11.10.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 255/16


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2018/1511

z 9. októbra 2018,

ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2015/789 týkajúce sa opatrení proti zavlečeniu organizmu Xylella fastidiosa (Wells et al.) do Únie a jeho rozšíreniu na jej území

[oznámené pod číslom C(2018) 6452]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 2000/29/ES z 8. mája 2000 o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (1), a najmä na jej článok 16 ods. 3 štvrtú vetu,

keďže:

(1)

V článku 9 ods. 8 vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2015/789 (2) sa stanovujú podmienky presunu určitých hostiteľských rastlín, ktoré sa ešte nikdy nepestovali vo vymedzených oblastiach, a konkrétnejšie podmienky pre určité hostiteľské rastliny vrátane rastlín na výsadbu Polygala myrtifolia L.

(2)

Na základe skúseností sa preukázalo, že rastliny na výsadbu Polygala myrtifolia L. sú osobitne náchylné na organizmus Xylella fastidiosa (Wells et al.) (ďalej len „špecifikovaný organizmus“). S cieľom zabezpečiť vyššiu rastlinolekársku ochranu územia Únie je vhodné požadovať, aby sa vizuálna kontrola, odber vzoriek a testovanie vykonávali podľa možnosti čo najbližšie k času ich prvého presunu z miesta produkcie. Rovnaká požiadavka by sa mala uplatňovať na rastliny určené na výsadbu Polygala myrtifolia L. vstupujúce do Únie, ktoré pochádzajú z tretej krajiny, v ktorej sa špecifikovaný organizmus nevyskytuje.

(3)

Vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2015/789 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2015/789 sa mení takto:

1.

V článku 9 ods. 8 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Rastliny rodu Coffea a druhov Lavandula dentata L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L. a Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb určené na výsadbu, okrem semien, sa však smú presúvať v rámci Únie len vtedy, ak boli pestované na mieste, ktoré je predmetom každoročnej úradnej kontroly a odberu vzoriek, so zohľadnením technických usmernení k prieskumu výskytu organizmu Xylella fastidiosa dostupných na webovej stránke Komisie, ako aj testovaniu v súlade s medzinárodnými normami pre výskyt špecifikovaného organizmu, pričom sa potvrdí neprítomnosť špecifikovaného organizmu, s použitím schémy vzorkovania, ktorá umožňuje s 99 % spoľahlivosťou stanoviť mieru výskytu napadnutých rastlín vo výške 5 %. Okrem toho sa každá dávka rastlín určených na výsadbu Polygala myrtifolia L., ktorá sa má presúvať v rámci Únie, pred jej prvým presunom z miesta produkcie, podľa možnosti čo najbližšie k času daného presunu, podrobí úradnej vizuálnej prehliadke a odberu vzoriek, so zohľadnením technických usmernení k prieskumu organizmu Xylella fastidiosa dostupných na webovej stránke Komisie, ako aj testovaniu v súlade s medzinárodnými normami pre výskyt špecifikovaného organizmu, pričom sa potvrdí neprítomnosť špecifikovaného organizmu, s použitím schémy vzorkovania, ktorá umožňuje s 99 % spoľahlivosťou stanoviť mieru výskytu napadnutých rastlín vo výške 5 %. Odchylne od článku 3 ods. 2 prvého pododseku sa výskyt špecifikovaného organizmu preveruje jedným testom a v prípade pozitívnych výsledkov sa jeho výskyt identifikuje na základe vykonania aspoň jedného pozitívneho molekulárneho testu v súlade s medzinárodnými normami. Tieto testy musia byť uvedené v databáze testov na identifikáciu výskytu špecifikovaného organizmu a jeho poddruhov, ktorý vedie Komisia.“

2.

V článku 16 sa druhý odsek nahrádza takto:

„Rastliny rodu Coffea a druhov Lavandula dentata L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L. a Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb môžu vstupovať do Únie len vtedy, ak boli pestované na mieste, ktoré je predmetom každoročnej úradnej kontroly, s odberom vzoriek a testovaním, ktoré sa v prípade uvedených rastlín vykonávajú vo vhodných termínoch na zistenie výskytu špecifikovaného organizmu a v súlade s medzinárodnými normami, pričom sa potvrdí neprítomnosť špecifikovaného organizmu, s použitím schémy vzorkovania, ktorá umožňuje s 99 % spoľahlivosťou stanoviť mieru výskytu napadnutých rastlín vo výške 5 %. Okrem toho sa každá dávka rastlín určených na výsadbu Polygala myrtifolia L. pred jej prvým presunom z miesta produkcie, podľa možnosti čo najbližšie k času daného presunu, podrobí úradnej vizuálnej prehliadke a odberu vzoriek, ako aj testovaniu v súlade s medzinárodnými normami na zistenie výskytu špecifikovaného organizmu, pričom sa potvrdí neprítomnosť špecifikovaného organizmu, s použitím takej schémy vzorkovania, ktorá umožňuje s 99 % spoľahlivosťou stanoviť mieru výskytu napadnutých rastlín vo výške 5 %.“

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 9. októbra 2018

Za Komisiu

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 169, 10.7.2000, s. 1.

(2)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/789 z 18. mája 2015 týkajúce sa opatrení proti zavlečeniu organizmu Xylella fastidiosa (Wells et al.) do Únie a jeho rozšíreniu na jej území (Ú. v. EÚ L 125, 21.5.2015, s. 36).