16.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 178/1


ROZHODNUTIE RADY (EÚ, Euratom) 2018/994

z 13. júla 2018,

ktorým sa mení Akt o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu pripojený k rozhodnutiu Rady 76/787/ESUO, EHS, Euratom z 20. septembra 1976

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 223 ods. 1,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 106a ods. 1,

so zreteľom na návrh Európskeho parlamentu,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu (1),

konajúc v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)

Akt o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu (2) (ďalej len „akt o voľbách“) pripojený k rozhodnutiu Rady 76/787/ESUO, EHS, Euratom (3) nadobudol účinnosť 1. júla 1978 a bol následne zmenený rozhodnutím 2002/772/ES, Euratom (4).

(2)

V akte o voľbách sa majú vykonať určité zmeny.

(3)

V dôsledku nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy 1. decembra 2009 musí Rada prijať ustanovenia potrebné na priame a všeobecné voľby poslancov Európskeho parlamentu v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom.

(4)

Transparentnosť volebného procesu a prístup k spoľahlivým informáciám sú dôležité pre zvyšovanie európskeho politického povedomia a zaistenie riadnej volebnej účasti a je žiaduce, aby občania Únie boli dostatočne včas pred voľbami do Európskeho parlamentu informovaní o kandidátoch v týchto voľbách a o členstve vnútroštátnych politických strán v európskej politickej strane.

(5)

S cieľom podporiť účasť voličov vo voľbách do Európskeho parlamentu a naplno využiť možnosti, ktoré prináša technologický vývoj, by členské štáty mohli okrem iného ustanoviť možnosti hlasovania vopred, poštou, elektronicky a cez internet, pričom zabezpečia najmä spoľahlivosť výsledku, tajnosť hlasovania a ochranu osobných údajov v súlade s uplatniteľným právom Únie.

(6)

Občania Únie majú právo zúčastňovať sa na jej demokratickom živote, konkrétne hlasovaním alebo kandidovaním vo voľbách do Európskeho parlamentu.

(7)

Členské štáty sa nabádajú, aby prijali opatrenia potrebné na to, aby vo voľbách do Európskeho parlamentu mohli hlasovať ich občania s pobytom v tretích krajinách.

(8)

Akt o voľbách by sa mal preto zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Akt o voľbách sa mení takto:

1.

Článok 1 sa nahrádza takto:

„Článok 1

1.   V každom členskom štáte sú poslanci Európskeho parlamentu volení ako zástupcovia občanov Únie systémom pomerného zastúpenia, a to na základe zoznamu alebo jedného prenosného hlasu.

2.   Členské štáty môžu povoliť hlasovanie na základe systému preferenčných hlasov, ktorého podrobnosti upravia.

3.   Voľby sú všeobecné, priame, slobodné, s tajným hlasovaním.“

2.

Článok 3 sa nahrádza takto:

„Článok 3

1.   Členské štáty môžu určiť minimálny prah pre rozdelenie mandátov. Na celoštátnej úrovni tento prah nesmie presiahnuť 5 percent platných odovzdaných hlasov.

2.   Členské štáty, v ktorých sa používa systém zoznamov, stanovia minimálny prah pre rozdelenie kresiel pre volebné obvody s viac ako 35 kreslami. Tento prah nesmie byť nižší ako 2 percentá a nesmie presiahnuť 5 percent platných odovzdaných hlasov v danom volebnom obvode, a to aj v členskom štáte s jediným volebným obvodom.

3.   Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na splnenie povinnosti stanovenej v odseku 2 s dostatočným predstihom pred voľbami do Európskeho parlamentu, ktoré nasledujú po prvých voľbách, ktoré sa uskutočnia po nadobudnutí účinnosti rozhodnutia Rady (EÚ, Euratom) 2018/994 (*1).

(*1)  Rozhodnutie Rady (EÚ, Euratom) 2018/994 z 13. júla 2018, ktorým sa mení Akt o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu pripojený k rozhodnutiu 76/787/ESUO, EHS, Euratom z 20. septembra 1976 (Ú. v. ES L 178, 16.7.2018. s. 1).“"

3.

Vkladajú sa tieto články:

„Článok 3a

Ak sa vo vnútroštátnych ustanoveniach stanovuje termín na predloženie kandidatúry do volieb do Európskeho parlamentu, musí byť táto lehota najmenej tri týždne pred dátumom konania volieb do Európskeho parlamentu stanoveným príslušným členským štátom v súlade s článkom 10 ods. 1

Článok 3b

Členské štáty môžu umožniť, aby sa na hlasovacích lístkoch uvádzali názov a logo európskej politickej strany, ktorej je vnútroštátna politická strana alebo jednotlivý kandidát členom.“

4.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 4a

Členské štáty môžu ustanoviť možnosť hlasovať vo voľbách do Európskeho parlamentu vopred, poštou a elektronicky a cez internet. Ak takéto možnosti ustanovia, prijmú dostatočné opatrenia, aby sa zabezpečila najmä spoľahlivosť výsledku, tajnosť hlasovania a ochrana osobných údajov v súlade s uplatniteľným právom Únie.“

5.

Článok 9 sa nahrádza takto:

„Článok 9

1.   Nikto nesmie vo voľbách poslancov Európskeho parlamentu hlasovať viac ako jedenkrát.

2.   Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že na dvojité hlasovanie vo voľbách do Európskeho parlamentu sa budú vzťahovať účinné, primerané a odrádzajúce sankcie.“

6.

Vkladajú sa tieto články:

„Článok 9a

Členské štáty môžu v súlade so svojimi vnútroštátnymi volebnými postupmi prijať opatrenia potrebné na to, aby vo voľbách do Európskeho parlamentu mohli hlasovať ich občania s pobytom v tretích krajinách.

Článok 9b

1.   Každý členský štát určí kontaktný orgán zodpovedný za výmenu údajov o voličoch a kandidátoch s jeho partnerskými orgánmi v iných členských štátoch.

2.   Bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne ustanovenia o zápise voličov do zoznamu voličov a predkladaní kandidatúr, orgán uvedený v odseku 1 v súlade s uplatniteľným právom Únie na ochranu osobných údajov začne najneskôr šesť týždňov pred prvým dňom obdobia konania volieb uvedeného v článku 10 ods. 1 zasielať uvedeným partnerským orgánom údaje uvedené v smernici Rady 93/109/ES (*2) týkajúce sa občanov Únie, ktorí boli zapísaní do zoznamu voličov alebo kandidujú v členskom štáte, ktorého nie sú štátnymi príslušníkmi.

(*2)  Smernica Rady 93/109/ES zo 6. decembra 1993, ktorou sa stanovujú podrobnosti uplatňovania volebného práva a práva byť volený do Európskeho parlamentu pre občanov únie s bydliskom v členskom štáte, ktorého nie sú štátnymi príslušníkmi (Ú. v. ES L 329, 30.12.1993, s. 34).“"

Článok 2

1.   Toto rozhodnutie podlieha schváleniu členskými štátmi v súlade s ich príslušnými ústavnými požiadavkami. Členské štáty oznámia Generálnemu sekretariátu Rady ukončenie postupov potrebných na tento účel.

2.   Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť prvým dňom po doručení posledného oznámenia podľa odseku 1 (5).

V Bruseli 13. júla 2018

Za Radu

predseda

H. LÖGER


(1)  Súhlas zo 4. júla 2018 (zatiaľ neuverejnený v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. ES L 278, 8.10.1976, s. 5.

(3)  Rozhodnutie Rady 76/787/ESUO, EHS, Euratom z 20. septembra 1976 (Ú. v. ES L 278, 8.10.1976, s. 1).

(4)  Rozhodnutie Rady 2002/772/ES, Euratom z 25. júna a 23. septembra 2002, ktorým sa mení a dopĺňa Akt o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu, pripojený k rozhodnutiu 76/787/ESUO, EHS, Euratom (Ú. v. ES L 283, 21.10.2002, s. 1).

(5)  Dátum nadobudnutia účinnosti rozhodnutia uverejní Generálny sekretariát Rady v Úradnom vestníku Európskej únie.