6.2.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 32/50


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2018/176

z 29. januára 2018

o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie prijať v Spoločnom výbore EHP k zmene prílohy XIII (Doprava) k Dohode o EHP

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 91 v spojení s jej článkom 218 ods. 9,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2894/94 z 28. novembra 1994 o opatreniach na vykonávanie Dohody o Európskom hospodárskom priestore (1), a najmä na jeho článok 1 ods. 3,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Dohoda o Európskom hospodárskom priestore (2) (ďalej len „Dohoda o EHP“) nadobudla platnosť 1. januára 1994.

(2)

Podľa článku 98 Dohody o EHP sa na základe rozhodnutia Spoločného výboru EHP môže meniť, okrem iného, príloha XIII (Doprava) k Dohode o EHP.

(3)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/94/EÚ (3) sa má začleniť do Dohody o EHP.

(4)

Príloha XIII (Doprava) k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(5)

Pozícia Únie v Spoločnom výbore EHP by preto mala vychádzať z pripojeného návrhu rozhodnutia,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Pozícia, ktorá sa má v mene Únie prijať v Spoločnom výbore EHP k navrhovanej zmene prílohy XIII (Doprava) k Dohode o EHP, je založená na návrhu rozhodnutia Spoločného výboru EHP pripojenom k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 29. januára 2018

Za Radu

predseda

R. PORODZANOV


(1)  Ú. v. ES L 305, 30.11.1994, s. 6.

(2)  Ú. v. ES L 1, 3.1.1994, s. 3.

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/94/EÚ z 22. októbra 2014 o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá (Ú. v. EÚ L 307, 28.10.2014, s. 1).


NÁVRH

ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP č. …/2018

z …,

ktorým sa mení príloha XIII (Doprava) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/94/EÚ z 22. októbra 2014 o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá (1) sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Príloha XIII k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Za bod 5 (vypustený) prílohy XIII k Dohode o EHP sa vkladá tento bod:

„5a.

32014 L 0094: Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/94/EÚ z 22. októbra 2014 o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá (Ú. v. EÚ L 307, 28.10.2014, s. 1).

Ustanovenia tejto smernice sa na účely tejto dohody vykladajú s týmito úpravami:

a)

Pokiaľ ide o štáty EZVO, pod slovom „ZFEÚ“ v článku 3 ods. 5 sa rozumie „Dohode o EHP“.

b)

Článok 6 sa neuplatňuje na Island.

c)

Táto smernica sa neuplatňuje na Lichtenštajnsko.“

Článok 2

Znenie smernice 2014/94/EÚ v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť […] pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*1).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli

Za Spoločný výbor EHP

predseda

tajomníci Spoločného výboru EHP


(1)  Ú. v. EÚ L 307, 28.10.2014, s. 1.

(*1)  [Ústavné požiadavky neboli oznámené.] [Ústavné požiadavky boli oznámené.]