20.3.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 77/16


ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2018/458

z 19. marca 2018,

ktorým sa zrušuje spoločná pozícia 97/193/SZBP o reštriktívnych opatreniach zameraných na osoby, ktoré sa dopustili násilných činov počas konfliktov v Mostare 10. februára 1997

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä jej článok 29,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 17. marca 1997 prijala spoločnú pozíciu 97/193/SZBP (1).

(2)

Na základe preskúmania spoločnej pozície 97/193/SZBP by sa opatrenia uložené touto spoločnou pozíciou mali zrušiť.

(3)

Spoločná pozícia 97/193/SZBP by sa preto mala zrušiť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Spoločná pozícia 97/193/SZBP sa týmto zrušuje.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 19. marca 2018

Za Radu

predsedníčka

F. MOGHERINI


(1)  Spoločná pozícia 97/193/SZBP zo 17. marca 1997 ustanovená Radou na základe článku J.2 Zmluvy o Európskej únii o reštriktívnych opatreniach zameraných na osoby, ktoré sa dopustili násilných činov počas konfliktov v Mostare 10. februára 1997 (Ú. v. ES L 81, 21.3.1997, s. 1).