9.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 91/16


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2018/551

zo 6. apríla 2018,

ktorým sa vykonáva rozhodnutie (SZBP) 2016/849 o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 31 ods. 2,

so zreteľom na rozhodnutie Rady (SZBP) 2016/849 z 27. mája 2016 o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike a o zrušení rozhodnutia 2013/183/SZBP (1), a najmä na jeho článok 33 ods. 1,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 27. mája 2016 prijala rozhodnutie (SZBP) 2016/849.

(2)

Výbor Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (ďalej len „BR OSN“) zriadený podľa rezolúcie BR OSN č. 1718 (2006)30. marca 2018 zaradil jednu osobu a 21 subjektov do zoznamu osôb a subjektov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, a označil 15 plavidiel na zmrazenie aktív, 25 plavidiel na zákaz vstupu do prístavu a 12 plavidiel na odňatie vlajky.

(3)

Prílohy I a IV k rozhodnutiu (SZBP) 2016/849 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Prílohy I a IV k rozhodnutiu (SZBP) 2016/849 sa menia tak, ako sa uvádza v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 6. apríla 2018

Za Radu

predsedníčka

E. ZAHARIEVA


(1)  Ú. v. EÚ L 141, 28.5.2016, s. 79.


PRÍLOHA

1)

Nižšie uvedené osoby a subjekty sa dopĺňajú do zoznamu osôb a subjektov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia stanovené v prílohe I k rozhodnutiu (SZBP) 2016/849:

„A.   Osoby

 

Meno

Iné používané mená

Dátum narodenia

Dátum označenia zo strany OSN

Dôvody zaradenia

80.

TSANG YUNG YUAN

Neil Tsang, Yun Yuan Tsang

Dátum narodenia: 20.10.1957

Číslo cestovného pasu: 302001581

30.3.2018

Tsang Yung Yuan koordinoval vývoz uhlia z KĽDR so sprostredkovateľom KĽDR činným v tretej krajine a v minulosti sa zapájal do iných činností súvisiacich s obchádzaním sankcií.

B.   Subjekty

 

Meno

Iné používané mená

Miesto

Dátum označenia zo strany OSN

Ďalšie informácie

55.

CHANG AN SHIPPING & TECHNOLOGY

Image;

CHANG AN SHIPPING AND TECHNOLOGY

Room 2105, DL1849, Trend Centre, 29-31 Cheung Lee Street, Chai Wan, Hongkong, Čína

30.3.2018

Registrovaný vlastník, správca a obchodný manažér nákladnej plavidla HUA FU plaviaceho sa pod panamskou vlajkou, ktoré bolo 24. septembra 2017 v prístave Najin, KĽDR, naložené uhlím z KĽDR.

56.

CHONMYONG SHIPPING CO

CHON MYONG SHIPPING COMPANY LIMITED

Kalrimgil 2-dong, Mangyongdae-guyok, Pchjongjang, KĽDRSaemaul 2-dong, Pyongchon-guyok, Pchjongjang, KĽDR

30.3.2018

Registrovaný vlastník lode CHON MYONG 1 plaviacej sa pod vlajkou KĽDR, ktorá koncom decembra 2017 uskutočnila prekládku paliva z lode na loď.

57.

FIRST OIL JV CO LTD

 

Jongbaek 1-dong, Rakrang-guyok, Pchjongjang, KĽDR

30.3.2018

Vlastník severokórejského tankera PAEK MA, ktorý sa v polovici januára 2018 zúčastnil na prekládkach ropy z lode na loď.

58.

HAPJANGGANG SHIPPING CORP

 

Kumsong 3-dong, Mangyongdae-guyok, Pchjongjang, KĽDR

30.3.2018

Registrovaný vlastník severokórejského tankera NAM SAN 8, ktorý sa údajne zúčastnil na prekládkach ropy z lode na loď, a vlastník lode HAP JANG GANG 6.

59.

HUAXIN SHIPPING HONGKONG LTD

Image

Room 2105, Trend Centre, 29-31 Cheung Lee Street, Chai Wan, Hongkong, Čína

30.3.2018

Správca a obchodný manažér lode ASIA BRIDGE 1. Predpokladá sa, že loď ASIA BRIDGE 1, ktorá má hongkonského vlastníka, dostala 19. októbra 2017 pokyn od spoločnosti Huaxin Shipping, aby sa pripravila na vplávanie do prístavu Nampo, KĽDR, na prevzatie nákladu uhlia s miestom určenia vo Vietname. Neidentifikovaný zamestnanec spoločnosti Huaxin Shipping, Ltd. dal lodi ASIA BRIDGE 1 pokyn, aby sa pripravila na prevzatie nákladu 8 000 metrických ton uhlia a plavila sa do prístavu Cam Pha vo Vietname. Kapitán lode dostal pokyn zakryť počas pobytu v prístave Nampo meno a iné označenia lode plátnom.

60.

KINGLY WON INTERNATIONAL CO., LTD

 

Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro MH 96960, Marshallove ostrovy

30.3.2018

Tsang Yung Yuan (alias Neil Tsang) a Kingly Won sa v roku 2017 pokúsili uzavrieť obchod s ropou v hodnote viac ako 1 milión USD s ropnou spoločnosťou v tretej krajine s cieľom protiprávne ju previezť do KĽDR. Kingly Won konal ako sprostredkovateľ pre danú ropnú spoločnosť a jednu čínsku spoločnosť, ktorá ho kontaktovala na účely nákupu lodnej motorovej nafty v jej mene.

61.

KOREA ACHIM SHIPPING CO

 

Sochang-dong, Chung-guyok, Pchjongjang, KĽDR

30.3.2018

Registrovaný vlastník severokórejského tankera CHON MA SAN. Tanker CHON MA SAN, plaviaci sa pod vlajkou KĽDR, sa koncom januára 2018 pripravoval na predpokladanú prekládku z lode na loď. Kapitán motorového tankera YU JONG 2, plaviaceho sa pod vlajkou KĽDR, podal 18. novembra 2017 neidentifikovanému kontrolórovi v KĽDR správu, že loď sa vyhýba búrke pred prekládkou z lode na loď. Kapitán navrhol, aby tanker YU JONG 2 natankoval palivo skôr ako tanker CHON MA SAN, plaviaci sa pod vlajkou KĽDR, pretože tanker CHON MA SAN bol vzhľadom na svoju väčšiu veľkosť vhodnejší na prekládku z lode na loď počas búrky. Po tom, ako tanker CHON MA SAN natankoval palivo z inej lode, tanker YU JONG 2 natankoval 19. novembra 2017 palivo v objeme 1 168 kilolitrov prostredníctvom prekládky z lode na loď.

62.

KOREA ANSAN SHIPPING COMPANY

KOREA ANSAN SHPG COMPANY

Pyongchon 1-dong, Pyongchon-guyok, Pchjongjang, KĽDR

30.3.2018

Registrovaný vlastník severokórejského tankera AN SAN 1, ktorý sa údajne zúčastnil na prekládkach ropy z lode na loď.

63.

KOREA MYONGDOK SHIPPING CO

 

Chilgol 2-dong, Mangyongdae-guyok, Pchjongjang, KĽDR

30.3.2018

Registrovaný vlastník lode YU PHYONG 5. Koncom novembra 2017 uskutočnila loď YU PHYONG 5 prekládku 1 721 metrických ton paliva z lode na loď.

64.

KOREA SAMJONG SHIPPING

 

Tonghung-dong, Chung-guyok, Pchjongjang, KĽDR

30.3.2018

Registrovaný vlastník severokórejských tankerov SAM JONG 1 a SAM JONG 2. Predpokladá sa, že obe lode doviezli koncom januára 2018 do KĽDR rafinovanú ropu v rozpore so sankciami OSN.

65.

KOREA SAMMA SHIPPING CO

 

Rakrang 3-dong, Rakrang-guyok, Pchjongjang, KĽDR

30.3.2018

Tanker SAM MA 2, plaviaci sa pod vlajkou KĽDR a vo vlastníctve Korea Samma Shipping Company, uskutočnil v polovici októbra 2017 prekládku ropy z lode na loď, pričom naložil takmer 1 600  metrických ton paliva naraz a sfalšoval dokumenty. Kapitán tankera dostal pokyn, aby vymazal nápis SAMMA SHIPPING a kórejské nápisy zo znaku lode a namiesto toho uviedol „Hai Xin You 606“, aby tak zakryl jeho identitu lode KĽDR.

66.

KOREA YUJONG SHIPPING CO LTD

 

Puksong 2-dong, Pyongchon-guyok, Pchjongjang, KĽDR;

Číslo IMO spoločnosti 5434358

30.3.2018

Registrovaný vlastník severokórejského tankera YU JONG 2, ktorý 19. novembra 2017 prekládkou z lode na loď naložila 1 168 kilolitrov paliva.

67.

KOTI CORP

 

Panama City, Panama

30.3.2018

Správca a obchodný manažér lode KOTI, plaviacej sa pod panamskou vlajkou, ktorá 9. decembra 2017 uskutočnila prekládky z lode na loď – pravdepodobne ropných produktov – na loď KUM UN SAN 3.

68.

MYOHYANG SHIPPING CO

 

Kumsong 3-dong, Mangyondae-guyok, Pchjongjang, KĽDR

30.3.2018

Správca severokórejského tankera na ropné produkty YU SON, ktorý sa údajne zúčastnil na prekládkach ropy z lode na loď.

69.

PAEKMA SHIPPING CO

Care of First Oil JV Co Ltd

Jongbaek 1-dong, Rakrang-guyok, Pchjongjang, KĽDR

30.3.2018

Registrovaný vlastník severokórejského tankera PAEK MA, ktorý sa v polovici januára 2018 zúčastnil na prekládkach ropy z lode na loď.

70.

PHYONGCHON SHIPPING & MARINE

PHYONGCHON SHIPPING AND MARINE

Otan-dong, Chung-guyok, Pchjongjang, KĽDR

30.3.2018

Registrovaný vlastník severokórejského tankera JI SONG 6, ktorý sa údajne koncom januára 2018 zúčastnil na prekládkach ropy z lode na loď. Spoločnosť tiež vlastní lode JI SONG 8 a WOORY STAR.

71.

PRO-GAIN GROUP CORPORATION

 

Le Sanalele Complex, Ground Floor, Vaea Street, Saleufi, Apia, Samoa

30.3.2018

Spoločnosť, ktorú vlastní alebo kontroluje Tsang Yung Yuan a ktorá sa zúčastňuje na protiprávnych transferoch uhlia z KĽDR.

72.

SHANGHAI DONGFENG SHIPPING CO LTD

 

Room 601, 433, Chifeng Lu, Hongkou Qu, Shanghai, 200083, Čína

30.3.2018

Registrovaný vlastník, správca a obchodný manažér lode DONG FENG 6, ktorá 11. júla 2017 naložila v prístave Hamhung, KĽDR, uhlie na vývoz v rozpore so sankciami OSN.

73.

SHEN ZHONG INTERNATIONAL SHIPPING

Image

Unit 503, 5th Floor, Silvercord Tower 2, 30, Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hongkong, Čína

30.3.2018

Správca a obchodný manažér lodí HAO FAN 2 a HAO FAN 6, plaviacich sa pod vlajkou Svätého Krištofa a Nevisu. Loď HAO FAN 6 naložila 27. augusta 2017 uhlie v prístave Nampo, KĽDR. Loď HAO FAN 2 naložila 3. júna 2017 severokórejské uhlie v prístave Nampo, KĽDR.

74.

WEIHAI WORLD-SHIPPING FREIGHT

 

419-201, Tongyi Lu, Huancui Qu, Weihai, Shandong 264200, Čína

30.3.2018

Správca a obchodný manažér lode XIN GUANG HAI, ktorá 27. októbra 2017 naložila v prístave Taean, KĽDR, uhlie a mala priplávať do prístavu Cam Pha, Vietnam, 14. novembra 2017, ale nepriplávala a namiesto toho priplávala 18. decembra 2017 do prístavu Port Klang, Malajzia.

75.

YUK TUNG ENERGY PTE LTD

 

17-22, UOB Plaza 2, Raffles Place, Singapur 048624, Singapur

30.3.2018

Správca a obchodný manažér lode YUK TUNG, ktorá uskutočnila prekládku rafinovaných ropných produktov z lode na loď.“

2)

Do zoznamu plavidiel, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, uvedeného v prílohe IV k rozhodnutiu (SZBP) 2016/849 sa do oddielu „A. Plavidlá s odňatou vlajkou“ dopĺňajú tieto plavidlá:

„1.   Meno: ASIA BRIDGE 1

Doplňujúce informácie

IMO: 8916580

2.   Meno: XIN GUANG HAI

Doplňujúce informácie

IMO: 9004700

3.   Meno: HUA FU

Doplňujúce informácie

IMO: 9020003

4.   Meno: YUK TUNG

Doplňujúce informácie

IMO: 9030591

5.   Meno: KOTI

Doplňujúce informácie

IMO: 9417115

6.   Meno: DONG FENG 6

Doplňujúce informácie

IMO: 9008201

7.   Meno: HAO FAN 2

Doplňujúce informácie

IMO: 8747604

8.   Meno: HAO FAN 6

Doplňujúce informácie

IMO: 8628597

9.   Meno: JIN HYE

Doplňujúce informácie

IMO: 8518572

10.   Meno: FAN KE

Doplňujúce informácie

IMO: 8914934

11.   Meno: WAN HENG 11

Doplňujúce informácie

IMO: 8791667

12.   Meno: MIN NING DE YOU 078

Doplňujúce informácie

IMO: nie je.“

3)

Do zoznamu plavidiel, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, uvedeného v prílohe IV k rozhodnutiu (SZBP) 2016/849 sa do oddielu „D. Plavidlá so zákazom vstupu do prístavu“ dopĺňajú tieto plavidlá:

„9.   Meno: CHON MYONG 1

Doplňujúce informácie

IMO: 8712362

10.   Meno: AN SAN 1

Doplňujúce informácie

IMO: 7303803

11.   Meno: YU PHYONG 5

Doplňujúce informácie

IMO: 8605026

12.   Meno: SAM JONG 1

Doplňujúce informácie

IMO: 8405311

13.   Meno: SAM JONG 2

Doplňujúce informácie

IMO: 7408873

14.   Meno: SAM MA 2

Doplňujúce informácie

IMO: 8106496

15.   Meno: YU JONG 2

Doplňujúce informácie

IMO: 8604917

16.   Meno: PAEK MA

Doplňujúce informácie

IMO: 9066978

17.   Meno: JI SONG 6

Doplňujúce informácie

IMO: 8898740

18.   Meno: CHON MA SAN

Doplňujúce informácie

IMO: 8660313

19.   Meno: NAM SAN 8

Doplňujúce informácie

IMO: 8122347

20.   Meno: YU SON

Doplňujúce informácie

IMO: 8691702

21.   Meno: WOORY STAR

Doplňujúce informácie

IMO: 8408595

22.   Meno: ASIA BRIDGE 1

Doplňujúce informácie

IMO: 8916580

23.   Meno: XIN GUANG HAI

Doplňujúce informácie

IMO: 9004700

24.   Meno: HUA FU

Doplňujúce informácie

IMO: 9020003

25.   Meno: YUK TUNG

Doplňujúce informácie

IMO: 9030591

26.   Meno: KOTI

Doplňujúce informácie

IMO: 9417115

27.   Meno: DONG FENG 6

Doplňujúce informácie

IMO: 9008201

28.   Meno: HAO FAN 2

Doplňujúce informácie

IMO: 8747604

29.   Meno: HAO FAN 6

Doplňujúce informácie

IMO: 8628597

30.   Meno: JIN HYE

Doplňujúce informácie

IMO: 8518572

31.   Meno: FAN KE

Doplňujúce informácie

IMO: 8914934

32.   Meno: WAN HENG 11

Doplňujúce informácie

IMO: 8791667

33.   Meno: MIN NING DE YOU 078

Doplňujúce informácie

IMO: nie je.“

4)

Do zoznamu plavidiel, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, uvedeného v prílohe IV k rozhodnutiu (SZBP) 2016/849 sa do oddielu „E. Plavidlá podliehajúce zmrazeniu majetku“ dopĺňajú tieto plavidlá:

„1.   Meno: CHON MYONG 1

Doplňujúce informácie

IMO: 8712362

2.   Meno: AN SAN 1

Doplňujúce informácie

IMO: 7303803

3.   Meno: YU PHYONG 5

Doplňujúce informácie

IMO: 8605026

4.   Meno: SAM JONG 1

Doplňujúce informácie

IMO: 8405311

5.   Meno: SAM JONG 2

Doplňujúce informácie

IMO: 7408873

6.   Meno: SAM MA 2

Doplňujúce informácie

IMO: 8106496

7.   Meno: YU JONG 2

Doplňujúce informácie

IMO: 8604917

8.   Meno: PAEK MA

Doplňujúce informácie

IMO: 9066978

9.   Meno: JI SONG 6

Doplňujúce informácie

IMO: 8898740

10.   Meno: CHON MA SAN

Doplňujúce informácie

IMO: 8660313

11.   Meno: NAM SAN 8

Doplňujúce informácie

IMO: 8122347

12.   Meno: YU SON

Doplňujúce informácie

IMO: 8691702

13.   Meno: WOORY STAR

Doplňujúce informácie

IMO: 8408595

14.   Meno: JI SONG 8

Doplňujúce informácie

IMO: 8503228

15.   Meno: HAP JANG GANG 6

Doplňujúce informácie

IMO: 9066540“