27.8.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 217/7


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2018/1203

z 21. augusta 2018,

ktorým sa členským štátom povoľuje udeliť dočasnú výnimku z určitých ustanovení smernice Rady 2000/29/ES, pokiaľ ide o jaseňové drevo s pôvodom alebo spracované v Spojených štátoch amerických, a ktorým sa zrušuje vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/204

[oznámené pod číslom C(2018) 5848]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 2000/29/ES z 8. mája 2000 o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (1), a najmä na jej článok 15 ods. 1 prvú zarážku a časť A oddiel I body 2.3, 2.4 a 2.5 prílohy IV k uvedenej smernici,

keďže:

(1)

V článku 5 ods. 1 smernice 2000/29/ES v spojení s časťou A oddielom I bodom 2.3. prílohy IV k uvedenej smernici sa stanovujú osobitné požiadavky týkajúce sa vstupu jaseňového dreva (Fraxinus L.), ako aj niektorých iných druhov dreva s pôvodom v Spojených štátoch amerických na územie Únie.

(2)

Vykonávacím rozhodnutím Komisie (EÚ) 2017/204 (2) sa členským štátom povolilo stanoviť dočasnú výnimku z článku 5 ods. 1 smernice 2000/29/ES v spojení s bodom 2.3. oddielu I časti A prílohy IV k uvedenej smernici, pokiaľ ide o osobitné požiadavky týkajúce sa dovozu jaseňového dreva (Fraxinus L.) s pôvodom v Spojených štátoch amerických do Únie.

(3)

Účinnosť vykonávacieho rozhodnutia (EÚ) 2017/204 uplynula 30. júna 2018. Preto by sa týmto rozhodnutím malo nahradiť uvedené rozhodnutie s cieľom zabezpečiť pokračovanie dovozu tohto dreva do Únie.

(4)

Vzhľadom na skúsenosti získané počas uplatňovania vykonávacieho rozhodnutia (EÚ) 2017/204 je vhodné pokračovať v uplatňovaní jeho požiadaviek v rámci tohto rozhodnutia.

(5)

Na základe informácií získaných počas auditu Komisie v Spojených štátoch amerických v januári 2018 a na základe informácií, ktoré poskytla Národná organizácia na ochranu rastlín Spojených štátov amerických počas tohto auditu a po ňom, je však vhodné požadovať prísnejšiu kontrolu a prísnejší dohľad v súvislosti s jaseňovým drevom v Spojených štátoch amerických. Na tento účel by sa mali stanoviť osobitné podmienky týkajúce sa auditu záznamov, postupov a označovania, kontroly pred odoslaním a monitorovania v schválených piliarskych závodoch.

(6)

Na účely lepšieho posúdenia uplatňovania tohto rozhodnutia by členské štáty mali poskytnúť Komisii a ostatným členským štátom informácie o uskutočnených dovozoch.

(7)

Z dôvodov jednoznačnosti a právnej istoty by sa vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2017/204 malo zrušiť.

(8)

Toto rozhodnutie by sa malo uplatňovať do 30. júna 2020, aby sa umožnilo preskúmanie jeho vykonávania do uvedeného obdobia.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Povolenie udeliť výnimku

Odchylne od článku 5 ods. 1 smernice 2000/29/ES v spojení s časťou A oddielom I bodom 2.3. prílohy IV k uvedenej smernici môžu členské štáty povoliť vstup dreva jaseňa Fraxinus L. s pôvodom alebo spracovaného v Spojených štátoch amerických (ďalej len „špecifikované drevo“) na svoje územie, pokiaľ špecifikované drevo pred presunom zo Spojených štátoch amerických spĺňa podmienky stanovené v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Rastlinolekárske osvedčenie

1.   K špecifikovanému drevu musí byť priložené rastlinolekárske osvedčenie vydané v Spojených štátoch amerických v súlade s článkom 13a ods. 3 a 4 smernice 2000/29/ES, ktoré osvedčuje neprítomnosť škodcov po inšpekcii.

2.   V rastlinolekárskom osvedčení sa v časti „Dodatočné vyhlásenie“ uvedú tieto prvky:

a)

vyhlásenie „V súlade s požiadavkami Európskej únie stanovenými vo vykonávacom rozhodnutí Komisie (EÚ) 2018/1203“;

b)

číslo(-a) balenia zodpovedajúce každému konkrétnemu baleniu, ktoré sa vyváža;

c)

názov schváleného zariadenia, resp. zariadení v Spojených štátoch amerických.

Článok 3

Oznamovanie dovozu

Členské štáty dovozu poskytnú Komisii a ostatným členským štátom každoročne do 31. decembra informácie o množstvách dovezených zásielok dreva špecifikovaného v tomto rozhodnutí v danom roku.

Článok 4

Oznamovanie porušenia predpisov

Členské štáty informujú Komisiu a ostatné členské štáty o každej zásielke, ktorá nie je v súlade s týmto rozhodnutím. K oznámeniu musí dôjsť najneskôr do dvoch pracovných dní po zadržaní takejto zásielky.

Článok 5

Zrušenie vykonávacieho rozhodnutia (EÚ) 2017/204

Vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2017/204 sa zrušuje.

Článok 6

Dátum skončenia účinnosti

Toto rozhodnutie stráca účinnosť 30. júna 2020.

Článok 7

Adresáti

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 21. augusta 2018

Za Komisiu

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 169, 10.7.2000, s. 1.

(2)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/204 z 3. februára 2017, ktorým sa členským štátom povoľuje udeliť dočasnú výnimku z určitých ustanovení smernice Rady 2000/29/ES, pokiaľ ide o jaseňové drevo s pôvodom alebo spracované v Spojených štátoch amerických, a ktorým sa zrušuje vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2015/2416 o uznaní určitých oblastí Spojených štátov amerických za oblasti bez výskytu Agrilus planipennis Fairmaire (Ú. v. EÚ L 32, 7.2.2017, s. 35).


PRÍLOHA

1.   Požiadavky na spracovanie

Pri spracovaní špecifikovaného dreva musí byť splnená každá z týchto požiadaviek:

a)

Odkôrnenie

Špecifikované drevo sa odkôrni, s výnimkou akéhokoľvek počtu viditeľne ojedinelých a jasne rozlíšiteľných malých kúskov kôry, ktoré spĺňajú jednu z týchto požiadaviek:

i)

majú šírku menej ako 3 cm (bez ohľadu na dĺžku) alebo

ii)

ak sú širšie ako 3 cm, celková plocha povrchu každého kúska kôry je menšia ako 50 cm2.

b)

Pílenie

Špecifikované pílené drevo je vyrobené z odkôrnenej guľatiny.

c)

Tepelné spracovanie

Špecifikované drevo sa v celom profile zohrieva na minimálne 71 °C počas 1 200 minút v sušiarni, ktorú schválil Úrad pre inšpekciu zdravia zvierat a rastlín (ďalej len „úrad APHIS“) alebo agentúra schválená úradom APHIS.

d)

Sušenie

Špecifikované drevo sa suší v súlade s režimami priemyselného sušenia, ktoré prebiehajú najmenej dva týždne a ktoré sú uznané úradom APHIS.

Konečný obsah vlhkosti nesmie byť vyšší ako 10 % vyjadrených ako percentuálny podiel zo sušiny.

2.   Požiadavky na zariadenia

Špecifikované drevo musí byť vyrobené, spracované alebo skladované v zariadení, ktoré spĺňa všetky tieto požiadavky:

a)

je úradne schválené úradom APHIS alebo agentúrou schválenou úradom APHIS na základe jeho programu osvedčovania v súvislosti so škodcom Agrilus planipennis Fairmaire;

b)

je registrované v databáze uverejnenej na webových stránkach úradu APHIS;

c)

minimálne raz mesačne sa podrobuje auditu, ktorý vykonáva úrad APHIS alebo iná agentúra schválená úradom APHIS a z výsledkov auditu vyplýva, že zariadenie spĺňa požiadavky stanovené v tejto prílohe. V prípade, že tieto audity vykonáva agentúra schválená úradom APHIS, úrad APHIS musí každých šesť mesiacov vykonávať audity tejto práce. Audity vykonávané každých šesť mesiacov zahŕňajú overovanie postupov a dokumentácie agentúry a audity v schválených zariadeniach;

d)

využíva prístrojové vybavenie na ošetrenie špecifikovaného dreva, ktoré sa pravidelne kalibruje v súlade s pokynmi na jeho obsluhu;

e)

vedie záznamy o svojich postupoch na účely ich overenia úradom APHIS alebo agentúrou schválenou úradom APHIS, vrátane záznamov o trvaní ošetrenia, teplotách počas ošetrovania a pre každé konkrétne balenie určené na vývoz záznamy o kontrole súladu a o konečnom obsahu vlhkosti.

3.   Označovanie

Každé balenie špecifikovaného dreva musí byť viditeľne označené jedinečným číslom balenia, ako aj štítkom so slovami „HT-KD“ alebo „Heat-Treated-Kiln Dried“. Tento štítok musí byť vydaný určeným pracovníkom schváleného zariadenia alebo pod jeho dohľadom, po overení, že boli splnené požiadavky na spracovanie stanovené v bode 1 a požiadavky na zariadenia stanovené v bode 2.

4.   Inšpekcie pred vývozom

Špecifikované drevo určené pre Úniu musí byť pred vývozom skontrolované úradom APHIS alebo agentúrou schválenou úradom APHIS, aby sa zabezpečilo splnenie požiadaviek stanovených v bodoch 1 a 3.