6.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 90/36


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2018/539

z 20. marca 2018

o uzavretí dvojstrannej dohody medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o prudenciálnych opatreniach týkajúcich sa poistenia a zaistenia

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 114 v spojení s jej článkom 218 ods. 6,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

V súlade s rozhodnutím Rady (EÚ) 2017/1792 (2) bola dvojstranná dohoda medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o prudenciálnych opatreniach týkajúcich sa poistenia a zaistenia (ďalej len „dohoda“) podpísaná 22. septembra 2017 s výhradou jej neskoršieho uzavretia.

(2)

Uzavretie dohody bude viesť k zvýšenej regulačnej istote pri vykonávaní regulačných rámcov poistenia a zaistenia pre poisťovateľov a zaisťovateľov pôsobiacich v Únii a Spojených štátoch amerických ako aj k zlepšeniu ochrany poistníkov a ostatných spotrebiteľov prostredníctvom spolupráce medzi orgánmi dohľadu pri výmene informácií.

(3)

Dohoda by sa mala schváliť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa v mene Únie schvaľuje dvojstranná dohoda medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o prudenciálnych opatreniach týkajúcich sa poistenia a zaistenia (3).

Článok 2

Predseda Rady v mene Únie vykoná oznámenie podľa článku 8 dohody (4).

Článok 3

Komisia zastupuje Úniu v spoločnom výbore ustanovenom v článku 7 dohody po vypočutí názorov pracovnej skupiny Rady o finančných službách a informuje uvedenú pracovnú skupinu kedykoľvek v prípade potreby a aspoň raz ročne o pokroku pri vykonávaní dohody.

Článok 4

Akákoľvek pozícia, ktorá sa má vyjadriť v mene Únie, sa prijme v súlade so zmluvami, a teda Radou, ako je ustanovené v článku 16 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii alebo v článku 218 ods. 9 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Článok 5

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 20. marca 2018

Za Radu

predsedníčka

E. ZAHARIEVA


(1)  Súhlas z 1. marca 2018 (zatiaľ neuverejnený v úradnom vestníku).

(2)  Rozhodnutie Rady (EÚ) 2017/1792 z 29. mája 2017 o podpise v mene Únie a predbežnom vykonávaní dvojstrannej dohody medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o prudenciálnych opatreniach týkajúcich sa poistenia a zaistenia (Ú. v. EÚ L 258, 6.10.2017, s. 1).

(3)  Dohoda bola uverejnená v Ú. v. EÚ L 258, 6.10.2017, s. 4 spolu s rozhodnutím o podpise a predbežnom vykonávaní.

(4)  Dátum nadobudnutia platnosti dohody uverejní Generálny sekretariát Rady v Úradnom vestníku Európskej únie.