12.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 7/37


ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2018/51

z 25. októbra 2017

o mobilizácii nástroja flexibility s cieľom poskytnúť finančné prostriedky pre Európsky fond pre trvalo udržateľný rozvoj

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (1), a najmä na jej bod 12,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Účelom nástroja flexibility je umožniť financovanie jasne určených výdavkov, ktoré sa nemôžu financovať v rámci limitov stropov dostupných pre jeden alebo viacero iných okruhov.

(2)

Strop ročnej sumy dostupnej pre nástroj flexibility je 600 000 000 EUR (ceny roku 2011), ako sa stanovuje v článku 11 nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 (2).

(3)

S cieľom riešiť pretrvávajúce výzvy súvisiace s migráciou, prílevmi utečencov a bezpečnostnými hrozbami je nevyhnutné urgentne mobilizovať značné dodatočné sumy na financovanie vhodných opatrení.

(4)

Po preskúmaní všetkých možností prerozdelenia rozpočtových prostriedkov v rámci stropu výdavkov pre okruh 4 (Globálna Európa) je nevyhnutné mobilizovať nástroj flexibility na doplnenie finančných prostriedkov dostupných vo všeobecnom rozpočte Únie na rozpočtový rok 2017 nad strop výdavkov okruhu 4 o sumu 275 000 000 EUR na poskytnutie financovania pre Európsky fond pre trvalo udržateľný rozvoj (EFSD). Táto suma zahŕňa sumy prepadnuté v predchádzajúcich rokoch z Fondu solidarity Európskej únie a Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii a sprístupnené pre nástroj flexibility v súlade s článkom 11 ods. 1 druhým pododsekom nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1311/2013.

(5)

Na základe očakávaného profilu platieb by platobné rozpočtové prostriedky zodpovedajúce mobilizácii nástroja flexibility mali byť len na rok 2017,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   V rámci všeobecného rozpočtu Únie na rozpočtový rok 2017 sa bude nástroj flexibility mobilizovať na poskytnutie sumy vo výške 275 000 000 EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch v okruhu 4 (Globálna Európa).

Suma uvedená v prvom odseku sa použije na poskytnutie finančných prostriedkov pre Európsky fond pre trvalo udržateľný rozvoj.

2.   Na základe očakávaného profilu platieb budú v roku 2017 platobné rozpočtové prostriedky, ktoré zodpovedajú mobilizácii nástroja flexibility, vo výške 275 000 000 EUR. Táto suma sa schvaľuje v súlade s rozpočtovým postupom.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Štrasburgu 25. októbra 2017

Za Európsky parlament

predseda

A. TAJANI

Za Radu

predseda

M. MAASIKAS


(1)  Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

(2)  Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884).