2.3.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 60/40


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2018/313

z 28. februára 2018,

ktorým sa mení rozhodnutie 2009/821/ES, pokiaľ ide o zoznamy hraničných inšpekčných staníc a veterinárnych jednotiek v Traces

[oznámené pod číslom C(2018) 1149]

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 90/425/EHS z 26. júna 1990 týkajúcu sa veterinárnych a zootechnických kontrol uplatňovaných v obchode vnútri Spoločenstva s určitými živými zvieratami a výrobkami s ohľadom na vytvorenie vnútorného trhu (1), a najmä na jej článok 20 ods. 1 a ods. 3,

so zreteľom na smernicu Rady 91/496/EHS z 15. júla 1991 stanovujúcu princípy, ktoré sa týkajú organizácie veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich do Spoločenstva z tretích krajín a ktoré menia a dopĺňajú smernice 89/662/EHS, 90/425/EHS a 90/675/EHS (2), a najmä na jej článok 6 ods. 4 druhý pododsek druhú vetu a článok 6 ods. 5,

so zreteľom na smernicu Rady 97/78/ES z 18. decembra 1997, ktorou sa stanovujú zásady organizácie veterinárnych kontrol výrobkov, ktoré vstupujú do Spoločenstva z tretích krajín (3), a najmä na jej článok 6 ods. 2,

keďže:

(1)

Rozhodnutím Komisie 2009/821/ES (4) sa stanovuje zoznam hraničných inšpekčných staníc schválených v súlade so smernicami 91/496/EHS a 97/78/ES. Daný zoznam je uvedený v prílohe I k uvedenému rozhodnutiu.

(2)

Belgicko informovalo Komisiu, že schválenie inšpekčných stredísk Avia Partner a WFS na letisku Brusel-Zaventem by sa malo obmedziť na výrobky pri určitých kontrolovaných teplotách. Príloha I k rozhodnutiu 2009/821/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(3)

Na základe návrhu Dánska by sa schválenie hraničnej inšpekčnej stanice v prístave Kodaň malo obmedziť len na balené výrobky. Príloha I k rozhodnutiu 2009/821/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(4)

Nemecko informovalo Komisiu, že zrušilo schválenie pre výrobky na hraničnej inšpekčnej stanici na letisku Hannover-Langenhagen. Príloha I k rozhodnutiu 2009/821/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(5)

Írsko informovalo Komisiu, že zrušilo schválenie pre živé kopytníky na hraničnej inšpekčnej stanici na letisku Hannover-Langenhagen. Príloha I k rozhodnutiu 2009/821/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(6)

Španielsko informovalo Komisiu, že pozastavilo schválenie hraničnej inšpekčnej stanice na letisku Alicante v súvislosti so živými zvieratami a výrobkami, ktoré nie sú určené na ľudskú spotrebu. Príloha I k rozhodnutiu 2009/821/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(7)

Na základe návrhu Španielska by sa malo doplniť schválenie nového inšpekčného strediska Alaire na hraničnej inšpekčnej stanici na letisku v Madride a obnoviť schválenie inšpekčného strediska Frigalsa na hraničnej inšpekčnej stanici v prístave Vigo. Príloha I k rozhodnutiu 2009/821/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(8)

V prílohe II k rozhodnutiu 2009/821/ES sa stanovuje zoznam ústredných, regionálnych a miestnych jednotiek v integrovanom počítačovom veterinárnom systéme (Traces).

(9)

V nadväznosti na informácie doručené z Chorvátska by sa v súvislosti s predmetným členským štátom mali vykonať určité zmeny v zozname miestnych jednotiek v Traces. Rozhodnutie 2009/821/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Prílohy I a II k rozhodnutiu 2009/821/ES sa menia v súlade s prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 28. februára 2018

Za Komisiu

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 29.

(2)  Ú. v. ES L 268, 24.9.1991, s. 56.

(3)  Ú. v. ES L 24, 30.1.1998, s. 9.

(4)  Rozhodnutie Komisie 2009/821/ES z 28. septembra 2009, ktorým sa zostavuje zoznam schválených hraničných inšpekčných staníc, ustanovujú určité pravidlá o inšpekciách vykonávaných veterinárnymi odborníkmi Komisie a ustanovujú veterinárne jednotky v TRACES (Ú. v. EÚ L 296, 12.11.2009, s. 1).


PRÍLOHA

Prílohy I a II k rozhodnutiu 2009/821/ES sa menia takto:

1.

Príloha I sa mení takto:

a)

v časti týkajúcej sa Belgicka sa zápis týkajúci sa letiska Brussel-Zaventem nahrádza takto:

„Brussel-Zaventem

Bruxelles-Zaventem

BE BRU 4

A

Flight Care 2

NHC(2)

U, E, O

Avia Partner

HC-T(2)

 

WFS

HC-T(CH)(2)

 

Swiss Port

HC(2)“

 

b)

v časti týkajúcej sa Dánska sa zápis týkajúci sa prístavu København nahrádza takto:

„København

DK CPH 1

P

 

HC(1)(2), NHC-T(FR)(2), NHC-NT(2)“

 

c)

v časti týkajúcej sa Nemecka sa zápis týkajúci sa letiska Hannover-Langenhagen nahrádza takto:

„Hannover-Langenhagen

DE HAJ 4

A

 

 

O(10)“

d)

v časti týkajúcej sa Írska sa zápis týkajúci sa letiska v Shannone nahrádza takto:

„Shannon

IE SNN 4

A

 

HC(2), NHC(2)

E“

e)

časť týkajúca sa Španielska sa mení takto:

i)

zápis týkajúci sa letiska v Alicante sa nahrádza takto:

„Alicante

ES ALC 4

A

 

HC(2), NHC(2) (*)

O(10) (*)“

ii)

zápis týkajúci sa letiska v Madride sa nahrádza takto:

„Madrid

ES MAD 4

A

Iberia

HC-T(FR)(2) (*), HC-NT(2) (*), NHC(2)

U, E, O

Swissport

HC(2), NHC(2)

O

PER4

HC-T(CH)(2)

 

WFS: World Wide Flight Services

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT

O

Alaire

HC-T(2)“

 

iii)

zápis týkajúci sa prístavu Vigo sa nahrádza takto:

„Vigo

ES VGO 1

P

T.C. Guixar

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

 

Frioya

HC-T(FR)(2)(3)

 

Frigalsa

HC-T(FR)(3)

 

Pescanova

HC-T(FR)(2)(3)

 

Fandicosta (*)

HC-T(FR)(2)(3) (*)

 

Frig. Morrazo

HC-T(FR)(3)“

 

2.

V prílohe II sa v časti týkajúcej sa Chorvátska zápisy nahrádzajú takto:

„HR00001

BJELOVAR

HR00007

GRAD ZAGREB

HR00002

VUKOVAR

HR00003

PULA

HR00009

ŠIBENIK

HR00008

SLAVONSKI BROD

HR00004

SPLIT

HR00005

VARAŽDIN

HR00006

ZAGREB

HR00010

KARLOVAC

HR00011

SISAK

HR00012

VIROVITICA“