21.2.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 48/1


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2018/254

z 15. februára 2018

o uzavretí Marrákešskej zmluvy o uľahčení prístupu k uverejneným dielam pre osoby nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania v mene Európskej únie

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 114 v spojení s jej článkom 218 ods. 6 písm. a) bodom v),

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

Od 22. januára 2011 je Únia na základe rozhodnutia Rady 2010/48/ES (2) viazaná dohovorom Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorého ustanovenia sa stali neoddeliteľnou súčasťou právneho poriadku Únie.

(2)

Rada 26. novembra 2012 poverila Komisiu, aby v rámci Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) dojednala v mene Únie medzinárodnú dohodu o zlepšení prístupu ku knihám pre osoby postihnuté poruchou čítania.

(3)

Po úspešnom ukončení uvedených rokovaní bola Marrákešská zmluva o uľahčení prístupu k uverejneným dielam pre osoby nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania (ďalej len „Marrákešská zmluva“) prijatá 27. júna 2013. Marrákešská zmluva nadobudla platnosť 30. septembra 2016.

(4)

Na základe rozhodnutia Rady 2014/221/EÚ (3) bola Marrákešská zmluva podpísaná v mene Únie 30. apríla 2014 s výhradou jej uzavretia.

(5)

V Marrákešskej zmluve sa stanovuje súbor medzinárodných pravidiel, ktorými sa zabezpečujú obmedzenia alebo výnimky z autorského práva na vnútroštátnej úrovni v prospech ľudí, ktorí sú nevidiaci, zrakovo postihnutí alebo postihnutí inou poruchou čítania. Cieľom Marrákešskej zmluvy je tiež umožniť cezhraničnú výmenu kópií uverejnených diel, ktoré boli vyhotovené v prístupnom formáte na základe týchto obmedzení alebo výnimiek z autorského práva. Na základe Marrákešskej zmluvy sa teda jej beneficientom uľahčí prístup k uverejneným dielam v Únii aj mimo nej.

(6)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1563 (4) a smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1564 (5), ktorými sa vykonávajú záväzky Únie podľa Marrákešskej zmluvy, boli prijaté 13. septembra 2017.

(7)

Podľa článku 19 písm. b) Marrákešskej zmluvy sa Únia stáva zmluvnou stranou Marrákešskej zmluvy tri mesiace po dátume, keď uložila svoju ratifikačnú alebo prístupovú listinu u generálneho riaditeľa WIPO. Je vhodné zosúladiť tento dátum s dátumom, do ktorého členské štáty majú transponovať smernicu (EÚ) 2017/1564, a dátumom, od ktorého sa uplatňuje nariadenie (EÚ) 2017/1563. Uloženie ratifikačnej listiny by sa preto malo uskutočniť tri mesiace pred dátumom, do ktorého členské štáty majú transponovať smernicu (EÚ) 2017/1564 a ku ktorému sa nariadenie (EÚ) 2017/1563 stane uplatniteľným.

(8)

Uzavretie Marrákešskej zmluvy patrí do výlučnej právomoci Únie (6) a Marrákešská zmluva by sa mala schváliť;

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa v mene Únie schvaľuje Marrákešská zmluva o uľahčení prístupu k uverejneným dielam pre osoby nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania.

Text Marrákešskej zmluvy je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Predseda Rady určí osobu(-y) splnomocnenú(-é) uložiť v mene Únie ratifikačnú listinu uvedenú v článku 19 písm. b) Marrákešskej zmluvy.

Listina sa uloží k 12. júlu 2018.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 15. februára 2018

Za Radu

predseda

K. VALCHEV


(1)  Súhlas z 18. januára 2018 (zatiaľ neuverejnený v úradnom vestníku).

(2)  Rozhodnutie Rady 2010/48/ES z 26. novembra 2009 o uzatvorení Dohovoru Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím Európskym spoločenstvom (Ú. v. EÚ L 23, 27.1.2010, s. 35).

(3)  Rozhodnutie Rady 2014/221/EÚ zo 14. apríla 2014 o podpise Marakéšskej zmluvy o uľahčení prístupu k uverejneným dielam pre osoby nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania v mene Európskej únie (Ú. v. EÚ L 115, 17.4.2014, s. 1).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1563 z 13. septembra 2017 o cezhraničnej výmene rozmnoženín určitých diel a iných predmetov ochrany chránených autorským právom a s ním súvisiacimi právami v prístupných formátoch v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania, medzi Úniou a tretími krajinami (Ú. v. EÚ L 242, 20.9.2017, s. 1).

(5)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1564 z 13. septembra 2017 o určitých povolených spôsoboch použitia určitých diel a iných predmetov ochrany chránených autorským právom a s ním súvisiacimi právami v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania, a o zmene smernice 2001/29/ES o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti (Ú. v. EÚ L 242, 20.9.2017, s. 6).

(6)  Stanovisko Súdneho dvora 3/15 zo 14. februára 2017, ECLI:EU:C:2017:114.