18.5.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 123/100


DELEGOVANÁ SMERNICA KOMISIE (EÚ) 2018/738

z 27. februára 2018,

ktorou sa na účely prispôsobenia vedeckému a technickému pokroku mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku pre používanie olova v prvkoch cermetového dolaďovacieho potenciometra

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ z 8. júna 2011 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (1), a najmä na jej článok 5 ods. 1 písm. a),

keďže:

(1)

Podľa smernice 2011/65/EÚ sú členské štáty povinné zabezpečiť, aby elektrické a elektronické zariadenia uvádzané na trh neobsahovali olovo.

(2)

V bode 34 prílohy III k smernici 2011/65/EÚ bola udelená výnimka pre používanie olova v prvkoch cermetového dolaďovacieho potenciometra do 21. júla 2016. Komisia dostala v súlade s článkom 5 ods. 5 smernice 2011/65/EÚ žiadosť o predĺženie platnosti tejto výnimky v súvislosti s kategóriami 1 až 7 a 10 pred 21. januárom 2015.

(3)

Dolaďovacie potenciometre sú premenné rezistory. Spolu s jazdcom upravujú odpor obvodu. Používajú sa v širokej škále výrobkov, napr. v audiovizuálnych zariadeniach, komunikačných zariadeniach, hračkách a meracích prístrojoch, ako aj v elektrických domácich spotrebičoch. Vo vodivom atramente obsahujú olovo vo forme oxidu olovnatého, ktoré pôsobí ako spojivo.

(4)

V súčasnosti nie sú dostupné žiadne spoľahlivé bezolovnaté alternatívy, takže náhrada olova zatiaľ nie je vedecky ani technicky uskutočniteľná.

(5)

Keďže v prípade predmetných použití v kategóriách 1 až 7 a 10 nie sú na trhu dostupné dostatočne spoľahlivé alternatívy, ani nie je pravdepodobné, že takéto alternatívy v blízkej budúcnosti na trhu dostupné budú, je odôvodnené obdobie platnosti do 21. júla 2021. Pre kategórie iné ako kategórie 1 až 7 a 10 je existujúca výnimka platná počas období stanovených v článku 5 ods. 2 druhom pododseku smernice 2011/65/EÚ.

(6)

Smernica 2011/65/EÚ by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Príloha III k smernici 2011/65/EÚ sa mení v súlade s prílohou k tejto smernici.

Článok 2

1.   Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 30. júna 2019 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Členské štáty bezodkladne oznámia Komisii znenie týchto ustanovení.

Tieto ustanovenia uplatňujú od 1. júla 2019.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 27. februára 2018

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011, s. 88.


PRÍLOHA

V prílohe III k smernici 2011/65/EÚ sa záznam 34 nahrádza takto:

„34

Olovo v prvkoch cermetového dolaďovacieho potenciometra

Týka sa všetkých kategórií; platí do:

21. júla 2021 v prípade kategórií 1 až 7 a 10,

21. júla 2021 v prípade kategórií 8 a 9, iné ako diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro a priemyselné monitorovacie a kontrolné prístroje,

21. júla 2023 v prípade kategórie 8, diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro,

21. júla 2024 v prípade kategórie 9, priemyselné monitorovacie a kontrolné prístroje, a v prípade kategórie 11.“