17.8.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 208/38


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2018/1147

z 10. augusta 2018,

ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pri spracovaní odpadu

[oznámené pod číslom C(2018) 5070]

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) (1), a najmä na jej článok 13 ods. 5,

keďže:

(1)

Závery o najlepších dostupných technikách (best available techniques – BAT) sú referenciou na stanovenie podmienok povolenia pre zariadenia, na ktoré sa vzťahuje kapitola II smernice 2010/75/EÚ, a príslušné orgány by mali stanoviť emisné limity, ktorými sa zabezpečí, aby emisie za obvyklých prevádzkových podmienok neprekročili úrovne znečisťovania súvisiace s najlepšími dostupnými technikami stanovenými v záveroch o BAT.

(2)

Rozhodnutím Komisie zo 16. mája 2011 (2) bolo zriadené fórum zložené zo zástupcov členských štátov, dotknutých odvetví a mimovládnych organizácií presadzujúcich ochranu životného prostredia, ktoré Komisii 19. decembra 2017 poskytlo svoje stanovisko k navrhovanému obsahu referenčného dokumentu o BAT pre spracovanie odpadu. Toto stanovisko je verejne dostupné.

(3)

Závery o BAT uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu sú kľúčovým prvkom uvedeného referenčného dokumentu o BAT.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného článkom 75 ods. 1 smernice 2010/75/EÚ,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pri spracovaní odpadu sa prijímajú v znení uvedenom v prílohe.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 10. augusta 2018

Za Komisiu

Karmenu VELLA

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 334, 17.12.2010, s. 17.

(2)  Rozhodnutie Komisie zo 16. mája 2011, ktorým sa zriaďuje fórum na výmenu informácií podľa článku 13 smernice 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách (Ú. v. EÚ C 146, 17.5.2011, s. 3).


PRÍLOHA

ZÁVERY O NAJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNIKÁCH (BAT) PRI SPRACOVANÍ ODPADU

ROZSAH PÔSOBNOSTI

Tieto závery o najlepších dostupných technikách (ďalej len „závery o BAT“) sa týkajú týchto činností uvedených v prílohe I k smernici 2010/75/EÚ:

5.1.

Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie nebezpečných odpadov s kapacitou presahujúcou 10 ton za deň, ktorého súčasťou je jedna alebo viacero z týchto činností:

a)

biologická úprava;

b)

fyzikálno-chemická úprava;

c)

zmiešavanie alebo miešanie pred podstúpením ktorejkoľvek z ostatných činností uvedených v bodoch 5.1 a 5.2 prílohy I k smernici 2010/75/EÚ;

d)

uloženie do ďalších obalov pred podstúpením ktorejkoľvek z ostatných činností uvedených v bodoch 5.1 a 5.2 prílohy I k smernici 2010/75/EÚ;

e)

spätné získavanie alebo regenerácia rozpúšťadiel;

f)

recyklácia alebo spätné získavanie anorganických materiálov iných ako kovy alebo zlúčeniny kovov;

g)

regenerácia kyselín alebo zásad;

h)

zhodnocovanie komponentov používaných pri odstraňovaní znečistenia;

i)

zhodnocovanie komponentov z katalyzátorov;

j)

prečisťovanie oleja alebo jeho iné opätovné použitie.

5.3.

a)

Zneškodňovanie odpadu neklasifikovaného ako nebezpečný s kapacitou presahujúcou 50 ton za deň, ktorého súčasťou je jedna alebo viacero z týchto činností okrem činností, na ktoré sa vzťahuje smernica Rady 91/271/EHS (1):

i)

biologická úprava;

ii)

fyzikálno-chemická úprava;

iii)

predúprava odpadov na spaľovanie alebo spoluspaľovanie;

iv)

spracovanie popola;

v)

spracovanie kovového odpadu v drvičoch vrátane odpadu z elektrických a elektronických zariadení a vozidiel po dobe životnosti a ich súčiastok;

b)

zhodnocovanie alebo kombinácia zhodnocovania a zneškodňovania odpadu neklasifikovaného ako nebezpečný s kapacitou presahujúcou 75 ton za deň, ktoré zahŕňa jednu alebo viacero z nasledovných činností, ale nezahŕňa činnosti, na ktoré sa vzťahuje smernica 91/271/EHS:

i)

biologická úprava;

ii)

predúprava odpadov na spaľovanie alebo spoluspaľovanie;

iii)

spracovanie popola;

iv)

spracovanie kovového odpadu v drvičoch vrátane odpadu z elektrických a elektronických zariadení a vozidiel po dobe životnosti a ich súčiastok.

Ak je jedinou činnosťou v rámci spracovania odpadu anaeróbna digescia, kapacitným prahom pre túto činnosť je 100 ton za deň.

5.5.

Dočasné ukladanie nebezpečného odpadu, na ktoré sa nevzťahuje bod 5.4 prílohy I k smernici 2010/75/EÚ, pokým sa nevykonajú niektoré z činností uvedených v bodoch 5.1, 5.2, 5.4 a 5.6 prílohy I k smernici 2010/75/EÚ, s celkovou kapacitou presahujúcou 50 ton, s výnimkou dočasného ukladania na mieste vzniku odpadu, pokým sa neodvezie.

6.11.

Nezávisle prevádzkované čistenie odpadových vôd, na ktoré sa nevzťahuje smernica 91/271/EHS a ktoré sa vypúšťajú z prevádzky, ktorá vykonáva činnosti uvedené v bodoch 5.1, 5.3 alebo 5.5 vyššie.

V súvislosti s vyššie uvedeným nezávisle prevádzkovaným čistením odpadových vôd, na ktoré sa nevzťahuje smernica 91/271/EHS, tieto závery o BAT zahŕňajú aj kombinované čistenie odpadových vôd z rôznych zdrojov, ak hlavná záťaž znečisťujúcou látkou pochádza z činností uvedených v bodoch 5.1, 5.3 alebo 5.5 vyššie.

Tieto závery o BAT sa netýkajú:

povrchového ukladania,

zneškodňovania alebo recyklácie mŕtvych tiel zvierat alebo živočíšneho odpadu, ktoré je opísané v bode 6.5 prílohy I k smernici 2010/75/EÚ, pokiaľ sa naň vzťahujú závery o BAT pre bitúnky a spracovanie vedľajších živočíšnych produktov (SA),

spracovanie hnoja v poľnohospodárskych podnikoch, pokiaľ sa naň vzťahujú závery o BAT pre intenzívny chov hydiny alebo ošípaných (IRPP),

priame zhodnocovanie (bez predúpravy) odpadu ako náhrady surovín v prevádzkach vykonávajúcich činnosti, na ktoré sa vzťahujú iné závery o BAT, napr.:

priame zhodnocovanie solí olova (napr. z batérií), zinku alebo hliníka či zhodnocovanie kovov z katalyzátorov. Na to sa môžu vzťahovať závery o BAT pre odvetvie výroby neželezných kovov (NFM),

spracovanie papiera na recykláciu. Na to sa môžu vzťahovať závery o BAT pri výrobe buničiny, papiera a lepenky (PP),

využitie odpadu ako paliva/suroviny v cementárskych peciach. Na to sa môžu vzťahovať závery o BAT na výrobu cementu, vápna a oxidu horečnatého (CLM),

(spolu)spaľovania odpadu, pyrolýzy a splyňovania. Na to sa môžu vzťahovať závery o BAT týkajúce sa spaľovania odpadov (WI) alebo závery o BAT pre veľké spaľovacie zariadenia (LCP),

skládok odpadov. Tie upravuje smernica Rady 1999/31/ES (2). Smernica 1999/31/ES upravuje najmä trvalé a dlhodobé podzemné ukladanie (≥ 1 rok pred zneškodnením, ≥ 3 roky pred zhodnotením),

rekultivácie kontaminovanej pôdy in situ (t. j. nevykopanej pôdy),

spracovania trosky a spodného popola. Na to sa môžu vzťahovať závery o BAT týkajúce sa spaľovania odpadov (WI) a/alebo závery o BAT pre veľké spaľovacie zariadenia (LCP),

tavenia kovového šrotu a materiálov s obsahom kovu. Na to sa môžu vzťahovať závery o BAT pre odvetvie výroby neželezných kovov (NFM), závery o BAT pre výrobu železa a ocele (IS) a/alebo závery o BAT pre kovospracujúci a zlievarenský priemysel (SF),

Regenerácia odpadových kyselín a zásad, pokiaľ sa na ňu vzťahujú závery o BAT pre spracovanie železných kovov,

spaľovanie palív, pokiaľ pri ňom nevznikajú horúce plyny, ktoré by sa dostávali do priameho kontaktu s daným odpadom. Na to sa môžu vzťahovať závery o BAT pre veľké spaľovacie zariadenia alebo smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2193 (3).

Ďalšími závermi o BAT a referenčnými dokumentmi potenciálne súvisiacimi s činnosťami, na ktoré sa vzťahujú tieto závery o BAT, sú:

hospodárska únosnosť a medzizložkové vplyvy (ECM),

emisie vznikajúce pri skladovaní (EFS),

energetická efektívnosť (ENE),

monitorovanie emisií do ovzdušia a vody zo zariadení, na ktoré sa vzťahuje smernica o priemyselných emisiách (ROM),

výroba cementu, vápna a oxidu horečnatého (CLM),

systémy bežného čistenia odpadových vôd/odpadových plynov a nakladania s nimi v sektore chemického priemyslu (CWW),

intenzívny chov hydiny alebo ošípaných (IRPP).

Uplatňovaním týchto záverov o BAT nie sú dotknuté právne predpisy EÚ, ako napríklad hierarchia odpadového hospodárstva.

VYMEDZENIE POJMOV

Na účely týchto záverov o BAT sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

Použitý pojem

Vymedzenie pojmu

Všeobecné vysvetlenie

Organizovane odvádzané emisie

Emisie znečisťujúcich látok do životného prostredia akýmkoľvek vývodom, potrubím, komínom atď. Patria sem aj emisie z otvorených biofiltrov.

Kontinuálne meranie

Meranie použitím „automatizovaného systému merania“ trvalo nainštalovaného na danom mieste.

Vyhlásenie o čistote

Písomný dokument vystavený výrobcom/držiteľom odpadu, ktorý dosvedčuje, že prázdny obal na odpad (napr. sudy, kontajnery) je z hľadiska kritérií prijímania čistý.

Difúzne emisie

Neusmernené emisie (napr. prach, organické zlúčeniny, zápach), ktoré môžu vzniknúť v „plošných“ zdrojoch (napr. nádržiach) alebo v „bodových“ zdrojoch (napr. v prírube potrubia). Patria sem aj emisie z riadkového otvoreného kompostovania (windrow).

Priame vypúšťanie

Vypúšťanie do vodného recipienta bez následnej ďalšej úpravy odpadovej vody.

Emisné faktory

Hodnoty, ktoré možno vynásobiť známymi údajmi ako údaje o zariadení/procese alebo priechodnosti na odhadnutie emisií.

Existujúce zariadenie

Zariadenie, ktoré nie je novým zariadením.

Spaľovanie prebytočného plynu

Vysokoteplotná oxidácia s cieľom spáliť otvoreným plameňom horľavé zložky odpadových plynov z priemyselných činností. Spaľovanie prebytočného plynu sa používa predovšetkým na spaľovanie horľavých plynov z bezpečnostných dôvodov alebo pri mimoriadnych prevádzkových podmienkach.

Popolček

Častice pochádzajúce zo spaľovacej komory alebo vznikajúce v prúde spalín, ktoré prúd spalín unáša.

Fugitívne emisie

Difúzne emisie z „bodových“ zdrojov.

Nebezpečný odpad

Nebezpečný odpad v zmysle článku 3 bodu 2 smernice 2008/98/ES.

Nepriame vypúšťanie

Vypúšťanie, ktoré nie je priamym vypúšťaním.

Kvapalný biologicky rozložiteľný odpad

Odpad biologického pôvodu s relatívne vysokým obsahom vody (napr. obsah lapačov tuku, organické kaly, kuchynský odpad).

Rozsiahla modernizácia zariadenia

Rozsiahla zmena konštrukcie alebo technológie zariadenia s rozsiahlymi úpravami alebo výmenami prevádzkových a/alebo odlučovacích techník a súvisiaceho vybavenia.

Mechanická biologická úprava (MBT)

Úprava zmiešaného tuhého odpadu, ktorá kombinuje mechanické spracovanie s biologickou úpravou ako aeróbne alebo anaeróbne spracovanie.

Nové zariadenie

Zariadenie povolené v areáli podniku až po uverejnení týchto záverov o BAT alebo zariadenie, ktoré bolo kompletne vymenené po uverejnení týchto záverov o BAT.

Výstup

Spracovaný odpad vychádzajúci zo zariadenia na spracovanie odpadu.

Kašovitý odpad

Kal, ktorý voľne netečie.

Periodické meranie

Meranie v stanovených časových intervaloch s použitím manuálnych alebo automatizovaných metód.

Zhodnocovanie

Zhodnocovanie v zmysle článku 3 bodu 15 smernice 2008/98/ES.

Prečisťovanie

Úprava odpadového oleja s cieľom premeniť ho na základný olej.

Obnova

Úpravy a procesy, ktorých hlavným cieľom je, aby boli ošetrené materiály (napr. odpadové aktívne uhlie alebo rozpúšťadlá) opäť vhodné na podobný účel.

Citlivý receptor

Oblasť, ktorá si vyžaduje osobitnú ochranu, ako napríklad:

obývané oblasti,

oblasti, kde sa vykonávajú činnosti človeka (napr. susediace pracoviská, školy, domovy dennej starostlivosti, rekreačné oblasti, nemocnice či zariadenia opatrovateľskej starostlivosti).

Povrchové ukladanie

Umiestňovanie odpadových tekutín alebo kalov do jám, rybníkov, zátok atď.

Spracovanie odpadu s energetickou hodnotou

Úprava odpadového dreva, oleja, plastov, riedidiel atď. s cieľom získať palivo alebo umožniť lepšie zhodnotenie energetickej hodnoty takéhoto odpadu.

VFC

Prchavé fluórované uhľovodíky: VOC pozostávajúce z fluórovaných uhľovodíkov, najmä chlórfluórovaných uhľovodíkov (CFC), neplnohalogénovaných chlórfluórovaných uhľovodíkov (HCFC) a fluórovaných uhľovodíkov (HFC).

VHC

Prchavé uhľovodíky: VOC pozostávajúce výlučne z vodíka a uhlíka (napr. etán, propán, izobután, cyklopentán).

VOC

Prchavá organická zlúčenina v zmysle článku 3 bodu 45 smernice 2010/75/EÚ.

Držiteľ odpadu

Držiteľ odpadu v zmysle článku 3 bodu 6 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES (4).

Odpadový vstup

Vstupný odpad, ktorý sa má spracovať v zariadení na spracovanie odpadu.

Kvapalný odpad na báze vody

Odpad, ktorý pozostáva z vodných roztokov, kyselín/zásad alebo čerpateľných kalov (napr. emulzie, odpadové kyseliny, vodný morský odpad) a ktorý nie je kvapalným biologicky rozložiteľným odpadom.

Znečisťujúce látky/parametre

AOX

Absorbovateľné organicky viazané halogény vyjadrené ako Cl, zahŕňajú absorbovateľný organicky viazaný chlór, bróm a jód.

Arzén

Arzén vyjadrený ako As, zahŕňa všetky anorganické a organické zlúčeniny arzénu, rozpustené alebo viazané na častice.

BSK

Biochemická spotreba kyslíka. Množstvo kyslíka potrebné na biochemickú oxidáciu organickej a/alebo anorganickej hmoty za päť (BOD5) alebo sedem (BOD7) dní.

Kadmium

Kadmium vyjadrené ako Cd, zahŕňa všetky anorganické a organické zlúčeniny kadmia, rozpustené alebo viazané na častice.

CFC

Chlórfluórované uhľovodíky VOC pozostávajúce z uhlíka, chlóru a fluóru

Chróm

Chróm vyjadrený ako Cr, zahŕňa všetky anorganické a organické zlúčeniny chrómu, rozpustené alebo viazané na častice.

Šesťmocný chróm

Šesťmocný chróm vyjadrený ako Cr(VI), zahŕňa všetky zlúčeniny chrómu, v ktorých je chróm v oxidačnom stave +6.

ChSK

Chemická spotreba kyslíka Množstvo kyslíka potrebné na celkovú chemickú oxidáciu organickej hmoty na oxid uhličitý. ChSK je ukazovateľom hmotnostnej koncentrácie organických zlúčenín.

Meď

Meď vyjadrená ako Cu, zahŕňa všetky anorganické a organické zlúčeniny medi, rozpustené alebo viazané na častice.

Kyanid

Voľný kyanid vyjadrený ako KN-.

Prach

Celkový obsah tuhých častíc (vo vzduchu).

HOI

Index uhľovodíkového oleja. Suma zlúčenín extrahovateľných uhľovodíkovým rozpúšťadlom (vrátane dlhoreťazcových alebo rozvetvených alifatických, alicyklických, aromatických alebo akrylsubstituovaných aromatických uhľovodíkov).

HCl

Všetky anorganické plynné zlúčeniny chlóru vyjadrené ako HCl.

HF

Všetky anorganické plynné zlúčeniny fluóru vyjadrené ako HF.

H2S

Sírovodík. Nezahŕňa karbonylsulfid a merkaptány.

Olovo

Olovo vyjadrené ako Pb, zahŕňa všetky anorganické a organické zlúčeniny olova, rozpustené alebo viazané na častice.

Ortuť

Ortuť vyjadrená ako Hg, zahŕňa všetky anorganické a organické zlúčeniny ortuti, rozpustené alebo viazané na častice.

NH3

Amoniak.

Nikel

Nikel vyjadrený ako Ni, zahŕňa všetky anorganické a organické zlúčeniny niklu, rozpustené alebo viazané na častice.

Koncentrácia zápachu

Počet európskych pachových jednotiek (ouE) na meter kubický za štandardných podmienok meraný dynamickou olfaktometriou podľa normy EN 13725.

PCB

Polychlórovaný bifenyl.

Dioxínom podobné PCB

Polychlórované bifenyly uvedené v nariadení Komisie (ES) č. 199/2006 (5).

PCDD/F

Polychlórované dibenzo-p-dioxíny/furány.

PFOA

Kyselina pentadekafluóroktánová.

PFOS

Kyselina perfluóroktán-sulfónová.

Index fenolu

Suma fenolových zlúčenín vyjadrená ako koncentrácia fenolu a meraná podľa normy EN ISO 14402.

TOC

Celkový obsah organického uhlíka vyjadrený ako C (vo vode), zahŕňa všetky organické zlúčeniny.

Celkový N

Celkový obsah dusíka vyjadrený ako N, zahŕňa voľný amoniak a amónny dusík (NH4–N), dusitanový dusík (NO2–N), dusičnanový dusík (NO3–N) a organicky viazaný dusík.

Celkový P

Celkový obsah fosforu vyjadrený ako P, zahŕňa všetky anorganické a organické zlúčeniny fosforu, rozpustené alebo viazané na častice.

TSS

Celkový obsah nerozpustných tuhých látok. Hmotnostná koncentrácia všetkých nerozpustných tuhých látok (vo vode) nameraná filtráciou cez filtre zo sklenených vlákien a gravimetriou.

TVOC

Celkový obsah prchavého organického uhlíka, vyjadrený ako C (vo vzduchu).

Zinok

Zinok vyjadrený ako Zn, zahŕňa všetky anorganické a organické zlúčeniny zinku, rozpustené alebo viazané na častice.

Na účely týchto záverov o BAT sa uplatňujú tieto skratky:

Skratka

Vymedzenie pojmu

EMS

Systém environmentálneho manažérstva

EoLV

Vozidlo po dobe životnosti [podľa vymedzenia v článku 2 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES (6)]

HEPA

Vysokoúčinný vzduchový filter tuhých častíc

IBC

Stredne veľký kontajner na voľne ložený náklad

LDAR

Zisťovanie únikov a ich oprava

LEV

Lokálny odsávací systém

POP

Perzistentná organická látka [podľa uvedenia v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 (7)]

OEEZ

Odpad z elektrických a elektronických zariadení [podľa vymedzenia v článku 3 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ (8)]

VŠEOBECNÉ ÚVAHY

Najlepšie dostupné techniky

Techniky uvedené a opísané v týchto záveroch o BAT nie sú normatívne ani úplné. Na zabezpečenie minimálne ekvivalentnej úrovne ochrany životného prostredia možno použiť aj iné techniky.

Pokiaľ nie je uvedené inak, tieto závery o BAT sú všeobecne použiteľné.

Úrovne emisií súvisiace s najlepšími dostupnými technikami (BAT-AEL), pokiaľ ide o emisie do ovzdušia

Pokiaľ sa neuvádza inak, úrovne emisií súvisiace s najlepšími dostupnými technikami (BAT-AEL), pokiaľ ide o emisie do ovzdušia, ktoré sa uvádzajú v týchto záveroch o BAT, sa vzťahujú na koncentrácie (hmotnosť emitovaných látok na objem odpadového plynu) za týchto štandardných podmienok: suchý plyn pri teplote 273,15 K a tlaku 101,3 kPa, bez korekcie na obsah kyslíka, a vyjadrujú sa v jednotkách μg/Nm3 alebo mg/Nm3.

Pri priemerovaných obdobiach BAT-AEL, pokiaľ ide o emisie do ovzdušia, platí toto vymedzenie pojmov.

Druh merania

Priemerované obdobie

Vymedzenie pojmu

Kontinuálne

Denný priemer

Priemer za obdobie jedného dňa na základe platných hodinových alebo polhodinových priemerov.

Periodické

Priemer za obdobie odoberania vzoriek

Priemerná hodnota troch po sebe nasledujúcich meraní, pričom každé z nich trvá aspoň 30 minút (9).

Ak sa použije kontinuálne meranie, BAT-AEL sa môžu vyjadriť ako denné priemery.

Úrovne emisií súvisiace s najlepšími dostupnými technikami (BAT-AEL), pokiaľ ide o emisie do vody

Pokiaľ sa neuvádza inak, úrovne emisií súvisiace s najlepšími dostupnými technikami (BAT-AEL), pokiaľ ide o emisie do vody, ktoré sa uvádzajú v týchto záveroch o BAT, sa vzťahujú na koncentrácie (hmotnosť emitovaných látok na objem vody) vyjadrené v μg/l alebo mg/l.

Pokiaľ sa neuvádza inak, priemerované obdobia súvisiace s BAT-AEL sa vzťahujú na niektorý z týchto dvoch prípadov:

v prípade nepretržitého vypúšťania na denné priemerné hodnoty, t. j. súhrnné vzorky úmerné prietoku počas 24 hodín,

v prípade dávkovaného vypúšťania na priemerné hodnoty počas trvania uvoľňovania merané ako súhrnné vzorky úmerné prietoku, alebo za predpokladu správne namiešaného a homogénneho výtoku na náhodné meranie pred vypustením.

Súhrnné vzorky úmerné času sa môžu použiť za predpokladu, že sa preukáže dostatočná stabilita prietoku.

Všetky BAT-AEL, pokiaľ ide o emisie do vody, sa uplatňujú v mieste, z ktorého sa emisie vypúšťajú zo zariadenia.

Účinnosť odlučovania

Do výpočtu priemernej účinnosti odlučovania uvedenej v týchto záveroch o BAT (pozri tabuľku 6.1) sa v prípade ChSK a TOC nezahŕňajú kroky prvého spracovania, ktorých cieľom je oddeliť obsah voľne ložených organických látok od kvapalného odpadu na báze vody, ako sú odparovanie-kondenzácia, narušenie emulzie alebo oddelenie fáz.

1.   VŠEOBECNÉ ZÁVERY O BAT

1.1.   Celkové environmentálne vlastnosti

BAT 1. S cieľom zlepšiť celkové environmentálne vlastnosti sa má v rámci BAT vykonávať a dodržiavať systém environmentálneho manažérstva (EMS), ktorý má všetky tieto vlastnosti:

I.

angažovanosť manažmentu vrátane vyššieho manažmentu;

II.

vymedzenie environmentálnej politiky manažmentom, ktorá zahŕňa neprestajné zlepšovanie environmentálnych vlastností zariadenia;

III.

plánovanie a stanovenie potrebných postupov, úloh a cieľov v spojení s finančným plánovaním a investíciami;

IV.

vykonávanie postupov s osobitným dôrazom na:

a)

štruktúru a zodpovednosť;

b)

prijímanie, odbornú prípravu, informovanosť a kompetencie zamestnancov;

c)

komunikáciu;

d)

zapojenie zamestnancov;

e)

dokumentáciu;

f)

účinnú kontrolu procesov;

g)

programy údržby;

h)

pripravenosť na núdzové situácie a reakciu na ne;

i)

zabezpečovanie dodržiavania právnych predpisov v oblasti životného prostredia;

V.

kontrola plnenia a prijímanie nápravných opatrení s osobitným dôrazom na:

a)

monitorovanie a meranie [pozri aj referenčnú správu JRC o monitorovaní emisií do ovzdušia a vody zo zariadení, na ktoré sa vzťahuje smernica o priemyselných emisiách (ROM)];

b)

nápravné a preventívne opatrenia;

c)

uchovávanie záznamov;

d)

nezávislé (tam, kde je to možné) interné alebo externé audity s cieľom určiť, či EMS zodpovedá plánovaným opatreniam a či sa správne zaviedol a udržiava;

VI.

preskúmanie EMS a jeho pretrvávajúcej vhodnosti, primeranosti a účinnosti vyšším manažmentom;

VII.

sledovanie vývoja čistejších technológií;

VIII.

zohľadnenie vplyvov na životné prostredie v dôsledku konečného vyradenia zariadenia z prevádzky vo fáze plánovania nového zariadenia a počas jeho prevádzkovej životnosti;

IX.

pravidelné vykonávanie referenčného porovnávania na úrovni odvetvia;

X.

nakladanie s tokmi odpadu (pozri BAT 2);

XI.

súpis tokov odpadových vôd a odpadových plynov (pozri BAT 3);

XII.

plán nakladania so zvyškami (pozri opis v oddiele 6.5);

XIII.

plán riadenia havárií (pozri opis v oddiele 6.5);

XIV.

plán riadenia zápachu (pozri BAT 12);

XV.

plán riadenia hluku a vibrácií (pozri BAT 17).

Použiteľnosť

Rozsah (napr. miera podrobnosti) a povaha EMS (napr. normatívnosť alebo nenormatívnosť) budú vo všeobecnosti závisieť od povahy, veľkosti a zložitosti zariadenia, ako aj od rozsahu jeho možného vplyvu na životné prostredie (určovaného aj na základe typu a množstva spracovaného odpadu).

BAT 2. S cieľom zlepšiť celkové environmentálne vlastnosti zariadenia sa majú v rámci BAT použiť všetky ďalej uvedené techniky.

Technika

Opis

a)

Stanovenie a vykonávanie postupu charakterizácie odpadu a predbežného prijímania odpadu

Účelom týchto postupov je zabezpečiť technickú (a právnu) vhodnosť činností spracovania odpadu v prípade konkrétneho odpadu ešte pred príchodom odpadu do zariadenia. Patria medzi ne postupy na zber informácií o odpadovom vstupe a môžu medzi ne patriť odber vzoriek odpadu a charakterizácia odpadu na získanie dostatočných poznatkov o zložení odpadu. Postupy predbežného prijímania odpadu sú založené na rizikách a zohľadňujú sa v nich napríklad nebezpečné vlastnosti odpadu, riziká, ktoré odpad predstavuje pre bezpečnosť spracovania, bezpečnosť pri práci a vplyv na životné prostredie, ako aj informácie poskytnuté predchádzajúcimi držiteľmi odpadu.

b)

Stanovenie a vykonávanie postupov prijímania odpadu

Účelom postupov prijímania je potvrdiť vlastnosti odpadu zistené vo fáze predbežného prijímania. Týmito postupmi sa vymedzujú prvky, ktoré sa majú overiť pri príchode odpadu do zariadenia, ako aj kritériá prijatia a odmietnutia odpadu. Môžu medzi ne patriť odber vzoriek, kontrola a analýza odpadu. Postupy prijímania odpadu sú založené na rizikách a zohľadňujú sa v nich nebezpečné vlastnosti odpadu, riziká, ktoré odpad predstavuje pre bezpečnosť spracovania, bezpečnosť pri práci a vplyv na životné prostredie, ako aj informácie poskytnuté predchádzajúcimi držiteľmi odpadu.

c)

Stanovenie a vykonávanie systému sledovania odpadu a súpisu odpadu

Účelom systému sledovania odpadu a inventarizácie odpadu je sledovať miesto uskladnenia a množstvo odpadu v zariadení. Obsahuje všetky informácie získané z predbežných postupov prijímania odpadu (napr. dátum príchodu odpadu do zariadenia a jedinečné referenčné číslo odpadu, informácie o predchádzajúcich držiteľoch odpadu, výsledky analýzy predbežného prijatia a prijatia, zamýšľaný spôsob spracovania odpadu, povaha a množstvo odpadu uskladneného v zariadení vrátane všetkých zistených nebezpečenstiev), ako aj informácie o prijatí, skladovaní, spracovaní a/alebo prevoze odpadu mimo daného miesta. Systém sledovania odpadu je založený na rizikách a zohľadňujú sa v ňom napríklad nebezpečné vlastnosti odpadu, riziká, ktoré odpad predstavuje pre bezpečnosť spracovania, bezpečnosť pri práci a vplyv na životné prostredie, ako aj informácie poskytnuté predchádzajúcimi držiteľmi odpadu.

d)

Stanovenie a vykonávanie systému riadenia kvality výstupu

Táto technika znamená stanovenie a vykonávanie systému riadenia kvality výstupu s cieľom zabezpečiť, napríklad použitím existujúcich noriem EN, aby bol výstup spracovania odpadu v súlade s očakávaniami. Tento systém riadenia umožňuje aj monitorovanie a optimalizáciu výkonnosti spracovania odpadu a na tento účel môže zahŕňať aj analýzu toku materiálu príslušných zložiek počas spracovania odpadu. Použitie analýzy toku materiálu je založené na rizikách a zohľadňujú sa v ňom napríklad nebezpečné vlastnosti odpadu, riziká, ktoré odpad predstavuje pre bezpečnosť spracovania, bezpečnosť pri práci a vplyv na životné prostredie, ako aj informácie poskytnuté predchádzajúcimi držiteľmi odpadu.

e)

Zabezpečenie oddeľovania odpadu

Odpad sa uskladňuje oddelene podľa konkrétnych vlastností, aby sa umožnilo jeho jednoduchšie a environmentálne bezpečnejšie uskladnenie a spracovanie. Separácia odpadu spočíva vo fyzickom oddelení odpadu a v postupoch, na základe ktorých sa rozhoduje o čase a mieste jeho uskladnenia.

f)

Zabezpečenie kompatibility odpadu pred jeho zmiešaním

Kompatibilita sa zabezpečuje súborom overovacích opatrení a skúšok na zisťovanie akýchkoľvek neželaných a/alebo potenciálne nebezpečných chemických reakcií medzi odpadom (napr. polymerizácie, uvoľňovania plynu, exotermickej reakcie, rozkladu, kryštalizácie, zrážania) pri jeho zmiešavaní alebo ďalšom spracovaní. Skúšky kompatibility sú založené na riziku a zohľadňujú sa v nich napríklad nebezpečné vlastnosti odpadu, riziká, ktoré odpad predstavuje pre bezpečnosť spracovania, bezpečnosť pri práci a vplyv na životné prostredie, ako aj informácie poskytnuté predchádzajúcimi držiteľmi odpadu.

g)

Triedenie prichádzajúceho tuhého odpadu

Účelom triedenia prichádzajúceho tuhého odpadu je zabrániť tomu, aby sa do následných procesov spracovania odpadu dostal neželaný materiál (10). Môže sa uskutočňovať:

manuálnou separáciou na základe vizuálneho posúdenia,

separáciou železných kovov, neželezných kovov alebo všetkých kovov,

optickou separáciou, napr. blízkou infračervenou spektroskopiou alebo systémami röntgenového snímania,

separáciou na základe hustoty, napr. triedením prúdom vzduchu, v gravitačných separátoroch a vo vibračných triedičoch,

separáciou podľa veľkosti preosievaním.

BAT 3. S cieľom uľahčiť znižovanie emisií do vody a ovzdušia sa má v rámci BAT zaviesť a udržiavať súpis tokov odpadových vôd a odpadových plynov v rámci systému environmentálneho manažérstva (pozri BAT 1), ktorý zahŕňa všetky tieto prvky:

i)

informácie o vlastnostiach odpadu, ktorý sa má spracovať, a procesoch spracovania odpadu vrátane:

a)

zjednodušeného znázornenia pracovného postupu, v ktorom sa uvádza vznik emisií;

b)

opisov techník, ktoré sú súčasťou procesu, a čistenia odpadových vôd/plynov pri zdroji vrátane opisov ich výkonnosti;

ii)

informácie o vlastnostiach tokov odpadových vôd, ako napríklad:

a)

priemerné hodnoty a kolísanie prietoku, pH, teploty a vodivosti;

b)

priemerná koncentrácia a hodnoty zaťaženia príslušných látok a ich kolísanie (napr. ChSK/TOC, formy dusíka, fosfor, kovy, soli, prioritné látky/mikropolutanty);

c)

údaje o biologickej likvidovateľnosti [napr. BOD, pomer BOD/ChSK, Zahn-Wellensov test, potenciál biologickej inhibície (napr. inhibícia aktivovaného kalu)] (pozri BAT 52);

iii)

informácie o vlastnostiach tokov odpadových plynov, ako napríklad:

a)

priemerné hodnoty a kolísanie prietoku a teploty;

b)

priemerná koncentrácia a hodnoty zaťaženia príslušných látok a ich kolísanie (napr. organické zlúčeniny, POP, ako napríklad PCB);

c)

horľavosť, dolné a horné limity výbušnosti, reaktivita;

d)

prítomnosť iných látok, ktoré môžu mať vplyv na systém čistenia odpadových plynov alebo bezpečnosť zariadenia (napr. kyslík, dusík, vodná para, prach).

Použiteľnosť

Rozsah (napr. miera podrobnosti) a povaha súpisu budú vo všeobecnosti závisieť od povahy, veľkosti a zložitosti zariadenia, ako aj od rozsahu jeho možného vplyvu na životné prostredie (určovaného aj na základe typu a množstva spracovaného odpadu).

BAT 4. S cieľom znížiť environmentálne riziko súvisiace s uskladnením odpadu sa majú v rámci BAT použiť všetky ďalej uvedené techniky.

Technika

Opis

Použiteľnosť

a)

Optimalizované miesto uskladnenia

Patria sem napríklad tieto techniky:

odpad sa uskladňuje čo najďalej, ako je technicky a ekonomicky možné, od citlivých receptorov, vodných tokov atď.,

odpad sa uskladňuje tak, aby sa vylúčilo alebo minimalizovalo nepotrebné nakladanie s odpadom v zariadení (napr. dvojnásobné alebo viacnásobné nakladanie s tým istým odpadom alebo zbytočne dlhé prepravné vzdialenosti na danom mieste).

Všeobecne použiteľné na nové zariadenia.

b)

Primeraná kapacita uskladnenia

Prijímajú sa opatrenia na zabránenie akumulácii odpadu, ako napríklad:

jednoznačne sa stanoví, so zohľadnením vlastností odpadu (napr. rizika požiaru), maximálna kapacita uskladnenia odpadu, ktorá sa neprekračuje, a kapacita spracovania odpadu,

množstvo uskladneného odpadu sa pravidelne monitoruje s cieľom zistiť využitie maximálne povolenej kapacity uskladnenia,

jednoznačne sa stanoví čas zotrvania.

Všeobecne použiteľné.

c)

Bezpečná prevádzka uskladnenia

Patria sem napríklad tieto opatrenia:

zariadenia používané na nakladanie, vykladanie a uskladňovanie odpadu sú jasne zdokumentované a označené,

odpad, o ktorom sa vie, že je citlivý na teplo, svetlo, vzduch, vodu atď., sa chráni pred takýmito podmienkami okolia,

kontajnery a sudy sú vhodné na daný účel a počas uskladňovania sú zabezpečené.

d)

Samostatný priestor na uskladňovanie zabaleného nebezpečného odpadu a nakladanie s ním

V prípade potreby sa na uskladňovanie zabaleného nebezpečného odpadu a nakladanie s ním používa vyhradený priestor.

BAT 5. S cieľom znížiť environmentálne riziko súvisiace s nakladaním s odpadom a prevozom odpadu sa majú v rámci BAT stanoviť a vykonávať postupy nakladania s odpadom a prevozu odpadu.

Opis

Účelom postupov nakladania s odpadom a prevozu odpadu je zabezpečiť bezpečné nakladanie s odpadom a bezpečný prevoz odpadu na príslušné miesto uskladnenia alebo spracovania. Patria medzi ne tieto prvky:

nakladanie s odpadom a prevoz odpadu vykonávajú kompetentní zamestnanci,

nakladanie s odpadom a prevoz odpadu sa riadne dokumentujú a pred vykonaním a po vykonaní overujú,

prijímajú sa opatrenia na predchádzanie únikom, zisťovanie únikov a ich zmierňovanie,

pri zmiešavaní odpadu sa vykonajú predbežné prevádzkové a konštrukčné opatrenia (napr. odsávanie prachového/práškového odpadu).

Postupy nakladania s odpadom a prevozu odpadu sú založené na rizikách a zohľadňuje sa v nich pravdepodobnosť havárií a incidentov a ich vplyv na životné prostredie.

1.2.   Monitorovanie

BAT 6. Najlepšou dostupnou technikou (BAT) pre príslušné emisie do vody podľa súpisu tokov odpadových vôd (pozri BAT 3) je monitorovanie kľúčových prevádzkových parametrov (napr. toku odpadových vôd, pH, teploty, vodivosti, BSK) na kľúčových miestach (napr. pri vstupe na predúpravu a/alebo výstupe z nej, pri vstupe na konečné spracovanie, v mieste, z ktorého sa emisie vypúšťajú zo zariadenia).

BAT 7. V rámci BAT sa majú monitorovať emisie do vody aspoň s ďalej uvedenou frekvenciou a v súlade s normami EN. Ak nie sú k dispozícii normy EN, v rámci BAT sa použijú normy ISO, vnútroštátne alebo iné medzinárodné normy, ktoré zabezpečujú získanie údajov rovnocennej odbornej kvality.

Látka/parameter

Norma (normy)

Proces spracovania odpadu

Minimálna frekvencia monitorovania (11)  (12)

Monitorovanie súvisiace s

Absorbovateľné organicky viazané halogény (AOX) (13)  (14)

EN ISO 9562

Spracovanie kvapalného odpadu na báze vody

Raz denne

BAT 20

Benzén, toluén, etylbenzén, xylén (BTEX) (13)  (14)

EN ISO 15680

Spracovanie kvapalného odpadu na báze vody

Raz mesačne

Chemická spotreba kyslíka (ChSK) (15)  (16)

Norma EN nie je k dispozícii

Každé spracovanie odpadu okrem spracovania kvapalného odpadu na báze vody

Raz mesačne

Spracovanie kvapalného odpadu na báze vody

Raz denne

Voľný kyanid (KN-) (13)  (14)

K dispozícii sú rôzne normy EN (t. j. EN ISO 14403-1 a -2)

Spracovanie kvapalného odpadu na báze vody

Raz denne

Index uhľovodíkového oleja (HOI) (14)

EN ISO 9377-2

Mechanické spracovanie v drvičoch kovového odpadu

Raz mesačne

Spracovanie OEEZ obsahujúceho VFC a/alebo VHC

Prečisťovanie odpadového oleja

Fyzikálno-chemická úprava odpadu s energetickou hodnotou

Preplachovanie vykopanej kontaminovanej pôdy

Spracovanie kvapalného odpadu na báze vody

Raz denne

Arzén (As), kadmium (Cd), chróm (Cr), meď (Cu), nikel (Ni), olovo (Pb), zinok (Zn) (13)  (14)

K dispozícii sú rôzne normy EN (napr. EN ISO 11885, EN ISO 17294-2, EN ISO 15586)

Mechanické spracovanie v drvičoch kovového odpadu

Raz mesačne

Spracovanie OEEZ obsahujúceho VFC a/alebo VHC

Mechanická biologická úprava odpadu

Prečisťovanie odpadového oleja

Fyzikálno-chemická úprava odpadu s energetickou hodnotou

Fyzikálno-chemická úprava tuhého a/alebo kašovitého odpadu

Regenerácia odpadových rozpúšťadiel

Preplachovanie vykopanej kontaminovanej pôdy

Spracovanie kvapalného odpadu na báze vody

Raz denne

Mangán (Mn) (13)  (14)

Spracovanie kvapalného odpadu na báze vody

Raz denne

Šesťmocný chróm [Cr(VI)] (13)  (14)

K dispozícii sú rôzne normy EN (t. j. EN ISO 10304-3, EN ISO 23913)

Spracovanie kvapalného odpadu na báze vody

Raz denne

Ortuť (Hg) (13)  (14)

K dispozícii sú rôzne normy EN (t. j. EN ISO 17852, EN ISO 12846)

Mechanické spracovanie v drvičoch kovového odpadu

Raz mesačne

Spracovanie OEEZ obsahujúceho VFC a/alebo VHC

Mechanická biologická úprava odpadu

Prečisťovanie odpadového oleja

Fyzikálno-chemická úprava odpadu s energetickou hodnotou

Fyzikálno-chemická úprava tuhého a/alebo kašovitého odpadu

Regenerácia odpadových rozpúšťadiel

Preplachovanie vykopanej kontaminovanej pôdy

Spracovanie kvapalného odpadu na báze vody

Raz denne

PFOA (13)

Norma EN nie je k dispozícii

Každé spracovanie odpadu

Raz za šesť mesiacov

PFOS (13)

Index fenolu (16)

EN ISO 14402

Prečisťovanie odpadového oleja

Raz mesačne

Fyzikálno-chemická úprava odpadu s energetickou hodnotou

Spracovanie kvapalného odpadu na báze vody

Raz denne

Celkový obsah dusíka (celkový N) (16)

EN 12260, EN ISO 11905-1

Biologická úprava odpadu

Raz mesačne

Prečisťovanie odpadového oleja

Spracovanie kvapalného odpadu na báze vody

Raz denne

Celkový obsah organického uhlíka (TOC) (15)  (16)

EN 1484

Každé spracovanie odpadu okrem spracovania kvapalného odpadu na báze vody

Raz mesačne

Spracovanie kvapalného odpadu na báze vody

Raz denne

Celkový obsah fosforu (celkový P) (16)

K dispozícii sú rôzne normy EN (t. j. EN ISO 15681-1 a -2, EN ISO 6878, EN ISO 11885)

Biologická úprava odpadu

Raz mesačne

Spracovanie kvapalného odpadu na báze vody

Raz denne

Celkový obsah nerozpustných tuhých látok (TSS) (16)

EN 872

Každé spracovanie odpadu okrem spracovania kvapalného odpadu na báze vody

Raz mesačne

Spracovanie kvapalného odpadu na báze vody

Raz denne

BAT 8. V rámci BAT sa majú monitorovať organizovane odvádzané emisie do ovzdušia aspoň tak často, ako sa uvádza v nasledujúcej tabuľke, a v súlade s normami EN. Ak nie sú k dispozícii normy EN, v rámci BAT sa použijú normy ISO, vnútroštátne alebo iné medzinárodné normy, ktoré zabezpečujú získanie údajov rovnocennej odbornej kvality.

Látka/parameter

Norma (normy)

Proces spracovania odpadu

Minimálna frekvencia monitorovania (17)

Monitorovanie súvisiace s

Brómované spomaľovače horenia (18)

Norma EN nie je k dispozícii

Mechanické spracovanie v drvičoch kovového odpadu

Raz ročne

BAT 25

CFC

Norma EN nie je k dispozícii

Spracovanie OEEZ obsahujúceho VFC a/alebo VHC

Raz za šesť mesiacov

BAT 29

Dioxínom podobné PCB

EN 1948-1, -2 a -4 (19)

Mechanické spracovanie v drvičoch kovového odpadu (18)

Raz ročne

BAT 25

Dekontaminácia zariadení obsahujúcich PCB

Raz za tri mesiace

BAT 51

Prach

EN 13284-1

Mechanické spracovanie odpadu

Raz za šesť mesiacov

BAT 25

Mechanická biologická úprava odpadu

BAT 34

Fyzikálno-chemická úprava tuhého a/alebo kašovitého odpadu

BAT 41

Tepelné spracovanie odpadového aktívneho uhlia, odpadových katalyzátorov a vykopanej kontaminovanej pôdy

BAT 49

Preplachovanie vykopanej kontaminovanej pôdy

BAT 50

HCl

EN 1911

Tepelné spracovanie odpadového aktívneho uhlia, odpadových katalyzátorov a vykopanej kontaminovanej pôdy (18)

Raz za šesť mesiacov

BAT 49

Spracovanie kvapalného odpadu na báze vody (18)

BAT 53

HF

Norma EN nie je k dispozícii

Tepelné spracovanie odpadového aktívneho uhlia, odpadových katalyzátorov a vykopanej kontaminovanej pôdy (18)

Raz za šesť mesiacov

BAT 49

Hg

EN 13211

Spracovanie OEEZ obsahujúceho ortuť

Raz za tri mesiace

BAT 32

H2S

Norma EN nie je k dispozícii

Biologická úprava odpadu (20)

Raz za šesť mesiacov

BAT 34

Kovy a polokovy okrem ortuti

(napr. As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V) (18)

EN 14385

Mechanické spracovanie v drvičoch kovového odpadu

Raz ročne

BAT 25

NH3

Norma EN nie je k dispozícii

Biologická úprava odpadu (20)

Raz za šesť mesiacov

BAT 34

Fyzikálno-chemická úprava tuhého a/alebo kašovitého odpadu (18)

Raz za šesť mesiacov

BAT 41

Spracovanie kvapalného odpadu na báze vody (18)

BAT 53

Koncentrácia zápachu

EN 13725

Biologická úprava odpadu (21)

Raz za šesť mesiacov

BAT 34

PCDD/F (18)

EN 1948-1, -2 a -3 (19)

Mechanické spracovanie v drvičoch kovového odpadu

Raz ročne

BAT 25

TVOC

EN 12619

Mechanické spracovanie v drvičoch kovového odpadu

Raz za šesť mesiacov

BAT 25

Spracovanie OEEZ obsahujúceho VFC a/alebo VHC

Raz za šesť mesiacov

BAT 29

Mechanické spracovanie odpadu s energetickou hodnotou (18)

Raz za šesť mesiacov

BAT 31

Mechanická biologická úprava odpadu

Raz za šesť mesiacov

BAT 34

Fyzikálno-chemická úprava tuhého a/alebo kašovitého odpadu (18)

Raz za šesť mesiacov

BAT 41

Prečisťovanie odpadového oleja

BAT 44

Fyzikálno-chemická úprava odpadu s energetickou hodnotou

BAT 45

Regenerácia odpadových rozpúšťadiel

BAT 47

Tepelné spracovanie odpadového aktívneho uhlia, odpadových katalyzátorov a vykopanej kontaminovanej pôdy

BAT 49

Preplachovanie vykopanej kontaminovanej pôdy

BAT 50

Spracovanie kvapalného odpadu na báze vody (18)

BAT 53

Dekontaminácia zariadení obsahujúcich PCB (22)

Raz za tri mesiace

BAT 51

BAT 9. V rámci BAT sa majú minimálne raz ročne monitorovať difúzne emisie organických zlúčenín do ovzdušia z regenerácie odpadových rozpúšťadiel, dekontaminácie zariadenia obsahujúceho POP s rozpúšťadlami a fyzikálno-chemickej úpravy rozpúšťadiel na zhodnotenie ich energetickej hodnoty, a to pomocou jednej z ďalej uvedených techník alebo ich kombinácie.

Technika

Opis

a

Meranie

Olfaktometrické metódy, optické zobrazenie plynu, zaclonenie solárneho toku alebo diferenciálna absorpcia. Pozri opisy v oddiele 6.2.

b

Emisné faktory

Výpočet emisií na základe emisných faktorov pravidelne potvrdených (napríklad raz za dva roky) meraním.

c

Metodika materiálovej bilancie

Výpočet difúznych emisií pomocou metodiky materiálovej bilancie, pri ktorom sa berú do úvahy vstupné množstvo rozpúšťadla, organizovane odvádzané emisie do ovzdušia, emisie do vody, rozpúšťadlo vystupujúce z procesu a zvyšky procesu (napr. destilácie).

BAT 10. V rámci BAT sa majú pravidelne monitorovať emisie zápachu.

Opis

Pri monitorovaní emisií zápachu možno použiť:

normy EN (napr. dynamická olfaktometria podľa EN 13725 na určenie koncentrácie zápachu alebo EN 16841-1 alebo -2 na určenie vystavenia zápachu),

v prípade použitia alternatívnych metód, pre ktoré nie sú k dispozícii žiadne normy EN (napr. odhad vplyvu zápachu), normy ISO, vnútroštátne alebo iné medzinárodné normy, ktoré zabezpečujú získanie údajov rovnocennej odbornej kvality.

Frekvencia monitorovania sa určuje v pláne riadenia zápachu (pozri BAT 12).

Použiteľnosť

Použiteľnosť sa obmedzuje na prípady, keď sa očakáva a/alebo je podložené obťažovanie zápachom v prípade citlivých receptorov.

BAT 11. V rámci BAT sa má s frekvenciou aspoň raz ročne monitorovať ročná spotreba vody, energie a surovín, ako aj ročná tvorba zvyškov a odpadovej vody.

Opis

Monitorovanie zahŕňa priame merania, výpočet alebo zaznamenávanie, napr. pomocou vhodného meracieho prístroja alebo na základe faktúr. Monitorovanie je rozdelené na najvhodnejšej úrovni (napr. na úrovni procesu alebo na úrovni zariadenia/prevádzky) a zvažujú sa pri ňom všetky významné zmeny zariadenia/prevádzky.

1.3.   Emisie do ovzdušia

BAT 12. S cieľom zabrániť vzniku emisií zápachu alebo, ak to nie je možné, znížiť ich množstvo sa má v rámci BAT stanoviť, vykonávať a pravidelne preskúmavať plán riadenia zápachu, ktorý je súčasťou systému environmentálneho manažérstva (pozri BAT 1) a ktorý zahŕňa všetky tieto prvky:

protokol, ktorý obsahuje opatrenia a harmonogramy,

protokol na vykonávanie monitorovania zápachu, ako sa stanovuje v BAT 10,

protokol pre reakcie na zistené výskyty zápachu, napr. sťažnosti,

prevencia zápachu a program jeho zmierňovania navrhnutý tak, aby identifikoval zdroje, opísanie podielu jednotlivých zdrojov, a realizácia preventívnych opatrení a/alebo opatrení na zmiernenie.

Použiteľnosť

Použiteľnosť sa obmedzuje na prípady, keď sa očakáva a/alebo je podložené obťažovanie zápachom v prípade citlivých receptorov.

BAT 13. S cieľom zabrániť vzniku emisií zápachu alebo, ak to nie je možné, dosiahnuť ich zníženie sa má v rámci BAT použiť jedna z ďalej uvedených techník alebo ich kombinácia.

Technika

Opis

Použiteľnosť

a)

Minimalizácia času zotrvania

Minimalizácia času zotrvania (potenciálneho) zapáchajúceho odpadu v systéme uskladnenia alebo nakladania s odpadom (napr. potrubie, nádrže, kontajnery), a to najmä za anaeróbnych podmienok. V prípade potreby sa na prijímanie maximálnych sezónnych objemov odpadu zavedú primerané ustanovenia.

Používa sa len v prípade otvorených systémov.

b)

Chemická úprava

Použitie chemikálií na zabránenie alebo na zníženie tvorby zapáchajúcich zlúčenín (napr. oxidáciou alebo zrážaním zo sírovodíka).

Nepoužíva sa, ak to môže ohroziť požadovanú kvalitu výstupu.

c)

Optimalizácia aeróbnej úpravy

V prípade aeróbnej úpravy kvapalného odpadu na báze vody to môže zahŕňať:

používanie čistého kyslíka,

odstránenie peny v nádržiach,

častú údržbu aeračného systému.

V prípade aeróbnej úpravy odpadu iného ako kvapalný odpad na báze vody pozri BAT 36.

Všeobecne použiteľné.

BAT 14. S cieľom zabrániť vzniku difúznych emisií do ovzdušia, najmä prachu, organických zlúčenín a zápachu, alebo, ak to nie je možné, dosiahnuť ich zníženie sa má v rámci BAT použiť vhodná kombinácia ďalej uvedených techník.

V závislosti od rizika, ktoré odpad predstavuje v oblasti difúznych emisií do ovzdušia, je mimoriadne významná BAT 14d.

Technika

Opis

Použiteľnosť

a)

Minimalizácia počtu potenciálnych zdrojov difúznych emisií

Patria sem napríklad tieto techniky:

vhodná konštrukcia potrubia (napr. minimalizácia dĺžky rúr, zníženie počtu prírub a ventilov prostredníctvom zváraného príslušenstva a rúr),

uprednostnenie využitia samospádu pred čerpadlami,

obmedzenie výšky pádu materiálu,

obmedzenie rýchlosti prepravy,

používanie veterných bariér.

Všeobecne použiteľné.

b)

Výber a používanie zariadenia s vysokou integritou

Patria sem napríklad tieto techniky:

ventily s dvojitou súpravou tesnenia alebo rovnako účinné zariadenia,

tesnenia s vysokou integritou (napr. špirálovité vinutie, prstencové upchávky) pre kritické aplikácie,

čerpadlá/kompresory/miešadlá vybavené mechanickým tesnením namiesto súpravy tesnenia,

magnetické čerpadlá/kompresory/miešadlá,

vhodné prístupové porty k servisným hadiciam, kliešte, vŕtacie hlavy, napr. pri odplyňovaní OEEZ obsahujúcich VFC a/alebo VHC.

V prípade existujúcich zariadení môže byť použiteľnosť obmedzená z prevádzkových dôvodov.

c)

Protikorózne opatrenia

Patria sem napríklad tieto techniky:

správny výber stavebných materiálov,

obloženie alebo náter zariadenia a natretie rúr inhibítormi korózie.

Všeobecne použiteľné.

d)

Zamedzenie úniku, záchyt a spracovanie difúznych emisií

Patria sem napríklad tieto techniky:

uskladňovanie a spracovanie odpadu a materiálu, ako aj nakladanie s odpadom a materiálom, ktoré môžu mať za následok tvorbu difúznych emisií v uzavretých budovách a/alebo uzavretých zariadeniach (napr. dopravné pásy),

udržiavanie primeraného tlaku v uzavretých zariadeniach alebo budovách,

záchyt a nasmerovanie emisií do vhodného systému odlučovania (pozri 6.1) prostredníctvom vývevového systému a/alebo systémov sania vzduchu v blízkosti zdrojov emisií.

Používanie uzavretého zariadenia alebo budov môže byť obmedzené z bezpečnostných dôvodov ako riziko výbuchu alebo spotreba kyslíka.

Používanie uzavretého zariadenia alebo budov môže byť obmedzené aj z dôvodu objemu odpadu.

e)

Zvlhčovanie

Zvlhčovanie možných zdrojov difúznych emisií prachu (napr. skladovaný odpad, prepravné priestory a procesy otvoreného nakladania s odpadom) vodou alebo parou.

Všeobecne použiteľné.

f)

Údržba

Patria sem napríklad tieto techniky:

zabezpečenie prístupu k potenciálne netesniacemu zariadeniu,

pravidelná kontrola ochranných prostriedkov, ako sú lamelové závesy a automatické dvere.

Všeobecne použiteľné.

g)

Čistenie priestorov spracovania a uskladňovania odpadu

Patria sem techniky ako pravidelné čistenie celého priestoru spracovania odpadu (hál, prepravných priestorov, skladovacích priestorov atď.), dopravných pásov, zariadení a kontajnerov.

Všeobecne použiteľné.

h)

Program zisťovania únikov a ich opravy (LDAR)

Pozri oddiel 6.2. Ak sa očakávajú emisie organických zlúčenín, stanoví a vykonáva sa program LDAR na základe prístupu posúdenia rizík, pri ktorom sa zvažuje najmä konštrukcia zariadenia a množstvo a povaha dotknutých organických zlúčenín.

Všeobecne použiteľné.

BAT 15. V rámci BAT sa má spaľovanie použiť len z bezpečnostných dôvodov alebo v prípade mimoriadnych prevádzkových podmienok (napr. nábeh či odstavenie prevádzky) pomocou obidvoch ďalej uvedených techník.

Technika

Opis

Použiteľnosť

a)

Správna konštrukcia zariadenia

Patrí sem zavedenie systému na zachytávanie plynu s dostatočnou kapacitou a používanie odvzdušňovacích ventilov s vysokou integritou.

Všeobecne použiteľné na nové zariadenia.

Existujúce zariadenia možno dodatočne vybaviť systémom na zachytávanie plynu.

b)

Riadenie prevádzky zariadenia

Patrí sem udržiavanie systému na zachytávanie plynu v rovnováhe a využívanie zdokonaleného riadenia procesov.

Všeobecne použiteľné.

BAT 16. S cieľom znížiť emisie zo spaľovania do ovzdušia v prípade, že je takéto spaľovanie nevyhnutné, sa majú v rámci BAT použiť obidve ďalej uvedené techniky.

Technika

Opis

Použiteľnosť

a)

Správna konštrukcia spaľovacieho zariadenia

Optimalizácia výšky a tlaku, asistencie parou, vzduchom alebo plynom, typu spaľovacích špičiek atď. s cieľom umožniť bezdymovú a spoľahlivú prevádzku a zabezpečiť účinné spaľovanie prebytočných plynov.

Všeobecne použiteľné na nové horáky. V existujúcich zariadeniach môže byť použiteľnosť obmedzená napr. v dôsledku času vyhradeného na údržbu.

b)

Monitorovanie a vedenie záznamov v rámci riadenia spaľovania

Patrí sem nepretržité monitorovanie množstva plynu určeného na spaľovanie. Môže zahŕňať odhady ďalších parametrov [napr. zloženie toku plynu, tepelný obsah, pomer asistencie, rýchlosť, prietok čistiaceho plynu, emisie znečisťujúcich látok (napr. NOx, CO, uhľovodíkov), hluk]. Zaznamenávanie spaľovania zvyčajne obsahuje informácie ako trvanie a počet spaľovaní a umožňuje kvantifikáciu emisií a možné predchádzanie spaľovaniu plynov v budúcnosti.

Všeobecne použiteľné.

1.4.   Hluk a vibrácie

BAT 17. S cieľom zabrániť vzniku emisií hluku a vibrácií alebo, ak to nie je možné, znížiť ich množstvo sa má v rámci BAT stanoviť, vykonávať a pravidelne preskúmavať plán riadenia hluku a vibrácií, ktorý je súčasťou systému environmentálneho manažérstva (pozri BAT 1) a ktorý zahŕňa všetky tieto prvky:

I.

protokol obsahujúci príslušné opatrenia a harmonogramy;

II.

protokol na vykonávanie monitorovania hluku a vibrácií;

III.

protokol pre reakcie na zistené výskyty hluku a vibrácií, napr. sťažnosti;

IV.

program znižovania hluku a vibrácií navrhnutý tak, aby identifikoval zdroje hluku a vibrácií; meranie/odhad expozície hluku a vibráciám; opísanie podielu jednotlivých zdrojov a realizácia preventívnych opatrení a/alebo opatrení na zmiernenie.

Použiteľnosť

Použiteľnosť sa obmedzuje na prípady, keď sa očakáva a/alebo je podložené obťažovanie hlukom alebo vibráciami v prípade citlivých receptorov.

BAT 18. S cieľom zabrániť vzniku emisií hluku a vibrácií, alebo, ak to nie je možné, dosiahnuť ich zníženie sa v rámci BAT má použiť jedna z ďalej uvedených techník alebo ich kombinácia.

Technika

Opis

Použiteľnosť

a)

Vhodné umiestnenie zariadení a budov

Hladiny hluku je možné znížiť zväčšením vzdialenosti medzi zdrojom a príjemcom hluku, využitím budov ako zvukovej clony a premiestnením východov z budov alebo vstupov do budov.

V existujúcich zariadeniach môže byť premiestnenie vybavenia, východov z budov a vstupov do budov obmedzené nedostatkom miesta alebo nadmernými nákladmi.

b)

Prevádzkové opatrenia

Patria sem napríklad tieto techniky:

i)

kontrola a údržba zariadenia;

ii)

pokiaľ je to možné, zatváranie dverí a okien v uzavretých priestoroch;

iii)

obsluha zariadenia skúseným personálom;

iv)

pokiaľ je to možné, vyhýbanie sa hlučným činnostiam v noci;

v)

opatrenia na kontrolu hluku počas činností údržby, prepravy, nakladania s odpadom a spracovania odpadu.

Všeobecne použiteľné.

c)

Zariadenie s nízkou hlučnosťou

Môžu sem patriť motory s priamym pohonom, kompresory, čerpadlá a horáky.

d)

Zariadenia na kontrolu hluku a vibrácií

Patria sem napríklad tieto techniky:

i)

obmedzovače hluku;

ii)

akustická a vibračná izolácia zariadenia;

iii)

uzavretie hlučného zariadenia;

iv)

zvuková izolácia budov.

Použiteľnosť môže byť obmedzená nedostatkom miesta (v prípade existujúcich zariadení).

e)

Zníženie hluku

Šírenie hluku je možné obmedziť umiestnením prekážok medzi zdroje a príjemcov (napr. ochranné steny, násypy a budovy).

Použiteľné iba v prípade existujúcich zariadení, keďže pri nových zariadeniach je táto technika vzhľadom na ich konštrukciu zbytočná. V existujúcich zariadeniach môže byť kladenie prekážok obmedzené nedostatkom miesta.

V prípade mechanického spracovania v drvičoch kovového odpadu sa táto technika používa v rámci obmedzení súvisiacich s rizikom deflagrácie v drvičoch.

1.5.   Emisie do vody

BAT 19. S cieľom optimalizovať spotrebu potreby, znížiť objem vytváranej odpadovej vody a zabrániť vzniku emisií do pôdy a vody, alebo, ak to nie je možné, dosiahnuť ich zníženie sa má v rámci BAT použiť vhodná kombinácia ďalej uvedených techník.

Technika

Opis

Použiteľnosť

a)

Hospodárenie s vodami

Spotreba vody je optimalizovaná pomocou opatrení, medzi ktoré môžu patriť:

plány šetrenia vodou (napr. stanovenie cieľov v oblasti vodohospodárstva, vývojové diagramy a materiálová bilancia vody),

optimalizácia používania preplachovacej vody (napr. chemické čistenie namiesto striekania hadicou, používanie ovládača na všetkých umývacích zariadeniach),

zníženie objemu vody používanej na vytváranie vákua (napr. používanie vodokružných vývev na kvapaliny s vysokým bodom varu).

Všeobecne použiteľné.

b)

Recirkulácia vody

Odpadové vody sa v prípade potreby po spracovaní recirkulujú v rámci zariadenia. Miera recirkulácie je obmedzená vodnou bilanciou zariadenia, obsahom nečistôt (napr. zapáchajúcich zlúčenín) a/alebo vlastnosťami tokov vody (napr. obsahom živín).

Všeobecne použiteľné.

c)

Nepriepustný povrch

V závislosti od rizík, ktoré predstavuje odpad z hľadiska kontaminácie pôdy a/alebo vody, sa zabezpečí nepriepustnosť povrchu celého priestoru spracovania odpadu (napr. priestor na príjem odpadu, nakladanie s odpadom, uskladňovanie, spracovanie a expedíciu odpadu) voči dotknutým kvapalinám.

Všeobecne použiteľné.

d)

Techniky na zníženie pravdepodobnosti a vplyvu nadmerných prietokov a zlyhaní nádrží a nádob

V závislosti od rizík, ktoré predstavujú kvapaliny v nádržiach a nádobách z hľadiska kontaminácie pôdy a/alebo vody, sem patria techniky ako:

detektory nadmerného prietoku,

rúry na nadmerný prietok, ktoré sú nasmerované do uzavretého drenážneho systému (t. j. príslušného sekundárneho bezpečnostného obalu alebo ďalšej nádoby),

nádrže na kvapaliny, ktoré sú umiestnené vo vhodnom sekundárnom bezpečnostnom obale; veľkosť objemu je zvyčajne prispôsobená tak, aby bolo možné pojať stratu bezpečnostného obalu v najväčšej nádrži v rámci systému sekundárneho bezpečnostného obalu,

izolácia nádrží, nádob a sekundárneho bezpečnostného obalu (napr. uzavretie ventilov).

Všeobecne použiteľné.

e)

Zastrešenie priestorov uskladnenia a spracovania odpadu

V závislosti od rizík, ktoré odpad predstavuje z hľadiska kontaminácie pôdy a/alebo vody, sa odpad uskladňuje a spracúva v zakrytých priestoroch, aby sa predišlo kontaktu s dažďovou vodou a minimalizoval sa tak objem kontaminovanej odtekajúcej vody.

Použiteľnosť môže byť obmedzená, ak sa uskladňujú alebo spracúvajú veľké objemy odpadu (napr. mechanické spracovanie v drvičoch kovového odpadu).

f)

Oddeľovanie tokov vody

Každý tok odpadovej vody (napr. povrchový odtok vody, technologická voda) sa zachytáva a spracúva samostatne podľa obsahu znečisťujúcich látok a kombinácie techník spracovania. Konkrétne sa nekontaminované toky odpadových vôd oddeľujú od tokov odpadových vôd, ktoré sa musia vyčistiť.

Všeobecne použiteľné na nové zariadenia.

Všeobecne použiteľné na existujúce zariadenia v rámci obmedzení súvisiacich so štruktúrou systému zberu odpadových vôd.

g)

Primeraná drenážna infraštruktúra

Priestor spracovania odpadu je spojený s drenážnou infraštruktúrou.

Dažďová voda dopadajúca do priestorov spracovania a uskladňovania odpadu sa zachytáva v drenážnej infraštruktúre spolu s preplachovacou vodou, prípadnými rozliatymi kvapalinami atď. a v závislosti od obsahu znečisťujúcich látok sa recirkuluje alebo sa určí na ďalšie spracovanie.

Všeobecne použiteľné na nové zariadenia.

Všeobecne použiteľné na existujúce zariadenia v rámci obmedzení súvisiacich so štruktúrou kanalizačného systému.

h)

Opatrenia týkajúce sa konštrukcie a údržby na zisťovanie a opravu únikov

Pravidelné monitorovanie možných únikov je založené na rizikovom posúdení a v prípade potreby sa zariadenie opraví.

Použitie podzemných prvkov je minimalizované. V prípade použitia podzemných prvkov a v závislosti od rizík, ktoré odpad obsiahnutý v týchto prvkoch predstavuje z hľadiska kontaminácie pôdy a/alebo vody, sa používa sekundárny bezpečnostný obal podzemných prvkov.

Použitie nadzemných prvkov sa vo všeobecnosti týka nových zariadení. Môže ho však obmedziť riziko zamrznutia.

Inštalácia sekundárnych bezpečnostných obalov môže byť obmedzená v prípade existujúcich zariadení.

i)

Vhodná úložná kapacita

Vhodná úložná kapacita sa poskytuje pre odpadovú vodu, ktorá vzniká počas iných ako bežných prevádzkových podmienok, pomocou prístupu posúdenia rizík (napr. pri zohľadnení povahy znečisťujúcich látok, účinkov nadväzujúcej úpravy odpadovej vody a prijímajúceho prostredia).

Vypúšťanie odpadovej vody z tejto úložnej kapacity je možné až po prijatí vhodných opatrení (napr. monitorovaní, spracovaní, opätovnom použití).

Všeobecne použiteľné na nové zariadenia.

V prípade existujúcich zariadení môže byť použiteľnosť obmedzená dostupnosťou priestoru a štruktúrou systému zberu odpadových vôd.

BAT 20. S cieľom zníženia emisií do vody sa má v rámci BAT odpadová voda upravovať pomocou vhodnej kombinácie ďalej uvedených techník.

Technika (23)

Obvyklé znečisťujúce látky, na ktoré je technika zacielená

Použiteľnosť

Predbežná a primárna úprava, napr.

a)

Vyrovnávanie

Všetky znečisťujúce látky

Všeobecne použiteľné.

b)

Neutralizácia

Kyseliny, zásady

c)

Fyzické oddelenie, napr. česlá, sitá, odlučovače nečistôt, odlučovače tukov, odlučovače oleja od vody alebo primárne usadzovacie nádrže

Hrubé tuhé látky, nerozpustné tuhé látky, olej/tuk

Fyzikálno-chemická úprava, napr.

d)

Adsorpcia

Absorbovateľné rozpustné, biologicky nerozložiteľné alebo inhibičné znečisťujúce látky, napr. uhľovodíky, ortuť, AOX

Všeobecne použiteľné.

e)

Destilácia/rektifikácia

Rozpustné, biologicky nerozložiteľné alebo inhibičné znečisťujúce látky, ktoré možno destilovať, napr. niektoré rozpúšťadlá

f)

Zrážanie

Zrážavé rozpustné, biologicky nerozložiteľné alebo inhibičné znečisťujúce látky, napr. kovy, fosfor

g)

Chemická oxidácia

Oxidovateľné rozpustné, biologicky nerozložiteľné alebo inhibičné znečisťujúce látky, napr. dusitan, kyanid

h)

Chemická redukcia

Riediteľné rozpustné, biologicky nerozložiteľné alebo inhibičné znečisťujúce látky, napr. šesťmocný chróm [Cr(VI)]

i)

Odparovanie

Rozpustné kontaminanty

j)

Výmena iónov

Iónové rozpustné, biologicky nerozložiteľné alebo inhibičné znečisťujúce látky, napr. kovy

k)

Stripovanie

Stripovateľné znečisťujúce látky, napr. sírovodík (H2S), amoniak (NH3), niektoré absorbovateľné organicky viazané halogény (AOX), uhľovodíky

Biologická úprava, napr.

l)

Proces aktivovaného kalu

Biologicky rozložiteľné organické zlúčeniny

Všeobecne použiteľné.

m)

Membránový bioreaktor

Odstránenie dusíka

n)

Nitrifikácia/denitrifikácia, ak spracovanie obsahuje biologickú úpravu

Celkový obsah dusíka, amoniaku

Nitrifikácia sa nemusí používať v prípade vysokých koncentrácií chloridu (napr. nad 10 g/l) a vtedy, keď zníženie koncentrácie chloridu pred nitrifikáciou nie je možné zdôvodniť jeho environmentálnymi prínosmi. Nitrifikácia sa nepoužíva, keď je teplota odpadovej vody nízka (napr. pod 12 °C).

Odstránenie tuhých látok, napr.

o)

Koagulácia a flokulácia

Nerozpustné tuhé látky a kovy viazané na pevné častice

Všeobecne použiteľné.

p)

Sedimentácia

q)

Filtrácia (napr. filtrácia pieskom, mikrofiltrácia, ultrafiltrácia)

r)

Flotácia


Tabuľka 6.1

Úrovne emisií súvisiace s BAT (BAT-AEL) pre priame vypúšťanie do vodného recipienta

Látka/parameter

BAT-AEL (24)

Proces spracovania odpadu, pri ktorom sa používa BAT-AEL

Celkový obsah organického uhlíka (TOC) (25)

10 – 60 mg/l

Každé spracovanie odpadu okrem spracovania kvapalného odpadu na báze vody

10 – 100 mg/l (26)  (27)

Spracovanie kvapalného odpadu na báze vody

Chemická spotreba kyslíka (ChSK) (25)

30 – 180 mg/l

Každé spracovanie odpadu okrem spracovania kvapalného odpadu na báze vody

30 – 300 mg/l (26)  (27)

Spracovanie kvapalného odpadu na báze vody

Celkový obsah nerozpustných tuhých látok (TSS)

5 – 60 mg/l

Každé spracovanie odpadu

Index uhľovodíkového oleja (HOI)

0,5 – 10 mg/l

Mechanické spracovanie v drvičoch kovového odpadu

Spracovanie OEEZ obsahujúceho VFC a/alebo VHC

Prečisťovanie odpadového oleja

Fyzikálno-chemická úprava odpadu s energetickou hodnotou

Preplachovanie vykopanej kontaminovanej pôdy

Spracovanie kvapalného odpadu na báze vody

Celkový obsah dusíka (celkový N)

1 – 25 mg/l (28)  (29)

Biologická úprava odpadu

Prečisťovanie odpadového oleja

10 – 60 mg/l (28)  (29)  (30)

Spracovanie kvapalného odpadu na báze vody

Celkový obsah fosforu (celkový P)

0,3 – 2 mg/l

Biologická úprava odpadu

1 – 3 mg/l (27)

Spracovanie kvapalného odpadu na báze vody

Index fenolu

0,05 – 0,2 mg/l

Prečisťovanie odpadového oleja

Fyzikálno-chemická úprava odpadu s energetickou hodnotou

0,05 – 0,3 mg/l

Spracovanie kvapalného odpadu na báze vody

Voľný kyanid (KN-) (31)

0,02 – 0,1 mg/l

Spracovanie kvapalného odpadu na báze vody

Absorbovateľné organické viazané halogény (AOX) (31)

0,2 – 1 mg/l

Spracovanie kvapalného odpadu na báze vody

Kovy a polokovy (31)

Arzén (vyjadrený ako As)

0,01 – 0,05 mg/l

Mechanické spracovanie v drvičoch kovového odpadu

Spracovanie OEEZ obsahujúceho VFC a/alebo VHC

Mechanická biologická úprava odpadu

Prečisťovanie odpadového oleja

Fyzikálno-chemická úprava odpadu s energetickou hodnotou

Fyzikálno-chemická úprava tuhého a/alebo kašovitého odpadu

Regenerácia odpadových rozpúšťadiel

Preplachovanie vykopanej kontaminovanej pôdy

Kadmium (vyjadrené ako Cd)

0,01 – 0,05 mg/l

Chróm (vyjadrený ako Cr)

0,01 – 0,15 mg/l

Meď (vyjadrená ako Cu)

0,05 – 0,5 mg/l

Olovo (vyjadrené ako Pb)

0,05 – 0,1 mg/l (32)

Nikel (vyjadrený ako Ni)

0,05 – 0,5 mg/l

Ortuť (vyjadrená ako Hg)

0,5 – 5 μg/l

Zinok (vyjadrený ako Zn)

0,1 – 1 mg/l (33)

Arzén (vyjadrený ako As)

0,01 – 0,1 mg/l

Spracovanie kvapalného odpadu na báze vody

Kadmium (vyjadrené ako Cd)

0,01 – 0,1 mg/l

Chróm (vyjadrený ako Cr)

0,01 – 0,3 mg/l

Šesťmocný chróm [vyjadrený ako Cr(VI)]

0,01 – 0,1 mg/l

Meď (vyjadrená ako Cu)

0,05 – 0,5 mg/l

Olovo (vyjadrené ako Pb)

0,05 – 0,3 mg/l

Nikel (vyjadrený ako Ni)

0,05 – 1 mg/l

Ortuť (vyjadrená ako Hg)

1 – 10 μg/l

Zinok (vyjadrený ako Zn)

0,1 – 2 mg/l

Súvisiace monitorovanie je opísané v BAT 7.

Tabuľka 6.2

Úrovne emisií súvisiace s BAT (BAT-AEL) pre nepriame vypúšťanie do vodného recipienta

Látka/parameter

BAT-AEL (34)  (35)

Proces spracovania odpadu, pri ktorom sa používa BAT-AEL

Index uhľovodíkového oleja (HOI)

0,5 – 10 mg/l

Mechanické spracovanie v drvičoch kovového odpadu

Spracovanie OEEZ obsahujúceho VFC a/alebo VHC

Prečisťovanie odpadového oleja

Fyzikálno-chemická úprava odpadu s energetickou hodnotou

Preplachovanie vykopanej kontaminovanej pôdy

Spracovanie kvapalného odpadu na báze vody

Voľný kyanid (KN-) (36)

0,02 – 0,1 mg/l

Spracovanie kvapalného odpadu na báze vody

Absorbovateľné organické viazané halogény (AOX) (36)

0,2 – 1 mg/l

Spracovanie kvapalného odpadu na báze vody

Kovy a polokovy (36)

Arzén (vyjadrený ako As)

0,01 – 0,05 mg/l

Mechanické spracovanie v drvičoch kovového odpadu

Spracovanie OEEZ obsahujúceho VFC a/alebo VHC

Mechanická biologická úprava odpadu

Prečisťovanie odpadového oleja

Fyzikálno-chemická úprava odpadu s energetickou hodnotou

Fyzikálno-chemická úprava tuhého a/alebo kašovitého odpadu

Regenerácia odpadových rozpúšťadiel

Preplachovanie vykopanej kontaminovanej pôdy

Kadmium (vyjadrené ako Cd)

0,01 – 0,05 mg/l

Chróm (vyjadrený ako Cr)

0,01 – 0,15 mg/l

Meď (vyjadrená ako Cu)

0,05 – 0,5 mg/l

Olovo (vyjadrené ako Pb)

0,05 – 0,1 mg/l (37)

Nikel (vyjadrený ako Ni)

0,05 – 0,5 mg/l

Ortuť (vyjadrená ako Hg)

0,5 – 5 μg/l

Zinok (vyjadrený ako Zn)

0,1 – 1 mg/l (38)

Arzén (vyjadrený ako As)

0,01 – 0,1 mg/l

Spracovanie kvapalného odpadu na báze vody

Kadmium (vyjadrené ako Cd)

0,01 – 0,1 mg/l

Chróm (vyjadrený ako Cr)

0,01 – 0,3 mg/l

Šesťmocný chróm [vyjadrený ako Cr(VI)]

0,01 – 0,1 mg/l

Meď (vyjadrená ako Cu)

0,05 – 0,5 mg/l

Olovo (vyjadrené ako Pb)

0,05 – 0,3 mg/l

Nikel (vyjadrený ako Ni)

0,05 – 1 mg/l

Ortuť (vyjadrená ako Hg)

1 – 10 μg/l

Zinok (vyjadrený ako Zn)

0,1 – 2 mg/l

Súvisiace monitorovanie je opísané v BAT 7.

1.6.   Emisie z havárií a incidentov

BAT 21. S cieľom zabrániť dôsledkom havárií a incidentov pre životné prostredie alebo ich obmedziť sa majú v rámci BAT použiť ako súčasť plánu riadenia havárií všetky ďalej uvedené techniky (pozri BAT 1).

Technika

Opis

a)

Ochranné opatrenia

Patria sem opatrenia ako:

ochrana zariadenia pred zlovoľnými činmi,

systém ochrany pred požiarmi a výbuchmi obsahujúci zariadenia na prevenciu, zisťovanie a hasenie,

prístupnosť a prevádzkyschopnosť príslušného kontrolného zariadenia v núdzových situáciách.

b)

Riadenie emisií z havárií/incidentov

Sú zavedené postupy a technické ustanovenia na riadenie (pokiaľ ide o prípadné obmedzenie) emisií z havárií a incidentov, ako sú emisie z únikov, voda z hasenia požiarov alebo bezpečnostné ventily.

c)

Systém registrácie a posúdenia incidentov/havárií

Patria sem napríklad tieto techniky:

denník, do ktorého sa zaznamenávajú všetky havárie, incidenty, zmeny postupov a zistenia kontrol,

postupy na určenie takýchto incidentov a havárií, postupy pri reakcii na ne a pri získavaní poznatkov z nich.

1.7.   Materiálová efektívnosť

BAT 22. S cieľom využiť materiálovú efektívnosť sa majú v rámci BAT materiály nahrádzať odpadom.

Opis

Na spracovanie odpadu sa namiesto iných materiálov používa odpad (napr. odpadové zásady alebo odpadové kyseliny sa používajú na úpravu pH, popolček sa používa ako viazač).

Použiteľnosť

Niektoré obmedzenia použiteľnosti vyplývajú z rizika kontaminácie, ktoré predstavuje prítomnosť nečistôt (napr. ťažkých kovov, POP, solí, patogénov) v odpade, ktorým sa nahrádzajú iné materiály. Ďalším obmedzením je kompatibilita odpadu, ktorým sa nahrádzajú iné materiály, s odpadovým vstupom (pozri BAT 2).

1.8.   Energetická efektívnosť

BAT 23. Na efektívne využívanie energie sa v rámci BAT majú používať obidve ďalej uvedené techniky.

Technika

Opis

a)

Plán energetickej efektívnosti

Plán energetickej efektívnosti obsahuje vymedzenie a výpočet konkrétnej spotreby energie na činnosť (činnosti), stanovenie každoročných kľúčových ukazovateľov výkonnosti (napríklad konkrétnej spotreby energie vyjadrenej v kWh/tonu spracovaného odpadu) a plánovanie cieľov pravidelného zlepšovania a súvisiacich opatrení. Plán je prispôsobený špecifikám spracovania odpadu, pokiaľ ide o vykonávané procesy, spracované toky odpadu atď.

b)

Záznam o energetickej bilancii

Záznam o energetickej bilancii predstavuje rozdelenie spotreby a výroby energie (vrátane jej vývozu) podľa typu zdroja (t. j. elektrina, plyn, konvenčné kvapalné palivá, konvenčné tuhé palivá a odpad). Obsahuje:

i)

informácie o spotrebe energie, pokiaľ ide o dodanú energiu;

ii)

informácie o energii vyvezenej zo zariadenia;

iii)

informácie o toku energie (napr. Sankeyove diagramy alebo energetické bilancie), z ktorých vyplýva, ako sa energia používa počas procesu.

Záznam o energetickej bilancii je prispôsobený špecifikám spracovania odpadu, pokiaľ ide o vykonávané procesy, spracované toky odpadu atď.

1.9.   Opakované používanie obalov

BAT 24. S cieľom znížiť množstvo odpadu určeného na zneškodnenie sa má v rámci BAT maximalizovať opakované používanie obalov ako súčasť plánu nakladania so zvyškami (pozri BAT 1).

Opis

Obaly (sudy, kontajnery, IBC, palety atď.) sa opakovane používajú na uskladňovanie odpadu, ak sú v dobrom stave a dostatočne čisté, a v závislosti od kontroly kompatibility medzi látkami, ktoré obsahujú (pri následných použitiach). V prípade potreby sa obaly pred opakovaným použitím odosielajú na príslušné spracovanie (napr. renovovanie, čistenie).

Použiteľnosť

Niektoré obmedzenia použiteľnosti vyplývajú z rizika kontaminácie odpadu, ktoré predstavujú opakovane používané obaly.

2.   ZÁVERY O BAT TÝKAJÚCE SA MECHANICKÉHO SPRACOVANIA ODPADU

Pokiaľ nie je uvedené inak, závery o BAT uvedené v oddiele 2 sa vzťahujú na mechanické spracovanie odpadu, ak sa nekombinuje s biologickou úpravou, a dopĺňajú všeobecné závery o BAT uvedené v oddiele 1.

2.1.   Všeobecné závery o BAT týkajúce sa mechanického spracovania odpadu

2.1.1.   Emisie do ovzdušia

BAT 25. S cieľom znížiť emisie prachu, kovov viazaných na pevné častice, PCDD/F a dioxínom podobných PCB do ovzdušia sa má v rámci BAT použiť technika BAT 14d a jedna z ďalej uvedených techník alebo ich kombinácia.

Technika

Opis

Použiteľnosť

a)

Cyklón

Pozri oddiel 6.1.

Cyklóny sa používajú najmä ako predbežné odlučovače hrubého prachu.

Všeobecne použiteľné.

b)

Textilný filter

Pozri oddiel 6.1.

Nemusí byť použiteľný v prípade prieduchov priamo spojených s drvičom, ak nemožno zmierniť účinky deflagrácie na textilnom filtri (napr. použitím tlakových uvoľňovacích ventilov).

c)

Mokrá vypierka

Pozri oddiel 6.1.

Všeobecne použiteľné.

d)

Vstrekovanie vody do drviča

Odpad, ktorý sa má rozdrviť, sa zvlhčuje vstrekovaním vody do drviča. Množstvo vstrekovanej vody sa reguluje podľa objemu odpadu, ktorý sa má rozdrviť (môže sa monitorovať na základe energie spotrebovanej motorom drviča).

Odpadový plyn, ktorý obsahuje zvyškový prach, sa nasmeruje do cyklónov a/alebo práčky plynu.

Používa sa len v rámci obmedzení súvisiacich s miestnymi podmienkami (napr. nízkou teplotou, suchom).


Tabuľka 6.3

Úroveň emisií súvisiaca s BAT (BAT-AEL) pre organizovane odvádzané emisie prachu do ovzdušia z mechanického spracovania odpadu

Parameter

Jednotka

BAT-AEL

(priemer za obdobie odoberania vzoriek)

Prach

mg/Nm3

2 – 5 (39)

Súvisiace monitorovanie je opísané v BAT 8.

2.2.   Závery o BAT týkajúce sa mechanického spracovania v drvičoch kovového odpadu

Pokiaľ nie je uvedené inak, závery o BAT uvedené v tomto oddiele sa vzťahujú na mechanické spracovanie v drvičoch kovového odpadu a dopĺňajú BAT 25.

2.2.1.   Celkové environmentálne vlastnosti

BAT 26. S cieľom zlepšiť celkové environmentálne vlastnosti a predchádzať emisiám v dôsledku havárií a incidentov sa má v rámci BAT použiť BAT 14g a všetky ďalej uvedené techniky:

a)

vykonanie postupu dôkladnej kontroly baleného odpadu pred drvením;

b)

odstránenie nebezpečných častí z toku odpadového vstupu a ich bezpečné zneškodnenie (napr. tlakových nádob, EoLV bez odstráneného znečistenia, OEEZ bez odstráneného znečistenia, častí kontaminovaných PCB alebo ortuťou, rádioaktívnych častí);

c)

spracovanie kontajnerov len vtedy, ak je k nim priložené vyhlásenie o čistote.

2.2.2.   Deflagrácia

BAT 27. S cieľom predísť deflagrácii a znížiť emisie v prípade deflagrácie sa má v rámci BAT použiť technika a. a jedna alebo obidve techniky b. a c. uvedené ďalej.

Technika

Opis

Použiteľnosť

a)

Plán riadenia deflagrácie

Obsahuje:

program znižovania výskytu deflagrácie určený na zisťovanie zdrojov a realizáciu opatrení na predchádzanie výskytu deflagrácie, napr. kontroly odpadového vstupu opísanej v BAT 26a, odstraňovania nebezpečných častí opísaného v BAT 26b,

preskúmanie incidentov deflagrácie z minulosti a nápravných opatrení, ako aj šírenie poznatkov o deflagrácii,

protokol pre reakcie na výskyty deflagrácie.

Všeobecne použiteľné.

b)

Príklopy uvoľňujúce tlak

Príklopy uvoľňujúce tlak sa inštalujú na účely uvoľnenia tlakových vĺn pochádzajúcich z deflagrácie, ktoré by inak spôsobili závažné škody a následné emisie.

c)

Preddrvenie

Použitie drviča s nízkou rýchlosťou nainštalovaného pred hlavným drvičom.

Všeobecne použiteľné v nových zariadeniach v závislosti od vstupného materiálu.

Použiteľné pri rozsiahlych opodstatnených modernizáciách zariadení, v ktorých došlo k veľkému množstvu prípadov deflagrácie.

2.2.3.   Energetická efektívnosť

BAT 28. S cieľom efektívne využívať energiu sa má v rámci BAT udržiavať stabilný prísun materiálu do drviča.

Opis

Prísun materiálu do drviča musí byť vyrovnaný, aby sa zabránilo prerušeniu alebo preťaženiu pri prísune odpadu, čo by mohlo viesť k neželaným odstávkam a nábehom drviča.

2.3.   Závery o BAT týkajúce sa spracovania OEEZ obsahujúceho VFC a/alebo VHC

Pokiaľ nie je uvedené inak, závery o BAT uvedené v tomto oddiele sa vzťahujú na spracovanie OEEZ obsahujúceho VFC a/alebo VHC a dopĺňajú BAT 25.

2.3.1.   Emisie do ovzdušia

BAT 29. S cieľom zabrániť vzniku emisií organických zlúčenín do ovzdušia, alebo, ak to nie je možné, dosiahnuť ich zníženie sa má v rámci BAT použiť BAT 14d, BAT 14 h a technika a. a jedna alebo obidve techniky b. a c. uvedené ďalej.

Technika

Opis

a)

Optimalizované odstraňovanie a zachytávanie chladív a olejov

Z OEEZ obsahujúceho VFC a/alebo VHC sa odstraňujú všetky chladivá a oleje, ktoré zachytáva vákuový odsávací systém (napr. sa dosahuje odstránenie chladív na úrovni aspoň 90 %). Chladivá sa oddeľujú od olejov a oleje sa odplyňujú.

Množstvo oleja, ktorý zostane v kompresore, sa znižuje na minimum (takže z kompresora neodkvapkáva).

b)

Kryogénna kondenzácia

Odpadový plyn obsahujúci organické zlúčeniny ako VFC/VHC sa odvádza do jednotky kryogénnej kondenzácie, kde sa skvapalňuje (pozri opis v oddiele 6.1). Skvapalnený plyn sa uskladňuje v tlakových nádobách, kde čaká na ďalšie spracovanie.

c)

Adsorpcia

Odpadový plyn obsahujúci organické zlúčeniny ako VFC/VHC sa odvádza do systémov adsorpcie (pozri opis v oddiele 6.1). Odpadové aktívne uhlie sa regeneruje ohriatym vzduchom čerpaným do filtra, aby sa desorbovali organické zlúčeniny. Následne sa regenerovaný odpadový plyn stlačí a ochladí, aby sa skvapalnili organické zlúčeniny (v niektorých prípadoch prostredníctvom kryogénnej kondenzácie). Skvapalnený plyn sa potom uskladní v tlakových nádobách. Zvyškový odpadový plyn z fázy kompresie sa zvyčajne odvádza naspäť do systému adsorpcie, aby sa minimalizovali emisie VFC/VHC.


Tabuľka 6.4

Úrovne emisií súvisiace s BAT (BAT-AEL) pre organizovane odvádzané emisie TVOC a CFC do ovzdušia zo spracovania OEEZ obsahujúceho VFC a/alebo VHC

Parameter

Jednotka

BAT-AEL

(priemer za obdobie odoberania vzoriek)

TVOC

mg/Nm3

3 – 15

CFC

mg/Nm3

0,5 – 10

Súvisiace monitorovanie je opísané v BAT 8.

2.3.2.   Výbuchy

BAT 30. S cieľom zabrániť emisiám vznikajúcim v dôsledku výbuchov pri spracovaní OEEZ obsahujúceho VFC a/alebo VHC sa má v rámci BAT použiť niektorá z ďalej uvedených techník.

Technika

Opis

a)

Inertná atmosféra

Vstrekovaním inertného plynu (napr. dusíka) sa znižuje koncentrácia kyslíka v uzavretom zariadení (napr. v uzavretých drvičoch, mlynoch, zachytávačoch prachu a peny) (napr. na 4 % obj.).

b)

Nútené vetranie

Použitím núteného vetrania sa koncentrácia uhľovodíkov v uzavretom zariadení (napr. v uzavretých drvičoch, mlynoch, zachytávačoch prachu a peny) zníži na < 25 % dolného limitu výbušnosti.

2.4.   Závery o BAT týkajúce sa mechanického spracovania odpadu s energetickou hodnotou

Okrem BAT 25 sa závery o BAT v tomto oddiele vzťahujú na mechanické spracovanie odpadu s energetickou hodnotou, ktorého sa týka odsek 5.3 písm. a) bod iii) a odsek 5.3 písm. b) bod ii) prílohy I k smernici 2010/75/EÚ.

2.4.1.   Emisie do ovzdušia

BAT 31. S cieľom znížiť emisie organických zlúčenín do ovzdušia sa má v rámci BAT použiť BAT 14d a jedna z ďalej uvedených techník alebo ich kombinácia.

Technika

Opis

a.

Adsorpcia

Pozri oddiel 6.1.

b.

Biofilter

c.

Tepelná oxidácia

d.

Mokrá vypierka


Tabuľka 6.5

Úroveň emisií súvisiaca s BAT (BAT-AEL) pre organizovane odvádzané emisie TVOC do ovzdušia z mechanického spracovania odpadu s energetickou hodnotou

Parameter

Jednotka

BAT-AEL

(priemer za obdobie odoberania vzoriek)

TVOC

mg/Nm3

10 – 30 (40)

Súvisiace monitorovanie je opísané v BAT 8.

2.5.   Závery o BAT týkajúce sa mechanického spracovania OEEZ obsahujúceho ortuť

Pokiaľ nie je uvedené inak, závery o BAT uvedené v tomto oddiele sa vzťahujú na mechanické spracovanie OEEZ obsahujúceho ortuť a dopĺňajú BAT 25.

2.5.1.   Emisie do ovzdušia

BAT 32. S cieľom znížiť emisie ortuti do ovzdušia sa majú v rámci BAT zachytávať emisie ortuti pri zdroji a odvádzať na odlučovanie a má sa vykonávať primerané monitorovanie.

Opis

Patria sem všetky tieto opatrenia:

zariadenie na spracovanie OEEZ obsahujúceho ortuť je uzavreté, pod podtlakom a je pripojené k lokálnemu odsávaciemu systému (LEV),

odpadový plyn z procesov sa spracúva technikami odstraňovania prachu, ako sú cyklóny, textilné filtre a HEPA filtre, a potom sa uskutočňuje adsorpcia aktívnym uhlím (pozri oddiel 6.1),

monitoruje sa efektívnosť spracovania odpadového plynu,

pravidelne sa merajú úrovne ortuti v priestoroch spracovania a uskladňovania odpadu (napr. raz za týždeň), aby sa zistili možné úniky ortuti.

Tabuľka 6.6

Úroveň emisií súvisiaca s BAT (BAT-AEL) pre organizovane odvádzané emisie ortuti do ovzdušia z mechanického spracovania OEEZ obsahujúceho ortuť

Parameter

Jednotka

BAT-AEL

(priemer za obdobie odoberania vzoriek)

Ortuť (Hg)

μg/Nm3

2 – 7

Súvisiace monitorovanie je opísané v BAT 8.

3.   ZÁVERY O BAT TÝKAJÚCE SA BIOLOGICKEJ ÚPRAVY ODPADU

Pokiaľ nie je uvedené inak, závery o BAT uvedené v oddiele 3 sa vzťahujú na biologickú úpravu odpadu a dopĺňajú všeobecné závery o BAT uvedené v oddiele 1. Závery o BAT uvedené v oddiele 3 sa nevzťahujú na spracovanie kvapalného odpadu na báze vody.

3.1.   Všeobecné závery o BAT týkajúce sa biologickej úpravy odpadu

3.1.1.   Celkové environmentálne vlastnosti

BAT 33. S cieľom znížiť emisie zápachu a zlepšiť celkové environmentálne vlastnosti sa má v rámci BAT vyberať odpadový vstup.

Opis

Technika pozostáva z uskutočnenia predbežného prijímania, prijatia a triedenia odpadového vstupu (pozri BAT 2), aby sa zabezpečila vhodnosť odpadového vstupu na spracovanie odpadu, napr. pokiaľ ide o bilanciu živín, vlhkosť alebo toxické zlúčeniny, ktoré môžu znižovať biologickú aktivitu.

3.1.2.   Emisie do ovzdušia

BAT 34. S cieľom znížiť organizovane odvádzané emisie prachu, organických zlúčenín a zapáchajúcich zlúčenín vrátane H2S a NH3 do ovzdušia sa má v rámci BAT použiť jedna z ďalej uvedených techník alebo ich kombinácia.

Technika

Opis

a)

Adsorpcia

Pozri oddiel 6.1.

b)

Biofilter

Pozri oddiel 6.1.

Predúprava odpadového plynu pred vstupom do biofiltra (napr. v práčke plynu alebo kyselinovej práčke plynu) môže byť potrebná v prípade vysokého obsahu NH3 (napr. 5 – 40 mg/Nm3), aby sa riadila hodnota pH média a obmedzila tvorba N2O v biofiltri.

Niektoré zapáchajúce zlúčeniny (napr. merkaptány, H2S) môžu spôsobovať okysľovanie média biofiltra a vyvolávať potrebu použitia práčky plynu alebo alkalickej práčky plynu na predúpravu odpadového plynu pred vstupom do biofiltra.

c)

Textilný filter

Pozri oddiel 6.1. Textilný filter sa používa v prípade mechanickej biologickej úpravy odpadu.

d)

Tepelná oxidácia

Pozri oddiel 6.1.

e)

Mokrá vypierka

Pozri oddiel 6.1. Práčka plynu, kyselinová práčka plynu alebo alkalická práčka plynu sa používa v kombinácii s biofiltrom, tepelnou oxidáciou alebo adsorpciou aktívnym uhlím.


Tabuľka 6.7

Úroveň emisií súvisiaca s BAT (BAT-AEL) pre organizovane odvádzané emisie zápachu NH3, prachu a TVOC do ovzdušia z biologickej úpravy odpadu

Parameter

Jednotka

BAT-AEL

(priemer za obdobie odoberania vzoriek)

Proces spracovania odpadu

NH3  (41)  (42)

mg/Nm3

0,3 – 20

Každá biologická úprava odpadu

Koncentrácia zápachu (41)  (42)

ouE/Nm3

200 – 1 000

Prach

mg/Nm3

2 – 5

Mechanická biologická úprava odpadu

TVOC

mg/Nm3

5 – 40 (43)

Súvisiace monitorovanie je opísané v BAT 8.

3.1.3.   Emisie do vody a spotreba vody

BAT 35. S cieľom znížiť tvorbu odpadovej vody a spotrebu vody sa majú v rámci BAT použiť všetky ďalej uvedené techniky.

Technika

Opis

Použiteľnosť

a)

Oddeľovanie tokov vody

Presakujúci filtrát z kôp a riadkov kompostu sa oddeľuje od povrchového odtoku vody (pozri BAT 19f).

Všeobecne použiteľné na nové zariadenia.

Všeobecne použiteľné na existujúce zariadenia v rámci obmedzení súvisiacich so štruktúrou vodných okruhov.

b)

Recirkulácia vody

Recirkulácia tokov technologickej vody (napr. z odvodňovania kvapalných digestátov v anaeróbnych procesoch) alebo použitie čo najväčšieho množstva iných tokov vody (napr. vodný kondenzát, voda na oplachovanie, povrchový odtok vody). Miera recirkulácie je obmedzená vodnou bilanciou zariadenia, obsahom nečistôt (napr. ťažkých kovov, solí, patogénov, zapáchajúcich zlúčenín) a/alebo vlastnosťami tokov vody (napr. obsahom živín).

Všeobecne použiteľné.

c)

Minimalizácia tvorby filtrátu

Optimalizácia obsahu vlhkosti v odpade s cieľom minimalizovať tvorbu filtrátu.

Všeobecne použiteľné.

3.2.   Závery o BAT týkajúce sa aeróbnej úpravy odpadu

Pokiaľ nie je uvedené inak, závery o BAT uvedené v tomto oddiele sa vzťahujú na aeróbnu úpravu odpadu a dopĺňajú všeobecné závery o BAT týkajúce sa biologickej úpravy odpadu uvedené v oddiele 3.1.

3.2.1.   Celkové environmentálne vlastnosti

BAT 36. S cieľom znížiť emisie do ovzdušia a zlepšiť celkové environmentálne vlastnosti sa majú v rámci BAT monitorovať a/alebo riadiť kľúčové parametre odpadu a procesov.

Opis

Monitorovanie a/alebo riadenie kľúčových parametrov odpadu a procesov vrátane:

vlastností odpadového vstupu (napr. pomer C a N, veľkosť častíc),

teploty a obsahu vlhkosti na rôznych miestach riadkov,

aerácie riadka (napr. prostredníctvom frekvencie otáčania riadka, koncentrácie O2 a/alebo CO2 v riadku, teploty vzdušných prúdov v prípade núteného prevzdušňovania),

pórovitosti, výšky a šírky riadka.

Použiteľnosť

Monitorovanie obsahu vlhkosti v riadku sa nepoužíva pri uzavretých procesoch vtedy, keď boli zistené problémy týkajúce sa ochrany zdravia a/alebo bezpečnosti. V takom prípade sa môže obsah vlhkosti monitorovať pred vstupom odpadu do fázy uzavretého kompostovania a upraviť, keď z tejto fázy odíde.

3.2.2.   Emisie zápachu a difúzne emisie do ovzdušia

BAT 37. S cieľom znížiť difúzne emisie prachu, zápachu a bioaerosólov do ovzdušia pochádzajúce z krokov spracovania na otvorenom priestranstve sa má v rámci BAT použiť jedna alebo obidve ďalej uvedené techniky.

Technika

Opis

Použiteľnosť

a)

Použitie krytov z polopriepustných membrán

Aktívne kompostovacie riadky sa pokryjú polopriepustnými membránami.

Všeobecne použiteľné.

b)

Úprava činností podľa meteorologických podmienok

Patria sem napríklad tieto techniky:

Zohľadnenie poveternostných podmienok a predpovede počasia pri vykonávaní rozsiahlych činností vonku. Napríklad odloženie vytvárania alebo otáčania riadkov či kôp, preosievania či drvenia v prípade nepriaznivých meteorologických podmienok týkajúcich sa disperzie emisií (napr. rýchlosť vetra je príliš nízka alebo príliš vysoká alebo vietor fúka v smere citlivých receptorov).

Orientovanie riadkov tak, aby bola prevládajúcemu smeru vetra vystavená čo najmenšia časť kompostu, s cieľom znížiť disperziu znečisťujúcich látok z povrchu riadka. Riadky a kopy by sa mali, pokiaľ možno, nachádzať na najnižšie položenom mieste celej lokality.

Všeobecne použiteľné.

3.3.   Závery o BAT týkajúce sa anaeróbnej úpravy odpadu

Pokiaľ nie je uvedené inak, závery o BAT uvedené v tomto oddiele sa vzťahujú na anaeróbnu úpravu odpadu a dopĺňajú všeobecné závery o BAT týkajúce sa biologickej úpravy odpadu uvedené v oddiele 3.1.

3.3.1.   Emisie do ovzdušia

BAT 38. S cieľom znížiť emisie do ovzdušia a zlepšiť celkové environmentálne vlastnosti sa majú v rámci BAT monitorovať a/alebo riadiť kľúčové parametre odpadu a procesov.

Opis

Vykonávanie manuálneho a/alebo automatického systému monitorovania na:

zabezpečenie stabilnej prevádzky digestora,

minimalizáciu prevádzkových ťažkostí, ako je penenie, ktoré môžu mať za následok emisie zápachu,

zabezpečenie dostatočne včasného upozorňovania na zlyhania systému, ktoré môžu mať za následok stratu bezpečnostného obalu a výbuchy.

Patrí sem aj monitorovanie a/alebo riadenie kľúčových parametrov odpadu a procesov vrátane:

pH a zásaditosti materiálu prúdiaceho do digestora,

prevádzkovej teploty digestora,

rýchlosti hydraulického a organického zaťaženia v rámci prísunu digestora,

koncentrácie prchavých mastných kyselín a amoniaku v digestore a digestáte,

množstva, zloženia (napr. H2S) a tlaku bioplynu,

úrovne tekutiny a úrovne peny v digestore.

3.4.   Závery o BAT týkajúce sa mechanickej biologickej úpravy odpadu

Pokiaľ nie je uvedené inak, závery o BAT uvedené v tomto oddiele sa vzťahujú na mechanickú biologickú úpravu odpadu a dopĺňajú všeobecné závery o BAT týkajúce sa biologickej úpravy odpadu uvedené v oddiele 3.1.

Závery o BAT týkajúce sa aeróbnej úpravy (oddiel 3.2) a anaeróbnej úpravy odpadu (oddiel 3.3) sa vzťahujú, ak je to relevantné, na mechanickú biologickú úpravu odpadu.

3.4.1.   Emisie do ovzdušia

BAT 39. S cieľom znížiť emisie do ovzdušia sa majú v rámci BAT použiť obidve ďalej uvedené techniky.

Technika

Opis

Použiteľnosť

a)

Oddeľovanie tokov odpadových plynov

Rozdeľovanie celkového toku odpadových plynov na toky odpadových plynov s vysokým obsahom znečisťujúcich látok a toky odpadových plynov s nízkym obsahom znečisťujúcich látok, ako sa uvádza v súpise v BAT 3.

Všeobecne použiteľné na nové zariadenia.

Všeobecne použiteľné na existujúce zariadenia v rámci obmedzení súvisiacich so štruktúrou vzdušných okruhov.

b)

Recirkulácia odpadového plynu

Recirkulácia odpadového plynu s nízkym obsahom znečisťujúcich látok v biologickom procese, po ktorej nasleduje spracovanie odpadového plynu prispôsobené podľa koncentrácie znečisťujúcich látok (pozri BAT 34).

Použitie odpadového plynu v biologickom procese môže byť obmedzené teplotou odpadového plynu a/alebo obsahom znečisťujúcich látok.

Pred opakovaným použitím môže byť potrebné skondenzovať vodnú paru v odpadovom plyne. V takom prípade je potrebné ochladenie a skondenzovaná voda sa, ak je to možné, recirkuluje (pozri BAT 35) alebo pred vypustením spracuje.

4.   ZÁVERY O BAT TÝKAJÚCE SA FYZIKÁLNO-CHEMICKEJ ÚPRAVY ODPADU

Pokiaľ nie je uvedené inak, závery o BAT uvedené v oddiele 4 sa vzťahujú na fyzikálno-chemickú úpravu odpadu a dopĺňajú všeobecné závery o BAT uvedené v oddiele 1.

4.1.   Závery o BAT týkajúce sa fyzikálno-chemickej úpravy tuhého a/alebo kašovitého odpadu

4.1.1.   Celkové environmentálne vlastnosti

BAT 40. S cieľom zlepšiť celkové environmentálne vlastnosti sa má v rámci BAT monitorovať odpadový vstup ako súčasť postupu predbežného prijímania odpadov a postupu prijímania odpadov (pozri BAT 2).

Opis

Monitorovanie odpadového vstupu, napríklad pokiaľ ide o:

obsah organických látok, oxidovadlá, kovy (napr. ortuť), soli, zapáchajúce zlúčeniny,

potenciál tvorby H2 pri zmiešavaní zvyškov zo spracovania spalín, napríklad popolčeka, s vodou.

4.1.2.   Emisie do ovzdušia

BAT 41. S cieľom znížiť emisie prachu, organických zlúčenín a NH3 do ovzdušia sa má v rámci BAT použiť BAT 14d a jedna z ďalej uvedených techník alebo ich kombinácia.

Technika

Opis

a)

Adsorpcia

Pozri oddiel 6.1.

b)

Biofilter

c)

Textilný filter

d)

Mokrá vypierka


Tabuľka 6.8

Úroveň emisií súvisiaca s BAT (BAT-AEL) pre organizovane odvádzané emisie prachu do ovzdušia z fyzikálno-chemickej úpravy tuhého a/alebo kašovitého odpadu

Parameter

Jednotka

BAT-AEL

(priemer za obdobie odoberania vzoriek)

Prach

mg/Nm3

2 – 5

Súvisiace monitorovanie je opísané v BAT 8.

4.2.   Závery o BAT týkajúce sa prečisťovania odpadového oleja

4.2.1.   Celkové environmentálne vlastnosti

BAT 42. S cieľom zlepšiť celkové environmentálne vlastnosti sa má v rámci BAT monitorovať odpadový vstup ako súčasť postupu predbežného prijímania odpadov a postupu prijímania odpadov (pozri BAT 2).

Opis

Monitorovanie odpadového vstupu, pokiaľ ide o obsah chlórovaných zlúčenín (napr. chlórových rozpúšťadiel alebo PCB).

BAT 43. S cieľom znížiť množstvo odpadu určeného na likvidáciu sa má v rámci BAT použiť jedna alebo obidve ďalej uvedené techniky.

Technika

Opis

a.

Materiálové zhodnocovanie

Použitie organických zvyškov z vákuovej destilácie, kvapalinovej extrakcie, odpariek s kvapalinovým filtrom atď. vo výrobkoch z asfaltu atď.

b.

Energetické zhodnocovanie

Použitie organických zvyškov z vákuovej destilácie, kvapalinovej extrakcie, odpariek s kvapalinovým filtrom atď. na zhodnocovanie energie.

4.2.2.   Emisie do ovzdušia

BAT 44. S cieľom znížiť emisie organických zlúčenín do ovzdušia sa má v rámci BAT použiť BAT 14d a jedna z ďalej uvedených techník alebo ich kombinácia.

Technika

Opis

a)

Adsorpcia

Pozri oddiel 6.1.

b)

Tepelná oxidácia

Pozri oddiel 6.1. Týka sa to aj situácie, keď je odpadový plyn odvedený do zariadenia na procesné spaľovanie alebo do kotla.

c)

Mokrá vypierka

Pozri oddiel 6.1.

Používa sa BAT-AEL uvedená v oddiele 4.5.

Súvisiace monitorovanie je opísané v BAT 8.

4.3.   Závery o BAT týkajúce sa fyzikálno-chemickej úpravy odpadu s energetickou hodnotou

4.3.1.   Emisie do ovzdušia

BAT 45. S cieľom znížiť emisie organických zlúčenín do ovzdušia sa má v rámci BAT použiť BAT 14d a jedna z ďalej uvedených techník alebo ich kombinácia.

Technika

Opis

a)

Adsorpcia

Pozri oddiel 6.1.

b)

Kryogénna kondenzácia

c)

Tepelná oxidácia

d)

Mokrá vypierka

Používa sa BAT-AEL uvedená v oddiele 4.5.

Súvisiace monitorovanie je opísané v BAT 8.

4.4.   Závery o BAT týkajúce sa regenerácie odpadových rozpúšťadiel

4.4.1.   Celkové environmentálne vlastnosti

BAT 46. S cieľom zlepšiť celkové environmentálne vlastnosti regenerácie odpadových rozpúšťadiel sa má v rámci BAT použiť jedna alebo obidve ďalej uvedené techniky.

Technika

Opis

Použiteľnosť

a.

Materiálové zhodnocovanie

Rozpúšťadlá sa zhodnocujú zo zvyškov z destilácie odparovaním.

Použiteľnosť môže byť obmedzená v prípade nadmernej energetickej náročnosti na množstvo zhodnoteného rozpúšťadla.

b.

Energetické zhodnocovanie

Na zhodnotenie energie sa používajú zvyšky z destilácie.

Všeobecne použiteľné.

4.4.2.   Emisie do ovzdušia

BAT 47. S cieľom znížiť emisie organických zlúčenín do ovzdušia sa má v rámci BAT použiť BAT 14d a kombinácia ďalej uvedených techník.

Technika

Opis

Použiteľnosť

a.

Recirkulácia prevádzkových odplynov v parnom kotle

Prevádzkové odplyny z kondenzátorov sa odvádzajú do parného kotla, ktorý zásobuje zariadenie.

Nemusí sa dať použiť v prípade spracovania odpadov obsahujúcich halogénované rozpúšťadlá, aby sa predišlo tvorbe a vypúšťaniu PCB a/alebo PCDD/F.

b.

Adsorpcia

Pozri oddiel 6.1.

Môžu existovať obmedzenia použiteľnosti techniky v dôsledku bezpečnosti (napr. lôžka aktívneho uhlia majú v prípade naloženia ketónmi tendenciu k samovznieteniu).

c.

Tepelná oxidácia

Pozri oddiel 6.1.

Nemusí sa dať použiť v prípade spracovania odpadov obsahujúcich halogénované rozpúšťadlá, aby sa predišlo tvorbe a vypúšťaniu PCB a/alebo PCDD/F.

d.

Kondenzácia alebo kryogénna kondenzácia

Pozri oddiel 6.1.

Všeobecne použiteľné.

e.

Mokrá vypierka

Pozri oddiel 6.1.

Všeobecne použiteľné.

Používa sa BAT-AEL uvedená v oddiele 4.5.

Súvisiace monitorovanie je opísané v BAT 8.

4.5.   BAT-AEL, pokiaľ ide o emisie organických zlúčenín do ovzdušia z prečisťovania odpadového oleja, fyzikálno-chemickej úpravy odpadu s energetickou hodnotou a regenerácie odpadových rozpúšťadiel

Tabuľka 6.9

Úroveň emisií súvisiaca s BAT (BAT-AEL) pre organizovane odvádzané emisie TVOC do ovzdušia z prečisťovania odpadového oleja, fyzikálno-chemickej úpravy odpadu s energetickou hodnotou a regenerácie odpadových rozpúšťadiel

Parameter

Jednotka

BAT-AEL (44)

(priemer za obdobie odoberania vzoriek)

TVOC

mg/Nm3

5 – 30

4.6.   Závery o BAT týkajúce sa tepelného spracovania odpadového aktívneho uhlia, odpadových katalyzátorov a vykopanej kontaminovanej pôdy

4.6.1.   Celkové environmentálne vlastnosti

BAT 48. S cieľom zlepšiť celkové environmentálne vlastnosti tepelného spracovania odpadového aktívneho uhlia, odpadových katalyzátorov a vykopanej kontaminovanej pôdy sa majú v rámci BAT použiť všetky ďalej uvedené techniky.

Technika

Opis

Použiteľnosť

a)

Rekuperácia tepla z odplynu z pece

Rekuperované teplo sa môže použiť napríklad na predohrev spaľovacieho vzduchu alebo na výrobu pary, ktorá sa používa aj na reaktiváciu odpadového aktívneho uhlia.

Všeobecne použiteľné.

b)

Pec s nepriamym ohrevom

Pec s nepriamym ohrevom sa používa vtedy, keď je potrebné zabrániť kontaktu obsahu pece so spalinami z horáka (horákov).

Pece s nepriamym ohrevom zvyčajne obsahujú kovovú trubicu a ich použiteľnosť môže byť obmedzená v dôsledku problémov s koróziou.

Môžu existovať aj ekonomické obmedzenia, ktoré znemožňujú dodatočné vybavenie existujúcich zariadení.

c)

Techniky integrované do procesu určené na znižovanie emisií do ovzdušia

Patria sem napríklad tieto techniky:

riadenie teploty pece a rýchlosti otáčania rotačnej pece,

výber paliva,

použitie utesnenej pece alebo prevádzky pece pri zníženom tlaku s cieľom zabrániť difúznym emisiám do ovzdušia.

Všeobecne použiteľné.

4.6.2.   Emisie do ovzdušia

BAT 49. S cieľom znížiť emisie HCl, HF, prachu a organických zlúčenín do ovzdušia sa má v rámci BAT použiť BAT 14d a jedna z ďalej uvedených techník alebo ich kombinácia.

Technika

Opis

a)

Cyklón

Pozri oddiel 6.1. Táto technika sa používa v kombinácii s ďalšími odlučovacími technikami.

b)

Elektrostatický odlučovač (ESP)

Pozri oddiel 6.1.

c)

Textilný filter

d)

Mokrá vypierka

e)

Adsorpcia

f)

Kondenzácia

g)

Tepelná oxidácia (45)

Súvisiace monitorovanie je opísané v BAT 8.

4.7.   Závery o BAT týkajúce sa preplachovania vykopanej kontaminovanej pôdy

4.7.1.   Emisie do ovzdušia

BAT 50. S cieľom znížiť emisie prachu a organických zlúčenín do ovzdušia pochádzajúce z krokov uskladňovania odpadu, nakladania s odpadom a preplachovania odpadu sa má v rámci BAT použiť BAT 14d a jedna z ďalej uvedených techník alebo ich kombinácia.

Technika

Opis

a.

Adsorpcia

Pozri oddiel 6.1.

b.

Textilný filter

c.

Mokrá vypierka

Súvisiace monitorovanie je opísané v BAT 8.

4.8.   Závery o BAT týkajúce sa dekontaminácie zariadenia obsahujúceho PCB

4.8.1.   Celkové environmentálne vlastnosti

BAT 51. S cieľom zlepšiť celkové environmentálne vlastnosti a znížiť organizovane odvádzané emisie PCB a organických zlúčenín do ovzdušia sa majú v rámci BAT použiť všetky ďalej uvedené techniky.

Technika

Opis

a)

Náter priestorov uskladnenia a spracovania odpadu

Patria sem napríklad tieto techniky:

živicový náter použitý na betónovú podlahu celého priestoru uskladnenia a spracovania odpadu.

b)

Vykonávanie pravidiel prístupu zamestnancov s cieľom zabrániť disperzii kontaminácie

Patria sem napríklad tieto techniky:

prístupové miesta do priestorov uskladňovania a spracovania sú zamknuté,

na prístup do priestoru, v ktorom sa uskladňuje kontaminované zariadenie a v ktorom sa s takýmto zariadením manipuluje, sa vyžaduje osobitná kvalifikácia,

samostatné „čisté“ a „špinavé“ šatne na obliekanie/vyzliekanie osobných ochranných prostriedkov.

c)

Optimalizované čistenie a drenáž zariadenia

Patria sem napríklad tieto techniky:

vonkajší povrch kontaminovaného zariadenia sa čistí aniónovým detergentom,

zariadenie sa vyprázdňuje čerpadlom alebo pod vákuom, nie samospádom,

sú vymedzené postupy, ktoré sa používajú na napĺňanie, vyprázdňovanie, pripájanie a odpájanie vákuovej nádoby,

na zabránenie kvapkaniu kontaminovanej kvapaliny pri ďalších činnostiach spracovania po oddelení jadra od krytu elektrického transformátora sa vykonáva dlhá drenáž (minimálne 12 hodín).

d)

Riadenie a monitorovanie emisií do ovzdušia

Patria sem napríklad tieto techniky:

vzduch z dekontaminačného priestoru sa zachytáva a spracúva pomocou filtrov aktívneho uhlia,

výfuk vákuového čerpadla uvedeného v technike c. sa pripojí k výstupu systému odlučovania (napr. vysokotepelná spaľovacia pec, tepelná oxidácia alebo adsorpcia aktívnym uhlím),

organizovane odvádzané emisie sa monitorujú (pozri BAT 8),

monitoruje sa potenciálna atmosférická depozícia PCB (napr. prostredníctvom fyzikálno-chemických meraní alebo biologického monitorovania).

e)

Zneškodňovanie zvyškov zo spracovania odpadu

Patria sem napríklad tieto techniky:

pórovité kontaminované časti elektrického transformátora (drevo a papier) sa odvedú na vysokotepelné spaľovanie,

PCB v olejoch sa zničia (napr. dechloráciou, hydrogenáciou, procesmi solvatovaných elektrónov, vysokotepelným spaľovaním).

f)

Zhodnotenie rozpúšťadla v prípade použitia umývania rozpúšťadlom

Organické rozpúšťadlo sa zachytáva a destiluje na opakované použitie v procese.

Súvisiace monitorovanie je opísané v BAT 8.

5.   ZÁVERY O BAT TÝKAJÚCE SA SPRACOVANIA KVAPALNÉHO ODPADU NA BÁZE VODY

Pokiaľ nie je uvedené inak, závery o BAT uvedené v oddiele 5 sa vzťahujú na spracovanie kvapalného odpadu na báze vody a dopĺňajú všeobecné závery o BAT uvedené v oddiele 1.

5.1.   Celkové environmentálne vlastnosti

BAT 52. S cieľom zlepšiť celkové environmentálne vlastnosti sa má v rámci BAT monitorovať odpadový vstup ako súčasť postupu predbežného prijímania odpadov a postupu prijímania odpadov (pozri BAT 2).

Opis

Monitorovanie odpadového vstupu, napríklad pokiaľ ide o:

biologickú likvidovateľnosť [napr. BOD, pomer BOD/ChSK, Zahn-Wellensov test, potenciál biologickej inhibície (napr. inhibícia aktivovaného kalu)],

uskutočniteľnosť narušenia emulzie, napr. laboratórnymi skúškami.

5.2.   Emisie do ovzdušia

BAT 53. S cieľom znížiť emisie HCl, NH3 a organických zlúčenín do ovzdušia sa má v rámci BAT použiť BAT 14d a jedna z ďalej uvedených techník alebo ich kombinácia.

Technika

Opis

a)

Adsorpcia

Pozri oddiel 6.1.

b)

Biofilter

c)

Tepelná oxidácia

d)

Mokrá vypierka


Tabuľka 6.10

Úrovne emisií súvisiace s BAT (BAT-AEL) pre organizovane odvádzané emisie HCl a TVOC do ovzdušia zo spracovania kvapalného odpadu na báze vody

Parameter

Jednotka

BAT-AEL (46)

(priemer za obdobie odoberania vzoriek)

Chlorovodík (HCl)

mg/Nm3

1 – 5

TVOC

3 – 20 (47)

Súvisiace monitorovanie je opísané v BAT 8.

6.   OPIS TECHNÍK

6.1.   Organizovane odvádzané emisie do ovzdušia

Technika

Obvyklé znečisťujúce látky, ktorých obsah sa znižuje

Opis

Adsorpcia

Ortuť, prchavé organické zlúčeniny, sírovodík, zapáchajúce zlúčeniny

Adsorpcia je heterogénna reakcia, pri ktorej sa molekuly plynu zachytávajú na pevnom alebo kvapalnom povrchu, ktorý uprednostňuje niektoré konkrétne zlúčeniny pred inými a odoberá ich tak z vytekajúcich tokov. Keď povrch adsorbuje maximálne možné množstvo, adsorbent sa nahradí alebo sa adsorbovaný obsah desorbuje v rámci regenerácie adsorbentu. Po desorbovaní majú kontaminanty zvyčajne vyššiu koncentráciu a môžu sa buď zhodnotiť, alebo zneškodniť. Najbežnejším adsorbentom je granulované aktívne uhlie.

Biofilter

Amoniak, sírovodík, prchavé organické zlúčeniny, zapáchajúce zlúčeniny

Tok odpadových plynov prejde cez lôžko organického materiálu (napríklad rašeliny, vresu, kompostu, koreňov, kôry stromov, ihličnatého dreva a ich rôznych kombinácií) alebo nejaký inertný materiál (napríklad íl, aktívne uhlie a polyuretán), potom ho prirodzene sa vyskytujúce mikroorganizmy biologicky oxidujú na oxid uhličitý, vodu, anorganické soli a biomasu.

V konštrukcii biofiltra sa zohľadňujú typy odpadového vstupu. Vyberie sa vhodný materiál lôžka, napríklad s ohľadom na schopnosť zadržiavať vodu, objemovú hmotnosť, pórovitosť a štrukturálnu integritu. Dôležité sú aj správna výška a celková plocha lôžka filtra. Biofilter sa pripojí k vhodnému vetraciemu systému a systému prúdenia vzduchu, aby sa zabezpečila rovnomerná distribúcia vzduchu na celé lôžko a dostatočný čas zotrvania odpadového plynu v lôžku.

Kondenzácia a kryogénna kondenzácia

Prchavé organické zlúčeniny

Kondenzácia je technika, ktorou sa odstraňujú pary rozpúšťadla z toku odpadového plynu prostredníctvom znižovania jeho teploty pod rosný bod. V prípade kryogénnej kondenzácie sa môže prevádzková teplota znížiť až na – 120 °C, ale v praxi je to často od – 40 °C do – 80 °C v kondenzačnom zariadení. Kryogénna kondenzácia dokáže zvládnuť všetky VOC a prchavé anorganické znečisťujúce látky bez ohľadu na to, aký majú individuálny tlak pary. Nízke použité teploty umožňujú veľmi vysokú účinnosť kondenzácie, vďaka čomu je to vhodná technika poslednej kontroly emisií VOC.

Cyklón

Prach

Cyklónové filtre sa používajú na odstraňovanie ťažších častí, ktoré „odpadávajú“ pri vháňaní odpadových plynov do rotačného pohybu pred ich vypustením z odlučovača.

Cyklóny sa používajú na riadenie časticového materiálu, najmä PM10.

Elektrostatický odlučovač (ESP)

Prach

Elektrostatické odlučovače fungujú tak, že častice sa nabijú a oddeľujú pod vplyvom elektrického poľa. Elektrostatické odlučovače sú schopné fungovať v širokej škále podmienok. V suchom elektrostatickom odlučovači sa zozbieraný materiál mechanicky odstraňuje (napr. trepaním, vibráciami, stlačeným vzduchom), kým v mokrom elektrostatickom odlučovači sa tento materiál splachuje vhodnou kvapalinou, zvyčajne vodou.

Textilný filter

Prach

Textilné filtre, často označované ako vrecové filtre, sú zhotovené z pórovitej tkaniny alebo plsti, cez ktorú pretekajú plyny s cieľom odstrániť častice. Použitie textilného filtra si vyžaduje výber textílie, ktorá je primeraná vlastnostiam odpadových plynov a maximálnej prevádzkovej teplote.

HEPA filter

Prach

HEPA filtre (vysokoúčinné filtre vzduchových častíc) sú absolútne filtre. Médium filtra pozostáva z papierového alebo prepletaného skleného vlákna s vysokou hustotou usporiadania. Tok odpadového plynu prechádza cez médium filtra, kde sa zachytávajú častice.

Tepelná oxidácia

Prchavé organické zlúčeniny

Oxidácia horľavých plynov a odorantov v toku odpadových plynov tak, že sa zmes znečisťujúcich látok so vzduchom alebo s kyslíkom zahreje nad úroveň jej bodu samovznietenia v spaľovacej komore a jej teplota sa udržiava vysoká dostatočne dlho na to, aby sa látky spálili na oxid uhličitý a vodu.

Mokrá vypierka

Prach, prchavé organické zlúčeniny, plynné kyselinové zlúčeniny (alkalická práčka plynu), plynné zásadité zlúčeniny (kyselinová práčka plynu)

Odstránenie plynných alebo tuhých znečisťujúcich látok z toku plynu prostredníctvom prenosu objemu na kvapalné rozpúšťadlo, často vodu alebo vodný roztok. Môže dôjsť k chemickej reakcii (napr. v kyselinovej alebo alkalickej práčke plynu). V niektorých prípadoch sa z rozpúšťadla môžu zhodnotiť zlúčeniny.

6.2.   Difúzne emisie organických zlúčenín do ovzdušia

Program zisťovania únikov a ich opravy (LDAR)

Prchavé organické zlúčeniny

Štruktúrovaný prístup na zníženie fugitívnych emisií organických zlúčenín zisťovaním a následnou opravou alebo výmenou netesniacich komponentov. V súčasnosti sú na zisťovanie únikov k dispozícii olfaktometrické metódy (podľa EN 15446) a metódy optického zobrazenia plynu.

Olfaktometrická metóda: Prvým krokom je zisťovanie pomocou ručných analyzátorov organických zlúčenín, ktoré merajú koncentráciu v blízkosti zariadenia (napr. pomocou ionizácie plameňa alebo fotoionizácie). Druhý krok spočíva v zabalení komponentu do nepriepustného vrecka s cieľom vykonávať priame meranie emisií pri zdroji. Tento druhý krok sa niekedy nahrádza matematickou korelačnou krivkou odvodenou zo štatistických výsledkov získaných z veľkého počtu predchádzajúcich meraní vykonaných na podobných komponentoch.

Metódy optického zobrazenia plynu: Pri optickom zobrazovaní sa používajú malé ľahké ručné kamery, ktoré umožňujú vizualizáciu úniku plynu v reálnom čase, tak, že sa na videorekordéri javia ako „dym“ spolu s bežným obrazom príslušného komponentu, s cieľom ľahko a rýchlo lokalizovať významný únik organických zlúčenín. Aktívne systémy vytvárajú zobrazenie infračerveného laserového svetla so spätným rozptylom, ktoré sa odráža na komponente a jeho okolí. Pasívne systémy sú založené na prírodnom infračervenom žiarení zariadenia a jeho okolia.

Meranie difúznych emisií prchavých organických zlúčenín (VOC)

Prchavé organické zlúčeniny

Olfaktometrické metódy a metódy optického zobrazenia plynu sú opísané v programe zisťovania únikov a ich opravy.

Úplné podrobné preskúmanie a stanovenie množstva emisií zo zariadenia sa môže uskutočniť pomocou vhodnej kombinácie doplnkových metód, napr. zakrytím solárneho toku (SOF) alebo diferenciálnou absorpciou LIDAR (DIAL). Tieto výsledky sa môžu použiť na trend hodnotenia v čase, krížovú kontrolu a aktualizáciu/overenie prebiehajúceho programu LDAR.

Zakrytie solárneho toku (SOF): Táto technika je založená na zaznamenávaní a spektrometrickej Fourierovej transformačnej analýze širokopásmového infračerveného alebo ultrafialového/viditeľného spektra slnečného žiarenia na určitej zemepisnej trase proti smeru vetra a cez dym VOC.

Diferenciálna absorpcia LIDAR (DIAL): Ide o laserovú technológiu využívajúcu diferenciálnu absorpciu LIDAR (detekcia a meranie dĺžky svetla), čo je optická obdoba RADAR na základe rádiových vĺn. Táto technika je založená na spätnom rozptyle impulzov laserového lúča pomocou atmosférických aerosólov a analýze spektrálnych vlastností odrazeného svetla zistených ďalekohľadom.

6.3.   Emisie do vody

Technika

Obvyklé znečisťujúce látky, na ktoré je technika zacielená

Opis

Proces aktivovaného kalu

Biologicky rozložiteľné organické zlúčeniny

Biologická oxidácia rozpustených organických znečisťujúcich látok kyslíkom pri použití metabolizmu mikroorganizmov. Organické zložky sa v prítomnosti rozpusteného kyslíka (vháňaného vo forme vzduchu alebo čistého kyslíka) premenia na oxid uhličitý, vodu alebo iné metabolity a biomasu (t. j. aktivovaný kal). Mikroorganizmy sa v odpadových vodách udržiavajú v suspenzii a celá zmes sa mechanicky prevzdušňuje. Zmes aktivovaného kalu sa posiela do separačného zariadenia, v ktorom sa kal recykluje a posúva do prevzdušňovacej nádrže.

Adsorpcia

Absorbovateľné rozpustné, biologicky nerozložiteľné alebo inhibičné znečisťujúce látky, napr. uhľovodíky, ortuť, AOX

Metóda separácie, pri ktorej sa zlúčeniny (t. j. znečisťujúce látky) v kvapaline (t. j. odpadovej vode) zachytávajú na tuhom povrchu (obvykle aktívneho uhlia).

Chemická oxidácia

Oxidovateľné rozpustné, biologicky nerozložiteľné alebo inhibičné znečisťujúce látky, napr. dusitan, kyanid

Organické zlúčeniny sa oxidujú na menej škodlivé a ľahšie biologicky rozložiteľné zlúčeniny. Medzi techniky patrí oxidácia za mokra alebo oxidácia ozónom alebo peroxidom vodíka, voliteľne doplnená katalyzátormi alebo UV žiarením. Na rozloženie organických zlúčenín spôsobujúcich zápach, chuť a zafarbenie a na dezinfekčné účely sa používa aj chemická oxidácia.

Chemická redukcia

Riediteľné rozpustné, biologicky nerozložiteľné alebo inhibičné znečisťujúce látky, napr. šesťmocný chróm [Cr(VI)]

Chemická redukcia je premena znečisťujúcich látok chemickými redukčnými činidlami na podobné, ale menej škodlivé alebo menej nebezpečné zlúčeniny.

Koagulácia a flokulácia

Nerozpustné tuhé látky a kovy viazané na pevné častice

Koagulácia a flokulácia sa používajú na oddelenie tuhých nerozpustných látok z odpadovej vody a často sa vykonávajú v následných krokoch. Koagulácia sa vykonáva pridávaním koagulantov nabitých protikladne v porovnaní s nerozpustnými tuhými látkami. Flokulácia sa vykonáva pridaním polymérov, aby zrážky mikrovločkových častíc spôsobili ich viazanie, a tým vznik väčších vločiek. Vločky sa potom oddeľujú sedimentáciou, flotáciou rozptýleným vzduchom alebo filtráciou.

Destilácia/rektifikácia

Rozpustné, biologicky nerozložiteľné alebo inhibičné znečisťujúce látky, ktoré možno destilovať, napr. niektoré rozpúšťadlá

Destilácia je technika oddeľovania zlúčenín s rôznymi teplotami varu čiastočným odparovaním a opätovnou kondenzáciou.

Destilácia odpadových vôd je odstraňovanie znečisťujúcich látok s nízkou teplotou varu z odpadovej vody prevodom do plynnej fázy. Destilácia sa uskutočňuje v kolónach, vybavených doskami alebo tesniacim materiálom a následným kondenzátorom.

Vyrovnávanie

Všetky znečisťujúce látky

Vyrovnávanie tokov a zaťaženia znečisťujúcimi látkami pomocou nádrží alebo iných techník riadenia.

Odparovanie

Rozpustné znečisťujúce látky

Použitie destilácie (pozri vyššie) na koncentrované vodné roztoky látok s vysokou teplotou varu na ďalšie použitie, spracovanie alebo zneškodnenie (napr. spaľovanie odpadových vôd) prevodom vody na plynnú fázu. Obvykle sa vykonáva vo viacstupňových jednotkách so zvýšeným vákuom na zníženie potreby energie. Vodné pary kondenzujú a môžu sa opätovne použiť alebo sa vypúšťajú ako odpadová voda.

Filtrácia

Nerozpustné tuhé látky a kovy viazané na pevné častice

Oddelenie tuhých látok z odpadových vôd precedením cez pórovité médium napr. filtrácia pieskom, mikrofiltrácia alebo ultrafiltrácia.

Flotácia

Oddelenie tuhých alebo kvapalných častíc z odpadovej vody tým, že sa naviažu na jemné plynové bubliny, obvykle vzduchové. Plávajúce častice sa zhromaždia na hladine vody a odstraňujú sa pomocou zberačov.

Výmena iónov

Iónové rozpustné, biologicky nerozložiteľné alebo inhibičné znečisťujúce látky, napr. kovy

Záchyt neželaných alebo nebezpečných iónových zložiek z odpadovej vody a ich nahradenie prijateľnejšími iónmi pomocou iónomeničových živíc. Znečisťujúce látky sa dočasne zachytávajú a potom uvoľňujú do regeneračnej alebo preplachovej kvapaliny.

Membránový bioreaktor

Biologicky rozložiteľné organické zlúčeniny

Kombinácia čistenia aktivovaným kalom a membránovej filtrácie. Používajú sa dva varianty: a) externá recirkulačná slučka medzi nádržou s aktivovaným kalom a membránovým modulom; a b) ponorenie membránového modulu do nádrže s prevzdušneným aktivovaným kalom, kde sa výtok prefiltruje cez membránu z dutých vláken a biomasa zostáva v nádrži.

Membránová filtrácia

Nerozpustné tuhé látky a kovy viazané na pevné častice

Mikrofiltrácia (MF) a ultrafiltrácia (UF) sú procesy membránovej filtrácie, ktorými sa na jednej strane membrány zadržiavajú a koncentrujú znečisťujúce látky ako suspendované častice a koloidné častice obsiahnuté v odpadovej vode.

Neutralizácia

Kyseliny, zásady

Úprava pH odpadovej vody na neutrálnu úroveň (približne 7) pridaním chemických látok. Hydroxid sodný (NaOH) alebo hydroxid vápenatý [Ca(OH)2] sa môže použiť na zvýšenie pH, zatiaľ čo kyselina sírová (H2SO4), kyselina chlorovodíková (HCl) alebo oxid uhličitý (CO2) sa môžu použiť na zníženie pH. Počas neutralizácie sa môžu vyzrážať niektoré znečisťujúce látky.

Nitrifikácia/denitrifikácia

Celkový obsah dusíka, amoniaku

Dvojfázový proces, ktorý sa obvykle uskutočňuje v biologických čistiarňach odpadových vôd. V prvej fáze sa uskutočňuje aeróbna nitrifikácia, pri ktorej dochádza k oxidácii amoniaku (NH4 +) pomocou mikroorganizmov na medziprodukty vo forme dusitanov (NO2 ), ktoré sa ďalej oxidujú na dusičnany (NO3 ). V nasledujúcej fáze anoxickej denitrifikácie mikroorganizmy chemicky redukujú dusičnany na plynný dusík.

Odlúčenie oleja a vody

Olej/tuk

Oddelenie oleja a vody a následné odstránenie oleja samospádovým oddelením voľného oleja pomocou oddeľovacieho zariadenia alebo narušenia emulzie (použitím chemických látok na narušenie emulzie, ako sú soli kovov, minerálne kyseliny, adsorbenty a organické polyméry).

Sedimentácia

Nerozpustné tuhé látky a kovy viazané na pevné častice

Odlúčenie suspendovaných častíc gravitačným usadzovaním.

Zrážanie

Zrážavé rozpustné, biologicky nerozložiteľné alebo inhibičné znečisťujúce látky, napr. kovy, fosfor

Premena rozpustených znečisťujúcich látok na nerozpustné zlúčeniny pridaním zrážadiel. Pevné zrazeniny sa potom oddeľujú sedimentáciou, flotáciou rozptýleným vzduchom alebo filtráciou.

Stripovanie

Stripovateľné znečisťujúce látky, napr. sírovodík (H2S), amoniak (NH3), niektoré absorbovateľné organicky viazané halogény (AOX), uhľovodíky

Odstránenie stripovateľných znečisťujúcich látok z vodnej fázy plynnou fázou (napr. parou, dusíkom alebo vzduchom), ktorá prejde cez kvapalinu. Následne sa zhodnotia (napr. kondenzáciou) na ďalšie použitie alebo zneškodnenie. Efektívnosť odstraňovania sa môže zlepšiť zvýšením teploty alebo znížením tlaku.

6.4.   Techniky triedenia

Technika

Opis

Triedenie prúdom vzduchu

Triedenie prúdom vzduchu (alebo separácia vzduchom) je proces približného triedenia suchých zmesí častíc rôznych veľkostí do skupín alebo tried v prierezových bodoch v rozsahu od 10 mesh až po veľkosti menšie než jeden mesh. Separátory na triedenie prúdom vzduchu dopĺňajú prehadzovacie sitá pri použití, pri ktorom sa vyžadujú prierezové body menšie ako veľkosti komerčných sít, a dopĺňajú sitá a prehadzovacie sitá na hrubšie časti v prípadoch, keď je to vzhľadom na osobitné výhody triedenia prúdom vzduchu opodstatnené.

Separátor všetkých kovov

Kovy (železné a neželezné) sa triedia pomocou detekčnej cievky, v ktorej na magnetické pole pôsobia kovové častice; cievka je spojená s procesorom, ktorý riadi vzduchovú dýzu na vysunutie materiálov, ktoré boli detegované.

Elektromagnetická separácia neželezných kovov

Neželezné kovy sa triedia prostredníctvom separácie vírivým prúdom. Vírivý prúd vyvoláva séria rotorov s magnetmi z prvkov vzácnych zemín alebo keramických rotorov v hlave dopravníka, ktorá sa točí veľkou rýchlosťou nezávisle od dopravníka. Tento proces vyvoláva dočasné magnetické sily v nemagnetických kovoch rovnakej polarity ako rotor, čo spôsobuje odpudzovanie kovov a následne ich separovanie od ostatných materiálov.

Manuálna separácia

Materiál sa separuje manuálne na základe vizuálneho posúdenia zamestnancov na linke alebo na podlahe s cieľom buď vybrať cieľový materiál zo všeobecného toku odpadu alebo odstrániť kontamináciu z výstupného prúdu, aby sa zvýšila čistota. Táto technika je vo všeobecnosti zameraná na recyklovateľný odpad (sklo, plasty atď.) a všetky kontaminanty, nebezpečné materiály a nadmerne veľké materiály ako OEEZ.

Magnetická separácia

Železné kovy sa triedia pomocou magnetu, ktorý zachytáva materiály zo železných kovov. Možno to realizovať napríklad pomocou pásového magnetického separátora alebo magnetického bubna.

Blízka infračervená spektroskopia (NIRS)

Materiály sa triedia pomocou blízkych infračervených snímačov, ktoré skenujú celú šírku pásového dopravníka a prenášajú charakteristické spektrá rôznych materiálov do dátového procesora, ktorý riadi vzduchovú dýzu na vysunutie materiálov, ktoré boli detegované. NIRS vo všeobecnosti nie je vhodná na triedenie čiernych materiálov.

Gravitačné separátory

Tuhé materiály sa separujú v dvoch tokoch na základe využívania rôznej hustoty materiálov.

Separácia podľa veľkosti

Materiály sa triedia na základe veľkosti častíc. Možno to realizovať pomocou bubnových sít, lineárnych a kruhových oscilačných sít, preklápacích sít, plochých sít, bubnových otáčavých sít a pohyblivých roštov.

Vibračný triedič

Materiály sa separujú na základe hustoty a veľkosti, pričom sa pohybujú (v kašovitej zmesi v prípade triedičov na mokré triedenie alebo separátorov na mokré triedenie na základe hustoty) na naklonenom stole, ktorý sa preklápa zo strany na stranu.

Systémy röntgenového snímania

Materiálové zlúčeniny sa triedia na základe rôznej hustoty materiálov, halogénových alebo organických súčastí s použitím röntgenu. Vlastnosti rôznych materiálov sa prenášajú do dátového procesora, ktorý riadi vzduchovú dýzu na vysunutie materiálov, ktoré boli detegované.

6.5.   Techniky riadenia

Plán riadenia havárií

Plán riadenia havárií je súčasťou EMS (pozri BAT 1) a slúži na určenie nebezpečenstiev, ktoré hrozia zariadeniu, a súvisiacich rizík, pričom sa v ňom vymedzujú opatrenia na ich riešenie. Týka sa súpisu prítomných alebo pravdepodobne prítomných znečisťujúcich látok, ktorých únik by mohol mať dôsledky pre životné prostredie.

Plán nakladania so zvyškami

Plán nakladania so zvyškami je súčasťou EMS (pozri BAT 1) a predstavuje súbor opatrení zameraných na 1. minimalizáciu tvorby zvyškov vznikajúcich pri spracovaní odpadu; 2. optimalizáciu opakovaného používania, regenerácie, recyklácie a/alebo zhodnocovania energie zvyškov; a 3. zabezpečenie riadneho zneškodnenia zvyškov.


(1)  Smernica Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd (Ú. v. ES L 135, 30.5.1991, s. 40).

(2)  Smernica Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov (Ú. v. ES L 182, 16.7.1999, s. 1).

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2193 z 25. novembra 2015 o obmedzení emisií určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia zo stredne veľkých spaľovacích zariadení (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2015, s. 1).

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3).

(5)  Nariadenie Komisie (ES) č. 199/2006 z 3. februára 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 466/2001, ktorým sa stanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých cudzorodých látok v potravinách, pokiaľ ide o dioxíny a dioxínu podobné PCB (Ú. v. EÚ L 32, 4.2.2006, s. 34).

(6)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES z 18. septembra 2000 o vozidlách po dobe životnosti (Ú. v. ES L 269, 21.10.2000, s. 34).

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 z 29. apríla 2004 o perzistentných organických znečisťujúcich látkach, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 79/117/EHS (Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 7).

(8)  Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ zo 4. júla 2012 o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) (Ú. v. EÚ L 197, 24.7.2012, s. 38).

(9)  Ak sa pre parameter z dôvodu obmedzení pri odoberaní vzoriek alebo analytických obmedzení nemôže použiť 30-minútové meranie, môže sa použiť vyhovujúcejšie obdobie merania (napr. v prípade koncentrácie zápachu). V prípade PCDD/F alebo dioxínom podobných PCB sa použije jedno obdobie odoberania vzoriek 6 až 8 hodín.

(10)  Techniky triedenia sú opísané v oddiele 6.4.

(11)  Frekvencie monitorovania možno skrátiť, ak sa preukáže, že úrovne emisií sú dostatočne stabilné.

(12)  V prípade dávkovaného vypúšťania, ktoré je menej časté ako minimálna frekvencia monitorovania, sa monitorovanie vykonáva pri každej dávke.

(13)  Monitorovanie sa vykonáva len vtedy, ak sa dotknutá látka určí za relevantnú v súpise tokov odpadových vôd uvedenom v BAT 3.

(14)  V prípade nepriameho vypúšťania do vodného recipienta sa môže frekvencia monitorovania skrátiť, ak sa obsah dotknutých znečisťujúcich látok zníži v čistiarni odpadových vôd na následnej úrovni.

(15)  Monitoruje sa buď TOC, alebo ChSK. Uprednostňuje sa TOC, pretože jeho monitorovanie si nevyžaduje používanie veľmi toxických zlúčenín.

(16)  Monitorovanie sa vykonáva iba v prípade priameho vypúšťania do vodného recipienta.

(17)  Frekvencie monitorovania možno skrátiť, ak sa preukáže, že úrovne emisií sú dostatočne stabilné.

(18)  Monitorovanie sa vykonáva len vtedy, ak sa dotknutá látka určí za relevantnú v toku odpadových plynov podľa súpisu uvedeného v BAT 3.

(19)  Namiesto EN 1948-1 možno vykonať aj odber vzoriek podľa CEN/TS 1948-5.

(20)  Namiesto toho možno vykonávať monitorovanie koncentrácie zápachu.

(21)  Ako alternatívu k monitorovaniu koncentrácie zápachu možno použiť monitorovanie NH3 a H2S.

(22)  Monitorovanie sa vykonáva iba vtedy, ak sa na čistenie kontaminovaného zariadenia použije rozpúšťadlo.

(23)  Opis jednotlivých techník sa uvádza v oddiele 6.3.

(24)  Priemerované obdobia sú vymedzené v oddiele Všeobecné úvahy.

(25)  Používa sa buď BAT-AEL pre ChSK, alebo BAT-AEL pre TOC. Uprednostňuje sa monitorovanie TOC, pretože si nevyžaduje používanie veľmi toxických zlúčenín.

(26)  Horná hranica rozsahu sa nemusí použiť:

keď je účinnosť odlučovania ≥ 95 % ako kĺzavý ročný priemer a odpadový vstup vykazuje tieto vlastnosti: jeho priemerný denný TOC je > 2 g/l (alebo ChSK > 6 g/l) a obsahuje vysoký podiel žiaruvzdorných organických zlúčenín (t. j. takých, ktoré sa ťažko biologicky rozložia), alebo

v prípade vysokých koncentrácií chloridu (napr. nad 5 g/l v odpadovom vstupe).

(27)  BAT-AEL sa nemusí použiť v prípade zariadení spracúvajúcich kaly/drvinu z vrtov.

(28)  BAT-AEL sa nemusí použiť, keď je teplota odpadovej vody nízka (napr. pod 12 °C).

(29)  BAT-AEL sa nemusí použiť v prípade vysokých koncentrácií chloridu (napr. nad 10 g/l v odpadovom vstupe).

(30)  BAT-AEL sa používa iba vtedy, ak sa použije biologická úprava odpadovej vody.

(31)  BAT-AEL sa používa len vtedy, ak sa dotknutá látka určí za relevantnú v súpise tokov odpadových vôd uvedenom v BAT 3.

(32)  Horná hranica rozsahu je 0,3 mg/l v prípade mechanického spracovania v drvičoch kovového odpadu.

(33)  Horná hranica rozsahu je 2 mg/l v prípade mechanického spracovania v drvičoch kovového odpadu.

(34)  Priemerované obdobia sú vymedzené v oddiele Všeobecné úvahy.

(35)  BAT-AEL sa nemusia použiť, ak sa obsah dotknutých znečisťujúcich látok zníži v čistiarni odpadových vôd na následnej úrovni, za predpokladu, že to nebude mať za následok vyššiu úroveň znečistenia životného prostredia.

(36)  BAT-AEL sa používa len vtedy, ak sa dotknutá látka určí za relevantnú v súpise tokov odpadových vôd uvedenom v BAT 3.

(37)  Horná hranica rozsahu je 0,3 mg/l v prípade mechanického spracovania v drvičoch kovového odpadu.

(38)  Horná hranica rozsahu je 2 mg/l v prípade mechanického spracovania v drvičoch kovového odpadu.

(39)  V prípade, keď použitie textilných filtrov nie je vhodné, bude horná hranica rozsahu 10 mg/Nm3.

(40)  BAT-AEL sa použije len vtedy, ak sa organické zlúčeniny určia za relevantné v toku odpadových plynov podľa súpisu uvedeného v BAT 3.

(41)  Používa sa buď BAT-AEL pre NH3, alebo BAT-AEL pre koncentráciu zápachu.

(42)  Táto BAT-AEL sa nepoužíva pri spracovaní odpadu, ktorý pozostáva najmä z hnoja.

(43)  Dolnú hranicu rozpätia možno dosiahnuť použitím tepelnej oxidácie.

(44)  BAT-AEL sa nepoužíva, keď je zaťaženie emisiami v emisnom bode nižšie než 2 kg/h, za predpokladu, že na základe súpisu uvedeného v BAT 3 sa v toku odpadových plynov neurčili žiadne látky CMR za relevantné.

(45)  Tepelná oxidácia sa vykonáva pri minimálnej teplote 1 100 °C a dvojsekundovom čase zotrvania na regeneráciu aktívneho uhlia použitého v priemysle, keď je pravdepodobné, že budú prítomné žiaruvzdorné halogénované alebo iné tepelne odolné látky. V prípade aktívneho uhlia použitého v pitnej vode a potravinárstve postačuje dodatočné spaľovanie s minimálnou teplotou ohrevu 850 °C a dvojsekundový čas zotrvania (pozri oddiel 6.1).

(46)  Tieto BAT-AEL sa používajú len vtedy, ak sa dotknutá látka určí za relevantnú v toku odpadových plynov podľa súpisu uvedeného v BAT 3.

(47)  Horná hranica rozsahu je 45 mg/Nm3, keď je zaťaženie emisiami v emisnom bode nižšie než 0,5 kg/h.