5.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 2/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/3

zo 4. januára 2018,

ktorým sa stanovujú spúšťacie objemy na roky 2018 a 2019 na účely možného uplatňovania dodatočných dovozných ciel na určité druhy ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a najmä na jeho článok 183 prvý odsek písm. b),

keďže:

(1)

V článku 39 vykonávacieho nariadenia Komisie 2017/892 (2) sa stanovuje, že dodatočné dovozné clo uvedené v článku 182 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 možno uplatňovať na výrobky a počas období uvedených v prílohe VII k uvedenému vykonávaciemu nariadeniu. Dodatočné dovozné clo sa musí uplatňovať, ak množstvo akýchkoľvek výrobkov prepustených do voľného obehu v ktoromkoľvek z období uplatňovania stanovených v uvedenej prílohe prekročí spúšťací objem dovozu v roku pre daný výrobok. Dodatočné dovozné clá sa neuložia, ak je nepravdepodobné, že by dovoz narušil trh Únie, alebo ak by účinky boli neprimerané plánovanému cieľu.

(2)

V súlade s článkom 182 ods. 1 druhým pododsekom nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa spúšťacie objemy dovozu na účely možného uplatňovania dodatočných dovozných ciel na niektoré druhy ovocia a zeleniny zakladajú na údajoch o dovoze a údajoch o domácej spotrebe za predchádzajúce tri roky. Spúšťacie objemy pre určité druhy ovocia a zeleniny by sa na roky 2018 a 2019 mali stanoviť na základe údajov, ktoré oznámili členské štáty za roky 2014, 2015 a 2016.

(3)

Vzhľadom na to, že obdobie uplatňovania možných dodatočných dovozných ciel stanovených v prílohe VII k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2017/892 sa pre celý rad výrobkov začína 1. januára, toto nariadenie by sa malo uplatňovať od 1. januára 2018, a preto by malo nadobudnúť účinnosť čo najskôr,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Na roky 2018 a 2019 sa spúšťacie objemy uvedené v článku 182 ods. 1 prvom pododseku písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 pre výrobky vymenované v prílohe VII k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2017/892 stanovujú v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2018.

Jeho účinnosť sa skončí 30. júna 2019.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 4. januára 2018

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/892 z 13. marca 2017, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (Ú. v. EÚ L 138, 25.5.2017, s. 57).


PRÍLOHA

Spúšťacie objemy na výrobky a obdobia uvedené v prílohe VII k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2017/892 na účely možného uplatňovania dodatočných dovozných ciel

Bez toho, aby boli dotknuté pravidlá interpretácie kombinovanej nomenklatúry, sa opis výrobkov považuje len za orientačný. Rozsah pôsobnosti dodatočných dovozných ciel je na účely tejto prílohy určený rozsahom pôsobnosti číselných znakov KN v ich podobe v čase prijatia tohto nariadenia.

Poradové číslo

Číselný znak KN

Opis výrobkov

Obdobie uplatňovania

Spúšťací objem (v tonách)

2018

2019

78.0015

0702 00 00

rajčiaky

od 1. júna do 30. septembra

 

39 326

78.0020

od 1. októbra

do 31. mája

483 376

78.0065

0707 00 05

uhorky šalátové

od 1. mája do 31. októbra

 

26 505

78.0075

od 1. novembra

do 30. apríla

20 482

78.0085

0709 91 00

artičoky

od 1. novembra

do 30. júna

6 587

78.0100

0709 93 10

cukety

od 1. januára do 31. decembra

 

55 037

78.0110

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

pomaranče

od 1. decembra

do 31. mája

302 643

78.0120

0805 22 00

klementínky

od 1. novembra

do konca februára

90 771

78.0130

0805 21

0805 29 00

mandarínky (vrátane tangerínok a satsumov); wilkingy a podobné citrusové hybridy

od 1. novembra

do konca februára

86 317

78.0155

0805 50 10

citróny

od 1. januára do 31. mája

 

32 823

78.0160

od 1. júna do 31. decembra

 

306 804

78.0170

0806 10 10

stolové hrozno

od 16. júla do 16. novembra

 

78 324

78.0175

0808 10 80

jablká

od 1. januára do 31. augusta

 

432 630

78.0180

od 1. septembra do 31. decembra

 

39 724

78.0220

0808 30 90

hrušky

od 1. januára do 30. apríla

 

155 417

78.0235

od 1. júla do 31. decembra

 

19 187

78.0250

0809 10 00

marhule

od 1. júna do 31. júla

 

4 630

78.0265

0809 29 00

čerešne okrem višní

od 16. mája do 15. augusta

 

33 718

78.0270

0809 30

broskyne vrátane nektáriniek

od 16. júna do 30. septembra

 

3 150

78.0280

0809 40 05

slivky

od 16. júna do 30. septembra

 

17 254