14.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 286/20


SMERNICA RADY (EÚ) 2018/1713

zo 6. novembra 2018,

ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o sadzby dane z pridanej hodnoty uplatňované na knihy, noviny a periodiká

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 113,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (2),

konajúc v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)

V smernici Rady 2006/112/ES (3) sa stanovuje, že členské štáty môžu uplatňovať znížené sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH) na publikácie na akýchkoľvek fyzických nosičoch. Zníženú sadzbu DPH však nemožno uplatňovať na elektronicky dodávané publikácie, ktoré sa musia zdaňovať štandardnou sadzbou DPH.

(2)

V súlade s oznámením Komisie zo 6. mája 2015 o Stratégii pre jednotný digitálny trh pre Európu a s cieľom udržať krok s technologickým pokrokom v digitálnom hospodárstve by sa malo členským štátom umožniť zosúladenie sadzieb DPH pre elektronicky dodávané publikácie s nižšími sadzbami DPH pre publikácie dodávané na fyzických nosičoch.

(3)

Komisia vo svojom oznámení zo 7. apríla 2016 o Akčnom pláne v oblasti DPH načrtla, že pokiaľ ide o sadzbu DPH, pri elektronicky dodávaných publikáciách by mala existovať možnosť rovnakého preferenčného zaobchádzania ako pri publikáciách dodávaných na akýchkoľvek fyzických nosičoch. Súdny dvor vo svojom nedávnom rozsudku vo veci C-390/15 (4) dospel k záveru, že či už ide o dodávanie digitálnych publikácií na fyzických nosičoch alebo dodávanie digitálnych publikácií elektronicky, ide o porovnateľné situácie. Preto je vhodné zaviesť, aby všetky členské štáty mohli uplatňovať zníženú sadzbu DPH na dodávku kníh, novín a periodík bez ohľadu na to, či sa dodávajú na fyzických nosičoch alebo elektronicky. Z rovnakých dôvodov je vhodné umožniť tým členským štátom, ktoré na určité knihy, noviny alebo periodiká poskytované na fyzických nosičoch v súčasnosti uplatňujú v súlade s právom Únie sadzby DPH nižšie ako minimum stanovené v článku 99 smernice 2006/112/ES alebo poskytujú oslobodenie od dane s možnosťou odpočítania DPH zaplatenej na predchádzajúcom stupni, uplatňovať na účely DPH rovnaké zaobchádzanie na takéto knihy, noviny alebo periodiká, keď sú poskytované elektronicky.

(4)

Od 1. januára 2015 sa DPH na všetky elektronicky poskytované služby vymeriava v členskom štáte, v ktorom je zákazník usadený. Vzhľadom na uplatňovanie zásady krajiny určenia už nie je potrebné uplatňovať štandardnú sadzbu na elektronicky dodávané publikácie, aby sa zabezpečilo vytvorenie a fungovanie vnútorného trhu a aby sa zabránilo narušeniu hospodárskej súťaže.

(5)

V snahe zabrániť rozsiahlemu používaniu znížených sadzieb DPH na audiovizuálny obsah by mali mať členské štáty možnosť uplatňovať zníženú sadzbu na knihy, noviny a periodiká, len ak tieto publikácie, bez ohľadu na to, či sú dodávané na fyzických nosičoch alebo elektronicky, nepozostávajú výlučne alebo prevažne z hudobného obsahu alebo videoobsahu.

(6)

Členské štáty by si mali ponechať právomoc pri stanovovaní sadzieb DPH pre publikácie a obmedziť rozsah pôsobnosti znížených sadzieb DPH, a to vrátane prípadov, s výhradou objektívneho odôvodnenia, keď sa v digitálnych publikáciách ponúka rovnaký čitateľský obsah.

(7)

Keďže cieľ tejto smernice, a to umožnenie členským štátom uplatňovať rovnaké sadzby DPH na elektronicky dodávané publikácie ako sadzby DPH, ktoré v súčasnosti uplatňujú na publikácie na fyzických nosičoch, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku, táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(8)

Smernica 2006/112/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Smernica 2006/112/ES sa mení takto:

1.

V článku 98 ods. 2 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Znížené sadzby sa neuplatňujú na elektronicky poskytované služby s výnimkou tých, ktoré patria do bodu 6 prílohy III.“.

2.

V článku 99 sa vkladá tento odsek:

„3.   Odchylne od odsekov 1 a 2 tohto článku a navyše k sadzbám uvedeným v článku 98 ods. 1 môžu členské štáty, ktoré 1. januára 2017 v súlade s právom Únie uplatňovali znížené sadzby nižšie ako minimum stanovené v tomto článku alebo poskytovali oslobodenia od dane s možnosťou odpočítania DPH zaplatenej na predchádzajúcom stupni dodávania určitých tovarov uvedených v prílohe III bode 6, uplatňovať na účely DPH rovnaké zaobchádzanie, keď sa toto dodávanie uskutočňuje elektronicky, ako sa to uvádza v prílohe III bode 6.“.

3.

V prílohe III sa bod 6 nahrádza takto:

„6.

dodanie kníh, novín a periodík vrátane výpožičiek z knižníc, či už sú na fyzických nosičoch alebo dodané elektronicky alebo oboma spôsobmi (vrátane brožúr, letákov a podobných tlačovín, detských obrázkových knižiek, náčrtníkov alebo omaľovánok, hudobných partitúr tlačených alebo písaných, máp a hydrografických alebo podobných schém) s výnimkou publikácií, ktoré sú výlučne alebo prevažne určené na propagáciu, a s výnimkou publikácií, ktoré pozostávajú výlučne alebo prevažne z videoobsahu alebo hudobného obsahu,“.

Článok 2

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 3

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 6. novembra 2018

Za Radu

predseda

H. LÖGER


(1)  Ú. v. EÚ C 307, 30.8.2018, s. 205.

(2)  Ú. v. EÚ C 345, 13.10.2017, s. 79.

(3)  Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006, s. 1).

(4)  Rozsudok súdneho dvora zo 7. marca 2017, RPO, C-390/15, ECLI:EU:C:2017:174, bod 49.