12.10.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 256/103


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2018/1523

z 11. októbra 2018,

ktorým sa stanovuje vzorové vyhlásenie o prístupnosti v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

So zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2102 z 26. októbra 2016 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora (1), a najmä na jej článok 7 ods. 2,

po konzultácii s výborom zriadeným podľa článku 11 ods. 1 smernice (EÚ) 2016/2102,

keďže:

(1)

V smernici (EÚ) 2016/2102 sa stanovujú spoločné požiadavky na prístupnosť webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora, ako aj požiadavky na vyhlásenia o prístupnosti, ktoré musia orgány verejného sektora poskytnúť na doloženie súladu ich webových sídel a mobilných aplikácií s uvedenou smernicou.

(2)

Členské štáty by mali zabezpečiť, aby vyhlásenia subjektov verejného sektora o prístupnosti vychádzali zo vzorového vyhlásenia o prístupnosti stanoveného Komisiou.

(3)

Členské štáty sa vyzývajú k zaisteniu toho, aby subjekty verejného sektora kontrolovali a aktualizovali svoje vyhlásenia o prístupnosti pravidelne, no aspoň raz ročne.

(4)

Na uľahčenie prístupu k vyhláseniu o prístupnosti by členské štáty mali subjekty verejného sektora nabádať k tomu, aby svoje vyhlásenia o prístupnosti sprístupnili z každej stránky príslušného webového sídla. Vyhlásenia môžu byť dostupné aj v rámci mobilnej aplikácie.

(5)

S cieľom zlepšiť vyhľadateľnosť a prístupnosť a uľahčiť opakované použitie poskytnutých informácií by sa malo vyhlásenie o prístupnosti podľa potreby sprístupniť v strojovo čitateľnom formáte podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/98/ES (2),

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto rozhodnutím sa stanovuje vzorové vyhlásenie o prístupnosti, ktoré majú používať subjekty verejného sektora v členských štátoch na doloženie súladu ich webových sídel a mobilných aplikácií s požiadavkami smernice (EÚ) 2016/2102, v zmysle prílohy k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Formát vyhlásenia

Vyhlásenie sa poskytuje v prístupnom formáte v súlade s článkom 4 smernice (EÚ) 2016/2102 a podľa potreby v strojovo čitateľnom formáte v zmysle článku 2 bodu 6 smernice 2003/98/ES.

Článok 3

Vypracovanie vyhlásenia

1.   Členské štáty zabezpečia, aby boli tvrdenia vo vyhlásení, ktoré sa týkajú súladu s požiadavkami smernice (EÚ) 2016/2102, presné a aby vychádzali z niektorého z týchto prvkov:

a)

reálne vyhodnotenie súladu daného webového sídla alebo mobilnej aplikácie s požiadavkami smernice (EÚ) 2016/2102, ako napríklad:

samohodnotenie vykonané príslušným subjektom verejného sektora,

posúdenie vykonané treťou stranou – napríklad osvedčenie,

b)

akékoľvek iné opatrenia, ktoré členské štáty považujú za primerané a ktoré poskytujú rovnakú záruku, že tvrdenia uvedené vo vyhlásení sú presné.

2.   Vo vyhlásení sa musí metóda použitá podľa odseku 1 uviesť.

Článok 4

Úprava vyhlásenia

1.   Členské štáty zabezpečia, aby subjekty verejného sektora vo svojich vyhláseniach uviedli aspoň povinné požiadavky na obsah stanovené v oddiele 1 prílohy.

2.   Členské štáty môžu doplniť aj požiadavky nad rámec voliteľného obsahu uvedeného v oddiele 2 prílohy.

Článok 5

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 11. októbra 2018

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 327, 2.12.2016, s. 1.

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/98/ES zo 17. novembra 2003 o opakovanom použití informácií verejného sektora (Ú. v. EÚ L 345, 31.12.2003, s. 90).


PRÍLOHA

VZOROVÉ VYHLÁSENIE O PRÍSTUPNOSTI

Pokyny

Text v kurzíve by mal príslušný subjekt verejného sektora podľa potreby vymazať, resp. upraviť.

Všetky záverečné vysvetlivky treba pred uverejnením vyhlásenia o prístupnosti vymazať.

Používateľ by mal môcť vyhlásenie o prístupnosti ľahko nájsť. Odkaz naň treba umiestniť viditeľne na domovskej stránke webového sídla alebo sprístupniť na každej webovej stránke, napríklad v statickej hlavičke alebo päte. Pre vyhlásenie o prístupnosti možno použiť štandardizovanú adresu URL. Pri mobilných aplikáciách by sa vyhlásenie malo uviesť v súlade s článkom 7 ods. 1 tretím pododsekom smernice (EÚ) 2016/2102. Vyhlásenie môže byť dostupné aj v rámci mobilnej aplikácie.

ODDIEL 1

POVINNÉ POŽIADAVKY NA OBSAH

VYHLÁSENIE O PRÍSTUPNOSTI

[Názov subjektu verejného sektora] má záujem zabezpečiť prístupnosť [svojho webového sídla/svojich webových sídel] [a] [svojej mobilnej aplikácie/svojich mobilných aplikácií] v súlade [s/so] [vnútroštátne predpisy, ktorými sa transponuje smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2102 (1)].

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na [uveďte rozsah vyhlásenia – napr. webové sídla/mobilné aplikácie i, na ktoré sa vyhlásenie vzťahuje, podľa potreby].

Stav súladu ii

a) iii

[Toto/Táto] [Tieto] [webové sídlo/webové sídla] [mobilná aplikácia/mobilné aplikácie] [je] [] v úplnom súlade s [xxx iv].

b) v

[Toto/Táto] [Tieto] [webové sídlo/webové sídla] [mobilná aplikácia/mobilné aplikácie] [je] [] v čiastočnom súladevi s [xxx vii] vzhľadom na [prvky nesúladu] [a/alebo] [výnimky] uvedené nižšie.

c) viii

[Toto/Táto] [Tieto] [webové sídlo/webové sídla] [mobilná aplikácia/mobilné aplikácie] nie [je] [] v súlade s [xxx ix]. [Prvky nesúladu] [a/alebo] [výnimky] sú uvedené nižšie.

Neprístupný obsah x

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

a)

nesúlad s [vnútroštátnymi právnymi predpismi]

[Uveďte zoznam prvkov nesúladu webového sídla (sídel)/mobilnej aplikácie (aplikácií) a/alebo, opíšte, ktoré časti/obsah/funkcie ešte nie sú v súlade xi].

b)

neprimerané zaťaženie

[Uveďte zoznam neprístupných častí/obsahu/funkcií, na ktoré sa dočasne uplatňuje výnimka z dôvodu neprimeraného zaťaženia v zmysle článku 5 smernice (EÚ) 2016/2102]

c)

obsah nespadá do rozsahu pôsobnosti platných predpisov

[Uveďte zoznam neprístupných častí/obsahu/funkcií, ktoré nespadajú do rozsahu pôsobnosti platnej legislatívy].

[Uveďte prípadné prístupné alternatívy].

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované [dátum xii].

[Uveďte metódu vypracovania vyhlásenia (pozri článok 3 ods. 1 vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2018/1523) (2)].

[Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované [uveďte dátum poslednej revízie xiii].

Spätná väzba a kontaktné informácie

[Opíšte mechanizmus spätnej väzby a uveďte odkaz na tento mechanizmus, ktorý sa má použiť na upovedomenie daného subjektu verejného sektora o problémoch z hľadiska súladu a na vyžiadanie informácií a obsahu, ktoré sú vyňaté z rozsahu pôsobnosti smernice].

[Uveďte kontaktné informácie príslušných subjektov/útvarov/osôb, ktoré sú zodpovedné za prístupnosť a za spracovanie žiadostí zasielaných v rámci mechanizmu spätnej väzby].

Vynucovacie konanie

[Opíšte a uveďte odkaz na vynucovacie konanie, ktoré treba použiť v prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v súlade s článkom 7 ods. 1 písm. b) smernice].

[Uveďte kontaktné informácie príslušného orgánu presadzovania predpisov].

ODDIEL 2

VOLITEĽNÝ OBSAH

Do vyhlásenia o prístupnosti možno podľa uváženia doplniť tento voliteľný obsah:

1.

vysvetlenie záväzku subjektu verejného sektora zabezpečiť digitálnu prístupnosť, napríklad:

jeho zámer dosiahnuť vyššiu úroveň prístupnosti, než vyžaduje legislatíva,

nápravné opatrenia, ktoré sa prijmú na riešenie neprístupného obsahu webových sídel a mobilných aplikácií, vrátane časového harmonogramu ich zavedenia,

2.

formálne schválenie (na administratívnej alebo politickej úrovni) vyhlásenia o prístupnosti;

3.

dátum spustenia daného webového sídla a/alebo mobilnej aplikácie;

4.

dátum poslednej aktualizácie daného webového sídla a/alebo mobilnej aplikácie po zásadnej revízii obsahu;

5.

odkaz na hodnotiacu správu (ak je k dispozícii), a najmä informáciu o tom, či je webové sídlo alebo mobilná aplikácia uvedené ako „a) v úplnom súlade“;

6.

dodatočná telefonická podpora pre osoby so zdravotným postihnutím a podpora používateľov podpornými technológiami;

7.

akýkoľvek iný obsah, ktorý sa považuje za vhodný.

i

V prípade mobilných aplikácií uveďte aj informácie o verzii a dátum.

ii

Vyberte jednu z možností a), b) alebo c) a tie, ktoré sa neuplatňujú, vymažte.

iii

Písmeno a) vyberte, len ak sú v plnej miere a bez výnimky splnené všetky požiadavky príslušnej normy alebo technickej špecifikácie.

iv

Uveďte odkaz na normy a/alebo technické špecifikácie, resp. odkaz na vnútroštátne právne predpisy, ktorými sa smernica transponuje.

v

Písmeno b) vyberte, ak je splnená väčšina požiadaviek príslušnej normy alebo technickej špecifikácie, s určitými výnimkami.

vi

Znamená to, že ešte nie je dosiahnutý úplný súlad a treba prijať potrebné opatrenia na jeho dosiahnutie.

vii

Uveďte odkaz na normy a/alebo technické špecifikácie, resp. odkaz na vnútroštátne právne predpisy, ktorými sa smernica transponuje.

viii

Písmeno c) vyberte, ak nie je splnená väčšina požiadaviek príslušnej normy alebo technickej špecifikácie.

ix

Uveďte odkaz na normy a/alebo technické špecifikácie, resp. odkaz na vnútroštátne právne predpisy, ktorými sa smernica transponuje.

x

Možno vymazať, ak sa neuplatňuje.

xi

Podľa možností laicky opíšte, v akom smere nie je daný obsah prístupný, vrátane odkazov na platné požiadavky príslušných noriem a/alebo technických špecifikácií, ktoré nie sú splnené; napr.:

„Prihlasovací formulár aplikácie na zdieľanie dokumentov nemožno plne obsluhovať klávesnicou [požiadavka č. XXX (ak sa uplatňuje)]“.

xii

uveďte dátum prvotného vypracovania vyhlásenia o prístupnosti alebo jeho následnej aktualizácie v nadväznosti na vyhodnotenie webových sídel/mobilných aplikácií, na ktoré sa vzťahuje. Hodnotenie a aktualizácia vyhlásenia sa odporúča po každej zásadnej revízii daného webového sídla/mobilnej aplikácie.

xiii

Presnosť tvrdení vo vyhlásení o prístupnosti sa odporúča kontrolovať pravidelne, no aspoň raz ročne. Ak došlo ku kontrole bez úplného vyhodnotenia webového sídla/mobilnej aplikácie, či už viedla k zmenám vo vyhlásení o prístupnosti alebo nie, uveďte dátum takejto poslednej kontroly.

(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2102 z 26. októbra 2016 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora (Ú. v. EÚ L 327, 2.12.2016, s. 1).

(2)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/1523 z 11. októbra 2018, ktorým sa stanovuje vzorové vyhlásenie o prístupnosti v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora (Ú. v. EÚ L 256, 12.10.2018, s. 103).