21.12.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 327/84


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2018/2048

z 20. decembra 2018

o harmonizovanej norme pre webové sídla a mobilné aplikácie vypracovanej na podporu smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2102

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012 o európskej normalizácii, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 87/95/EHS a rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (1), a najmä na jeho článok 10 ods. 6,

keďže:

(1)

Podľa článku 6 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2102 (2) sa v prípade obsahu webových sídel a mobilných aplikácií, ktorý je v súlade s harmonizovanými normami alebo ich časťami, na ktoré Komisia uverejnila odkazy v Úradnom vestníku Európskej únie, predpokladá, že je v súlade s požiadavkami na prístupnosť stanovenými v článku 4 uvedenej smernice, na ktoré sa vzťahujú uvedené normy alebo ich časti.

(2)

Vykonávacím rozhodnutím C(2017) 2585 (3) Komisia požiadala Európsky výbor pre normalizáciu (CEN), Európsky výbor pre normalizáciu v elektrotechnike (Cenelec) a Európsky inštitút pre telekomunikačné normy (ETSI) o vypracovanie harmonizovanej normy, resp. noriem na základe normy EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) vrátane všetkých nevyhnutných ustanovení potrebných na podporu vykonávania článku 4 smernice (EÚ) 2016/2102. Norma EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) bola výsledkom mandátu Komisie na štandardizáciu č. 376 (4) a už obsahovala niektoré ustanovenia týkajúce sa prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií, ako aj iných produktov a služieb IKT.

(3)

Na základe vykonávacieho rozhodnutia C(2017) 2585 CEN, Cenelec a ETSI vypracovali požadovanú harmonizovanú normu a Komisii odovzdali harmonizovanú európsku normu EN 301 549 V2.1.2 (2018-08), v ktorej sú okrem iného stanovené technické požiadavky na prístupnosť webových sídel a mobilných aplikácií. Harmonizovaná európska norma EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) obsahuje okrem iného tabuľku, v ktorej sú príslušné ustanovenia normy priradené k požiadavkám na prístupnosť stanoveným v článku 4 smernice (EÚ) 2016/2102.

(4)

Komisia spolu s CEN, Cenelec a ETSI posúdila, či príslušné ustanovenia harmonizovanej európskej normy EN 301 549 V2.1.2 (2018-08), ktorú odovzdali CEN, Cenelec a ETSI, vyhovujú žiadosti uvedenej vo vykonávacom rozhodnutí C(2017) 2585.

(5)

Príslušné ustanovenia harmonizovanej európskej normy EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) spĺňajú požiadavky, na ktoré sa majú vzťahovať a ktoré sú stanovené v prílohe II k vykonávaciemu rozhodnutiu C(2017) 2585. Je preto vhodné uverejniť odkaz na túto normu v Úradnom vestníku Európskej únie.

(6)

Dodržiavanie harmonizovanej normy vytvára predpoklad súladu so zodpovedajúcimi základnými požiadavkami stanovenými v harmonizačných právnych predpisoch Únie odo dňa uverejnenia odkazu na takúto normu v Úradnom vestníku Európskej únie. Toto rozhodnutie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Odkaz na harmonizovanú normu pre webové sídla a mobilné aplikácie vypracovanú na podporu smernice (EÚ) 2016/2102 uvedený v prílohe k tomuto rozhodnutiu sa týmto uverejňuje v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 20. decembra 2018

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012, s. 12.

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2102 z 26. októbra 2016 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora (Ú. v. EÚ L 327, 2.12.2016, s. 1).

(3)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie C(2017) 2585 z 27. apríla 2017 o žiadosti adresovanej európskym normalizačným organizáciám týkajúcej sa vypracovania normy na podporu smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora.

(4)  Mandát č. 376, 7. december 2005, mandát pre CEN, CENELEC a ETSI na vypracovanie noriem na podporu európskych požiadaviek na prístupnosť, pokiaľ ide o verejné obstarávanie výrobkov a služieb v oblasti IKT.


PRÍLOHA

Č.

Odkaz na normu:

1.

EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Požiadavky na prístupnosť IKT produktov a služieb