6.2.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 32/6


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/172

z 28. novembra 2017,

ktorým sa menia prílohy I a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 649/2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 649/2012 zo 4. júla 2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií (1), a najmä na jeho článok 23 ods. 4,

keďže:

(1)

Nariadením (EÚ) č. 649/2012 sa vykonáva Rotterdamský dohovor o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení pre vybrané nebezpečné chemikálie a pesticídy v medzinárodnom obchode (ďalej len „Rotterdamský dohovor“), podpísaný 11. septembra 1998 a schválený v mene Európskeho spoločenstva rozhodnutím Rady 2003/106/ES (2).

(2)

Látka dec-3-én-2-ón nebola schválená v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 (3), v dôsledku čoho sa nesmie používať ako pesticíd, a preto by sa mala doplniť do zoznamov chemikálií uvedených v častiach 1 a 2 prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 649/2012.

(3)

Nebola predložená žiadosť o obnovenie schválenia účinnej látky karbendazím v súlade s nariadením (ES) č. 1107/2009, v dôsledku čoho sa karbendazím nesmie používať ako pesticíd v skupine prípravkov na ochranu rastlín, a preto by sa mal doplniť do zoznamu chemikálií uvedeného v časti 1 prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 649/2012.

(4)

Nebola predložená žiadosť o obnovenie schválenia účinnej látky tepraloxydím v súlade s nariadením (ES) č. 1107/2009, v dôsledku čoho sa tepraloxydím nesmie používať ako pesticíd, a preto by sa mal doplniť do zoznamov chemikálií uvedených v častiach 1 a 2 prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 649/2012.

(5)

Látky cybutrín a triklozán neboli schválené na používanie v biocídnych výrobkoch v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 (4), v dôsledku čoho sa tieto látky nesmú používať ako pesticíd, a preto by sa mali doplniť do zoznamov chemikálií uvedených v častiach 1 a 2 prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 649/2012.

(6)

Látka triflumurón nebola schválená na používanie v biocídnych výrobkoch v súlade s nariadením (EÚ) č. 528/2012, v dôsledku čoho sa nesmie používať v podkategórii „iný pesticíd vrátane biocídov“, a preto by sa mala doplniť do zoznamu chemikálií uvedeného v časti 1 prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 649/2012.

(7)

Látky 5-terc-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylén, benzyl-butyl-ftalát, diizobutyl-ftalát, oxid arzeničný a tris(2-chlóretyl)fosfát sú uvedené v prílohe XIV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (5), keďže boli označené ako látky vzbudzujúce veľké obavy. Preto tieto látky podliehajú autorizácii. Keďže neboli udelené žiadne povolenia, je prísne zakázané uvedené látky používať na účely priemyselného použitia. Tieto látky by sa preto mali doplniť do častí 1 a 2 prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 649/2012.

(8)

Na siedmom zasadnutí konferencie zmluvných strán Rotterdamského dohovoru, ktoré sa konalo od 4. do 15. mája 2015, sa rozhodlo o zaradení metamidofosu do prílohy III k uvedenému dohovoru, v dôsledku čoho sa na túto chemikáliu v zmysle uvedeného dohovoru vzťahuje postup udeľovania predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení. Na konferencii zmluvných strán sa takisto rozhodlo vypustiť existujúci zápis v prílohe III: „metamidofos (rozpustné kvapalné prípravky látky, ktoré obsahujú viac ako 600 g aktívnej zložky/l)“. Uvedené zmeny by sa preto mali zohľadniť v zoznamoch chemikálií uvedených v častiach 1 a 3 prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 649/2012.

(9)

Na siedmom zasadnutí konferencie zmluvných strán Štokholmského dohovoru o perzistentných organických látkach (ďalej len „Štokholmský dohovor“) schváleného rozhodnutím 2006/507/ES (6), ktoré sa konalo od 4. do 15. mája 2015,, sa rozhodlo o zaradení látok hexachlórbutadién a polychlórované naftalény do prílohy A k uvedenému dohovoru. Predmetné látky sú uvedené v časti B prílohy I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 (7), a preto by sa s cieľom vykonávať Štokholmský dohovor mali doplniť do časti 1 prílohy V k nariadeniu (EÚ) č. 649/2012.

(10)

Nariadením Komisie (EÚ) 2016/293 (8) sa na základe rozhodnutia prijatého na šiestom zasadnutí konferencie zmluvných strán Štokholmského dohovoru, ktoré sa konalo od 28. apríla do 10. mája 2013, do časti A prílohy I k nariadeniu (ES) č. 850/2004 doplnila chemikália hexabrómcyklododekán (HBCDD). Táto chemikália by sa preto mala doplniť do časti 1 prílohy V k nariadeniu (EÚ) č. 649/2012.

(11)

V Štokholmskom dohovore sa povoľuje recyklácia výrobkov, ktoré obsahujú alebo môžu obsahovať tetra- a pentabrómdifenyléter alebo hexa- a heptabrómdifenyléter, ako aj používanie a zneškodnenie výrobkov vyrobených z recyklovaných materiálov, ktoré obsahujú uvedené látky, za predpokladu prijatia opatrení, ktorými sa zabráni vývozu takýchto výrobkov, v ktorých úrovne alebo koncentrácie uvedených látok presahujú úrovne alebo koncentrácie povolené pri predaji, používaní, dovoze alebo výrobe daných výrobkov na území príslušnej zmluvnej strany. V záujme vykonávania tohto záväzku v Únii by sa mal zakázať vývoz výrobkov obsahujúcich predmetné látky v koncentráciách 0,1 hmotnostného % alebo vyšších, ak sa vyrábajú čiastočne alebo úplne z recyklovaných materiálov alebo materiálov z odpadu pripraveného na opätovné použitie, a dané chemikálie a výrobky by sa mali doplniť do časti 1 prílohy V k nariadeniu (EÚ) č. 649/2012.

(12)

Nariadenie (EÚ) č. 649/2012 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(13)

Je vhodné poskytnúť všetkým zainteresovaným stranám primeraný čas na prijatie opatrení potrebných na dosiahnutie súladu s týmto nariadením a členským štátom na prijatie opatrení potrebných na jeho vykonávanie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EÚ) č. 649/2012 sa mení takto:

1.

Príloha I sa mení v súlade s prílohou I k tomuto nariadeniu.

2.

Príloha V sa mení v súlade s prílohou II k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. apríla 2018.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. novembra 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 60.

(2)  Rozhodnutie Rady 2003/106/ES z 19. decembra 2002 o schválení, v mene Európskeho spoločenstva, Rotterdamského dohovoru o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom oznámení pre určité nebezpečné chemikálie a prípravky na ochranu rastlín v medzinárodnom obchode (Ú. v. EÚ L 63, 6.3.2003, s. 27).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní (Ú. v. EÚ L 167, 27.6.2012, s. 1).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1).

(6)  Rozhodnutie Rady 2006/507/ES zo 14. októbra 2004 o uzavretí Štokholmského dohovoru o perzistentných organických látkach v mene Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ L 209, 31.7.2006, s. 1).

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 z 29. apríla 2004 o perzistentných organických znečisťujúcich látkach, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 79/117/EHS (Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 7).

(8)  Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/293 z 1. marca 2016, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentných organických znečisťujúcich látkach, pokiaľ ide o prílohu I (Ú. v. EÚ L 55, 2.3.2016, s. 4).


PRÍLOHA I

Príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 649/2012 sa mení takto:

1.

Časť 1 sa mení takto:

a)

záznam týkajúci sa metamidofosu sa nahrádza týmto zápisom:

Chemikália

Číslo CAS

Číslo Einecs

Kód KN (***)

Podkategória (*)

Obmedzenie použitia (**)

Krajiny, pre ktoré nie je potrebné oznámenie

„metamidofos (#)

10265-92-6

233-606-0

ex 2930 80 00

p(1)

b“;

 

b)

záznam: „metamidofos (rozpustné kvapalné prípravky látky, ktoré obsahujú viac ako 600 g aktívnej zložky/l)“ sa vypúšťa;

c)

dopĺňajú sa tieto záznamy:

Chemikália

Číslo CAS

Číslo Einecs

Kód KN (***)

Podkategória (*)

Obmedzenie použitia (**)

Krajiny, pre ktoré nie je potrebné oznámenie

„dec-3-én-2-ón (+)

10519-33-2

234-059-0

ex 2914 19 90

p(1)

b

 

5-terc-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylén (+)

81-15-2

201-329-4

ex 2904 20 00

i(1) – i(2)

sr

 

benzyl-butyl-ftalát (+)

85-68-7

201-622-7

ex 2917 34 00

i(1) – i(2)

sr

 

karbendazím

10605-21-7

234-232-0

ex 2933 99 80

p(1)

b

 

cybutrín (+)

28159-98-0

248-872-3

ex 2933 69 80

p(2)

b

 

diizobutyl-ftalát (+)

84-69-5

201-553-2

ex 2917 34 00

i(1) – i(2)

sr

 

oxid arzeničný (+)

1303-28-2

215-116-9

ex 2811 29 90

i(1) – i(2)

sr

 

tepraloxydím (+)

149979-41-9

n.a.

ex 2932 99 00

p(1)

b

 

triklozán (+)

3380-34-5

222-182-2

ex 2909 50 00

p(2)

b

 

triflumurón

64628-44-0

264-980-3

ex 2924 21 00

p(2)

b

 

tris(2-chlóretyl)-fosfát (+)

115-96-8

204-118-5

ex 2919 90 00

i(1) – i(2)

sr“.

 

2.

Časť 2 sa mení takto:

a)

zápis týkajúci sa metamidofosu sa vypúšťa;

b)

dopĺňajú sa tieto záznamy:

Chemikália

Číslo CAS

Číslo Einecs

Kód KN (***)

Kategória (*)

Obmedzenie použitia (**)

„dec-3-én-2-ón

10519-33-2

234-059-0

ex 2914 19 90

p

b

5-terc-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylén

81-15-2

201-329-4

ex 2904 20 00

i

sr

benzyl-butyl-ftalát

85-68-7

201-622-7

ex 2917 34 00

i

sr

cybutrín

28159-98-0

248-872-3

ex 2933 69 80

p

b

diizobutyl-ftalát

84-69-5

201-553-2

ex 2917 34 00

i

sr

oxid arzeničný

1303-28-2

215-116-9

ex 2811 29 90

i

sr

tepraloxydím

149979-41-9

n.a.

ex 2932 99 00

p

b

triklozán

3380-34-5

222-182-2

ex 2909 50 00

p

b

tris(2-chlóretyl)-fosfát

115-96-8

204-118-5

ex 2919 90 00

i

sr“.

3.

Časť 3 sa mení takto:

a)

dopĺňa sa tento zápis:

Chemikália

Príslušné čísla CAS

Kód HS čistá látka (**)

Kód HS zmesi obsahujúce látku (**)

Kategória

„metamidofos

10265-92-6

ex ex 2930 80

ex ex 2930 59

pesticíd“;

b)

záznam: „metamidofos (rozpustné kvapalné prípravky látky, ktoré obsahujú viac ako 600 g aktívnej zložky/l)“ sa vypúšťa.


PRÍLOHA II

V časti 1 prílohy V k nariadeniu (EÚ) č. 649/2012 sa dopĺňa tento zápis:

Opis chemikálií/výrobkov, na ktoré sa vzťahuje zákaz vývozu

Prípadné ďalšie podrobnosti (napr. názov chemikálie, číslo EC, číslo CAS atď.)

 

„hexachlórbutadién

číslo EC 201-765-5

číslo CAS 87-68-3

kód KN 2903 29 00

 

polychlórované naftalény

číslo EC 274-864-4

číslo CAS 70776-03-3 a ďalšie

kód KN 3824 99 93

 

hexabrómcyklododekán

čísla EC 247-148-4, 221-695-9

čísla CAS 25637-99-4, 3194-55-6, 134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8 a ďalšie

kód KN 2903 89 80

Výrobky obsahujúce tetra-, penta-, hexa- alebo heptabrómdifenyléter s koncentráciou 0,1 hmotnostného % alebo vyššou, ak sa vyrábajú čiastočne alebo úplne z recyklovaných materiálov alebo materiálov z odpadu pripraveného na opätovné použitie

tetrabrómdifenyléter

číslo EC 254-787-2 a ďalšie

číslo CAS 40088-47-9 a ďalšie

kód KN 2909 30 38

pentabrómdifenyléter

číslo EC 251-084-2 a ďalšie

číslo CAS 32534-81-9 a ďalšie

kód KN 2909 30 31

hexabrómdifenyléter

číslo EC 253-058-6 a ďalšie

číslo CAS 36483-60-0 a ďalšie

kód KN 2909 30 38

heptabrómdifenyléter

číslo EC 273-031-2 a ďalšie

číslo CAS 68928-80-3 a ďalšie

kód KN 2909 30 38 “.