13.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 10/9


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/56

z 12. januára 2018,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 908/2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 vzhľadom na platobné agentúry a ostatné orgány, finančné hospodárenie, schvaľovanie účtovných závierok, pravidlá kontroly, zábezpeky a transparentnosť

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 2, článok 36 ods. 6, článok 53 ods. 1, článok 57 ods. 2, články 104 a 114,

keďže:

(1)

Certifikačný orgán v súlade s článkom 7 ods. 3 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 908/2014 (2) môže pri vykonávaní testovania vecnej správnosti využiť prístup integrovanej vzorky. Na základe skúseností s vykonávaním uvedeného článku počas prvých dvoch rokov je vhodné objasniť prístup integrovanej vzorky v rámci sledovania rozmanitých cieľov auditu podľa článku 9 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.

(2)

V článku 41 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 (3) sa stanovujú hraničná hodnota na každé vyhlásenie o výdavkoch platobných agentúr obsahujúce žiadosti o platbu v súvislosti s finančným nástrojom na 25 % celkovej sumy programových príspevkov viazaných na finančný nástroj. V článku 22 ods. 1 písm. a) vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 908/2014 sa stanovuje, že platobná agentúra má vo svojich štvrťročných vyhláseniach špecifikovať sumu oprávnených verejných výdavkov, ktorú naozaj vyplatila v priebehu každého štvrťroka v súlade s odsekom 2 uvedeného článku. Sumy, ktoré platobná agentúra vyplatila v rámci finančných nástrojov, by sa mali vykázať Komisii pri dodržaní 25 % hraničnej hodnoty a za predpokladu dosiahnutia zodpovedajúceho čiastkového cieľa. Prvé vyhlásenie adresované Komisii s dodržanou 25 % hraničnou hodnotou sa má iniciovať pri podpísaní dohody o financovaní a následnej platbe do finančného nástroja. Následné tranže sa Komisii majú nahlásiť pri dosiahnutí zodpovedajúcej miery uhrádzania v súlade s článkom 41 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013. V prípade Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) to znamená, že platobná agentúra môže vo vyhlásení vykázať len 25 % celkového plánovaného príspevku za štvrťrok. Preto podľa všetkého pravidlá stanovené v článku 22 ods. 1 a 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 908/2014 nie sú vhodné vzhľadom na spôsob, akým sa majú riadiť finančné nástroje medzi členskými štátmi a Komisiou podľa nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a je potrebné zmeniť ich zodpovedajúcim spôsobom.

(3)

Zo skúseností vyplýva, že na zmiernenie administratívnej záťaže členských štátov pri vymáhaní pohľadávok by sa mala stanoviť prahová hodnota na nevymáhanie úrokov.

(4)

V článku 30 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 908/2014 sa stanovuje, že dokumenty a účtovné údaje použité na účely schválenia účtovných závierok sa majú Komisii zasielať v tlačenej podobe spoločne s elektronickou kópiou. V záujme zmiernenia administratívnej záťaže členských štátov a Komisie a na zjednodušenie analýzy dokumentov a zníženie rizika nezrovnalostí v použitých údajoch by členské štáty mali mať povinnosť predkladať len elektronické dokumenty opatrené elektronickým podpisom. Uvedená požiadavka by sa mala premietnuť aj do znenia manažérskeho vyhlásenia staveného v prílohe I k predmetnému vykonávaciemu nariadeniu. S cieľom predísť omeškaniam pri predkladaní dokumentov v prípade technických problémov súvisiacich s elektronickým podpisom by malo byť možné počas prvého roka uplatňovania novej požiadavky umožniť predkladanie podpísaných dokumentov v elektronickej podobe.

(5)

Podľa článku 31 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 908/2014 forma a obsah účtovných údajov uvedených v článku 30 ods. 1 písm. c) uvedeného vykonávacieho nariadenia a spôsob ich postupovania Komisii sú stanovené vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2017/1758 (4). Zo skúseností vyplýva, že formu a obsah účtovných údajov je potrebné každý rok meniť, s čím súvisí príslušná administratívna záťaž a riziko oneskorenia. V záujme zjednodušenia a umožnenia včasného stanovenia súvisiacich technických špecifikácií je preto vhodné povoliť, aby od rozpočtového roka 2019 vzory a súvisiace technické špecifikácie týkajúce sa účtovných údajov poskytovala a aktualizovala Komisia, a to po upovedomení Výboru pre poľnohospodárske fondy a pred začiatkom každého rozpočtového roka. Takisto je vhodné stanoviť všeobecné požiadavky na predmetné technické špecifikácie.

(6)

V článku 34 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 908/2014 sa stanovuje, že ak sa Komisia domnieva, že výdavky nevznikli v súlade s pravidlami Únie, má zistenia oznámiť dotknutému členskému štátu a vo svojom oznámení má takisto určiť dátum uskutočnenia bilaterálneho stretnutia do štyroch mesiacov od uplynutia lehoty, ktorú má členský štát na poskytnutie odpovede. Počas tejto lehoty sa musia uskutočniť určité administratívne úkony, ako je preklad odpovede členského štátu, analýza prvkov, ktoré členský štát predložil, zo strany Komisie, príprava pozvánky na bilaterálne stretnutie v úradnom jazyku členského štátu a príprava stretnutia. Zo skúseností z uplynulých dvoch rokov vyplýva, že vo väčšine prípadov je štvormesačná lehota príliš krátka na to, aby stretnutia boli efektívne. V záujme umožnenia lepšej prípravy bilaterálnych stretnutí by sa lehota do uskutočnenia stretnutí mala predĺžiť na päť mesiacov. Takéto predĺženie lehoty sa bude uplatňovať len v prípade preskúmaní, pri ktorých sa súvisiace oznámenie podľa článku 34 ods. 2 ešte nezaslalo v čase nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, aby sa predišlo narušeniam prebiehajúcich preskúmaní.

(7)

V článku 34 ods. 3 treťom pododseku vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 908/2014 sa Komisii ukladá povinnosť oznámiť svoje závery členskému štátu do šiestich mesiacov od zaslania zápisnice z bilaterálneho stretnutia. Lehota sa špecifikuje len vo vzťahu k zápisnici z bilaterálneho stretnutia, čo znamená že bilaterálne stretnutie sa uskutočnilo. V predmetnom vykonávacom nariadení sa výslovne nestanovuje lehota na zaslanie oznámenia v prípade, že členský štát dospel k záveru, že bilaterálne stretnutie nie je potrebné. Uvedené ustanovenie by sa preto v tomto ohľade malo objasniť a mal by sa stanoviť začiatok šesťmesačného obdobia, keď bilaterálne stretnutie nebolo potrebné.

(8)

V článku 34 ods. 9 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 908/2014 sa stanovuje, že v náležite opodstatnených prípadoch možno predĺžiť lehotu uvedenú v odsekoch 3, 4 a 5 uvedeného článku. V článku 34 ods. 2 uvedeného vykonávacieho nariadenia sa stanovuje lehota na uskutočnenie bilaterálneho stretnutia, pričom sa môže stať, že v náležite opodstatnených prípadoch je potrebné danú lehotu predĺžiť. Článok 34 ods. 9 uvedeného nariadenia by sa preto mal zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(9)

Podľa článku 111 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 sú členské štáty povinné zverejňovať informácie o prijímateľoch prostriedkov z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), okrem iného vrátane objemu platby prijatej na každé opatrenie financované z týchto fondov v predmetnom rozpočtovom roku a povahy a opisu každého opatrenia. V článku 57 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 908/2014 sa špecifikujú ďalšie podrobné informácie, ktoré sa majú zverejniť v súvislosti s týmito opatreniami a odkazuje sa na prílohu XIII k uvedenému vykonávaciemu nariadeniu, ktorá obsahuje zoznam príslušných opatrení.

(10)

Príloha XIII k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 908/2014 by sa mala zmeniť s cieľom zohľadniť skutočnosť, že do uvedenej prílohy by sa mali začleniť aj výnimočné opatrenia potrebné na riešenie situácie na trhu na základe článku 220 ods. 1 a článku 221 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 (5). Tieto výnimočné opatrenia sa považujú za opatrenia na podporu poľnohospodárskych trhov v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1306/2013. Preto je vhodné zmeniť bod 10 prílohy XIII k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 908/2014. Navyše pomoc v sektore priadky morušovej uvedená v bode 3 v zozname v uvedenej prílohe už nie je viac uplatniteľná vzhľadom na skutočnosť, že článok 111 nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 (6) sa zrušil nariadením (EÚ) č. 1308/2013 s účinkom od 1. januára 2014 a že všetky súvisiace finančné záväzky a platby prijímateľom sa skončili. Pomoc v sektore priadky morušovej by sa preto mala z daného zoznamu vypustiť.

(11)

Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 908/2014 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(12)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre poľnohospodárske fondy,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 908/2014 sa mení takto:

1.

V článku 7 ods. 3 sa štvrtá veta nahrádza takto:

„Pokiaľ ide o testovanie vecnej správnosti vrátane metód výberu vzorky, certifikačné orgány môžu využiť dvojúčelové testovanie medzi cieľmi auditu.“

2.

V článku 22 ods. 2 sa dopĺňa tento tretí pododsek:

„Pokiaľ ide o finančné nástroje vytvorené v súlade s článkom 38 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, výdavky sa vykazujú za referenčné obdobia uvedené v prvom pododseku, keď sú splnené podmienky vzťahujúce sa na každú ďalšiu žiadosť o priebežné platby stanovené v článku 41 ods. 1 uvedeného nariadenia.“

3.

V článku 27 ods. 1 sa dopĺňa táto veta:

„Členské štáty sa môžu rozhodnúť nevymáhať úroky, keď suma úroku nepresahuje 5 EUR.“

4.

V článku 30 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Dokumenty a účtovné údaje uvedené v odseku 1 sa zasielajú Komisii najneskôr do 15. februára roku nasledujúceho po ukončení rozpočtového roku, ktorého sa týkajú. Dokumenty uvedené v písmenách a), b) a d) uvedeného odseku sa predkladajú v elektronickej podobe vo formáte a za podmienok stanovených Komisiou podľa článku 24.

Uvedené dokumenty musia byť opatrené povinným elektronickým podpisom v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 (*1). V prípade dokumentov vzťahujúcich sa na rozpočtový rok 2017 Komisia môže akceptovať podpísané dokumenty predložené v elektronickej podobe.

(*1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 73)“."

5.

V článku 31 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Komisia sprístupní formu a obsah účtovných údajov v uvedených v článku 30 ods. 1 písm. c) členským štátom v podobe vzorov prostredníctvom informačných systémov.

Vzory a súvisiace technické špecifikácie týkajúce sa účtovných údajov poskytuje a aktualizuje Komisia, a to po upovedomení Výboru pre poľnohospodárske fondy a pred začiatkom každého rozpočtového roka.

Technické špecifikácie zahŕňajú:

a)

ročné dátové požiadavky na jednotlivé účtovné údaje (tabuľka X);

b)

špecifikácie prenosu počítačových súborov týkajúcich sa výdavkov v rámci EPZF a EPFRV;

c)

opisy dátových polí (neoficiálny dokument);

d)

štruktúru rozpočtových kódov EPFRV.“

6.

Článok 34 sa mení takto:

a)

V odseku 2 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„Ak Komisia v dôsledku vyšetrovania dospeje k záveru, že výdavky nevznikli v súlade s pravidlami Únie, oznámi dotknutému členskému štátu svoje zistenia, pričom špecifikuje nápravné opatrenia potrebné na zabezpečenie spĺňania predpisov v budúcnosti a uvedie predbežnú mieru finančnej opravy, ktorú v danej etape postupu považuje za zodpovedajúcu svojim zisteniam. V uvedenom oznámení takisto určí dátum uskutočnenia bilaterálneho stretnutia do piatich mesiacov od uplynutia lehoty, ktorú má členský štát na poskytnutie odpovede. V oznámení sa odvolá na tento článok.“

b)

V odseku 3 sa dopĺňa tento štvrtý pododsek:

„Ak členský štát oznámi Komisii, že bilaterálne stretnutie nie je potrebné, šesťmesačná lehota začína plynúť od dátumu doručenia tohto oznámenia Komisii.“

c)

Odsek 9 sa nahrádza takto:

„9.   Komisia v náležite opodstatnených prípadoch, ktoré je potrebné oznámiť dotknutému členskému štátu, môže predĺžiť lehoty uvedené v odsekoch 2 až 5.“

7.

Príloha I sa nahrádza textom v prílohe k tomuto nariadeniu.

8.

Príloha XIII sa mení takto:

a)

bod 3 sa vypúšťa;

b)

bod 10 sa nahrádza takto:

„10.

Opatrenia poskytnuté podľa článku 219 ods. 1, článku 220 ods. 1, článku 221 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 ako opatrenia zamerané na podporu poľnohospodárskych trhov v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. januára 2018

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 908/2014 zo 6. augusta 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 vzhľadom na platobné agentúry a ostatné orgány, finančné hospodárenie, schvaľovanie účtovných závierok, pravidlá kontroly, zábezpeky a transparentnosť (Ú. v. EÚ L 255, 28.8.2014, s. 59).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320).

(4)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1758 z 27. septembra 2017, ktorým sa stanovuje forma a obsah účtovných údajov, ktoré sa majú predkladať Komisii na účely schvaľovania účtovných závierok EPZF a EPFRV, ako aj na účely monitorovania a prognóz (Ú. v. EÚ L 250, 28.9.2017, s. 1).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671).

(6)  Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1).


PRÍLOHA

PRÍLOHA I

MANAŽÉRSKE VYHLÁSENIE

(Článok 3)

Ja, …, riaditeľ … platobnej agentúry, predkladám účtovnú závierku za túto platobnú agentúru za rozpočtový rok od 16. 10. xxxx do 15. 10. xxxx+1.

Na základe vlastného úsudku a informácií, ktoré mám k dispozícii, okrem iného vrátane výsledkov práce útvaru pre vnútorný audit, vyhlasujem, že:

účtovná závierka predložená v elektronickej podobe poskytuje, podľa môjho najlepšieho vedomia, pravdivý, úplný a presný prehľad výdavkov a príjmov za uvedený rozpočtový rok. Zaznamenali sa do nej predovšetkým všetky dlhy, zálohy, záruky a zásoby, o ktorých som informovaný, a všetky vybrané príjmy týkajúce sa EPZF a EPFRV boli náležite pripísané na účet príslušných fondov,

som zaviedol systém, ktorý poskytuje primerané uistenie, pokiaľ ide o zákonnosť a správnosť príslušných transakcií vrátane toho, že oprávnenosť požiadaviek a v prípade rozvoja vidieka postup prideľovania pomoci sú riadené, kontrolované a dokumentované v súlade s pravidlami Únie.

Výdavky zaznamenané v účtovnej závierke sa použili na určený účel, ako sa vymedzuje v nariadení (EÚ) č. 1306/2013.

Ďalej potvrdzujem, že sa v súlade s článkom 58 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 zaviedli účinné a primerané opatrenia na boj proti podvodom, ktoré sú zamerané na zistené riziká.

V súvislosti s uvedeným uistením je však potrebné uviesť tieto výhrady:

Napokon potvrdzujem, že si nie som vedomý žiadnych nezverejnených záležitostí, ktoré by mohli poškodiť finančné záujmy Únie.

Podpis