6.3.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 63/46


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2018/332

z 5. marca 2018,

ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2013/798/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Stredoafrickej republike

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 31 ods. 2,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2013/798/SZBP z 23. decembra 2013 o reštriktívnych opatreniach voči Stredoafrickej republike (1), a najmä na jeho článok 2c,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 23. decembra 2013 prijala rozhodnutie 2013/798/SZBP.

(2)

Výbor Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov, zriadený na základe rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 2127 (2013), aktualizoval 16. februára 2018 informácie týkajúce jednej osoby, na ktorú sa vzťahujú reštriktívne opatrenia.

(3)

Príloha k rozhodnutiu 2013/798/SZBP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha k rozhodnutiu 2013/798/SZBP sa týmto mení tak, ako sa uvádza v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 5. marca 2018

Za Radu

predseda

N. DIMOV


(1)  Ú. v. EÚ L 352, 24.12.2013, s. 51.


PRÍLOHA

V prílohe k rozhodnutiu 2013/798/SZBP sa pod nadpisom „A. Osoby“ záznam o osobe uvedenej nižšie nahrádza týmto záznamom:

„1.

François Yangouvonda BOZIZÉ [alias: a) Bozize Yangouvonda; b) Samuel Peter Mudde (nar. 16. decembra 1948 v Izo, Južný Sudán)]

Funkcia: a) bývalá hlava štátu Stredoafrickej republiky; b) profesor

Dátum narodenia: a) 14. október 1946; b) 16. december 1948

Miesto narodenia: a) Mouila, Gabon; b) Izo, Južný Sudán

Štátna príslušnosť: Stredoafrická republika; b) Južný Sudán

Cestovný pas č.: D00002264, dátum vydania: 11. jún 2013 (vydal minister zahraničných vecí v Jube, Južný Sudán. Jeho platnosť uplynula 11. júna 2017. Diplomatický pas vydaný na meno Samuel Peter Mudde)

Národné identifikačné číslo: M4800002143743 (osobné číslo na cestovnom pase)

Adresa: Uganda.

Dátum označenia zo strany OSN: 9. mája 2014.

Ďalšie informácie: Jeho matka sa volá Martine Kofiová. Osobitný obežník Bezpečnostnej rady OSN – INTERPOL-u, odkaz na webovú stránku: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5802796

Informácie zo súhrnu dôvodov zaradenia do zoznamu, ktoré poskytol sankčný výbor:

Bozize bol zaradený do zoznamu 9. mája 2014 na základe bodu 36 rezolúcie č. 2134 (2014), pretože ‚vykonával alebo podporoval činy, ktoré ohrozujú mier, stabilitu alebo bezpečnosť v Stredoafrickej republike“.

Doplňujúce informácie

Bozize spolu so svojimi stúpencami nabádal k útoku na Bangui, ku ktorému došlo 5. decembra 2013. Odvtedy sa naďalej pokúša viesť destabilizačné operácie s cieľom udržať v hlavnom meste Stredoafrickej republiky napätie. Bozize údajne pred tým, ako 24. marca 2013 ušiel zo Stredoafrickej republiky, vytvoril skupinu milícií antibalaka. Vo vyhlásení Bozize vyzval svoje milície, aby kruto bojovali proti súčasnému režimu a islamistom. Bozize údajne poskytoval finančnú a materiálnu pomoc členom milícií, ktorí sa usilujú o destabilizáciu prebiehajúceho procesu prechodu a o jeho návrat k moci. Väčšina bojovníkov milícií antibalaka pochádza zo stredoafrických ozbrojených síl, ktoré sa po prevrate rozptýlili do krajiny a ktoré Bozize následne prebudoval. Bozize a jeho stúpenci kontrolujú viac ako polovicu jednotiek antibalaka.

Jednotky verné Bozizemu boli ozbrojené automatickými puškami, mínometmi a raketometmi a čoraz častejšie sa zapájajú do odvetných útokov na moslimské obyvateľstvo Stredoafrickej republiky. Situácia v Stredoafrickej republike sa po útoku ozbrojených síl antibalaka v Bangui z 5. decembra 2013, pri ktorom zahynulo viac ako 700 osôb, rýchlo zhoršila.“