12.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 284/31


ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2018/1674

z 23. októbra 2018,

ktorým sa mení rozhodnutie Rady 2003/17/ES, pokiaľ ide o rovnocennosť inšpekcií v teréne uskutočňovaných v Brazílskej federatívnej republike v prípade množiteľského porastu pre produkciu osiva krmovín a množiteľského porastu pre produkciu osiva obilnín a v prípade rovnocennosti osiva krmovín a osiva obilnín vyprodukovaného v Brazílskej federatívnej republike, a pokiaľ ide o rovnocennosť inšpekcií v teréne uskutočňovaných v Moldavskej republike v prípade množiteľského porastu pre produkciu osiva obilnín, množiteľského porastu pre produkciu osiva zelenín a množiteľského porastu pre produkciu osiva olejnín a priadnych rastlín a v prípade rovnocennosti osiva obilnín, zelenín, olejnín a priadnych rastlín vyprodukovaného v Moldavskej republike

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 43 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

V rozhodnutí Rady 2003/17/ES (3) sa stanovuje, že inšpekcie v teréne vykonávané na určitých množiteľských porastoch v tretích krajinách uvedených na zozname sa za určitých podmienok majú považovať za rovnocenné inšpekciám v teréne uskutočňovaným v súlade s právom Únie a že za určitých podmienok sa osivo určitých druhov krmovín, obilnín, repy a olejnín a priadnych rastlín vyprodukované v týchto krajinách má považovať za rovnocenné osivu vyprodukovanému v súlade s právom Únie.

(2)

Brazílska federatívna republika (ďalej len „Brazília“) predložila Komisii žiadosť o uznanie rovnocennosti svojho systému inšpekcií v teréne v prípade množiteľského porastu pre produkciu osiva krmovín a množiteľského porastu pre produkciu osiva obilnín, ako aj o uznanie rovnocennosti osiva krmovín a osiva obilnín vyprodukovaného a potvrdeného v Brazílii.

(3)

Komisia preskúmala príslušné právne predpisy Brazílie a na základe auditu vykonaného v roku 2016 a týkajúceho sa systému úradných kontrol a potvrdzovania osiva krmovín a obilnín v Brazílii a jeho rovnocennosti s požiadavkami Únie uverejnila svoje zistenia v správe s názvom „Záverečná správa z auditu vykonaného v Brazílii od 11. apríla 2016 do 19. apríla 2016 s cieľom posúdiť systém úradných kontrol a potvrdzovania osiva a jeho rovnocennosť s požiadavkami Európskej únie“.

(4)

Na základe auditu sa dospelo k záveru, že inšpekcie v teréne v prípade množiteľského porastu pre produkciu osiva, odberu vzoriek, testovania a následnej úradnej kontroly osiva krmovín a osiva obilnín sa náležite vykonávajú a spĺňajú podmienky stanovené v prílohe II k rozhodnutiu 2003/17/ES a príslušné požiadavky stanovené v smerniciach Rady 66/401/EHS (4) a 66/402/EHS (5). Okrem toho sa dospelo k záveru, že vnútroštátne orgány zodpovedné za vykonávanie potvrdzovania osiva v Brazílii sú spôsobilé a svoju činnosť vykonávajú náležitým spôsobom.

(5)

Moldavská republika predložila Komisii žiadosť o uznanie rovnocennosti svojho systému inšpekcií v teréne v prípade množiteľského porastu pre produkciu osiva obilnín, množiteľského porastu pre produkciu osiva zelenín a množiteľského porastu pre produkciu osiva olejnín a priadnych rastlín, ako aj o uznanie rovnocennosti osiva obilnín, osiva zelenín a osiva olejnín a priadnych rastlín vyprodukovaného a potvrdeného v Moldavskej republike.

(6)

Komisia preskúmala príslušné právne predpisy Moldavskej republiky a na základe auditu vykonaného v roku 2016 a týkajúceho sa systému úradných kontrol a potvrdzovania osiva obilnín, zelenín, olejnín a priadnych rastlín v Moldavskej republike a jeho rovnocennosti s požiadavkami Únie uverejnila svoje zistenia v správe s názvom „Záverečná správa z auditu vykonaného v Moldavskej republike od 14. do 21. júna 2016 s cieľom posúdiť systém úradných kontrol a potvrdzovania osiva a ich rovnocennosť s požiadavkami Európskej únie“.

(7)

Na základe auditu sa dospelo k záveru, že inšpekcie v teréne v prípade množiteľského porastu pre produkciu osiva, odberu vzoriek, testovania a následnej úradnej kontroly osiva obilnín, zelenín, olejnín a priadnych rastlín sa vykonávajú náležite a spĺňajú podmienky stanovené v prílohe II k rozhodnutiu 2003/17/ES a príslušné požiadavky stanovené v smerniciach Rady 66/402/EHS, 2002/55/ES (6) a 2002/57/ES (7). Okrem toho sa dospelo k záveru, že vnútroštátne orgány zodpovedné za vykonávanie potvrdzovania osiva v Moldavskej republike sú spôsobilé a svoju činnosť vykonávajú náležitým spôsobom.

(8)

Preto je vhodné uznať rovnocennosť v súvislosti s inšpekciami v teréne uskutočňovanými v prípade množiteľského porastu pre produkciu osiva krmovín a množiteľského porastu pre produkciu osiva obilnín v Brazílii a v súvislosti s osivom krmovín a osivom obilnín vyprodukovaným v Brazílii a úradne potvrdeným brazílskymi orgánmi.

(9)

Takisto je vhodné uznať rovnocennosť v súvislosti s inšpekciami v teréne uskutočňovanými v prípade množiteľského porastu pre produkciu osiva obilnín, množiteľského porastu pre produkciu osiva zelenín a množiteľského porastu pre produkciu osiva olejnín a priadnych rastlín v Moldavskej republike a v súvislosti s osivom obilnín, osivom zelenín a osivom olejnín a priadnych rastlín vyprodukovaným v Moldavskej republike a úradne potvrdeným moldavskými orgánmi.

(10)

V Únii existuje dopyt po dovoze osiva zelenín z tretích krajín vrátane Moldavskej republiky. Preto by sa rozhodnutie 2003/17/ES malo vzťahovať na úradne potvrdené osivo zelenín uvedené v smernici 2002/55/ES s cieľom reagovať na dopyt po tomto osive, ktoré pochádza z Moldavskej republiky a ktoré v budúcnosti môže pochádzať aj z iných tretích krajín.

(11)

S ohľadom na uplatniteľné pravidlá Medzinárodnej asociácie pre skúšanie osív (International Seed Testing Association - ISTA) je vhodné, aby dotknutá tretia krajina poskytla oficiálne prehlásenie, že osivo bolo podrobené odberu vzoriek a testovaniu v súlade s ustanoveniami uvedenými v medzinárodných pravidlách ISTA pre testovanie osiva (ďalej len „pravidlá ISTA“) s ohľadom na oranžové medzinárodné potvrdenia pre zásielky osív, a aby takéto potvrdenia sprevádzali zásielky osív.

(12)

So zreteľom na uplynutie platnosti „experimentu na zistenie odchýlky odberov vzoriek osiva a analýzy osiva“ stanoveného v bode A prílohy V k rozhodnutiu, ktoré prijala Rada Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) 28. septembra 2000 a ktoré sa týka schém OECD pre potvrdzovanie odrôd osiva určeného pre medzinárodný obchod, by sa akýkoľvek odkaz na tento experiment mal vypustiť.

(13)

Vzhľadom na pristúpenie Chorvátska k Únii v roku 2013 by sa akýkoľvek odkaz na Chorvátsko ako tretiu krajinu mal vypustiť.

(14)

Rozhodnutie 2003/17/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Zmeny rozhodnutia 2003/17/ES

Rozhodnutie 2003/17/ES sa mení takto:

1.

V článku 1 sa úvodná časť nahrádza takto:

„Inšpekcie v teréne týkajúce sa množiteľského porastu pre produkciu osiva druhov uvedených v prílohe I k tomuto rozhodnutiu, uskutočňované v tretích krajinách uvedených v uvedenej prílohe, sa považujú za rovnocenné inšpekciám v teréne uskutočňovaným v súlade so smernicami 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/57/ES a smernicou Rady 2002/55/ES (*1) za predpokladu, že:

(*1)  Smernica Rady 2002/55/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní s osivom zelenín (Ú. v. ES L 193, 20.7.2002, s. 33).“"

2.

Článok 2 sa nahrádza takto:

„Článok 2

Osivo druhov uvedených v prílohe I k tomuto rozhodnutiu, ktoré bolo vyprodukované v tretích krajinách uvedených v uvedenej prílohe a úradne potvrdené orgánmi uvedenými v uvedenej prílohe, sa považuje za rovnocenné osivu, ktoré je v súlade so smernicami 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES a 2002/57/ES, pokiaľ spĺňa podmienky stanovené v prílohe II bode B k tomuto rozhodnutiu.“

3.

Článok 3 sa mení takto:

a)

odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Pokiaľ má rovnocenné osivo vymenenú etiketu a je opätovne zabalené v Spoločenstve v zmysle schém OECD týkajúcich sa potvrdzovania odrôd osiva určeného pre medzinárodný obchod, analogicky sa uplatňujú ustanovenia smerníc 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES a 2002/57/ES o opätovnom uzatváraní balení vyprodukovaných v Spoločenstve.

Prvým pododsekom nie sú dotknuté pravidlá OECD uplatniteľné na takéto operácie.“;

b)

v odseku 2 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

pre malé balenia ES v zmysle smerníc 66/401/EHS, 2002/54/ES alebo 2002/55/ES.“

4.

Prílohy k rozhodnutiu 2003/17/ES sa menia v súlade s prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 3

Adresáti

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Štrasburgu 23. októbra 2018

Za Európsky parlament

predseda

A. TAJANI

Za Radu

predsedníčka

K. EDTSTADLER


(1)  Ú. v. EÚ C 227, 28.6.2018, s. 76.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 11. septembra 2018 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 9. októbra 2018.

(3)  Rozhodnutie Rady 2003/17/ES zo 16. decembra 2002 o rovnocennosti terénnych inšpekcií uskutočňovaných v tretích krajinách na množiteľskom poraste pre produkciu osiva a o rovnocennosti osiva vyprodukovaného v tretích krajinách (Ú. v. ES L 8, 14.1.2003, s.10).

(4)  Smernica Rady 66/401/EHS zo 14. júna 1966 o uvádzaní osiva krmovín na trh (Ú. v. ES 125, 11.7.1966, s. 2298/66).

(5)  Smernica Rady 66/402/EHS zo 14. júna 1966 týkajúca sa obchodovania s osivom obilnín (Ú. v. ES 125, 11.7.1966, s. 2309/66).

(6)  Smernica Rady 2002/55/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní s osivom zelenín (Ú. v. ES L 193, 20.7.2002, s. 33).

(7)  Smernica Rady 2002/57/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní s osivom olejnín a priadnych rastlín (Ú. v. ES L 193, 20.7.2002, s. 74).


PRÍLOHA

Prílohy I a II k rozhodnutiu 2003/17/ES sa menia takto:

1.

Príloha I sa mení takto:

a)

v tabuľke sa v abecednom poradí vkladajú tieto zápisy:

„BR

Ministry of Agriculture, Livestock and Food Supply

Esplanada dos Ministérios, bloco D

70.043-900 Brasilia-DF

66/401/EHS

66/402/EHS“

„MD

National Agency for Food Safety (ANSA)

str. Mihail Kogălniceanu 63,

MD-2009, Chisinau

66/402/EHS

2002/55/ES

2002/57/ES“

b)

v poznámke pod čiarou k tabuľke uvedenej v písmene a) sa v abecednom poradí vkladajú tieto výrazy: „BR – Brazília“, „MD – Moldavská republika,“;

c)

v poznámke pod čiarou k uvedenej tabuľke sa vypúšťa výraz „HR – Chorvátsko,“.

2.

Príloha II sa mení takto:

a)

v bode 1 oddielu A sa dopĺňa táto zarážka:

„—

osivo zelenín, v prípade druhov podľa smernice 2002/55/ES.“;

b)

oddiel B sa mení takto:

i)

v odseku 1 sa v prvom pododseku dopĺňa táto zarážka:

„—

osivo zelenín, v prípade druhov podľa smernice 2002/55/ES.“;

ii)

v bode 2.1 sa za tretiu zarážku vkladá táto zarážka:

„—

smernica 2002/55/ES, príloha II,“;

iii)

bod 2.2 sa nahrádza takto:

„2.2.

Na účely preskúmania, či boli splnené podmienky stanovené v bode 2.1, sa v súlade s pravidlami ISTA úradne alebo pod úradným dohľadom odoberajú vzorky a hmotnosti vzoriek zodpovedajú hmotnostiam stanoveným týmito metódami, berúc do úvahy hmotnosti stanovené týmito smernicami:

smernica 66/401/EHS, príloha III, stĺpce 3 a 4,

smernica 66/402/EHS, príloha III, stĺpce 3 a 4,

smernica 2002/54/ES, príloha II, druhý riadok,

smernica 2002/55/ES, príloha III,

smernica 2002/57/ES, príloha III, stĺpce 3 a 4.“;

iv)

bod 2.3 sa nahrádza takto:

„2.3.

Preskúmanie sa vykoná úradne alebo pod úradným dohľadom v súlade s pravidlami ISTA“;

v)

bod 2.4 sa vypúšťa;

vi)

v bode 3.1 sa druhá zarážka nahrádza takto:

„—

prehlásenie, že osivo bolo podrobené odberu vzoriek a otestované v súlade s platnými medzinárodnými metódami: ‚Odber vzoriek a analýzy vykonal v súlade s ustanoveniami uvedenými v medzinárodných pravidlách ISTA pre testovanie osiva s ohľadom na oranžové medzinárodné potvrdenia pre zásielky osív … (názov alebo členský kód útvaru ISTA pre testovanie osiva)‘,“;

vii)

odsek 4 sa nahrádza takto:

„4.

Zásielky osív musia byť sprevádzané oranžovým medzinárodným potvrdením pre zásielky osív ISTA, v ktorom sú uvedené údaje o podmienkach uvedených v odseku 2.“