7.6.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 141/9


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2018/840

z 5. júna 2018,

ktorým sa zavádza zoznam sledovaných látok na monitorovanie v oblasti vodnej politiky v celej Únii podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/105/ES a zrušuje vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/495

[oznámené pod číslom C(2018) 3362]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2008/105/ES zo 16. decembra 2008 o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky, o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc Rady 82/176/EHS, 83/513/EHS, 84/156/EHS, 84/491/EHS a 86/280/EHS a o zmene a doplnení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES (1), a najmä na jej článok 8b ods. 5,

keďže:

(1)

v článku 8b ods. 1 smernice 2008/105/ES sa stanovuje zavedenie zoznamu sledovaných látok, vzhľadom na ktoré sa majú zbierať údaje z monitorovania v celej Únii s cieľom podporiť budúce postupy zostavovania zoznamu prioritných látok v súlade s článkom 16 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES (2). V prvom takomto zozname sledovaných látok sa mali uvádzať matrice pre monitorovanie a možné analytické metódy, ktoré nepredstavujú príliš vysoké náklady.

(2)

V článku 8b smernice 2008/105/ES sa okrem iného stanovujú podmienky a postupy na monitorovanie látok uvedených v zozname sledovaných látok a na podávanie správ o výsledkoch monitorovania zo strany členských štátov.

(3)

Látky v zozname sledovaných látok by sa mali vyberať spomedzi látok, v prípade ktorých z dostupných informácií vyplýva, že môžu predstavovať významné riziko na úrovni Únie pre vodné prostredie alebo prostredníctvom vodného prostredia, no v prípade ktorých nie sú údaje z monitorovania dostatočné na to, aby sa z nich dal vyvodiť záver o skutočnom riziku, ktoré predstavujú. Malo by sa zvážiť zaradenie vysoko toxických látok používaných v mnohých členských štátoch a vypúšťaných do vodného prostredia, ktoré však nie sú monitorované, alebo sa monitorujú len zriedka, do daného zoznamu sledovaných látok. Pri tomto procese výberu by sa mali zohľadniť informácie uvedené v písmenách a) až e) článku 8b ods. 1 smernice 2008/105/ES, pričom by sa osobitná pozornosť mala venovať novým znečisťujúcim látkam.

(4)

Monitorovanie látok uvedených v zozname sledovaných látok by malo priniesť vysokokvalitné údaje o ich koncentráciách vo vodnom prostredí vhodné na podporu hodnotení rizík, ktoré sú základom pre identifikáciu prioritných látok, v samostatnom preskúmaní podľa článku 16 ods. 4 smernice 2000/60/ES. V rámci daného preskúmania látok by sa malo zvážiť zaradenie látok, ktoré predstavujú významné riziko, do zoznamu prioritných látok. Stanovila by sa aj norma kvality životného prostredia, ktorú by museli členské štáty dodržiavať. Návrh na zaradenie látky do zoznamu prioritných látok by sa posúdil prostredníctvom hodnotenia vplyvu.

(5)

Prvý zoznam sledovaných látok sa stanovil vo vykonávacom rozhodnutí Komisie (EÚ) 2015/495 (3) a obsahoval desať látok alebo skupín látok spolu s údajom o matrici pre monitorovanie, možných analytických metódach, ktoré nepredstavujú nadmerné náklady, a maximálnymi prípustnými detekčnými limitmi metódy.

(6)

Podľa článku 8b ods. 2 smernice 2008/105/ES má Komisia aktualizovať zoznam sledovaných látok každé dva roky. Pri aktualizácii z neho má odstrániť každú látku, v prípade ktorej možno vykonať hodnotenie rizika, ako je uvedené v článku 16 ods. 2 smernice 2000/60/ES, bez dodatočných monitorovacích údajov.

(7)

Komisia v priebehu roka 2017 analyzovala údaje z prvého roka monitorovania látok z prvého zoznamu sledovaných látok. Na základe tejto analýzy dospela k záveru, že za látky tri-alát, oxadiazón, 2,6-di-terc-butyl-4-metylfenol a diklofenak sú dostupné dostatočné vysokokvalitné údaje z monitorovania, a preto by sa mali zo zoznamu sledovaných látok odstrániť.

(8)

Ako sa uvádza vo vykonávacom rozhodnutí (EÚ) 2015/495, bolo by vhodné monitorovať látku (2-etylhexyl)-(E)-3-(4-metoxyfenyl) propanoát v sedimente. Väčšina získaných údajov z monitorovania sa však týka vody a obmedzený počet údajov týkajúcich sa sedimentu neumožňuje vykonanie presvedčivej analýzy danej matrice pre monitorovanie. Komisia bude s cieľom zaručiť, aby údaje získané z monitorovania predmetnej látky plne zachytávali riziko, ktoré predstavuje, ďalej skúmať, či by ju členské štáty mohli monitorovať v sedimente spoľahlivým spôsobom, ktorý umožní porovnanie. Kým dospeje v tejto otázke k záveru, predmetná látky by sa mala zo zoznamu sledovaných látok odstrániť.

(9)

Pokiaľ ide o makrolidové antibiotikum azitromycín a dva neonikotinoidy, konkrétne imidakloprid a tiametoxám, na podporu cieleného hodnotenia rizika, ako je uvedené v článku 16 ods. 2 smernice 2000/60/ES, sú naďalej potrebné dodatočné vysokokvalitné údaje z monitorovania. Preto by sa tieto látky mali v zozname sledovaných látok ponechať. Makrolidové antibiotiká a neonikotinoidy sa do prvého zoznamu sledovaných látok zahrnuli na to, aby sa zohľadnila skutočnosť, že látky s rovnakým spôsobom účinku by mohli mať dodatočné vplyvy. Tento argument opodstatňuje aj zachovanie daných dvoch skupín v zozname sledovaných látok, napriek skutočnosti, že za niektoré látky v nich (konkrétne makrolidové antibiotiká klaritromycín a erytromycín a neonikotinoidy acetamiprid, klotianidín a tiakloprid) sú dostupné dostatočné vysokokvalitné údaje z monitorovania.

(10)

Komisia v priebehu roku 2017 takisto zhromaždila údaje o mnohých iných látkach, ktoré by mohli byť zaradené do zoznamu sledovaných látok. Zohľadnila pritom rôzne typy relevantných informácií uvedené v článku 8b ods. 1 smernice 2008/105/ES a absolvovala konzultácie s odborníkmi z členských štátov a zainteresovaných skupín. Látky, pri ktorých existujú pochybnosti vzhľadom na ich toxicitu, alebo pri ktorých nie je primeraná citlivosť, spoľahlivosť alebo porovnateľnosť dostupných metód ich monitorovania, by sa do zoznamu sledovaných látok nemali zahrnúť. Ako vhodní kandidáti figurujú insekticíd metaflumizón a antibiotiká amoxilín a ciprofloxacín. Začlenenie amoxilínu a ciprofloxacínu je v súlade s Európskym akčným plánom „jedno zdravie“ proti antimikrobiálnej rezistencii (AMR) (4), v ktorom sa podporuje využívanie zoznamu sledovaných látok „s cieľom zlepšiť poznatky o výskyte a šírení antimikrobiálnych látok v životnom prostredí“.

(11)

V súlade s článkom 8b ods. 1 smernice 2008/105/ES Komisia vymedzila možné metódy analýzy navrhovaných látok. Detekčný limit metódy by mal v prípade každej látky byť aspoň taký nízky, ako je predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnym účinkom, v príslušnej matrici.

(12)

Komisia pri revízii prvého zoznamu sledovaných látok určila nové ekotoxikologické informácie vzhľadom na makrolidové antibiotiká klaritromycín a azitromycín, metiokarb a neonikotinoidy imidakloprid, tiakloprid a tiametoxám, v dôsledku čoho zrevidovala predpokladanú koncentráciu týchto látok, pri ktorej nedochádza k žiadnym účinkom. Maximálne prípustné detekčné limity metódy stanovené v zozname sledovaných látok pre dané látky a skupiny látok by sa mali zodpovedajúcim spôsobom aktualizovať.

(13)

Vychádza sa z predpokladu, že analytické metódy uvedené v zozname sledovaných látok nepredstavujú nadmerné náklady. Ak v dôsledku nových informácií dôjde v prípade konkrétnych látok k poklesu predpokladanej koncentrácie, pri ktorej nedochádza k žiadnym účinkom, maximálny prípustný detekčný limit metódy bude možno potrebné znížiť, kým tieto látky figurujú v zozname.

(14)

V záujme lepšej porovnateľnosti by sa mali všetky látky monitorovať v celej vzorke vody.

(15)

Vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2015/495 by sa malo zrušiť.

(16)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného článkom 21 ods. 1 smernice 2000/60/ES,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Zoznam sledovaných látok na monitorovanie v celej Únii uvedený v článku 8b smernice 2008/105/ES sa stanovuje v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2015/495 sa zrušuje.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 5. júna 2018

Za Komisiu

Karmenu VELLA

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 348, 24.12.2008, s. 84.

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1).

(3)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/495 z 20. marca 2015, ktorým sa zavádza zoznam sledovaných látok na monitorovanie v oblasti vodnej politiky v celej Únii podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/105/ES (Ú. v. EÚ L 78, 24.3.2015, s. 40).

(4)  Oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu Európsky akčný plán „jedno zdravie“ proti antimikrobiálnej rezistencii (AMR), COM(2017) 339 final.


PRÍLOHA

Zoznam sledovaných látok na monitorovanie v celej Únii stanovený v článku 8b smernice 2008/105/ES

Názov látky/skupiny látok

Číslo CAS (1)

Číslo EÚ (2)

Indikatívna analytická metóda (3)  (4)

Maximálne prípustný detekčný limit metódy (ng/l)

17-alfa-etinylestradiol (EE2)

57-63-6

200-342-2

Veľkoobjemové SPE – LC-MS-MS

0,035

17-beta-estradiol (E2), estrón (E1)

50-28-2,

53-16-7

200-023-8

SPE – LC-MS-MS

0,4

makrolidové antibiotiká (5)

 

 

SPE – LC-MS-MS

19

metiokarb

2032-65-7

217-991-2

SPE – LC-MS-MS

alebo GC-MS

2

neonikotinoidy (6)

 

 

SPE – LC-MS-MS

8,3

metaflumizón

139968-49-3

604-167-6

LLE - LC-MS-MS alebo SPE – LC-MS-MS

65

amoxilín

26787-78-0

248-003-8

SPE – LC-MS-MS

78

ciprofloxacín

85721-33-1

617-751-0

SPE – LC-MS-MS

89


(1)  Služba CAS (Chemical Abstracts Service).

(2)  Číslo Európskej únie – nie je k dispozícii pre všetky látky.

(3)  Na zabezpečenie porovnateľnosti výsledkov z rôznych členských štátov sa všetky látky monitorujú v celej vzorke vody.

(4)  Metódy extrakcie:

LLE– extrakcia kvapaliny kvapalinou

SPE– extrakcia tuhou fázou

Analytické metódy:

GC-MS– plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou

LC-MS-MS– kvapalinová chromatografia (tandemová) s trojitou štvorpólovou hmotnostnou spektrometriou.

(5)  Erytromycín (číslo CAS 114-07-8, číslo EÚ 204-040-1), klaritromycín (číslo CAS 81103-11-9), azitromycín (číslo CAS 83905-01-5; číslo EÚ 617-500-5).

(6)  Imidakloprid (číslo CAS 105827-78-9/138261-41-3, číslo EÚ 428-040-8), tiakloprid (číslo CAS 111988-49-9), tiametoxám (číslo CAS 153719-23-4, číslo EÚ 428-650-4), klotianidín (číslo CAS 210880-92-5, číslo EÚ 433-460-1), acetamiprid (číslo CAS 135410-20-7/160430-64-8).