19.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 99/14


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2018/593

zo 16. apríla 2018,

ktorým sa Talianskej republike povoľuje zaviesť osobitné opatrenie odchyľujúce sa od článkov 218 a 232 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (1), a najmä na jej článok 395 ods. 1,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Taliansko podalo žiadosť o oprávnenie zaviesť osobitné opatrenie odchyľujúce sa od článkov 218 a 232 smernice 2006/112/ES, aby mohlo zaviesť povinnú elektronickú fakturáciu pre všetky zdaniteľné osoby usadené na území Talianska s výnimkou zdaniteľných osôb, ktoré sú oslobodené od dane ako malé podniky v zmysle článku 282 uvedenej smernice, a distribuovať faktúry prostredníctvom systému „Sistema di Interscambio“ (ďalej len „SdI“) spravovaného talianskym daňovým úradom..

(2)

V súlade s článkom 395 ods. 2 smernice 2006/112/ES Komisia informovala ostatné členské štáty o žiadosti predloženej Talianskom listami z 3. novembra 2017 a zo 6. novembra 2017. Listom zo 7. novembra 2017 Komisia oznámila Taliansku, že má všetky informácie potrebné na posúdenie tejto žiadosti.

(3)

Taliansko dôvodí, že povinná elektronická fakturácia, v ktorej sa faktúry vydávajú cez systém SdI, by umožnila talianskej daňovej správe získať v reálnom čase informácie uvedené vo faktúrach, ktoré vydali alebo dostali obchodné spoločnosti. Daňové orgány by preto mohli vykonávať včasné a automatické kontroly, či vykázaná DPH zodpovedá zaplatenej DPH.

(4)

Taliansko sa domnieva, že zavedenie všeobecnej povinnosti elektronickej fakturácie by pomohlo v boji proti daňovým podvodom a únikom, pri podpore ďalšej digitalizácie a zjednodušení výberu daní.

(5)

Taliansko tvrdí, že základné podmienky pre zavedenie povinnej elektronickej fakturácie už vytvoril súčasný dobrovoľný systém SdI, ktorý zabezpečí hladký prechod na elektronickú fakturáciu a zároveň zmenší zmierni dosah osobitného opatrenia na zdaniteľné osoby.

(6)

Osobitné opatrenie má širokú pôsobnosť a je nová, takže je dôležité, aby sa zhodnotil vplyv osobitného opatrenia na boj proti podvodom a únikom v oblasti DPH a na zdaniteľné osoby. Preto ak Taliansko považuje za nevyhnutné osobitné opatrenie predĺžiť, malo by spolu so žiadosťou o predĺženie predložiť Komisii správu, v ktorej bude osobitné opatrenie posúdené z hľadiska jeho účinnosti v boji proti podvodom a únikom DPH a pri zjednodušovaní výberu daní.

(7)

Toto osobitné opatrenie by nemalo ovplyvniť právo zákazníka dostávať pri transakciách v rámci Spoločenstva papierové faktúry.

(8)

Požadované osobitné opatrenie by malo byť časovo obmedzené, aby bolo možné posúdiť, či je osobitné opatrenie z hľadiska cieľov primerané a účinné.

(9)

Osobitné opatrenie je teda primerané vytýčeným cieľom, keďže má obmedzený čas aj pôsobnosť – nevzťahuje sa na zdaniteľné osoby oslobodené od dane ako malé podniky v zmysle článku 282 smernice 2006/112/ES. Toto osobitné opatrenie navyše nepredstavuje riziko, že sa podvody presunú do iných odvetví alebo iných členských štátov.

(10)

Osobitné opatrenie nebude mať negatívny účinok na celkovú výšku príjmov z dane vybranej na stupni konečnej spotreby a nebude mať žiadny nepriaznivý vplyv na vlastné zdroje Únie pochádzajúce z DPH,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Odchylne od článku 218 smernice 2006/112/ES sa Taliansko oprávňuje prijímať len faktúry vo forme dokumentov alebo správ v elektronickej forme, ak ich vydajú zdaniteľné osoby usadené na území Talianska s výnimkou zdaniteľných osôb, ktoré sú oslobodené od dane ako malé podniky v zmysle článku 282 smernice 2006/112/ES.

Článok 2

Odchylne od článku 232 smernice 2006/112/ES sa Taliansko oprávňuje prijať ustanovenie, že používanie elektronických faktúr, ktoré vydajú zdaniteľné osoby usadené na území Talianska, nepodlieha súhlasu príjemcu, pokiaľ nejde o faktúry vydané zdaniteľnými osobami, ktoré sú oslobodené od dane ako malé podniky v zmysle článku 282 smernice 2006/112/ES.

Článok 3

Taliansko Komisii oznamuje vnútroštátne opatrenia, ktorými vykonáva odchýlky uvedené v článkoch 1 a 2.

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 1. júla 2018 do 31. decembra 2021.

Pokiaľ Taliansko usúdi, že opatrenie uvedené v článkoch 1 a 2 je potrebné predĺžiť, spolu so žiadosťou o predĺženie predloží Komisii správu, v ktorej posúdi účinnosť opatrenia v boji proti podvodom a únikom DPH a pri zjednodušovaní výberu daní. Súčasťou správy je aj hodnotenie dosahu opatrenia na zdaniteľné osoby, a najmä toho, či spôsobuje nárast administratívneho zaťaženia a nákladov na dodržiavanie predpisov.

Článok 5

Toto rozhodnutie je určené Talianskej republike.

V Luxemburgu 16. apríla 2018

Za Radu

predseda

R. PORODZANOV


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006, s. 1.