21.3.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 78/15


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2018/463

z 19. marca 2018

o vymenovaní člena Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 806/2014 z 15. júla 2014, ktorým sa stanovujú jednotné pravidlá a jednotný postup riešenia krízových situácií úverových inštitúcií a určitých investičných spoločností v rámci jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií a jednotného fondu na riešenie krízových situácií a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 (1), a najmä na jeho článok 56 ods. 6,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu (2),

keďže:

(1)

Komisia 20. decembra 2017 po tom, ako konzultovala s Jednotnou radou pre riešenie krízových situácií (ďalej len „Jednotná rada“) na plenárnom zasadnutí, prijala užší zoznam kandidátov na pozíciu člena Jednotnej rady a poskytla ho Európskemu parlamentu.

(2)

Rada bola o užšom zozname informovaná v ten istý deň.

(3)

Podľa článku 56 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 806/2014 je funkčné obdobie členov Jednotnej rady na plný úväzok päť rokov.

(4)

Komisia 14. februára 2018 prijala návrh na vymenovanie Boštjana JAZBECA za člena Jednotnej rady a predložila ho Európskemu parlamentu na schválenie,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa pán Boštjan JAZBEC vymenúva za člena Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií na funkčné obdobie piatich rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 19. marca 2018

Za Radu

predseda

R. PORODZANOV


(1)  Ú. v. EÚ L 225, 30.7.2014, s. 1.

(2)  Súhlas z 1. marca 2018.