhod doplnením alebo odobratím výrobkov zo zoznamu uvedeného v prílohe I.

2.   Pri doplnení výrobkov do zoznamu uvedeného v prílohe I Komisia zároveň zmení zoznam uvedený v prílohe II tak, že odoberie dané výrobky z uvedeného zoznamu. Poradie výrobkov, ktoré zostanú v zozname uvedenom v prílohe II, sa neupravuje.

3.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 4 prijímať delegované akty na účely vykonania úprav a zmien uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku.

Ak sa informácie o sume, ktorú vyplatili Spojené štáty, poskytnú neskôr v priebehu roka, v dôsledku čoho nie je možné pri použití postupu stanoveného v článku 4 dodržať lehoty WTO a zákonné lehoty, a v prípade, že je to pri úpravách a zmenách príloh nutné z mimoriadne naliehavých dôvodov, na delegované akty prijaté podľa prvého pododseku sa uplatňuje postup stanovený v článku 5.

Článok 4

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 3 ods. 3 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 20. februára 2014. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 3 ods. 3 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.

5.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po jeho prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 3 ods. 3 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 5

1.   Delegované akty prijaté podľa tohto článku nadobúdajú účinnosť okamžite a uplatňujú sa, pokiaľ voči nim nie je v súlade s odsekom 2 vznesená námietka. V oznámení delegovaného aktu Európskemu parlamentu a Rade sa uvedú dôvody použitia postupu pre naliehavé prípady.

2.   Európsky parlament alebo Rada môžu vzniesť voči delegovanému aktu námietku v súlade s postupom uvedeným v článku 4 ods. 6 V takom prípade Komisia bezodkladne po oznámení rozhodnutia Európskeho parlamentu alebo Rady vzniesť námietku akt zruší.

Článok 6

Pôvod akéhokoľvek výrobku, na ktorý sa vzťahuje toto nariadenie, sa určí v súlade s nariadením (EÚ) č. 952/2013.

Článok 7

1.   Výrobky uvedené v zozname v prílohe I, pre ktoré bolo pred 30. aprílom 2005 vydané dovozné povolenie s oslobodením od cla alebo so znížením cla, nepodliehajú dodatočnému dovoznému clu.

2.   Výrobky uvedené v zozname v prílohe I, ktoré sú prepustené bez dovozných ciel na základe nariadenia Rady (ES) č. 1186/2009 (9), nepodliehajú dodatočnému dovoznému clu.

Článok 8

Nariadenie (ES) č. 673/2005 sa zrušuje.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe IV.

Článok 9

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 7. februára 2018

Za Európsky parlament

predseda

A. TAJANI

Za Radu

predsedníčka

M. PANAYOTOVA


(1)  Pozícia Európskeho parlamentu z 12. decembra 2017 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 29. januára 2018 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Nariadenie Rady (ES) č. 673/2005 z 25. apríla 2005, ktorým sa zavádzajú dodatočné dovozné clá na dovoz určitých výrobkov s pôvodom zo Spojených štátov amerických (Ú. v. EÚ L 110, 30.4.2005, s. 1).

(3)  Pozri prílohu III.

(4)  Spojené štáty – Zákon o kompenzácii (Byrdov dodatok), správa odvolacieho orgánu (WT/DS217/AB/R, WT/DS234/AB/R, 16. január 2003).

(5)  Spojené štáty – Zákon o kompenzácii (Byrdov dodatok), správa poroty (WT/DS217/R, WT/DS234/R, 16. september 2002).

(6)  Spojené štáty – Zákon o kompenzácii (Byrdov dodatok), odvolanie sa na článok 22 ods. 2 DSU zo strany Európskych spoločenstiev (WT/DS217/22, 16. január 2004).

(7)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

(8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1).

(9)  Nariadenie Rady (ES) č. 1186/2009 zo 16. novembra 2009 ustanovujúce systém Spoločenstva pre oslobodenie od cla (Ú. v. EÚ L 324, 10.12.2009, s. 23).


PRÍLOHA I

Výrobky, na ktoré sa uplatnia dodatočné dovozné clá, sa určia podľa ich osemmiestnych číselných znakov KN. Opis výrobkov zatriedených do týchto číselných znakov možno nájsť v prílohe I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 (1).

0710 40 00

ex 9003 19 00„rámy a obruby zo základného kovu“

8705 10 00

6204 62 31


(1)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1).


PRÍLOHA II

Výrobky v tejto prílohe sa určia podľa ich osemmiestnych číselných znakov KN. Opis výrobkov zatriedených do týchto číselných znakov možno nájsť v prílohe I k nariadeniu (EHS) č. 2658/87.


PRÍLOHA III

Zrušené nariadenie so zoznamom neskorších zmien

Nariadenie Rady (ES) č. 673/2005

(Ú. v. EÚ L 110, 30.4.2005, s. 1).

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 632/2006

(Ú. v. EÚ L 111, 25.4.2006, s. 5).

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 409/2007

(Ú. v. EÚ L 100, 17.4.2007, s. 16).

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 283/2008

(Ú. v. EÚ L 86, 28.3.2008, s. 19).

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 317/2009

(Ú. v. EÚ L 100, 18.4.2009, s. 6).

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 305/2010

(Ú. v. EÚ L 94, 15.4.2010, s. 15).

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 311/2011

(Ú. v. EÚ L 86, 1.4.2011, s. 51).

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 349/2013

(Ú. v. EÚ L 108, 18.4.2013, s. 6).

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 37/2014

(Ú. v. EÚ L 18, 21.1.2014, s. 1).

Iba bod 11 prílohy

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 38/2014

(Ú. v. EÚ L 18, 21.1.2014, s. 52).

Iba bod 4 prílohy

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 303/2014

(Ú. v. EÚ L 90, 26.3.2014, s. 6).

 

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/675

(Ú. v. EÚ L 111, 30.4.2015, s. 16).

 

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/654

(Ú. v. EÚ L 114, 28.4.2016, s. 1).

 

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/750

(Ú. v. EÚ L 113, 29.4.2017, s. 12).

 


PRÍLOHA IV

Tabuľka zhody

Nariadenie (ES) č. 673/2005

Toto nariadenie

články 1 až 4

články 1 až 4

článok 4a

článok 5

článok 5

článok 6

článok 6 ods. 1

článok 7 ods. 1

článok 6 ods. 2

článok 6 ods. 3

článok 7 ods. 2

článok 6 ods. 4

článok 8

článok 8

článok 9

príloha I

príloha I

príloha II

príloha II

príloha III

príloha IV