11.12.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 314/56


ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2018/1942

z 10. decembra 2018,

ktorým sa predlžuje a mení rozhodnutie 2012/389/SZBP o misii Európskej únie na budovanie kapacít v Somálsku (EUCAP Somalia)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 42 ods. 4 a článok 43 ods. 2,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada prijala 16. júla 2012 rozhodnutie 2012/389/SZBP (1) o misii Európskej únie na budovanie regionálnych námorných kapacít v Africkom rohu (EUCAP NESTOR).

(2)

Rada prijala 12. decembra 2016 rozhodnutie (SZBP) 2016/2240 (2), ktorým sa mení rozhodnutie 2012/389/SZBP. Názov misie sa zmenil na EUCAP Somalia a jej mandát sa predĺžil do 31. decembra 2018.

(3)

Rada prijala 15. februára 2018 rozhodnutie (SZBP) 2018/226 (3), ktorým sa mení rozhodnutie 2012/389/SZBP a stanovuje finančná referenčná suma na obdobie do 31. decembra 2018.

(4)

V nadväznosti na Komplexné a koordinované strategické preskúmanie činností SBOP v Somálsku a Africkom rohu sa Politický a bezpečný výbor dohodol na zmene a predĺžení mandátu misie do 31. decembra 2020.

(5)

Rozhodnutie 2012/389/SZBP by sa malo preto zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie 2012/389/SZBP sa mení takto:

(1)

V článku 3 ods. 1 sa písmeno c) nahrádza takto:

„c)

sleduje tieto ciele prostredníctvom podpory somálskych orgánov pri príprave potrebných právnych predpisov a zriaďovaní justičných orgánov, prostredníctvom poskytovania potrebného mentorstva, poradenstva, výcviku a vybavenia somálskym orgánom presadzovania civilného námorného práva, ako aj prostredníctvom poskytovania poradenstva ministerstvu vnútornej bezpečnosti a polícii v otázkach rámcovej politiky, velenia, kontroly a koordinácie v súvislosti s iniciatívami Únie a medzinárodných partnerov.“

(2)

V článku 13 ods. 1 sa dopĺňa tento pododsek:

„Finančná referenčná suma určená na pokrytie výdavkov spojených s misiou EUCAP Somalia na obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2020 je 66 100 000 EUR.“

(3)

V článku 16 sa druhá veta nahrádza takto:

„Uplatňuje sa do 31. decembra 2020.“.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 10. decembra 2018

Za Radu

predsedníčka

F. MOGHERINI


(1)  Rozhodnutie Rady 2012/389/SZBP zo 16. júla 2012 o misii Európskej únie na budovanie kapacít v Somálsku (EUCAP Somalia) (Ú. v. EÚ L 187, 17.7.2012, s. 40).

(2)  Rozhodnutie Rady (SZBP) 2016/2240 z 12. decembra 2016, ktorým sa mení rozhodnutie 2012/389/SZBP o misii Európskej únie na budovanie regionálnych námorných kapacít v Africkom rohu (EUCAP NESTOR) (Ú. v. EÚ L 337, 13.12.2016, s. 18).

(3)  Rozhodnutie Rady (SZBP) 2018/226 z 15. februára 2018, ktorým sa mení rozhodnutie 2012/389/SZBP o misii Európskej únie na budovanie kapacít v Somálsku (EUCAP Somalia) (Ú. v. EÚ L 43, 16.2.2018, s. 15).